ARŞ.GÖR. ILGIN ÖZKAYA ÖZLÜER    
Adı : ILGIN
Soyadı : ÖZKAYA ÖZLÜER
E-posta : ozkaya@law.ankara.edu.tr
Tel : 0 (312) 595 50 00-2277
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : HUKUK FAKÜLTESİ
Bölüm : KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

ILGIN ÖZKAYA ÖZLÜER

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dr, Araştırma Görevlisi

 

Doğum Tarihi : 14.09.1982

Doğum Yeri: Antalya

 

I- EĞİTİM DURUMU

Doktora: Ankara Üniversitesi, İdare Hukuku

Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi, Çevre Hukuku

Lisans: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

 

II- TEZLER

Yüksek Lisans : İdari Yaptırım Kuramı Açısından Çevre Kanununda İdari Cezalar

Doktora:  Sit Alanlarının Planlanması

 

III- YAYINLAR

1-Makaleler

Nükleer Bulutları Arasında Canlı Haklarını Aramak, İnsan Hakları İçin Diyalog Dergisi, Bahar 2011,Yıl 2, S.8, s.86–89.

Biyogüvenlik Yasası, Toplumsal Şizofreni ve Doğanın Değişim Değeri, Toplum ve Hekim Dergisi, Mart-Nisan 2010, C.25, S.2, s 137–156, (ortak yazarlı).

Biyogüvenliğin Halleri, Nature Life, S.2, Şubat-Mart 2010, s.28–30.

21. Yüzyıl Kentlerinde Eyfel Kulesi’ni Bulmak, Mesele Kitap Dergisi 2009, S. 31, s.21–22, (ortak yazarlı).

Ulusal Biyogüvenlik Yasası’na Doğru, Güncel Hukuk, Ekim 2009, S.10, s. 10–12.

Bir Kalkınmacılık Masalı, Bülten, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Dergisi, Dosya 05, Haziran 2007, S.51, s. 14–18.

 

2- Hakemli Makaleler

İdari Yaptırımların Özellikleri ve Çevre Kanunu, Ankara Barosu Dergisi, Y.2015, S.1, s. 121-186

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği Işığında İmar Planlarında Yetki Sorunu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 64(2), 2015, s. 435-457.

6306 Sayılı Kanun Kapsamında Riskli Alanlarda Riskli Olmayan Yapıların Durumu, Ankara Barosu Dergisi, Y.76, S.2018/1, s. 245-271.

İmar Barışı Düzenlemesine Hukuki Bir Yaklaşım, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.9, S.2, Y. 2018, s. 313-340.

Riskli Alan Kararları ve Acele Kamulaştırma Uygulaması, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 67(3), 2018, s. 635-655.

 

3- Kitap Bölümleri

Biyogüvenlik Yasası, Korkunun Ekolojisi (ortak yazarlı), Görünmez Elin Ekolojisi, Biyogüvenlik ve GDO (içinde), Ziraat Mühendisleri Odası ve Ekoloji Kolektifi, 2010, Ankara, s. 21- 41,

Hem Obezlik Hem Oblomovluk, Ne Yapmalı? GDO'lardan Şeker Özelleştirmelerine Giden Yol, İsyanın ve Umudun Dip Dalgası (içinde), Tekin Yayınevi, İstanbul, 2016, s.207-211.

Paris Anlaşması ve Ortak Değerlerin İnşa Sürecinde Hukuk, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 21. Taraflar Konferansı Paris Anlaşması 12 Aralık 2015 (içinde), Ekoloji Kolektifi, Ankara, 2016.

  

4- Editörlükler

Kırda Yoksulluk ve Direniş, Kül Sanat Yayıncılık, Eylül 2005. (EDİTOR)

Bülten, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Dergisi, Dosya 05, Haziran 2007, S.51. (EDİTOR)

Bolivya Anayasası: Hukuk, Demokrasi, Özerklik, Phoenix Yayınevi, Ankara, 2013. (EDİTOR)

Bilgi Edinme Hakkı Rehberi ve Uygulama Örnekleri, Ekoloji Kolektifi, 2016. (EDITOR)

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 21. Taraflar Konferansı Paris Anlaşması 12 Aralık 2015, Ekoloji Kolektifi, Ankara, 2016. (EDİTÖR)

İklim Adaleti Mücadelesinde Uluslararası ve Yabancı Mahkeme Kararları, Ekoloji Kolektifi, Ankara, 2017. (EDİTÖR)

Soru ve Yanıtlarla SİT Alanlarında Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması Rehberi, Ekoloji Kolektifi, Ankara, 2018. (HAZIRLAYAN)

 Çevresel Bilgiye Erişim Rehberi ve Aarhus Sözleşmesi , Çeviri: Elif Bozkurt, Gamze Ovacık, Ekoloji Kolektifi, Ankara, 2018. (HAZIRLAYAN)

4- Gazete Yazıları

Hukukilik/Yerindelik Denetimi Tartışmalarına Dair Bir Not, BirGün Gazetesi, 30.08.2010.

Anayasa Taslağında 'Piyasaya' Çevre, Radikal Gazetesi, 14.10.2010.

5- Tebliğler

Kyoto Protokolü ve Türkiye,  Dünya Su Günü - İklim Değişikliği, Kuraklık ve Su Yönetimi Sempozyumu, 21 Mart 2007, Ankara.

Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanun Tasarısı, İklim Adaleti Karşısında  Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Paneli, 04 Aralık 2010, Ankara.

Çevre Politikası ve Kanun Hükmünde Kararnameler, 9. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, 5–8 Ekim 2011, Samsun.

Demokratik Hakları Kullanılması ve İdari Yaptırımlar, Türkiye Barolar Birliği Kent ve Çevre Hukuku Komisyonu,  Çevre ve Kent Hukuku Kurultayı, 2-3 Haziran 2012, Ankara.

Teknodeterminizmin Ekoloji Politiği, 7. Karaburun Bilim Kongresi Kapitalizmin Kıskacında Doğa – Toplum – Teknoloji, 5 - 9 Eylül 2012, Karaburun.

Çevre Kanunu'nda Yer Alan İdari Yaptırımların Özellikleri, Türkiye Barolar Birliği III. Çevre ve Kent Hukuku Kurultayı, 13 Haziran 2015, Ankara.

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin İmar Hukukuna Getirdiği Yeni Kavramlar ve Tartışmalar, AÜHF 90.Kuruluş Yıldönümü Uluslararası Hukuk Kurultayı, 2-5 Kasım 2016, Ankara.

Çevre Hukuku Açısından Yargı Kararlarının Biçimsel Uygulanması, İdari Yargı Kararları Kapsamında Çevrenin Korunması Sempozyumu, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Tema Vakfı, 16 Mayıs 2017, Ankara.

Yapı Kayıt Belgesi’nin Hukuki Niteliği, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukukun Güncel Sorunları Sempozyumu, 5-6 Haziran 2018, Ankara.