PROF.DR. ERTUĞRUL MURAT ÖZGÜR    
Name : ERTUĞRUL MURAT
Surname : ÖZGÜR
E-Mail : ozgur@ankara.edu.tr, ertugrulmuratozgur@gmail.com
Phone Number : 03123103280-1208
Title : PROF.DR.
Unit : THE FACULTY OF LANGUAGES, HISTORY AND GEOGRAPHY
Department : DEPARTMENT OF GEOGRAPHY, ANKARA UNIVERSITY
Personal Information

EDUCATION

[1991] Doctor of Philosophy (PhD) in Geography, Ankara University, Ankara, Turkey

[1986] Master of Arts (MA) in Geography, Gazi University, Ankara, Turkey

[1984] Bachelor of Arts (BA) in Geography, Ankara University, Ankara, Turkey

ACADEMIC POSITION

[2002-present] Professor, Department of Geography, Ankara University, Ankara, Turkey

[1996-2002] Associate Professor, Department of Geography, Ankara University, Ankara, Turkey

[1993-1996] Assistant Professor, Department of Geography, Ankara University, Ankara, Turkey

[1991-1993] Dr. Research Assistant, Department of Geography, Ankara University, Ankara, Turkey

[1987-1991] Full Time Research and Teaching Assistant, Department of Geography, Ankara University, Ankara, Turkey

[1985-1987] Full Time Research and Teaching Assistant, Department of Geography, Dicle University, Education Faculty Diyarbakır, Turkey

ADMINISTRATIVE POSITION

[2010-2011] Head of the Department of Geography

[2009-2013] Head of the Department of Geography Education

[2005-2014] Steering Committee Member, Turkish Geography Research & Application Center

[2002- present] Head of the Department of Regional Geography

[1998-2001] Deputy Head of the Department of Geography

RESEARCH INTERESTS

Migration and Mobility, Transnational Spaces, Transnationalism

Population Geography

Qualitative Research Methods

COURSE TAUGHT

Undergraduate Courses

Population Geography

Urban Geography

Globalisation

Graduate Courses

Residential Mobility and Internal Migration [Master's Degree]

Qualitative Researh Methods I-II [Master's Degree/Doctorate]

International Migration & Transnational Spaces [Doctorate]

Seminar in Migration Studies [Master's Degree/Doctorate]

Seminar in Urban Studies [Master's Degree/Doctorate]

PUBLICATIONS

Books

Özgür, E.M. (2001).  Türkiye'nin Komşuları I: Suriye ve Irak [Neighbors of Turkey I: Syria & Iraq]. Ankara: Hilmi Usta. (in Turkish)

Özgür, E.M. (2001).  Türkiye Coğrafyası [Geography of Turkey]. (2nd edition). Ankara: Hilmi Usta. (in Turkish)

Özgür, E.M. (2000).  Türkiye Coğrafyası [Geography of Turkey]. (1st edition). Ankara: Hilmi Usta. (in Turkish)

Özgür, E.M. (1998).  Türkiye Nüfus Coğrafyası [Population Geography of Turkey]. Ankara: GMC. (in Turkish)

Özgür, E.M. (1996).  Pamukova Coğrafyası [Geography of Pamukova (Regional Study)]. Ankara: Ekol. (in Turkish)

Book Chapters

Özgür, E. M. & Deniz, A. (2015). Rusya ve Türkiye (Antalya) arasında turizme dayalı bir göç sistemi oluşumu [A migration system formation based on tourism between Russia and Turkey (Antalya)]. In İ. Südaş and L. Körükmez (Eds.). Göçler Ülkesi: Akışlar, Göçmenler, Araştırmacılar (pp.69-94). Istanbul: Ayrıntı. (in Turkish)

Deniz, A. & Özgür, E. M. (2015). Rus kadınların emek göçü: Antalya örneği [International labour migration of Russian women: The case of Antalya]. In İ.Südaş and L. Körükmez (Eds.). Göçler Ülkesi: Akışlar, Göçmenler, Araştırmacılar (pp. 115-134). Istanbul: Ayrıntı. (in Turkish)

Özgür, E.M. (2014).  Beşeri coğrafya üzerine [On the human geography]. In E. Bekaroğlu and  A.R. Özdemir (Eds.) Bir disiplinin iç dünyası: Modern Türk coğrafyası üzerine [The Inner World of a Scientific Discipline: On the Modern Turkish Geography] (pp.53-69). İstanbul: İdil. (in Turkish)

Deniz, A. & Özgür, E. M. (2013). Transnationalism and Gender: Russian Migrant Women in Antalya. In Sibel Safi ve Şeref Kavak (eds.),Gender and Migration: Critical Issues and Policy Implications  632-642. London: London Centre for Social Studies.

Papers in SSCI Indexed International Journals

Yüceşahin, M.M. & Özgür, E.M. (2008). Regional fertility differences in Turkey: Persistent high fertility in the Southeast. Population, Space and Place 14(2), 135-158. [DOI: 10.1002/psp.480]

Papers in International Journals

Özgür, E. M., Deniz, A., Hasta, D., Yüceşahin, M.M. & Yavuz, S. (2014). The immigration of Russians and Azerbaijanis to Antalya (Turkey): Who are they? Why are they here? Insight Turkey, 16(4), 105-123.

Özgür, E.M. & Aydın, O. (2012). Spatial patterns of marriage migration in Turkey. Marriage & Family Review, 48(5), 418-442. [DOI:10.1080/01494929.2012.676468]

Özgür, E.M. & Aydın, O. (2010). Türkiye’de Kadın Evlilik Göçü [Female marriage migration in Turkey]. e-Journal of New World Sciences Academy, Nature Sciences, 4A0018, 5(1), 18-31.

Aydın, O. & Özgür, E.M. (2009). Ankara’nın kentsel gelişiminin uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleriyle ölçülmesi [Measuring of urban growth of Ankara city using by remote sensing and geographic information system]. e-Journal of New World Sciences Academy, Nature Sciences, 4A0014, 4(4), 215-242.

Refereed Papers in National Journals

Özgür, E.M. (2018).Türk beşeri coğrafyasında yenileşme eğilimleri: Değişim aktörlerinin perspektifinden bir değerlendirme [Trends of innovation in Turkish human geography: An assessment from the perspective of agents of change]. Marmara Coğrafya Dergisi, 38, 142-170. 

Turut, H. & Özgür, E.M. (2018). Klasik kent kuramlarından eleştirel kent kuramlarına geçiş bağlamında kentleri yeniden okumak [Rereading cities in the context of the transition from classical urban theories to critical urban theories]. Ege Coğrafya Dergisi, 27(1), 1-19.

Özgür, E.M. (2018). Küresel göçün sosyo-mekânsallığı: Ulusötesi mekânlar/yerelötesi yerler, topluluklar ve kimlikler [Socio-spatiality of global migration: Transnational spaces/translocal places, communities and identities]. Coğrafi Bilimler Dergisi, 16(1), 1-35.

Turut, H. & Özgür, E.M. (2018). Bir kente göçün hikâyesi: Süreçler, bütünleşme ve aidiyet. [A story of migration to a city: Processes, integration and belonging]. Coğrafi Bilimler Dergisi, 16(1), 153-180.

Özgür, E.M. (2017). Nüfus dinamikleri, çevre ve sürdürülebilirlik. [Population dynamics, environment, and sustainability] Coğrafi Bilimler Dergisi, 15(1), 1-26.

Deniz, A. & Özgür, E. M . (2017). The effects of Russia-Turkey crisis on mixed families in İstanbul: Hearing the voices of women. International Journal of Social Sciences and Education Research, 3(2), 406-410.

Özgür, E.M. (2016).Bir alt alan olarak nüfus coğrafyasının geçmişi, bugünü ve geleceği. [Past, present and future of population geography as a subfield] Ege Coğrafya Dergisi, 25 (1), 1-36.

Özgür, E.M. & Deniz, A. (2014). A migration system formation based on tourism between Russia and Turkey (Antalya). Ege Coğrafya Dergisi, 23 (2), 1-18.

Özgür, E.M. & Yavan, N. (2013). Türk coğrafyacılarının iç hesaplaşması: Neden başaramadık? Nasıl başarabiliriz? [An essay on self-criticism of Turkish Geography: Why have we failed? How can we succeed?] Beşeri Coğrafya Dergisi, 1(1), 14-38.

Deniz, A. & Özgür, E. M. (2013). Antalya’daki Rus gelinler: Göçten evliliğe, evlilikten göçe [The Russian brides in Antalya: From migration to marriage, from marriage to migration]. Sosyoloji Dergisi, 27(2), 151-175.

Kalelioğlu, R. & Özgür, E.M. (2013). İkametgâh memnuniyeti bağlamında konut yeri seçimi ve ikametgâh hareketliliği: Bolu kenti örneği [Housing location choice and residential mobility in the context of residential satisfaction: The case of Bolu city]. Coğrafi Bilimler Dergisi, 11(2), 149-168.

Özgür, E.M. & Aydın, O. (2011).  Türkiye’de evlilik göçünün mekânsal veri analizi teknikleriyle değerlendirilmesi [The evaluation of marriage migration using spatial data analysis techniques in Turkey]. Coğrafi Bilimler Dergisi, 9(1), 29-40.

Deniz, A. & Özgür, E.M. (2010). Rusya’dan Türkiye’ye ulus aşırı göç: Antalya’daki Rus göçmenler [Transnational migration from Russia to Turkey: Russian migrants in Antalya]. Ege Coğrafya Dergisi, 19(1), 13-30.

Özgür, E.M. (2009). İkametgâh memnuniyeti ve şehir içi ikametgâh hareketliliği [Residential satisfaction and intra-urban residential mobility]. Coğrafi Bilimler Dergisi, 7(2), 111-127.

Özgür, E.M. & Yasak, Ü. (2009). Şehiriçi ikametgâh hareketliliğine kuramsal bir bakış [A contextual view to the intra-urban residential mobility]. Coğrafi Bilimler Dergisi, 7(1), 39-50.

Yüceşahin, M.M. & Özgür, E.M. (2008). Türkiye kentlerinin kentleşme düzeylerinin demografik, ekonomik ve sosyal değişkenlerle belirlenmesi [Determining the urbanisation level of Turkish cities with some of the demographic, economic and social variables of urban population]. Coğrafi Bilimler Dergisi, 6(2), 115-139.

Yüceşahin, M.M. & Özgür, E.M. (2006). Türkiye’nin güneydoğusunda nüfusun zorunlu yerinden oluşu: Süreçler ve mekânsal örüntü [Internal displacement of the population in South-eastern Turkey:  Processes and spatial pattern]. Coğrafi Bilimler Dergisi, 4(2), 15-34.

Özçağlar,A.,  Özgür, E.M., Somuncu, M., Bayar, R., Yılmaz, M., Yüceşahin, M.M., Yavan, N., Akpınar, N. & Karadeniz, N. (2006). Çamlıhemşin İlçesinde doğal ve beşeri kaynak tespitine bağlı olarak geliştirilen arazi kullanım kararları [Land use decisions based on the determination of natural and human resources in Çamlıhemşin district]. Coğrafi Bilimler Dergisi, 4(1), 1-27.

Yüceşahin, M.M., Bayar, R. & Özgür, E.M. (2006). Urban functional specialization and changes of functional structure characteristics of cities in Turkey. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(2),19-40.

Özgür, E.M. (2004). Türkiye’de toplam doğurganlık hızının mekânsal dağılışı [Spatial distribution of total fertility rate in Turkey]. Coğrafi Bilimler Dergisi, 2(2), 1-12.

Yüceşahin, M.M., Bayar, R. & Özgür, E.M. (2004). Türkiye’de şehirleşmenin mekânsal dağılışı ve değişimi [Spatial distribution of urbanization and its change in Turkey]. Coğrafi Bilimler Dergisi, 2(1), 23-40.

Bayar, R., Yüceşahin, M.M. & Özgür, E.M. (2003). Türkiye’nin imalat işlevinde uzmanlaşmış şehirsel yerleşmeleri [Urban settlements of Turkey that specialized in manufacturing functions]. Coğrafi Bilimler Dergisi, 1,(2), 1-12.

Özgür, E.M. (2003). XXI. Yüzyıl başında Türkiye nüfusu [La population de la Turquie au début de XXIe siècle]. Coğrafi Bilimler Dergisi, 1(1), 43-53.

Papers in National Journals

Özgür, E.M. (2014). Türkiye’de beşeri coğrafyanın iç dinamiklerinde bir canlanma var [There is a revival in the internal dynamics of human geography in Turkey]. 2023 İkibinyirmiüç, 157, 72-79.

Özgür, E.M. (2013). Türkiye nüfusundaki doğurganlık düşüşü ve yaşlanma eğilimi [Fertility decline and aging tendency in Turkish population]. Her Yönüyle Dernekler Dergisi, 23(2), 30-35.

Özgür, E.M. (1999). Türkiye’de il içi göçler hakkında düşünceler [Considerations about inner-provincial migration in Turkey]. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 39(1-2), 159-167.

Özgür, E.M. (1999). Türkiye nüfusunun yaş yapısı [Age structure of Turkish population]. Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, 7, 159-174.

Özgür, E.M. (1999). Türkiye limanları. Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, 7, 147-158.

Özgür, E.M. (1996). İl ve ilçe merkezlerimizin faal nüfusun ekonomik faaliyet kollarına dağılımı bakımından sınıflandırılması. Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, 5, 53-71.

Özgür, E.M. (1996). Türkiye’de ipekböcekçiliği. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Coğrafya Araştırmaları Dergisi, 12, 95-106.

Özgür, E.M. (1996). Yeni ilçe merkezlerimizin fonksiyonel bakımdan gösterdiği özellikler. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Coğrafya Araştırmaları Dergisi, 12, 25-32.

Özgür, E.M. (1995). Türkiye’deki iç göçlerde Ankara İlinin yeri. Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, 4, 63-76.

Özgür, E.M. (1994). Bilecik İlinde farklı karakterde iki şehir: Bilecik ve Bozüyük. Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, 3, 179-193.

Köksal, A., Elibüyük, M., Özçağlar, A. ve Özgür, E.M. (1993). Marmara Bölgesinde coğrafi gözlemler. Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, 2, 123-157.

Özgür, E.M. (1993). Bilecik İlinde nüfusun dağılışı, yoğunluğu ve özellikleri. Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, 2, 199-221.

Özgür, E.M. (1992). Bilecik İlinde şekerpancarı tarımı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 35(2), 227-239.

Özgür, E.M. (1992). Türkiye’de faal nüfusun ekonomik faaliyet kollarına dağılımı. Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, 1, 55-80.

Özgür, E.M. (1991). Bilecik İlinde nüfus gelişimi. Coğrafya Araştırmaları, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Coğrafya Bilim ve Uygulama Kolu Yay, 3(3), 79-100.

Özgür, E.M. (1990). Gölpazarı Ovası ve çevresinde coğrafi gözlemler. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 32(1-2), 397-410.

Özgür, E.M. (1989). Bağıvar (Diyarbakır) köyünde ekonomik faaliyetler., Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Coğrafya Araştırmaları, 1(1), 173-183.

Edited Chapters in Proceedings

Özgür, E. M., Deniz, A. Hasta, D. & Yüceşahin, M.M. (2014). Rusya ile Türkiye(Antalya) arasında turizme dayalı bir göç sistemi [migration system based on tourism between Russia and Turkey (Antalya)]. International Congress of the Turkish Association of Geographers, 4-6 June 2014, Mugla University, Mugla-Turkey.

Yüceşahin, M.M., Özgür, E. M., Hasta, D. & Deniz, A. (2014). Antalya’da Rus göçmenlerin ulusaşırılaşmasının dinamikleri [The dynamics of transnationalization of Russian immigrants in Antalya]. International Congress of the Turkish Association of Geographers, 4-6 June 2014, Mugla University, Mugla-Turkey.

PRESENTATIONS

Presentations at International & National Meetings, Conferences and Seminars

Deniz A. & Özgür E. M. (2016). Mixed marriage and migration: Russian brides in İstanbul. European Population Conference, 31 August–3 September 2016, Johannes Gutenberg Universitat, Mainz-Germany. 

Deniz A. & Özgür E. M. (2016). Mixed marriage and transnational practices: A case of Russian brides in İstanbul. International Conference on Feminist Geographies and Intersectionality: Places, Identities and Knowledges,  14-16 July 2016, Universitat Autonoma de Barcelona, Barselona-Spain.

Yakar, M. & Özgür, E. M. (2016). Türkiye'de nüfus coğrafyası (1): Nicel bir analiz. [Population geography in Turkey (1): A quantitative analysis] International Congress of the Turkish Association of Geographers, 2-4 June 2016, Balıkesir University, Burhaniye-Balıkesir/Turkey.

Özgür, E. M. & Cengiz, D. (2016). Antakya’daki Suriyelilerin zorunlu göçü ve mültecilerin gündelik yaşam deneyimleri. [The forced migration of the Syrians in Antakya and the everyday life experiences of refugees] International Congress of the Turkish Association of Geographers, 2-4 June 2016, Balıkesir University, Burhaniye-Balıkesir/Turkey.

Deniz A. & Özgür E. M. (2016). Between two countries: The reflections of Russia-Turkey crises on Russian-Turkish families in Turkey. International Conference on Gender and Migration: Critical Issues and Policy Implications, May 11-14 2016, Gediz University, İzmir-Turkey.

Ayberk, C. & Özgür E. M. (2016). International students in Turkey: How is their migration process? The American Association of Geographers-AAG Annual Meeting 2016, 29 March- 2 April 2016, San Francisco-USA.

Cengiz, D. & Özgür, E. M. (2015). Suriye’den Türkiye’ye zorunlu göç: Antakya’daki mültecilerin göç ve yaşam deneyimleri [Forced migration from Syria to Turkey: Migration and life experiences of the refugees in Antakya]. Türkiye Dördüncü Nüfusbilim Konferansı, [Turkey Fourth National Population Conference] 5-6 November 2015, Ankara-Turkey.

Özgür, E. M. (2015). Rusya’dan Türkiye’ye göç: Antalya’da ulusaşırı bir alanın ortaya çıkışı. Türkiye Dördüncü Nüfusbilim Konferansı 2015,[Turkey Fourth National Population Conference] 5-6 November 2015, Ankara-Turkey.

Özgür, E. M. (2015). Türk beşeri coğrafyasında yenileşme eğilimleri: Değişim aktörlerinin perspektiflerinden bir değerlendirme. “100.Yılında Türkiye’de Coğrafya” Çalıştayı, [“Geography in Turkey in the 100th Anniversary” Workshop] 27-28 March 2015, Ankara University, Ankara-Turkey.

Hasta, D., Deniz, A. & Özgür, E. M., (2014). Integration of Russians and Azerbaijanis to Antalya (Turkey). Oxford Migration Studies Society-OMSS,  2014 Oxford Annual Conference 16-17 May 2014, Kellogg College University of Oxford, Oxford-UK.

Özgür, E. M., Deniz, A., Hasta, D., Yavuz, S. & Yüceşahin, M.M. (2014). The immigration of Russians and Azerbaijanis to Antalya (Turkey): Who are they? Why are they here? 10th Turkish Migration Studies (TurkMiS) Workshop, 28 March 2014, Hacettepe University, Ankara-Turkey.

Deniz, A. & Özgür, E. M. (2014). "Görünmez ol"dan "her yerdeyiz"e: LGBTT bireylerin Ankarası. International Congress of the Turkish Association of Geographers, 4-6 June 2014, Mugla University, Mugla-Turkey.

Turut, H. & Özgür, E. M. (2014). Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan Antalya kentine göç ve sosyo-mekânsal aidiyet. International Congress of the Turkish Association of Geographers, 4-6 June 2014, Mugla University, Mugla-Turkey.

Özgür, E. M. (2013). Türk coğrafyacılarının iç hesaplaşması: Neden başaramadık? Nasıl başarabiliriz?

[An essay on self-criticism of Turkish geography: Why have we failed? How can we succeed?]  Annual Meeting of the Turkish Association of Geographers, 19-21 June 2013, Istanbul-Turkey.

Deniz, A. & Özgür, E. M. (2013). Transnationalism and Gender: Russian Migrant Women in Antalya. ICGM 2013 – International Conference on Gender and Migration: Critical Issues and Policy Implications 11-13 May 2013, Marmara University, İstanbul-Turkey.

Deniz, A. & Özgür, E. M. (2013). Rus kadınların emek göçü: Antalya örneği. Türkiye’ye, Türkiye’de, Türkiye’den Göç, Lisansüstü Göç Araştırmaları Sempozyumu, April 18-19, 2013, İzmir-Turkey.

Deniz, A. & Özgür, E. M. (2012). A new migration system: Women migration from Russia to Antalya (Turkey). World Conference on Psychology and Sociology, November 28-December 01, Kemer/Antalya-Turkey.

Özgür, E.M. (2011). Uluslararası göçün gelişmiş toplumlarda yarattığı etnik değişim: Yeni bir demografik geçiş mi? [Ethnic change created by international migration in developed societies: A new demographic transition?] 2010-2011 Bahar Dönemi Coğrafya Bölümü Seminerleri, [Seminar in Migration Studies] May 04, Ankara-Turkey.

Özgür, E.M. (2010). Türkiye’nin yaşlanma sürecine coğrafi bir bakış. [A geographical overview of Turkey's aging process] 1.Ulusal Nüfusbilim Kongresi, [1st National Demography Conference], October 9-10, 2010, Ankara-Turkey.

Özgür, E.M. (2010). Yaşlanan bir dünya nüfusu. [An aging world population] Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi-Bölgesel Coğrafya Anabilim Dalı Konferansları, Ankara University Conference March 16, 2010, Ankara-Turkey.

Özgür, E.M. (2010). 2010 Coğrafya için öngörü çalışması". 2010-2011 Güz Dönemi Coğrafya Bölümü Seminerleri, 13 Ekim 2010, Ankara.

Özgür, E.M. ve Yasak, Ü. (2010). Uşak kentinde ikametgâh memnuniyetini arttıran faktörler. Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi, VI. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, 3-5 Kasım 2010, Ankara.

Deniz, A. & Özgür, E. M. (2010). Antalya Ruslar için ulus aşırı toplumsal bir alan mı oluyor? Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi, VI. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, 3-5 Kasım 2010, Ankara.

Aydın, O., Bostan-Arslantaş, P. & Özgür, E.M. (2010). Türkiye’de toplam doğurganlık hızının mekânsal veri analizi İle açıklanması ve modellenmesi. Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi, VI. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, 3-5 Kasım 2010, Ankara.

Özgür, E. M. (2009). Göç ve çevre: Çevresel bozulmanın göç üzerindeki etkilerine küresel bir bakış. 109B041 no’lu TÜBİTAK [Murat Dağı, Ulubey Kanyonları ve Uşak Çevresinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi] projesi kapsamında sunulan konferans, 04 Ağustos 2009, Uşak.

Yüceşahin, M.M. & Özgür, E.M. (2008). Türkiye kentlerinin hiyerarşik sınıflaması. Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi, V. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, 16-17 Ekim 2008, Ankara.

Özgür, E.M. (2003). Cumhuriyet Dönemi Türkiye’sinde kasabalaşma ve şehirleşmenin mekânsal görünümü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin Cumhuriyet’in 80.Kuruluş Yıldönümü Ekinsel ve Sanatsal Etkinlikleri, 27 Ekim 2003,  Ankara.

PROJECTS

[2013-2015] Coordinator in the Project, "Immigration from Russia and Azerbaijan to Turkey and the Formation of a Transnational Social Space in Antalya". Funded by The Scientific and Technical Research Council of Turkey (TUBITAK), Project Code: SOBAG 112K480 Projesi, Ankara (Turkey).

[2009] Instructor in the Project, Murat Dağı, Ulubey Kanyonları ve Uşak Çevresinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi.  Funded by The Scientific and Technical Research Council of Turkey (TUBITAK), Project Code: 109B041, Uşak (Turkey).

[2003-2006] Researcher in the Project, “The Development of the Land Use Decisions and the identification of the Natural and Human Resources in the Çamlıhemsin District of Rize Province”, Funded by The Scientific and Technical Research Council of Turkey (TUBITAK) Project Code: SOBAG-102K025 Ankara (Turkey).

DISSERTATION / THESIS SUPERVISION

Master's Thesis Advisory

Deniz, Ayla (2012). Rusya’dan Antalya’ya Uluslararası Göç ve Bu Göçün Sosyo-Mekânsal Sonuçları[International migration from Russia to Antalya and socio-spatial results of this migration] Ankara University Graduate School of Social Science, Ankara, Turkey.

Ünlüer, Şeref (2010). Yurtdışından Geri Dönüş Göçünün İşleyişi, Paternleri ve Sonuçları: Kırşehir Örneği. [The mechanism, patterns, and results of return migration: The case of Kırşehir city] Ankara University Graduate School of Social Science, Ankara, Turkey.

Aydın, Olgu (2009). Ankara Şehri’nin Fiziksel Gelişiminin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Uzaktan Algılama Teknikleri (UAT) İle Analizi. [Analysis of physical development of Ankara City with Geographical Information Systems (GIS) and Remote Sensing Techniques (UAT)] Ankara University Graduate School of Social Science, Ankara, Turkey.

Duru, Ümit (2007). Ankara Şehri’nde Özel Dershanelerin Dağılışı. [Distribution of private training center in Ankara City] Ankara University Graduate School of Social Science, Ankara, Turkey.

Özgül, Şükran (2007). Türkiye’deki Şehirsel Yerleşmelerde Konut Amaçlı Bina Kullanımlarının Coğrafi Analizi. Ankara University Graduate School of Social Science, Ankara, Turkey.

Güneş, Pınar (2006). Ankara Şehrinin, Yakın Çevresindeki Metropoliten Köylerde Yarattığı Demografik Etkilerin Coğrafi Analizi. Ankara University Graduate School of Social Science, Ankara, Turkey.

Yılmaz-Arpağ, Sezin (2006). Türkiye’de Tekstil Sanayinin 1980-2000 Yılları Arasındaki Durumu ve Mekânsal Dağılımı. Ankara University Graduate School of Social Science, Ankara, Turkey.

Işıl, Zeynep (2003). Türkiye Kasaba ve Şehirlerinde Nüfus Büyüklükleri ve Nüfus Gelişimi. Ankara University Graduate School of Social Science, Ankara, Turkey.

Gökmen, Bekir (2000). Eldivan İlçesi (Çankırı) Coğrafyası. Ankara University Graduate School of Social Science, Ankara, Turkey.

Mutlu-Ekiz, Ümit (1999). Orhangazi İlçesinde Yerleşme ve Nüfus. Ankara University Graduate School of Social Science, Ankara, Turkey.

Term Project (Non-Thesis Master’s Program)

Demiral, Arif (2017). Gölbaşı İlçesi'nde (Ankara İli) İkametgah HareketliliğiAnkara University Graduate School of Social Science, Ankara, Turkey.

Doğan, H.Mahir (2015). İç Göçe Katılanların Kaynak Bölge İle İlişkileri ve Bu Bölge Üzerindeki Etkileri: Suşehri (Sivas) Örneği. Ankara University Graduate School of Social Science, Ankara, Turkey.

Tuncer-Boran, Banu (2014). Ankara Kentinde Ev Hizmetlerinin Coğrafyası: Özel İstihdam Büroları. Ankara University Graduate School of Social Science, Ankara, Turkey.

Dizbay, Bilal (2007). Türkiye Nüfusunun Yaş Yapısı: 1990-2000 Yılları Karşılaştırması. Ankara University Graduate School of Social Science, Ankara, Turkey.

PhD Dissertation Advisory

Deniz, Ayla (2018). Rusya-Türkiye Göç Sistemi: İstanbul’da Karma Evlilikler ve Ulusaşırı Pratikler [Russia-Turkey Migration System: Mixed Marriages and Transnational Practices in Istanbul"]Ankara University Graduate School of Social Science, Ankara, Turkey.

Turut, Hatice (2018). Türkiye’de Orta Ölçekli İki Kentin Neoliberal Kentleşme Deneyimi: Eskişehir ve Konya Örnekleri [Neoliberal Urbanization Experience of Two Medium Sized Cities of Turkey: Cases of Eskişehir and Konya]Ankara University Graduate School of Social Science, Ankara, Turkey.

Kalelioğlu, M.Ragıp (2014). Bolu Kentinde İkametgâh Memnuniyeti Bağlamında Kent İçi HareketlilikAnkara University Graduate School of Social Science, Ankara, Turkey.
Yasak, Üzeyir (2014). Türkiye'de Kentiçi İkametgah Hareketliliğine Bir Örnek: Uşak Kenti. 
Ankara University Graduate School of Social Science, Ankara, Turkey.

Şahinalp, M. Sait (2005). Şanlıurfa’nın Kuruluşu, Gelişmesi ve Fonksiyon Alanlarının DağılışıAnkara University Graduate School of Social Science, Ankara, Turkey.

Demirbaş, Atilla (2005). Akşehir Şehir CoğrafyasıAnkara University Graduate School of Social Science, Ankara, Turkey.

Yüceşahin, M. Murat (2002). İnegöl İlçesinin Yerleşme Coğrafyası. Ankara University Graduate School of Social Science, Ankara, Turkey.

JOURNAL EDITING & REFEREEING

Editing

Editor, Turkish Journal of Geographical Sciences,  Ankara University Turkish Geography Research and Application Centre (2002-2004) & (2009-2013)

Refereeing

Referee for Journal of Migration Studies

Referee for Turkish Journal of Geographical Sciences

Referee for Istanbul University Journal of Geography

Referee for Atatürk University Eastern Geographical Review

Referee for E-Journal of New World Sciences Academy

Referee for Fırat University Journal of Institute of Social Sciences

Referee for Balıkesir University Journal of Institute of Social Sciences

Referee for Afyon Kocatepe University Journal of Institute of Social Sciences

CONSULTING

[2002-2003] Consultant, Minister of National Education

[2000] Consultant, General Directorate of Land Registry and Cadastre Ottoman Archives

[2016] Consultant, OSYM