PROF.DR. RECAİ DOĞAN    
Name : RECAİ
Surname : DOĞAN
E-Mail : rdogan@divinity.ankara.edu.tr
Phone Number : 03122126800(1260)
Title : PROF.DR.
Unit : FACULTY OF DIVINITY
Department :
ABS Url:https://abs.ankara.edu.tr/recai-dogan
Personal Information

CV

NAME-SURNAME                     :Prof. Dr. Recai DOĞAN

DATE AND PLACE OF BİRTH   : Ankara-1965

FOREİGN LANGUAGE              : German, English, Arabic

UNIT                                           :Ankara University Faculty of Divinity

DEPARTMENT                          : Philosophy and Science of Religion

 PUBLİCATION LIST

A.    Researches in Scientific Journal

a.Publications in Journals at SSCI, AHI

1.                  “The Usage of Metaphor in the Prophet Muhammed’s (pbuh) Hadiths as an Educational Method”, Muslim Education Quarterly, Spring Issue, Volume 19, Number 3, 2002, pp.4-15

2.                  “The Human Model Which The Qur’an Aims to Bring Up in Terms of Objectives of Education”, Muslim Education Quarterly, Spring Issue, Volume 21, Number 1&2, 2004, pp.12-23.

b.Publications in National and İnternational Peer-Reviewed Journal

 1. “Osmanlı Eğitim Kurumları ve Eğitimde İlk Yenileşme Hareketlerinin Batılılaşma Açısından Tahlili”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Volume: XXXVII,  Printing House of Ankara University, Ankara 1998, pp. 407-442

2. “II. Meşrutiyet Dönemi Eğitim Hareketlerinde Din Eğitim-Öğretimi”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , Volume: XXXVIII, Printing House of Ankara University, Ankara 1998, pp. 361-445.

3. “Cumhuriyet Öncesi Dönemde Yaygın Din Eğitimi Açısından Hutbeler”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Volume: XXXIX, Printing House of Ankara University, Ankara 1999, pp. 491-533.

4. “Yaygın Din Eğitimi Açısından İkinci Meşrutiyet Dönemine Kadar Vaaz ve Vaizliğin Gelişimine Tarihi Bir Bakış” Dinî Araştırmalar, Volume: 1, Number: 3, January-April 1999, pp. 257-272.

5. “Şâtibî’de Eğitimin Unsurları”, Diyanet İlmî Dergi, Volume: 34, Number: 1, January-February-March 1998, pp.71-98.

6. “Osmanlı’nın Son Döneminde Yaygın Din Eğitiminde Vaaz ve Vaizlik”, Diyanet İlmî Dergi Osmanlı Devletinin Kuruluşunun 700. Yılı Özel Sayısı, Volume: 35, Number: 1, January-February-March 1999, pp. 171-206.

7. “İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri Yeterlik Ölçeği Üzerine Bir Ön Araştırma”, -with Nurullah Altaş- Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Volume: XLIII, pp. 109-122.

8. “Okutuu sistemasında din sabagının zarılçılığı emnede?”, Teologiya Fakultetinin İlmiy Jurnalı, Number: 1, Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayını, Oş 2000, pp. 40-50.

9. “Islam dinindeki işeniç cana anın türk elderinin mamleket cönündögü köz karaşının kalıptanuusuna taasiri”, Teologiya Fakultetinin İlmiy Jurnalı, Number: 1, Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayını, Oş 2000, pp. 126-130.

10. “İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri Yeterlik Düzeylerini Etkileyen Faktörler (Ankara Örneği)”, -with Nurullah Altaş -, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,Volume:  XLIV, s.173-186 .

11. “Din Öğretiminde Yeni Yöntem Tartışmalarında Kuramdan Uygulamaya: İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programları (Ankara Modeli)”, -with Nurullah Altaş -,Değerler Eğitimi Dergisi, Volume: II, January 2004, pp. 41-57.

12.“Avrupa Birliği Sürecinde Dini Kurumlar ve Din Eğitimi: Almanya Modeli”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Volume: 49, Number: 2, 2008, pp. 001-043.

B. INTERNATIONAL STATEMENTS

1.  “Metaphorical Expressions in the Prophet Muhammad’s Hadith”, Religions and Discourse Metaphor, Canon and Community Jewish, Christian and Islamic Aproaches, (eds) Ralph Bisschops-James Francis, Peter Lang AG, European Academic Publishers,Bern 1999, pp.162-179.

2. “Düynölük tınçtıkka öbölgö bolgon kuran prentsipteri cana  din pedagogikasının rolu”, Islam Cana Tınçtık Sempozyumu, Oş Devlet Üniversitesi yayınları, Oş 2000, pp. 59-67.

3. “Madaniyattı taanıp-bilüüdö din pedagogikasının rolu”, İstoriya, Kultura i Ekonomika Yuga Kırgızstana Sempozyumu 19-20 Mayıs 2000, Kırgız –Özbek Üniversitesi Yayınları, Oş 2000, pp. 226-229.

4. “Musa Carullah’ın Maarif ve Usul-i Cedid Hakkındaki Görüşü”, Ölümünün 50. Yıldönümünde Musa Carullah Bigiyef (1875-1949), I. Uluslar arası Musa Carullah Bigiyef Sempozyumu, 6-7 Kasım 1999 Ankara, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 2002, pp. 129-144.

5. “1980’e Kadar Türkiye’de Din Öğretimi Program Anlayışları”, Din Öğretiminde Yeni Yöntem Arayışları-Uluslararası Sempozyum Bildiri ve Tartışmaları, MEB Yayınları, Ankara 2003, pp. 11-646.

6. “Avrupa’da Kur’an-ı Kerim ve Dini Bilgiler Kursları: Problemler ve Çözüm Önerileri (Almanya Örneği)”, III. Din Şurası, 20-24 Octeber2004, Ankara.

7. “Avrupa Birliği Sürecinde Dini Kurumlar ve Din Eğitimi: Almanya Modeli”, Avrupa Birliği Sürecinde Dini kurumlar ve Din Eğitimi Uluslar arası Sempozyumu, 17-19 Kasım 2006, İstanbul 2007, pp. 255-299.

8. “Some Evaluations On The Perceptıons Of Relıgıon In Islamıc Thought About The Conceptulızatıon Of Other Relıgıons (An Ottoman Example)”, ISREV, 2008, Ankara.

C. NATIONAL STATEMENTS

1. “Ahmet Hamdi Akseki ve Yaygın Din Eğitimine Hizmetleri”, Ahmet Hamdi Akseki (Sempozyum), TDV Yayınları, Ankara 2004, pp. 83-94.

2. “Cumhuriyetin İlk Yıllarında Tevhid-i Tedrisat Çerçevesinde Din Eğitim-Öğretimi ve Yapılan Tartışmalar”, Cumhuriyet’in 75. Yılında Türkiye’de Din Eğitimi ve Öğretimi,  Türk Yurdu Yayınları, Ankara 1999, pp. 227-288.

3. “Yüksek Dini Tahsil (İlahiyat Fakültelerinin Yeni Programları ve İlahiyat Ön Lisans Programları Hakkında Genel Bilgiler ve Öneriler), Din Eğitiminin Günümüzdeki Problemleri ve Çözüm Önerileri-Tartışmalı İlmi Toplantı, TİDEF Yayınları, Ankara, 2001, pp. 54-83.

4. “İlahiyat Fakültelerinin Yeniden Yapılanması Üzerine”, -with Cemal Tosun -, Türkiye’de Yüksek Din Eğitiminin Sorunları, Yeniden Yapılanması ve Geleceği Sempozyumu, Isparta 2004, pp. 487-507.

5. “Merhamet Eğitiminin Neliği”, Symposium of “Hz. Peygamber ve Merhamet Eğitimi”Ankara, 18 April 2011.

6. Statement about“Hz. Peygamber ve Merhamet” at Muftı of Söke, 20 April 2011

7. The Panel extent of Week of Mosques and Chaplains, “Cami Çocuk Buluşması”, 02 October 2011. İt was organized by Diyanet İşleri Başkanlığı.

D. BOOKS AND ARTICLES

 

1. “Kinderen en God Verteld in Verhalen –Kitap Tanıtımı”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Volume: XLIV, pp. 489-495.

2. “Din Eğitimi ve Öğretiminde Yeniden Yapılanma”, Diyanet Aylık Dergi, Number: 153, September 2003, pp. 6-8.

3. “Meşrutiyetten Sonra Maarif Tarihi-Sadeleştirme”, Dini Araştırmalar, September-December 2001, Volume: 4, Number: 11, pp. 197-207.

4. “İslam Terbiyesinin Mahiyeti-Sadeleştirme”,  Dini Araştırmalar, May-August 2002, C. 5, Number: 13, pp. 199-200.

5. İlköğretim 4 ve 5. Sınıflar İçin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi (with Prof. Dr. Cemal Tosun), 2. Baskı, Pegem A Yayıncılık, Ankara 2003.

6. Din ve Gençlik, Pegem-A Yayıncılık, Ankara 2004.

7. İlköğretim 6,7 ve 8. Sınıflar İçin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi  Özel Öğretim Yöntemleri (with Prof. Dr. Cemal Tosun), Pegem A Yayıncılık, Ankara 2003.

8. İslâmcıların Eğitim ve Öğretim Görüşleri, Bizim Büro Basımevi, Ankara 1999.

9. Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 4-8 (with Cemal Tosun ve Ayşe Korkmaz), Nobel Yayıncılık, Ankara 2001.

10. Hitabet ve Mesleki Uygulama (with Prof. Dr. Cemal Tosun), MEB Yayınları, Ankara 2002.

11. Din Eğitimi El Kitabı (with Remziye Ege), Grafiker Yayıncılık, Ankara 2012

 

F. TRANSLATION OF BOOK

1.      Evrensel Bir Ahlâka Doğru, from Hans Küng-Karl-Josef Kuschel’s Book:  “Erklärung zum Weltethos” with Doç. Dr. Nevzat Aşıkoğlu ve Doç. Dr. Cemal Tosun  , Gün Yayıncılık, Ankara 1995.

G. TRANSLATION OF ARTICLE

1.  Musa Carullah, “Akademik İslam Üniversitesi”, İslamiyat, Volume: 6,Number: 1, January-March, 2003, pp. 185-194.

H. TITLES AT BOOKS

  1. “Din Öğretiminde Dikkat Edilmesi Gereken Temel İlkeler ve Örnek Bir Ders İşlenişi”, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretim Programları ve Bir Uygulama Örneği (Ankara Modeli), Millî Eğitim Basımevi, İstanbul 2001, pp. 58-73.
  2. “Religious Education in Turkey”,
  3. “Atatürk Dönemi Din Eğitimi”,
  4. Açık öğretim Din Kültürü,
  5. Din Bilimleri I, İlitam,