PROF.DR. MÜFİT SELİM SARUHAN    
Adı : MÜFİT SELİM
Soyadı : SARUHAN
E-posta : saruhan@ankara.edu.tr
Tel : 0312 2126800/1362
Ünvan : PROF.DR.
Birim : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ-İSLAM FELSEFESİ ANABİLİM DALI
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/mufit-selim-saruhan
Kişisel Akademik Bilgiler


Prof.Dr.Müfit Selim SARUHAN
1969 , Bitlis.
Eğitim
1992 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.
1994 yılında Ankara Üniversitesi  Sosyal Bilimler Enstitüsünde
“İslam Düşüncesinde İsti’are (Metafor)” konulu teziyle Yüksek Lisansını,
14 Şubat 2000 tarihinde , Ankara Üniversitesi  Sosyal Bilimler Enstitüsünde “İslam Ahlak Felsefesinde Bilgi ve Hürriyet” konulu teziyle doktorasını tamamladı.
 Lisans:1992
Y.Lisans:1994
Dr: 2000
Doç.Dr. 2008
Prof.Dr.  2013

 Yurt İçi ve Dışı Görevler  
Diyanet İşleri Başkanlığı (1989),
Milli Eğitim Bakanlığı (1993),
Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümü (1994),
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (1995),
 Kırgızistan Osh Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (2000),
Romanya Ovidius Üniversitesi ,(2004).  Köstence/Constanta
Vatikan Gregorian Üniversitesi (2008 ) Roma  
Kazakistan Türk Kazak  Ahmet Yesevi Üniversitesi- Din Bilimleri ve İlahiyat Bölümü, 2013 Türkistan-Kazakistan
 
 ÜYELİKLER 
ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU
Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı , Bilim Kurulu Asli Üyesi 
Türk Felsefe Derneği  
 
 KİTAPLAR
Saruhan, M.S, İslâm Ahlak Felsefesinde Bilgi ve Hürriyet, Ankara 2005.
Saruhan, M.S, İslâm Düşüncesinde İstiare (Metafor), Ankara 2005.
Saruhan, M.S, İslâm Meşşai Felsefesinde Filozof, (1. Baskı 2007) Divan Kitap  'ta I.Baskı, İstanbul, 2017. 
Saruhan, M.S, Evrim ve Ahlak Filozofu İbn Miskeveyh Düşüncesinde Tanrı, Evren ve İnsan,  (1. baskı 2005) Eskiyeni Yayınları, 4. baskı, Ankara 2018. 
Saruhan, M.S, Özgür Ol, Fecr Yayınevi, Ankara 2019.
Saruhan, M.S, Var Ol, Varoluş Yolculuğu, Fecr Yayınevi, Ankara 2020.
Saruhan, M.S, İslam Filozofları ile Ruhsal Tıp,Fecr Yayınevi, Ankara 2021.
 
 KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ
Saruhan, M.S İslâm Ahlak Felsefesi, Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim İlahiyat Tamamlama Yayınları, Ankara 2012.
Saruhan, M.S, İslâm Ahlak Esasları ve Felsefesi, Grafiker Yayınları, 4. Baskı Ankara 2018.  

  ULUSAL KİTAPTAN BÖLÜMLER
Saruhan, M.S, “İbn Haldun’un Felsefeye Bakışı”, İslâm Felsefesinin Sorunları, Elis Yay., Ankara, 2003, ss. 167-186.
Saruhan, M.S , “Ahlak Hukuk ve Din İlişkisi”, Din ve Ahlak Felsefesi”, (editör: Prof. Dr. Recep Kılıç), Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim İlahiyat Tamamlama Yayınları, Ankara, 2006, ss. 232-249.
Komisyon, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (5-6-7-8),  Koza Yayınları, Ankara 2003.
Saruhan, M.S, “İnsan Haklarının Güvencesi Olarak Kur’an’da İnanç Özgürlüğünün Temel İlkeleri”, İnsan Hakları ve Din Sempozyum Kitabı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, Çanakkale, 2010, ss.53-67.
Saruhan, M.S, “İslâm Ahlak Felsefesi: Tanım Kaynaklar, İçerik”, İslâm Ahlak Felsefesi, Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim İlahiyat Tamamlama Yay., Ankara 2012, s. 65-90.
Saruhan, M.S, “İslâm Ahlak Felsefesinde Ruh Sağlığı”, İslâm Ahlak Felsefesi, Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim İlahiyat Tamamlama Yayınları, Ankara 2012, s.151-176.
Saruhan, M.S “Ahlak ve Erdemin İnşası”, İslâm Felsefesi Tarihi, Grafiker Yay., (Editör: Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya), Ankara, 2012, s. 329-354.
Saruhan, M.S, "İslâm Felsefesinde Epistemoloji", İslâm Felsefesi Tarihi, (Ed. İbrahim Maraş), Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2014, s. 140-151.
Saruhan, M.S, "İslâm Felsefesinde Felsefe ve Din Uzlaşması", İslâm Felsefesi Tarihi, (Editör: İbrahim Maraş), Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2014, s.266-287.
Saruhan, M.S ,"Ortak Yaşama Felsefemizin İlkesi ve Güvencesi: Adalet", Ortak Yaşama Kültürü ve Felsefesi, (yayına haz. Prof. Dr. Celal Türer), Türk Felsefe Derneği Ankara, 2015, s. 285-303.
Saruhan, M.S, "İbn Miskeveyh", Doğu'dan Batı'ya Düşüncenin Serüveni-Felsefe, Ahlak ve Kelamın Sentezi, 6. cilt, (Editörler: Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya, Prof. Dr. İsmail Çalışkan), İnsan Yayınları, İstanbul, 2015, s. 393-423.
Saruhan, M.S “Mezhep: Gidilen Yollar ve Sanılar (Zehab)”, İslâm'ın Hakikati ve Mezhep Sorunu, (Editör: Prof. Dr. Mehmet Evkuran), Anadolu İlahiyat Akademisi Yayınları, Ankara, 2016, s. 229-239.
Saruhan, M.S, "Din ve Bilim: Kabuller ve Önyargılar", Dini Düşüncede Sorunlar ve Yorumlar, (Editörler: Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün, Tuğba Günal), Endülüs Yayınları, İstanbul, 2016, s. 172-189. 
Saruhan, M.S “Ahlak ve Erdemin İnşası”,  İslâm Felsefesi El Kitabı, Grafiker Yayınları, (Editör: Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya,), Ankara, 2017, s. 245-269.
Saruhan, M.S "Filozof Sufi, Sadreddin Konevî", Türk Düşünce Tarihi El Kitabı, (Editör: Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya), Grafiker Yayınları, Ankara, 2018, s. 141-63.
Saruhan, M.S “İyiliğin Felsefi Temelleri”, İyilik Ekseninde Aile Forumu Kitabı,DİB Yayınları,İzmir,2019,s.67-83.
Saruhan, M.S, "Özü Yaşama Yaşayışı Özümseme" Din Ahlak Dengesi Kitabı,(Editörler, Akyüz,H, Göz, K.) Gazi Kitabevi Ankara,2020,s.3-18.
Saruhan, M.S," Adaletin Doğası Gereği Vefa:Vefanın Kavramsal Çerçevesi ve İçeriği"Peygamberimiz ve Vefa Toplumu,
DİB Yayınları,Ankara,2021.s.17-33.

 ULUSLARARASI KİTAPTAN BÖLÜMLER
Saruhan, M.S, “Islah-Reform, Medieval Islamic Civilization: An Encyclopedia, Routledge Taylor and Francis Group, London and NewYork 2006, Ed: Josef, W. Mery /  2nd edition, 2017.
Saruhan, M.S, “Religion, Terror and Suicide Attacks”, Organizational and Psychological Aspects of Terrorism, Edited by Centre of Excellence Defence Against Terrorism, Volume: 43, Ankara, Turkey 2008, Publisher: IOS Press, Netherlnads, pp. 119-129.
Saruhan,M.S, Objections for Euthanasia and Organ Transplantation and Determining Values in the Lights of Islamic Ethics", ‘Islam and Bioethics” Ankara University 2012, ed: Berna Arda, Vardit Rispler-Chain (http://kitaplar.ankara.edu.tr/dosyalar/pdf/846.pdf)
Saruhan, M.S, "Sufi and Religious Man", Krgyzıstan Education Ministry and Indian Embassy Cooperation, Osh, 2001, pp. 157-60. 
Saruhan, M.S, “Barış”, İslâmiyet-Hıristiyanlık Kavramları Sözlüğü, C.1, s. 84, (Editörler: M. Selçuk, H. Albayrak, P. Antes, R. Heinzmann, M. Thurner), Ankara Üniversitesi Yayınevi, Ankara 2013.
Saruhan, M.S "Friede", Band I, Lexikon des Dialogs: Grundbegriffe aus Christentum und Islam, (Editörler: Richard Heinzmann, Peter Antes, Martin Thurner, Mualla Selçuk, Halis Albayrak), Verlag Herder GmbH, Germany 2013, s. 214-215.
Saruhan, M.S “Ahmed Yesevi'de Ruhsal Tıp: Yöntem ve İlkeler", The Spiritual Physics in Ahmad Yasavi:The Principals and Methods", Geçmişten Geleceğe Uluslararası Hoca Ahmed Yesevi Sempozyumu Kitabı, İstanbul, 2016, ss. 973-983.
Saruhan, M.S," İslâm ve Bilim İlişkisi: Kabuller ve Önyargılar", Uluslararası Fuat Sezgin Bilim Tarihi Sempozyumu,7-9 Mart 2019 Van, İstanbul 2019, Hiperyayın Yay.,  ss. 141-159.
 
ULUSLARARASI İNDEKSLERDE TARANAN ULUSLARARASI-ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Saruhan, M.S “VII. ve XII. Yüzyıllar Kapsamında İslâm Felsefesi Tarihinde, Filozofların Hükümdarlarla Olan İlişkileri”, İslâmi Araştırmalar Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 2, 1999, ss. 202-209. 
Saruhan, M. S “A Comparison of The Usage of Metaphor in the Islamic Philosophers and Mystics”, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, Sayı: 3, 2000, ss. 100-127.
Saruhan, M.S, “Ebû Hayyan et-Tevhidî ve el-Mukabasat Adlı Eserinin Tasavvuf Ahlakı Açısından Tahlili”, Tasavvuf, İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, Sayı: 4, 2000, ss. 115-126.
Saruhan, M.S “Kur’an’da Din Ahlakı-Bir Kavram Denemesi”, Dini Araştırmalar Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 8, 2000, ss. 189-198. 
Saruhan, M. S ,“Ahlak Felsefemizde İyi ve Kötünün Sebepleri” İslâmi Araştırmalar Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 4, 2002, ss. 543-558.
Saruhan, M.S, “İslâm Ahlakında İsraf ve Cimriliğin Tedavisi”, İslâmi Araştırmalar Dergisi (İktisat Özel Sayısı), Cilt: 16, Sayı: 4, 2003, ss. 640-647.
Saruhan, M.S “Terörün Zihinsel Kökenleri”, Dini Araştırmalar Dergisi (Din ve Terör Özel Sayısı), Cilt: 7, Sayı: 20, 2004, ss. 303-314.
Saruhan, M.S “İbn Kemmüne ve Nefs Hakkındaki Görüşleri”, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, sayı: 15, 2005, ss. 289-300.
Saruhan, M. S, “Kindi’de Beş Cevher”, Felsefe Dünyası, Sayı: 42,  2005, ss.166-175.
Saruhan, M.S, “İslâm Felsefesinde Delil ve Önemi”, İslâmi Araştırmalar Dergisi, Cilt: 17, Sayı: 4, 2005, ss. 369-379.
Saruhan, M.S, “Şemseddin Şehrezurî, eş-Şeceretü'l İlahîyye fî Ulumi’l Hakaiki'r- Rabbaniya, 3. cilt edisyon Kritik, Dr. Necip Görgün, Elif Yayınları, İstanbul, 2004, Dini Araştırmalar Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 21, 2005, ss. 331-333. (Kitap Tanıtım).
Saruhan, M.S, “İslâm Filozof ve Düşünürlerinde Ölüm Korkusu ve Tedavisi", Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 47, Sayı:1, 2006, ss.107-123.
Saruhan, M.S “Zahiriliğin Öncüsü İbn Hazm'da Felsefî Meseleler”, Dini Araştırmalar Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 25, 2006, ss.159-181. 
Saruhan, M.S, “İslâm Felsefesi ve Problemleri Üzerine Bir Değerlendirme”, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 3, 2009, ss.71-87.
Saruhan, M.S "God in Ibn Mıskawahy's Thought", Hamdard Islamicus, Volume:31, Issue: 3, 2008, pp. 35-45.  (Indexed in Religion Index One: Periodicals, American Theological Library Assocation, Chicago)
Saruhan, M.S ,“The Matter of Epistemology of Ethics in Islamic Theology”, Islamic Quarterly, Volume: 53, No: 3, 2009, pp. 269-278. (Index Islamicus)
Saruhan, M.S“Praise for Reason and Love in Zakarıya Al Razi”, Hamdard Islamicus, Volume: 33, No: 1, 2010, pp. 21-29. (Indexed in Religion Index One: Periodicals, American Theological Library Assocation, Chicago)
Saruhan, M.S “On the Foundational Principles of Civilization in al Farabi / Farabi’de Medeniyetin Kurucu İlkeleri Üzerine” Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi, Sayı: 18,  Ekim 2010, ss. 383-401. (Philosopher's Index)
Saruhan, M.S, “On the Ethical Rationalism of Al Ghazali”, Journal of Islamic Research, Volume: 3, No: 2 December, 2010, pp. 51-66 Rotterdam, Islamic University of Europa, (Indexed by Index Islamicus)
Saruhan,M.S“ Dini Ahlak Neden Küçümsenir?”, Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi, Sayı: 19, 2011, ss. 443-449.
Saruhan, M.S, “İslâm Düşüncesinde Ahlak İlmi”, Eskiyeni, Sayı: 28, 2014, ss. 53-57.
Saruhan, M.S "Erdemlerin Erdemi: Adalet", Adam Akademi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 1, Haziran 2015, ss. 1-15.
Saruhan, M.S, “Mustafa Rahmi Balaban ve Ahlak Kitabı”, (Takdim, Tanıtım ve Sadeleştirme), İslâmi Araştırmalar Dergisi, Cilt: 26, Sayı: 2, 2015, ss. 75-92.
Saruhan, M.S, “İbn Rüşd'ün İyi ve Kötü üzerine Görüşleri”, George Fadlo Hourani'den Çeviri, (“Averroes on Good and Evil”, Studia Islamica, Volume: 16, 1962, pp.13-40), İslâmi Araştırmalar Dergisi, Cilt: 26, Sayı: 3, 2015, ss. 107-119.
Saruhan, M.S, "Tanrı ve Ahlak: Kabuller ve Önyargılar", Eskiyeni, Sayı: 31, 2015, ss. 7-24.
Saruhan, M.S “Niçin Farklı Yorumluyoruz ?”, Eskiyeni, Sayı: 34, 2017, ss. 191-203.
Saruhan, M.S,"Hukukun Adaletinden Adaletin Hukukuna" Eskiyeni, Sayı: 36, 2018, ss. 7-17.
Saruhan, M. .S "Value of Knowledge in Sayyed ’Ali Bin ’Usman Al-Hujwiri (Data Ganj Bakhsh)”, Akademiar, Sayı: 4, 65-83. 2018
Saruhan, M.S, "Dynamics of  Professional Ethics :Metaphysics of Futuwwat and Akhism" The Journal of Theological Academia ,issue 9, 2019, pp.11-26.
Saruhan, M.S,"Prejudices On  Concerning Human Rights Vis-a-Vis Islam"The International Journal of Social Sciences,Jurnal Ilmiah,Vol.8, N.2. 20 May 2020,pp.397-408.
Saruhan, MS. “Human Value in Islamic Thought”. IIUM Journal of Religion  and Civilisational Studies, vol. 3, no. 2, Dec. 2020, pp. 123-38,
Saruhan Müfit Selim, “On Time and Reincarnation: An Inquiry from Islamic Thought” Al-Qasemi Journal of Islamic Studies, volume 5, issue. 2(2020), 48
SaruhanMüfitSelim “ Islamic Philosophy as a  civilization of Evidence  and Clash of Proofs”. Hamdard Islamicus, vol. 45, no. 1, Mar. 2022, https://hamdardislamicus.com.pk

Diğer Yayınlar
Saruhan, M.S, "Edebiyatımızda Ölümsüzlük Arzusu", Marea Neagra, sayı: 130, Karadeniz Romanya Müslüman Tatar Türkleri Demokrat Birliği Yayın Organı,  2004.
Saruhan, M.S ,"O atribuţie în dialogul dintre religii Etica religiei în Coran", Marea Neagra, sayı:131, Karadeniz Romanya Müslüman Tatar Türkleri Demokrat Birliği Yayın Organı, 2004.   
Saruhan, M.S, “İslâm Düşüncesinde Ahlak ve Saadet", Köprü Üç Aylık Fikir Dergisi Ahlak Özel Sayısı, Sayı: 75, 2001, ss.155-164. 
Saruhan, M.S, "Kültürel Yansımalar ve Dindarlık", Diyanet Aylık Dergi, Temmuz 2003, s. 16. 
Saruhan, M.S, Şemseddin Şehrezurî, eş-Şeceretü'l İlahîyye fî Ulumi’l Hakaiki'r- Rabbaniya, 3. cilt edisyon Kritik, Dr. Necip Görgün, Elif Yayınları, İstanbul, 2004, 
Dini Araştırmalar Dergisi, Ocak-Nisan, 2005 (Kitap Tanıtım).
Saruhan, M.S, “Dünyevileşme: Benliğimizin İsrafı”, Din ve Toplum Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 10, Ankara, 2012, ss. 30-38.

Saruhan, M.S, “Ahmed Yesevî Düşüncesine Olan İhtiyacımız”, Türk Yurdu, Sayı:352, Aralık 2016, ss. 35-88.   
Saruhan, M.S, “Özgürlük ve Kemal İhtiyacı Ferdiyet, Varlığın Kâşifi Benliğin Tutsağı Olarak İnsan”, Din ve Toplum Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 2, 2017, s. 22-34.
Saruhan, M.S, "Bir Ahlak Felsefecisi olarak Farabi" Türksoy,Farabi Özel Sayısı, S.62.2020,s.36-43.
Saruhan, M.S,"Bilgiden Uygarlığa Farabi'nin  Ufkuna Bakış," Türk Dünyası Parlementer Vakfı Dergisi,Haziran,2021 ,s.14-17.

  Sempozyumlar/Paneller/Çalıştaylar/Seminerler
  A) ULUSAL
Saruhan, M.S ,“İbn Haldun'un Felsefeye Bakışı”, İslâm Felsefesinin Sorunları, Ank. 2002, (İslâm Felsefecileri Derneği);  Elis Yayınları Ankara 2003.
Saruhan, M.S İslâm Felsefesinin Özgünlüğü, İslâm Felsefecileri Derneği 8-9 Kasım 2006;  (Elis Yayınları), Ankara, 2009. (Elis Yayınları).
Saruhan, M.S ,“İnsan Haklarının Güvencesi Olarak Kuran’da İnanç Özgürlüğünün Temel İlkeleri”, National Human Rights and Religion Symposium 15-17 May 2009 Çanakkale, Turkey
Saruhan, M.S ,"Sühreverdi ve Şarihleri", Mardin Artuklu Üniversitesi Felsefe ve Mimarlık Bölümü, Mardin 26-28 Eylül 2014.
Saruhan, M.S, "Ortak Yaşama Felsefemizin ilkesi ve Güvencesi: Adalet", Türk Felsefe Derneği, Ortak Yaşama Kültürü ve Felsefesi Seminerleri, Bingöl Üniversitesi, 22.04.2015
Saruhan,M. .S "İslâm Düşüncesinin Kurucu Unsurları: Usul-i Fıkıh, Kelam, Tasavvuf ve İslâm Felsefesi", İslâmi ilimlerde Metodoloji Problemi VI, İstanbul,13-15 Kasım 2015. İslâmi İlimler Araştırma Vakfı.
Saruhan, M.S "İslâm'ın Hakikati ve Mezhep Sorunu", Anadolu İlahiyat Akademisi, Kelam Çalıştayı, Ankara, 27-28 Kasım 2015.
Saruhan, M.S Ahlak ve Hukuk Çalıştayı, Anadolu İlahiyat Akademisi, Ankara, 2016.
Saruhan, M.S, Pozitif Hukuk ve İslâm Hukuku Çalıştayı Anadolu İlahiyat Akademisi Mart 2018.
Saruhan, M.S, İslâm Düşüncesinin Ana Merkezleri Maverarünnehir,13-14Ekim İstanbul, 2018. (Kitap olarak Basım İstanbul,2019, Müzakere metni,441-448)
Saruhan, M.S Gelenekten Geleceğe Türk Bilimi ve Düşüncesi Çalıştayı, Atatürk Kültür Merkezi, Ankara, 2019.
Saruhan, M.S, “İyiliğin Felsefi Temelleri”, İyilik Ekseninde Aile Forumu, 26-27 Nisan 2019 İstanbul. (Düzenleme; Diyanet İşleri Başkanlığı)
Saruhan, M.S "Günümüz Gençliğinin Zihin Problemi Çalıştayı", Iğdır Üniversitesi, 27-29 Eylül, Iğdır 2019.
Saruhan, M.S,İ "slam Düşüncesinde Ruh Sağlığı Literatür ve İlkeler Üzerine"   (Düzenleme ; Burdur Mehmet Akif Üniversitesi,İrfan Meclisleri Serisi Konferansı)  Burdur ,09.09.2019.
Saruhan, M.S," Teoriden Pratiğe Ahlak; Fütüvvet ve Ahiliğin Felsefi Temelleri" Gaziantep Üniversitesi ,Ahlakın Aktüel Değeri Sempozyumu 22 Kasım 2019.
Saruhan, M.S,"İslam Felsefesinde Dil ve Metafor" Yüzyüze Felsefe Seminerleri, Hacı Bayram Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, 24.1.2020.
Saruhan, M.S,"Farabi'de Ahlak ve Erdem Metafiziği"Doğumunun 1150.yılında İnsanlığın İkinci Öğretmeni Farabi Paneli "Ankara Üniversitesi-Türksoy Ankara 11.11.2020.
 Saruhan, M.S," Felsefe ve Din Münasebeti Açısından Kabuller  ve Önyargılar" Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi-  İlahiyat Akademi Panel, Diyarbakır ,12.11.2021.
Saruhan, M.S, " Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu Bilim Kurulları Çalıştayı, 10-13 Aralık 2021 Ankara.
Saruhan, M.S,"İslam Düşüncesinde Ekol ve Akımlar/ Vahiy,Nübüvvet,ve Diriliş Paneli 15.1.2022.
Saruhan, M.S,"İhtiyaçlarla Yücelme Birliği: Aile ve Mutluluk "Türkiye'de Aile Değerlerinin Bugünü ve Geleceği Paneli" Türk Felsefe Derneği,Kilis 7 Aralık Üniversitesi 25.03.2022.
Saruhan, M.S,"İslam Felsefesi ve Problemleri Üzerine Bir Değerlendirme"Karabük Üniversitesi-Dil Kültür İhtisas Müzakereleri,29.03.2022.
Saruhan M.S." Teoriden Pratiğe Taşköprüzade'nin Ahlak Felsefesi"Yedi Bilge Yedi Bölge Paneli ,Atatürk Kültür Merkezi -Kastamonu Üniversitesi  12.05.2022. 


  B) ULUSLARARASI
Saruhan, M.S“Sufi And Religious Man in Islamic Thought”, Oş 2002 Uluslar Arası Bilim Konferansı Kırgızistan Milli Eğitim Bakanlığı ve Hindistan Büyükelçiliği
 Saruhan, M.S, Azreti Muhamed Emne Üçün Süyüktü? İslâm Cana Toleranttuluk Konferansyası Osh Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (İslâm ve Hoşgörü Başlıklı Konferansta “Hz. Peygamberi (s.a.v.) Niçin Seviyoruz?” başlıklı tebliğ). 24.04.2002 Osh. ss.25-28.
Saruhan, M.S, Islam and the Challenges of the Modern Society, Romanian-American Colloquıa on Comparative Relıgions and Cultural Heritage in Dobregea, 21-28 Mart 2004 Ovidius Üniversitesi ve Southhampton Long Island Üniversitesi İşbirliği.
Saruhan, M.SConfrence on Freedoom of Belief and Expression Jalal Abad Krgyzistan 15-16 February, 2002.
Saruhan, M..S History and Civilization (Istorie Şi Civilizatie) 13-14 Martie, 2004 Constanta, Ovidius University, Romania. 
Saruhan, M..S, “Religion, Terror and Suicide Attacks", Organizational and Psychological Profile of Terrorism, by NATO in Skopje/ Macedonia 22-26 October 2007 in collaboration with Macedonian, pp. 119-130.
Saruhan, M.S, “On Ethical Analysis in Ibn Sina’s Thought”, International Ibn Sına Symposıum 22-24 May 2008,  Istanbul.
Saruhan, M..S, ‘Islam and Bioethics”, Objections for Euthanasia and Organ Transplantation and Determining Values in the Lights of Islamic Ethics, Ankara, 2012.  (ed: Berna Arda,Vardit Rispler Chain (http://kitaplar.ankara.edu.tr/dosyalar/pdf/846.pdf) International Conference on Islam and Bioethics,Ankara University&University of Haifa Çolaklı - Antalya, Turkey 14- 16th April, 2010. 
Saruhan, M. .S, “Hikmetin İzinde”, Kazakistan’da Dinî, Tarihî ve Felsefî Meseleler Sempozyumu,  23 Ekim, 2013.
Saruhan, M. .S, “Ahmed Yesevi'de Ruhsal Tıp: Yöntem ve İlkeler", The Spiritual Physics in Ahmad Yasavi:The Principals and Methods", Geçmişten Geleceğe Uluslararası Hoca Ahmed Yesevi Sempozyumu Kitabı, İstanbul, 2016, pp. 973-983.
Saruhan, M. .S, "İslâm ve Bilim İlişkisi: Kabuller ve Önyargılar", Uluslararası Fuat Sezgin Bilim Tarihi Sempozyumu, 7-9 Mart 2019 Van, Hiperyayın Yay., İstanbul 2019.
Saruhan, M. .S, "Prof.Dr.Fuat Sezgin'in Ufku ve Mirasının Neresindeyiz ? Geri Kalmışlığımıza Dair Soruna Sezgin'in Yaklaşımı " Fuat Sezgin Bilim ve İslam Medeniyetinde  Bilim-Teknik Sempozyumu, 24-26 Ekim  9 Eylül Üniversitesi  İzmir 2019.
Saruhan, M. .S," Uluslararası Bitlis Ve Yöresi Manevi Mimarları Sempozyumu"

International Symposium of Spiritual Architects of Bitlis and Its Region,

3-4 Haziran 2021

Saruhan,M. S  "Ethical Ratıonalism of al Ghazali" Haifa University  Al Qasemi Academic College Department of Islamic Studies Veseı ( Vırtual Excahange Student in an International Environment) 28.2.2022.
Saruhan,M.S.  "Principles of Civilization in al Farabi" Haifa University  Al Qasemi Academic College Department of Islamic Studies Veseı ( Vırtual Excahange Student in an International Environment) 4.3.2022.
Saruhan,M.S,"Moral Change in Spiritual Physics Of Islamic Ethics." Haifa University  Al Qasemi Academic College Department of Islamic Studies Veseı ( Vırtual Excahange Student in an International Environment)11.3. 2022.
Saruhan Müfit Selim " Nature of Human and Faith: A philosophical inquiry"Panel:Dialogue:Atheism,Science ,Religion Iran Al Mustafa International University  22 05. 2022
Verdiği Dersler
Lisans:
İslam Felsefesi  
İslam Ahlak Felsefesi (Arapça)
Islamic Moral Philosophy (English Theology)
Islamic Philosophy (English Theology)
Bilim Tarihi 

Y.Lisans:
İslam Felsefesinde Dil ve Metafor
İslam Felsefesinde Ruhsal Tıb
Arapça Felsefi Metinler

Doktora:
İslam Felsefesinde Ahlak ve Epistemoloji
İslam Felsefesinde Erdemler
Arapça Felsefi Metinler
DANIŞMANLIĞINDA BİTİRİLEN DOKTORA VE YÜKSEK LİSANS  TEZLERİ
DOKTORA
CERAN Ömer,(2021) "İslam Felsefesinde Ahlaki Rölativizm::İbn Arabi Örneği "Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, İslâm Felsefesi
MIZRAK Seyhan, (2021) " Meister Eckhart ve   M.Heidegger'da Saf Tecrübe ^Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, İslâm Felsefesi
YAQOOB, Luay Hatem, (2017),  Edition and Analysis of Khojazade's Kitabu't Tahafut Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, İslâm Felsefesi
BOZYİĞİT, Ahmet, (2015), "İbn Masarre ve Felsefesi“Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, İslâm Felsefesi

YÜKSEK LİSANS TEZLERİ
Yımaz,Hatice Kübra,(2022) "İslam Ahlak Felsefesinde İffet Erdemi ve Temellendirilişi"Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, İslâm Felsefesi
DEMİRTAŞ,Merve,(2022) " İslam Mantık ve Ontolojisinde Görelik Anlayışı:Kindi ve Farabi Örneği  "Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, İslâm Felsefesi
KILIÇ Merve, (2021)" İbn Sina'da Nedensellik ve Özgür İrade"Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, İslâm Felsefesi

MUSTAFA,Mevludin, (2020) "Farabi'de Bilginin Kaynağı ve Değeri"
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, İslâm Felsefesi
IŞIK,Esra, (2019), "Alman Literatüründe İslam Felsefesi Algısı:Max Horten Örneği"
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, İslâm Felsefesi
ÇAMLI, Sercan, (2019), "İslâm Felsefesinde Nefsle İlgili Ölümsüzlük Teorileri",
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, İslâm Felsefesi

ENGİN, Dilek, (2019), "Gazali'de Ahlak ve Ruh Sağlığı", Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, İslâm Felsefesi
KONYALI, Afra, (2018), “İslâm Felsefesinde Zaman Teorileri”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, İslâm Felsefesi
YILMAZ, Enes Rıdvan, (2017), “Aristoteles İbn Miskeveyh ve Nasîrüddin Tûsî'ye Meta Etik Bir Yaklaşım”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, İslâm Felsefesi
UYMAN, Seçil, (2016), “Ahlakta Değişim ve Gelişim Nasirüddin Tusi Örneği”, Ankara Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı,
İslâm Felsefesi
KURTARAN, Mahmut, (2011), “Fârâbî'nin Ahlak Felsefesi”, Ankara Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, İslâm Felsefesi
ERİŞMİŞ, Kaçıran Azize, (2011), “Klasik İslâm Ahlakçılarında Dostluk Kavramı”, Ankara Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, İslâm Felsefesi
BARMAN, Kasım, (2010), “İslâm Felsefesinde Aile Ahlâkı Nasîruddin et-Tûsî Örneği”, Ankara Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı