PROF.DR. DİLEK PEÇENEK    
Adı : DİLEK
Soyadı : PEÇENEK
E-posta : pecenek@ankara.edu.tr
Tel : 310 3280-1523
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : DİLBİLİM BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

 

EĞİTİM

LİSANS: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, İtalyan Dili ve Edebiyatı, 1987

YÜKSEK LİSANS: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yabancı Dil Öğretimi Anabilim Dalı, 1997

Yüksek Lisans Tezi: İletişimci Yaklaşımda Öğretim Teknikleri (Tez Danışmanı, Prof. Dr. Özcan Demirel)

DOKTORA: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yabancı Dil Öğretimi Anabilim Dalı, 2002

Doktora Tezi: Dört-Altı Yaş Grubu Türk Çocuklarının İngilizce Öğrenme Süreçleri Üzerine Bir Durum Çalışması (Tez Danışmanı, Prof. Dr. Sabri Koç)


YAYINLAR

Bahar, M. ve Peçenek, D . (2019). İkinci Dil Edinimi Sürecinde Çizgi Filmlerin Rolü: Eleştirel Bir Bakış. Milli Eğitim Dergisi, 48 (223), 245-266.

Peçenek, D. ve Gökmen, S. (2019). "Türkçede Çağrışımsal Cinsiyet Görünümleri". Dilbilimde Güncel Tartışmalar, Ed. K. İşeri (ss. 85-96). Dilbilim Derneği Yayınları, Ankara.

Adabi, G. E., Pecenek, D., & Pissarek, M. (2018).  “A Case Study of Plagiarism in Higher Education: Students’ Awareness, Information Sources, and Reasons”. Towards Consistency and Transparency in Academic Integrity, Ed. S. Razı, I. Glendinning and T. Foltýnek (pp.57-77) Peter Lang, Berlin.

Peçenek, D. (2018). L'Opera Buzzatiana in Turchia. Molesto. Edebiyat Araştırmaları Dergisi 4 (1-13).

Polat, Y.,  Köse, D., Peçenek, D., Durmuş, A. ve  Beacco, J-C. (2018).Yabancı Dil Olarak Türkçe İlk Kazanımlar İçin Başvuru Rehberi A1 Öncesi.  Yunus Emre Enstitüsü-Kurmay Yay.

Peçenek, D. (2018). İtalyanca Öğrencilerinin Dilbilgisel Cinsiyet Öğrenimlerine İlişkin Gözlemler.  İtalyan Dili Üzerine Kuramsal Çalışmalar ve Uygulamaları, Edebiyat Öğretimi ve Çeviriye Uygulamalı ve Teorik Yaklaşımlar -Bildiriler- (ss. 71-90). Ankara Üniversitesi Yay.

Peçenek, D. (2017/2018). Turkish Heritage Speakers’ Comprehension of Turkish Proverbs: The Role of Familiarity. Speech, Language and Hearing. 21(3), p.190-199. Taylor&Francis.

Peçenek, D. (2017). Presenza dell'Opera Buzzatiana in Turchia (1960-2017). Studi Buzzatiani, Rivista del Centro Studi Buzzati, Anno XXII, 95-99.

Peçenek, D. (2017). Öğretmen Bakış Açısıyla Yabancı Dil Öğretimi Sorunları. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi ve Yabancı Dil Öğretimi Araştırmaları (ss. 247-265). Ankara Üniversitesi TÖMER, A.Ü. Basımevi.

Şarlanoğlu Vural, A. ve Peçenek, D. (2016). İngiliz Dili Eğitim Programlarındaki Sözcük Bilgisi Dersine İlişkin Öğrenci Gereksinimi ve Öğretmen Bilişi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(3), 897-916 .

Peçenek, D. (2016). “Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Türkçe ve Türkçe Öğrenimi ile İlgili Eğretilemeleri”. 10. Dünyada Türkçe Öğretimi Bilgi Şöleni Bildiri Kitabı, (ss.31-42), Ankara Üniversitesi TÖMER, Ankara.

Peçenek, D. (2015). Dil ve Dilbilgisi Eğretilemelerine İlişkin Gözlemler ve Düşünce Örüntüleri. DTCF Dergisi, 55(2), 1-26.

Demiray, F. ve Peçenek D. (2015). Language Selectivity in Lexical Access: An Experimental Study on Bilinguals. European Journal of Language and Literature Studies 1(1), 32-60, ISSN 2411-4103

Peçenek, D. (2014). İkinci Dil Edinimi (Araştırması) ve Yönlendirilen İkinci Dil Edinimi Alanlarına Genel Bir Bakış. A. Ü. Dil Dergisi,164,  5-2.

Peçenek, D. (2014). Dilbilim Eğitimi Alan Öğrencilerin Yabancı Dil Öğretiminde Dilbilgisi Öğrenimine ve Öğretimine İlişkin Görüşleri. Başkent University Journal of Education, 1(1), 93-111.

Peçenek, D. (2014).  Pinokyo Uyarlamalarında Gözlemlenen Çeviri Yaklaşımları, L. Cengizhan (Haz.) içinde,  12. Uluslararası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu Bildirileri Cilt 1, (ss. 356-363), Trakya Üniversitesi Yayını

Peçenek, D. (2013). Çocukluk Döneminde İkinci Dil Edinimi Görünümleri. I. Özyıldırım, N. Büyükkantarcıoğlu, E. Yarar, E. Alparslan (Haz.) içinde, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dilbilimi Bölümü 40. Yıl Yazıları 1972-2012 (ss.267-284), Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.

 

Peçenek, D. (2012). Pinokyo Çevirilerinde Gözlemlenen Çeviri Stratejileri ve İşlemleri. İ. Sığırcı, A. Güneş, Z. Tok (Haz.) içinde, I. Uluslararası Çeviribilim ve Terimbilim Kurultayı Bildiri Kitabı (ss.437-448), Kırıkkale Üniversitesi.

Peçenek, D. (2012). İçerdiği Sözcüklerden En Az Biri Hayvan Adı Olan Deyimlerin Değişmeceli Dil Sözlüklerinde Yer Alma Görünümleri. M. Aksan ve A. Uçar (Haz.) içinde, 5. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı Bildiri Kitabı (ss.31-40), Mersin Üniversitesi.

Peçenek, D. (2011). A Longitudinal Study of Two Boys’ Experiences of Acquiring Italian as a Second Language: The Influence of Age. International Journal of Bilingualism, 15(3) 268–290.

Peçenek, D. (2011). Çocuk, Ergen ve Yetişkinlerin Atasözü Anlama Süreçlerinde Atasözlerinin Soyutluk ve Somutluk Özelliğinin Rolü. S. Ağıldere ve N. Ceviz (Yay.) içinde, X. Uluslararası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu Bildiriler (ss. 196-205), Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi.

Peçenek, D. ve Ay, S. (2010). Deyim Tanımlama Sürecinde Bilişsel Biçem Farklılıklarının ve Bağlam Bilgisinin Rolü. Ç. Sağın-Şimşek ve Ç. Hatipoğlu (Yay.) içinde 24. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri (ss. 244-256), ODTÜ Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Ankara.

Ceyhan Gezmiş, N. ve Peçenek, D. (2010). İlköğretim Sekizinci Sınıf İngilizce Dersi Öğretim Programının Oluşturmacı Yaklaşım ve Planlı Biçime Odaklanma Modeli İlkelerine Göre Değerlendirilmesi. International Conference on New Trends in Education and Their Implications (ss. 1013-1018), 11-13 Kasım 2010, Antalya. ISBN: 978 605 364 104 9

Peçenek, D. (2009). The Role of Familiarity and Semantic Analyzability in Children's, Adolescents’ and Adults’ Understanding of Idioms. S. Ay, Ö. Aydın, İ. Ergenç, S. Gökmen, S. İşsever ve D. Peçenek (Yay.) içinde, Essays on Turkish Linguistics Proceedings of the Fourteenth International Conference on Turkish Linguistics (ss.197-206). Harrassowitz Verlag: Wiesbaden.

Peçenek, D. (2009). Değişmeceli Dil Öğelerinin Türkçe ve İtalyancadaki Görünümleri, N. K. Yetkiner ve D. Duman (Yay.) içinde, Çeviribilim, Dilbilim ve Dil Eğitimi Araştırmaları (ss. 281-297), The 8th International Language, Literature and Stylistics Symposium, 14-16 May 2008, İzmir Ekonomi Üniversitesi.

Ay, S., Aydın, Ö., Ergenç, İ., Gökmen, S., İşsever, S. ve Peçenek, D. (Yay.) (2009). Essays on Turkish Linguistics Proceedings of the Fourteenth International Conference on Turkish Linguistics. Harrassowitz Verlag: Wiesbaden.

Ay, S. ve Peçenek, D. (2009). Deyim Tanımlama Sürecindeki Bilişsel Biçem Farklılıkları, M. Sarıca, N. Sarıca ve A. Karaca (Yay.) içinde, 22. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri Kitabı (ss. 484-493), Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yay.

Peçenek, D. (2008). L'espressione Idiomatica nel Confronto Interlinguistico e in Una Prospettiva Traduttiva. Rassegna Italiana di Linguistica Applicata (RILA), 1-2, 299-313.

Peçenek, D. (2008). Yabancı Dil Öğretiminde Dilbilgisi. A.Ü. Dil Dergisi, 141, 67-84.

Peçenek, D. (2008). Tracce del Gatto nella Comunicazione Parlata: Uno Studio Comparativo fra l’Italiano e il Turco. M. Pettorino, A. Giannini ve R. Savy (Yay.) içinde, La Comunicazione Parlata : Atti del Congresso Internazionale, Bölüm 3 (ss. 1769-1793), Napoli: Liguori Editore.

Peçenek, D. (2008). Dilbilgisi Öğretiminde Öğretmen Bilişine İlişkin Bir Durum Çalışması. S. Ağıldere ve N. Ceviz (Yay.) içinde, Türkiye’de Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı, (ss. 698-704), Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi.

Peçenek, D. (2007). La Comunicazione Non Verbale e Insegnamento di Italiano a Stranieri. In. It. Quadrimestrale di Servizio per Gli Insegnanti di Italiano Come Lingua Straniera, 20, 24-27.

Peçenek, D. (2007). Ergenlerin Dil Kullanımlarındaki Popüler Kültür Öğelerinin İncelenmesi: Yazılı Cep Telefonu İletileri. N. Ahioğlu ve N. Güney (Yay.) içinde, Popüler Kültür ve Çocuk (ss.159–181), Ankara: Dipnot Yayınları.

Peçenek, D. (2006). Classics in Grammar: Explicit and Implicit Grammar Teaching in English Classroom. Scuola e Lingue Moderne (SELM), 4-5, 30-34.

Peçenek, D. (2005). Yabancı Dil Öğretiminde Araç Geliştirme. A.Ü. Dil Dergisi, 129, 85-95.

Peçenek, D. (2004). 4-6 Yaş Grubu Türk Çocuklarının Yabancı Dil (İngilizce) Öğrenmeleri Üzerine Bir Durum Çalışması. G. Haktanır ve T. Güler (Yay.) içinde, OMEP Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı: Kültürlerin Buluşması 5-11 Ekim 2003, Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimine Yansımaları Bildiri Kitabı 1 (ss. 245-260), İstanbul: YA-PA Yayıncılık.

Peçenek, D. (2004). Okulöncesi Dönemde Dil Edinimi. Yaşadıkça Eğitim, 82, 2-6.

Peçenek, D. (2004). 4-6 Yaş Grubu Türk Çocuklarının Yabancı Dil (İngilizce) Öğrenme Süreçleri. M. Artar (Yay.) içinde, Disiplinlerarası Bakışla Türkiye'de Çocuk, 4. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi Bildiri Kitabı, (ss.167-176), Ankara: A. Ü. Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları.

Peçenek, D. (1999). İletişimci Yaklaşımda Sözel Beceri Öğretimi. A. Ü. Dil Dergisi, 75, 5-17.

Peçenek, D. (1998). Yabancı Dil Öğretiminde Öğretim Teknikleri. Ankara: Değişim Yayınları.

Peçenek, D. (1998). Yabancı Dil Öğretiminde Benzetim Tekniği. A. Ü. Dil Dergisi, 73, 45-50.

Peçenek, D. (1996). Türkçede Yabancı Sözcüklerin Kullanımından Kaynaklanan Yineleme Yanlışları. A.Ü. Dil Dergisi, 41, 63-67.

Peçenek, D. ve Ay, S. (1996). Dilin İşlevleri: Kibarlık, Dayanışma, Seslenme Biçimleri, Sen-Siz Ayrımları. A.Ü. Dil Dergisi, 46, 35-41.


ÇEVİRİ YAYINLAR

(Çev. Peçenek, D.), Buzzati, D. (2010). “Güverte Köpeğinin Kaygıları”, Ç. N. Çevirmenin Notu Çeviri Edebiyatı, 11, 12-14.

(Çev. Peçenek, D.), Fusini, N. (2002). Herşeyden Çok Ağzını Severdim (roman), Ankara: İmge Kitabevi.

(Çev. Peçenek, D.), Malerba, L. (1998). “Binayak Ailesi”, TÖMER Çeviri Dergisi, 14, 55-58.

(Çev. Peçenek, D.), Quedrago, I. (1997). “İmge Tutkusu, Kinesis,1, 53-56.

(Çev. Peçenek, D.), Quedrago, I. (1997). “Roberto Zemignan”, Kinesis, 1, 35-37.

(Çev. Peçenek, D.), Ciliberti, A. (1997). “Dil Öğretimi Sürecinde Kullanılan Disiplinler”, A.Ü. Dil Dergisi, 55, 15-19


DANIŞMANLIĞINI YÜRÜTTÜĞÜ YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA TEZLERİ

YL

2010. Ahu Sabuncuoğlu, Meslek Liselerinde Özel Amaçlı İngilizce Öğretimine Yönelik Gereksinim Çözümlemesi Uygulaması, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. 

2010. Necatiye Nazlı Şaf, Yabancı Dil Öğretiminde Üç Boyutlu Dilbilgisi Öğretimi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

2013. Mustafa Akın Güngör, Çevrimiçi Yabancı Dil Eğitimi Ortamlarında Öğrenci–Öğretmen Ve Öğrenci-İçerik Etkileşimlerinin Karşılaştırılması, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

2013. Seda Kuşçu, Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Öğretmen Bilişi ve Öğrenci İnanışları, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

2014. Ruhan Güliz Uludağ, İngilizce Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Yabancı Dil Öğrenme Hakkındaki İnanışlarının İncelenmesi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

2018. Mustafa Uğurlu, İngilizce Öğrenme Sürecinde Konuşma Edimi ile Eleştirel Düşünme Becerisi Arasındaki İlişki, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

DR

2011. Nejla Gezmiş Ceyhan, Planlı Biçime Odaklanma Modelinin İngilizce Öğretiminde Başarıya Etkisi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi.

2014. Seda Öztuna, Katılım Yükü Varsayımının Yabancı Dilde Eşdizimli Sözcük Öğretimindeki Rolü: İngilizceyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Üniversite Hazırlık Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,Yayımlanmamış Doktora Tezi.

2014. Fatma Demiray, İkidilli Sözcük Erişiminde Dil Seçimi Üzerine Deneysel Bir Çalışma, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi.

2015. Arzu Vural, İngiliz Dili Eğitimi Programlarındaki Sözcük Bilgisi Dersi İçin Öğrenci Gereksinimi ve Öğretmen Bilişine Dayalı Tanım ve İçerik Önerisi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi.

2019. Zekeriya Hamamcı, İngilizce Öğretiminde Biçim Odaklı Modellerin Eylem-Ad Eşdizimli Sözcük Öğrenimine Etkisi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi.


YURTDIŞI ETKİNLİKLERİ

Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, Departamento de Lenguas Extranjeras, Bogota Colombia. Konuk öğretim üyesi, 01/08/2016-15/12/2016.

Erasmus ders verme hareketliliği kapsamında konuk öğretim üyesi, Tallinn Üniversitesi, Estonian Institute of Humanities, Middle-Eastern and Asian Studies, Estonya, 09/09/2013 - 13/09/2013.

“Conoscere Buzzati” Yabancı Araştırmacı Ödülü, Associazione Internazionale Dino Buzzati, İtalya-Belluno Feltre, 25 Mart 2010.

Convegno- L'apprendimento linguistico ela Teoria della complessità, Teaching Language as a Complex, Dynamic System (Diane-Larsen Freeman, Gabriele Pallotti) DILIT International House, İtalya-Roma, 18-19 Nisan, 2008.

Corso Intensivo di Formazione di Base per Insegnanti di Italiano Come Lingua Seconda e Come Lingua Straniera, Scuola Leonardo da Vinci, İtalya-Roma, 4-15 Ekim 2004 (AVRUPA BİRLİĞİ GRUNDVIG III BURSU).

Corso di Aggiornamento per Insegnanti di Italiano all’Estero, Università Per Stranieri, İtalya-Perugia, 17 Temmuz-4 Ağustos 2000 (PERUGIA YABANCILAR ÜNİVERSİTESİ BURSU).

Corso di Lingua Italiana Contemporanea: Sintassi e Lessico, Università Per Stranieri, İtalya-Perugia, 21 Temmuz-1 Ağustos 1997 (PERUGIA YABANCILAR ÜNİVERSİTESİ BURSU).

Corso di Aggiornamento per Docenti di Italiano: Lingua Orale, DILIT International House, İtalya-Roma, 1-5 Temmuz 1996.


ULUSLARARASI KONGRELERDE SUNULMUŞ BİLDİRİLER

Peçenek, D. ve Gökmen, S. Perception of Associative Gender in Learners of Turkish as a Foreign Language. 3rd International Symposium on Silkroad Academic Studies ISSAS, Belgrade 3-5 May, 2019

Gökmen, S. ve Peçenek, D. "Perception of Associative Gender in Different Age Groups in Turkish" 19th International Conference on Turkish Linguistics. Nazarbayev University Astana.  Kazakhstan, August 17-19 , 2018

Peçenek, D. "Öğretmen Bakış Açısıyla Yabancı Dil Öğretimi Sorunları". Uluslararası Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sempozyumu, Ankara Üniversitesi TÖMER, Bursa, 27-28 Nisan 2017

Peçenek, D. "İtalyanca Öğrencilerinin Dilbilgisel Cinsiyet Öğrenimlerine İlişkin Gözlemler".  Italian Linguistic Landscape, Edebiyat Öğretimi ve Çeviriye Uygulamalı ve Teorik Yaklaşımlar, Ankara Üniversitesi, 9 Mart 2017

Peçenek, D. “Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Dil Eğretilemeleri”. 10. Dünyada Türkçe Öğretimi Bilgi Şöleni, Ankara Üniversitesi TÖMER, Ankara,  7-8 Aralık 2015.

Demiray, F. ve Peçenek, D. “Language Selectivity in Lexical Access: An Experimental Study on Bilinguals”. 5th International Conference on Social Sciences. European Center for Science Educatıon and Research.  Iliria College, Pristina - Kosovo 10-11 April 2015.

Peçenek, D. “Pinokyo Uyarlamalarında Gözlemlenen Çeviri Yaklaşımları”. 12. Uluslararası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, Trakya Üniversitesi, Edirne, 18-20 Ekim 2012.

Peçenek, D. “İçerdiği Sözcüklerden En Az Biri Hayvan Adı Olan Deyimlerin Değişmeceli Dil Sözlüklerinde Yer Alma Görünümleri”. 5. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, Mersin Üniversitesi, Mersin, 05-06 Temmuz 2012.

Peçenek, D. “Pinokyo Çevirilerinde Gözlemlenen Çeviri Stratejileri ve İşlemleri”. I. Uluslararası Çeviribilim ve Terimbilim Kurultayı, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale, 20-21 Ekim 2011

Ceyhan Gezmiş, N. ve Peçenek, D. “İlköğretim Sekizinci Sınıf İngilizce Dersi Öğretim Programının Oluşturmacı Yaklaşım ve Planlı Biçime Odaklanma Modeli İlkelerine Göre Değerlendirilmesi”. International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya, 11-13 Kasım 2010

Peçenek, D. “Çocuk, Ergen Ve Yetişkinlerin Atasözü Anlama Süreçlerinde Atasözlerinin Soyutluk ve Somutluk Özelliğinin Rolü”. X. Uluslararası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, Ankara, 03-05 Kasım 2010

Peçenek, D. “Değişmeceli Dil Öğelerinin Türkçe ve İtalyancadaki Görünümleri”, 8. Uluslararası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir, 14-16 Mayıs 2008

Peçenek, D. “Çocuk, Ergen ve Yetişkinlerin Deyim Anlama Süreçlerinde Deyim Tanıma ve Anlam Ayrıştırmanın Rolü”. 14. Uluslararası Türk Dilbilim Kurultayı, Ankara Üniversitesi, Antalya, 6-8 Ağustos 2008

Peçenek, D. “Tracce del Gatto nella Comunicazione Parlata: Uno Studio Comparativo fra l’Italiano e il Turco”. Congresso Internazionale: La Comunicazione Parlata, Napoli-İtalya, 23-25 Şubat 2006

Peçenek, D. “Turkish Families Views on Foreign Language Teaching in Pre-school Education”. Poster prensentations. Turkish American Scientist and Scholars Association TASSA Annual Conference, Washington DC, 19-20 Şubat 2005

Peçenek, D. “4-6 Yaş Grubu Türk Çocuklarının Yabancı Dil (İngilizce) Öğrenmeleri Üzerine Bir Durum Çalışması”. OMEP Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı: Kültürlerin Buluşması, Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimine Yansımaları, Kuşadası, 5-11 Ekim 2003  

ULUSAL KONGRELERDE SUNULMUŞ BİLDİRİLER

Peçenek, D. ve Gökmen, S. "Türkçede Çağrışımsal Cinsiyet Görünümleri". 32. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 3-4 Mayıs 2018

Peçenek, D. “Tekdilli ve İkidilli Yetişkinlerin Türkçe Atasözlerini Anlamlandırma Görünümleri”. 30. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Ankara Üniversitesi, Ankara, 13-14 Mayıs 2016

Peçenek, D. “Dil ve Dilbilgisi Eğretilemelerine İlişkin Gözlemler”. 29. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, 21-22 Mayıs 2015

Peçenek, D. ve Ay, S. “Deyim Tanımlama Sürecinde Bilişsel Biçem Farklılıklarının ve Bağlam Bilgisinin Rolü”. 24. Ulusal Dilbilim Kurultayı, ODTÜ, Yabancı Diller Bölümü, Ankara, 17-18 Mayıs, 2010

Peçenek, D. ve Ay, S., “Deyim Tanımlama Sürecindeki Bilişsel Biçem Farklılıkları”. 22. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, 8-9 Mayıs 2008

Peçenek, D. “Dilbilgisi Öğretiminde Öğretmen Bilişine İlişkin Bir Durum Çalışması”. Türkiye’de Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi,  Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara, 22-23 Kasım 2007

Peçenek, D. “Ergenlerin Dil Kullanımlarındaki Popüler Kültür Öğelerinin İncelenmesi: Yazılı Cep Telefonu İletileri”. V. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Ankara Üniversitesi, Ankara, 12-14 Ekim 2005

Peçenek, D. “4-6 Yaş Grubu Türk Çocuklarının Yabancı Dil (İngilizce) Öğrenme Süreçleri”. IV. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi: Cumhuriyet’in 80. Yılında Disiplinlerarası Bakışla Türkiye’de Çocuk, Ankara, 15-17 Ekim 2003


GÖREVLER

2006- Ankara Üniversitesi DTCF Dilbilim Bölümü Erasmus Koordinatörlüğü 


VERDİĞİ DERSLER

DBB127 Karşılaştırmalı Dilbilgisi I

DBB 123 Uygulamalı Dilbilim

DBB402 Dilbilim ve Çeviri Kuramları

YL- Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi

YL- Yabancı Dil Öğretim Teknikleri

YL- Anadili Edinimi ve Yabancı Dil Öğrenimi Kuramları

YL- Biçim Odaklı Öğretim

YL- İkinci Dil Edinimi Çalışmaları

DR- Çocukluk ve Dil Öğrenme

DR- Sözel Beceri Öğretimi

DR- Dil Öğretiminde Araç Geliştirme

DR- İkinci Dil Edinimi Araştırmaları


Editörlük/Hakemlik/ Yayın Kurulu Üyeliği

(2007-) Eğitim, Bilim, Toplum Dergisi, Hakem Kurulu Üyeliği

(2008) Eğitim, Bilim, Toplum Dergisi,  Hakemlik

(2009-) Ankara Üniversitesi Dil Dergisi, Danışma Kurulu Üyeliği

(2011) Ankara Üniversitesi Dil Dergisi, Makale değerlendirmesi

(2011) The Journal of Language and Linguistic Studies, (Online Journal,  http://jlls.org/), Hakemlik

(2011-) International Journal of Research in Linguistics and Lexicography, Yayın Kurulu Üyeliği

(2012) Eğitim, Bilim, Toplum Dergisi,  Hakemlik

(2013) The Journal of Language and Linguistic Studies, (Online Journal,  http://jlls.org/), Hakemlik

(2013) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Bilimsel Danışma Kurulu, Hakemlik

(2013) Educational Research and Reviews, Hakemlik

(2013) Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Hakemlik

(2013) Ankara Üniversitesi DTCF Dergisi, Hakemlik

(2014) Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Hakemlik

(2014) Language Learning, Hakemlik

(2014) Journal of Child Language, Hakemlik

(2015) Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Hakemlik (2)

(2015) Ankara Üniversitesi DTCF Dergisi, Hakemlik (2)

(2016) Ankara Üniversitesi DTCF Dergisi, Hakemlik

(2015) Ankara Üniversitesi Dil Dergisi, Makale değerlendirmesi

(2008, 2009) TÜBİTAK Panelistliği

(2013) 27. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bilimsel Danışma Kurulu

(2014) 28. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bilimsel Danışma Kurulu

(2016) 30. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bilim Kurulu

(2008) 14. Uluslararası Türk Dilbilim Kurultayı Bildiri özetleri hakem değerlendirmesi

(2013) 27. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildiri özetleri hakem değerlendirmesi

(2014) 28. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildiri özetleri hakem değerlendirmesi

(2015) 29. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildiri özetleri hakem değerlendirmesi

(2015) VIII. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı Bildiri özetleri hakem değerlendirmesi

(2016) VIII. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı Bildiri kitabı hakem değerlendirmesi

(2016) 30. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildiri özetleri hakem değerlendirmesi

Proje

(2009-2011). Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Destekli Yabancılara Türkçe Öğretmenliği Uzaktan Sertifika Programı Geliştirme Projesi – Proje Araştırmacısı

(2016-2018).  Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Destekli A.Ü. TÖMER’de Türkçe ve Yabancı Dil Öğrenen Kursiyerlerin Kullandıkları Dil Öğrenim Stratejileri – Proje Araştırmacısı 16B0730001