PROF.DR. DİLEK PEÇENEK    
Name : DİLEK
Surname : PEÇENEK
E-Mail : pecenek@ankara.edu.tr
Phone Number : 310 3280-1523
Title : PROF.DR.
Unit : THE FACULTY OF LANGUAGES, HISTORY AND GEOGRAPHY
Department : Department of Linguistics
Personal Information


Education

B.A. Italian Language and Literature, University of Ankara, Turkey, 1987

M.A. Foreign Language Teaching, University of Ankara, Turkey, 1997

Ph.D. Foreign Language Teaching, University of Ankara, Turkey, 2002

Theses

M.A. thesis (1997): İletişimci yaklaşımda öğretim teknikleri [=Communicative language teaching techniques], Ankara University.

Ph.D. thesis (2002): 4-6 yaş grubu Türk çocuklarının İngilizce öğrenme süreçleri üzerine bir durum çalışması [=A case study on the learning processes of 4-6 year-old Turkish children learning English], Ankara University.

Some publications

Peçenek, D. (2017). Turkish heritage speakers’ comprehension of Turkish proverbs: the role of familiarity. Speech, Language and Hearing. https://doi.org/10.1080/ 2050571X.2017.1410922

Şarlanoğlu Vural, A. ve Peçenek, D. (2016). İngiliz Dili Eğitim Programlarındaki Sözcük Bilgisi Dersine İlişkin Öğrenci Gereksinimi ve Öğretmen Bilişi (=StudentsNeeds and Teacher Cognition about the Lexical Competence Course in English Language Teaching Programmes). Mersin University Journal of Education, 12(3), (ss.897-916).

Peçenek, D. (2016). Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Türkçe ve Türkçe Öğrenimi ile İlgili Eğretilemeleri (=Metaphors Produced by Learners of Turkish as a Foreign Language Related with Turkish and Learning Turkish). 10. Dünyada Türkçe Öğretimi Bilgi Şöleni Bildiri Kitabı, (ss.31-42), Ankara Üniversitesi TÖMER, Ankara.

Peçenek, D. (2015). Dil ve Dilbilgisi Eğretilemelerine İlişkin Gözlemler ve Düşünce Örüntüleri (=Observations on Language - Grammar Metaphors and Thinking Patterns). DTCF Dergisi, 55(2), (ss.1-26).

Demiray, F. ve Peçenek D. (2015). Language Selectivity in Lexical Access: An Experimental Study on Bilinguals. European Journal of Language and Literature Studies Vol.1, Nr. 1 (ss.32-60) ISSN 2411-4103

Peçenek, D. (2014). İkinci Dil Edinimi (Araştırması) ve Yönlendirilen İkinci Dil Edinimi Alanlarına Genel Bir Bakış (= Second Language Acquisition and Instructed Second Language Acquisition). A. Ü. Dil Dergisi 164 (ss. 5-25).

Peçenek, D. (2014). Dilbilim Eğitimi Alan Öğrencilerin Yabancı Dil Öğretiminde Dilbilgisi Öğrenimine ve Öğretimine İlişkin Görüşleri (=Perspectives of the Undergraduates Majoring in Linguistics on Grammar learning and teaching in Foreign Language Teaching). Başkent University Journal of Education, 1(1), 93-111.

Peçenek, D. (2014).  Pinokyo Uyarlamalarında Gözlemlenen Çeviri Yaklaşımları (=Translation and Adaptation of Pinocchio into Turkish). In L. Cengizhan (Ed.), 12. Uluslararası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu Bildirileri Cilt 1, (ss. 356-363), Trakya Üniversitesi Yayını

Peçenek, D. (2013). Çocukluk Döneminde İkinci Dil Edinimi Görünümleri (= Second Language Acquisition in Childhood). In I. Özyıldırım, N. Büyükkantarcıoğlu, E. Yarar, E. Alparslan (Ed.), Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dilbilimi Bölümü 40. Yıl Yazıları 1972-2012 (ss.267-284), Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.

Peçenek, D. (2012). Pinokyo çevirilerinde gözlemlenen çeviri stratejileri ve işlemleri [=Translation strategies in Turkish translations of Pinocchio]. International Translation Studies and Terminology Conference Proceedings, 437-448.

Peçenek, D. (2011). A longitudinal study of two boys’ experiences of acquiring italian as a second language: The influence of age. International Journal of Bilingualism, 15(3) 268–290.

Peçenek, D. (2011). Çocuk, ergen ve yetişkinlerin atasözü anlama süreçlerinde atasözlerinin soyutluk ve somutluk özelliğinin rolü [=The role of concreteness in children's, adolescents’ and adults’ understanding of proverbs]. In S. Ağıldere & N. Ceviz (Eds.), The 10th International Language, Literature and Stylistics Symposium (pp. 196-205), Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi.

Ceyhan Gezmiş, N. & Peçenek, D. (2010). İlköğretim sekizinci sınıf ingilizce dersi öğretim programının oluşturmacı yaklaşım ve planlı biçime odaklanma modeli ilkelerine göre değerlendirilmesi [=An evaluation of the eight grade English language curriculum from a constructivist perspective). Proceeding of International Conference on New Trends in Education and Their Implications (pp. 1013-1018).

Peçenek, D. (2009). The Role of Familiarity and Semantic Analyzability in Children's, Adolescents’ and Adults’ Understanding of Idioms. In S. Ay, Ö. Aydın, İ. Ergenç, S. Gökmen, S. İşsever ve D. Peçenek, (Eds.) Essays on Turkish Linguistics Proceedings of the Fourteenth International Conference on Turkish Linguistics (ss.197-206). Harrassowitz Verlag: Wiesbaden.

Peçenek, D. (2009). Değişmeceli Dil Öğelerinin Türkçe ve İtalyancadaki Görünümleri [= Aspects of Figurative Expressions in Italian and Turkish] , In N. K. Yetkiner ve D. Duman (Eds.) Çeviribilim, Dilbilim ve Dil Eğitimi Araştırmaları (pp. 281-297), The 8th International Language, Literature and Stylistics Symposium.

Peçenek, D. (2008). L'espressione Idiomatica nel Confronto Interlinguistico e in Una Prospettiva Traduttiva. Rassegna Italiana di Linguistica Applicata (RILA), 1-2,  299-313.

Peçenek, D. (2008). Yabancı dil öğretiminde dilbilgisi [=Grammar pedagogy in foreign language teaching]. Dil Dergisi, 141, 67-84.

Peçenek, D. (2008). Tracce del Gatto nella Comunicazione Parlata: Uno Studio Comparativo fra l’Italiano e il Turco. In M. Pettorino, A. Giannini & R. Savy (Eds.), La Comunicazione Parlata: Atti del Congresso Internazionale, Vol 3 (pp.1769-1793), Napoli: Liguori Editore.

Peçenek, D. (2008). Dilbilgisi öğretiminde öğretmen bilişine ilişkin bir durum çalışması. [=A case study of teacher cognition on grammar teaching] In S. Ağıldere & N. Ceviz (Eds.), Türkiye’de Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı, (pp. 698-704), Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi.

Peçenek, D. (2007). La Comunicazione Non Verbale e Insegnamento di Italiano a Stranieri [=Nonverbal communication and teaching Italian as a foreign language], InIt. Quadrimestrale di Servizio per Gli Insegnanti di Italiano Come Lingua Straniera, 20, 24-27.

Peçenek, D. (2006). Classics in grammar: Explicit and implicit grammar teaching in english classroom. Scuola e Lingue Moderne (SELM), 4-5, 30-34.

Peçenek, D. (2005). Yabancı dil öğretiminde araç geliştirme [=Material development in foreign language teaching]. Dil Dergisi, 129, 85-95.

Peçenek, D. (1998). Yabancı Dil Öğretiminde Öğretim Teknikleri  [=Teaching techniques in foreign language teaching]. Ankara: Değişim Yayınları.

Peçenek, D. (1998). Yabancı Dil Öğretiminde Benzetim Tekniği [= Simulation in foreign language teaching]. A.Ü. Dil Dergisi, 73, 45-50.

Peçenek, D. (1999). İletişimci Yaklaşımda Sözel Beceri Öğretimi [=Teaching verbal skills through communicatice approach].  A.Ü. Dil Dergisi, 75, 5-17.

Projects

Certificate Developing Programme on Distance Turkish Teaching, Ankara University, staff member, (2009-2011).

2016- Use of Language Learning Strategies by Learners of Turkish as a Foreign Language, Ankara University,staff member