DOÇ.DR. SENEM KURTAR    
Adı : SENEM
Soyadı : KURTAR
E-posta : skurtar@ankara.edu.tr, senemkurtar@gmail.com
Tel : 3103280-1233
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : FELSEFE BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Eğitim 

Doktora: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Ana Bilim Dalı, 2004 - 2010

Doktora Tezi: Yeni Düşünme Biçimi: Sanat Yapıtında Açımlanan Heidegger’in Şey Felsefesi

Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, 2004

Yüksek Lisans Tezi: Heidegger Felsefesinde Ölüm ve Doğruluk İlişkisi Üzerine Bir Deneme

Lisans: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü, 2001 

Lisans (Bitirme) Tezi: J.P. Sartre’ın Felsefi Melodramlarında Cehennem Ötekiyle Gerilimli Yüzleşme

Akademik Geçmiş

Doç.Dr. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Felsefe Bölümü, Felsefe Tarihi Ana Bilim Dalı, Ankara Üniversitesi, Mart 2017-Devam Ediyor

Yrd.Doç.Dr. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Felsefe Bölümü, Felsefe Tarihi Ana Bilim Dalı, Ankara Üniversitesi, 2013-2017.

Araş.Gör. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Felsefe Bölümü, Felsefe Tarihi Anabilim Dalı, Ankara Üniversitesi, 2002-2013.

Eser ve Etkinlik Listesi

Kitap

FELSEFE VE DEVRİM, Derleyen: Senem Kurtar&Mustafa Demirtaş, Pinhan Yayıncılık, 2018.

DÜŞÜNME KRİZİNDE FELSEFEDEN POLİTİKAYA, derleyen: Senem Kurtar& Ömer Faik Anlı, Bibliotech Yayınları, 2016.

HEIDEGGER VE POETİK DÜŞÜNME Düşünmeye Açılan Yeni Yollar, Pharmakon Yayınevi, Mart 2014

Kitap Bölümü

Kapitalist Yaşamın Kurtuluş Miti: Henri Lefebvre'ın Olanaklı/Olanaksız Devrimi, Felsefe ve Devrim içinde, derleyen: Senem Kurtar & Mustafa Demirtaş, Pinhan Yayıncılık, 2018

Kurtar, Senem. Mysterium Tremendum, Düşünme Krizinde Felsefeden Politikaya, (Derleyen: Senem Kurtar& Ömer Faik Anlı), Bibliotech Yayınları 2016.

Daemonion Olarak Demokrasi Demos'un Ölümü ya da Polemos'un Dirilişi, Düşünme Krizinde Felsefeden Politikaya, (Derleyen: Senem Kurtar& Ömer Faik Anlı), Bibliotech Yayınları 2016.

Şeylerin Şiirsel Dönüşümü Olarak Sanat: Heidegger’in Rilke’si, Kültürel Bellek ve Estetik Yansımalar/Cultural Memory and Aesthetic Reflections, Ankara Üniversitesi Basım evi, Ankara 2011.

Varlığın Güzelliğinde Beliren Tehlike: Teknolojinin Şiddeti, Günümüzü Felsefeyle Düşünmek, Ege Üniversitesi Yayınları İzmir 2014.

Ulusal ve Uluslar arası Basılı Bildiriler:

Jean Paul Sartre Özgürlüğe Tutkun Bir Edebiyat, Van Yüzüncüyıl Üniversitesi, 29-30 Nisan 2015.

Varoluş'un Absurd'le Sonsuz Dansı: Tanrı'yı ya da Kendi'ni Öldürmek, III. Ilgaz Felsefe Günleri: Kişi, Kişilik, Kimlik, 2014 

Mekânı Yaşamak: Lefebvre ve Mekânın Diyalektik Oluşumu, TÜCAUM 2013

Günahkar Bir Özgürlük Düşü: Kierkegaard ve İbrahim Olmak, Özgürlük, Eşitlik ve Kardeşlik/ Liberty, Equality and Fraternity, Birinci Uluslararası Felsefe Kongresi (Editör: İsmail Serin), Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Bildiri Kitabı 2011

Şehrin Filozofu Henri Lefebvre ve Gündelik Yaşama Sanatı, Şehir ve Felsefe/ City and Philosophy, Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Bildiri Kitabı 2013.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kutsallın Krallığında Görkemli Bir Karşılama: Şiir ve Düşünme, Felsefi Düşün  Heidegger Özel Sayısı Nisan 2017

Yeni Bir An'ı Yaratmanın Sonsuz ve Eşsiz Tutkusu Olarak Hınç, Doğu Batı,  Yıl:19, Sayı:77, Temmuz 2016.

Bilgi, Eğitim ve Sorgulamanın açıklığında Modern Üniversiteleri (Yeniden) Düşünmek, Kilikya Felsefe Dergisi, Yıl:2016, Sayı:2, s.52-78.

Hakikatin Şöleni: Güzelle Karşılaşma ve Başlangıcın Yıkımı, Dörtöge Felsefe ve Bilim tarihi Yazıları, Yıl:4, Sayı:8, 2015-2, s.155-173.

Mysterium Tremendum Tanrıyla Karşılaşmak ya da Tanrıdan Önce "Kendi"yle Olmak, Posseible Düşünme Dergisi, sayı:7 Bahar 2015.

Daemonion Olarak Demokrasi: Polemos'un Dirilişi ya da Demos'un Ölümü, Posseible Düşünme Dergisi, Cilt:3, Sayı:5, 2015

Bir Şehir Filozofu Olarak Henri Lefebvre ve Gündelik Yaşam Sanatı, İdealkent Kent Araştırmaları Dergisi, Kentin Sanatı, Sanatın Kenti, Sayı:10, 2013

Heidegger ve Şeylerin Sessizliği, ETHOS Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar Hakemli Elektronik Dergi, ss.55-75, Sayı(5)1 Ocak 2012

Ölümcül ‘Umutsuzluk’: Caligula ve Anti-Climacus’u Çıldırtan Paradoks, İstanbul Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, ss.13-29, Şubat 2012

Heidegger ve Habermas’ı Buluşturan Bir Tartışma: Dünya-Açıklığı ya da İletişimsel Ussallık olarak Hakikat Sorunu, FLSF, Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, 2011, Sayı: 11 (2011 Bahar)

Sezginin Arı Formu ya da Formel Sezgi Olarak Kant’ta Zaman: Heidegger’i Marburg Okulu’ndan Ayıran Yitimsellik Paradoksu, Kaygı Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, ss.12-29, Sayı 17, Güz 2011

Heidegger'in Nietzsche Yorumu: Son Metafizikçi Olarak Nietzsche, Felsefe Dünyası 2009/1, Sayı: 49 

Paul Ricoeur'ün Anlatısallaşan Zamanının Thomas Mann’ın Der Zauberberg (Büyülü Dağ) Romanındaki Zaman Aporia’larında Açımlanması, Ankyra, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2009, Sayı: 1

Popüler Dergilerde Yayınlanan Yazılar

Bir Düşünür/Yazar: Jean Paul Sartre, Hiçliğin Edebi Taslakları, Sincan İstasyonu İki Aylık Edebiyat Dergisi, Mayıs-Haziran 2017, s.4-5

Büyük Sorular, Küçük Filozoflar Felsefenin Çocuklarla Sonsuz Dostluğu, Felsefe Yazın, Sayı:22, Mart-Nisan 2017

Tanrıların Ulakları Sözcükler, Duygu Çağı Sayı:2, 2016, s.117-125.

Ruhun En Uzun Kışına Hazırlık: AŞK, [n] Beyin Dergisi, Mart-Nisan 2016, Sayı:2, s.36-40.

Değerler Egitimi ve Hümanizm'den Özgürleşmek, Eleştirel Pedagoji, 1(40), 2015, s.42-47.

Varoluşun Adaleti: Ölüm Bir Peras/Limen Sorunsalı, Bibliotech Dergisi Ölüm Özel Sayısı, (Mart-Nisan 2015), Yıl:7, Sayı:21

Heidegger'in Trakl Yorumu: Melankolinin Dili Olarak Poetik Sessizlik, Felsefe Yazın 2009, Sayı: 15 

Eros’un Ölüme Aşkınlığı: Heidegger Levinas İkilemi, Bibliotech (Mayıs/Haziran 2007), Sayı:2 

Çeviriler

Thomas E. Wartenberg, Küçük Çocuklar İçin Büyük Fikirler, (Çev. Senem Kurtar-A. Kadir Gülen), Sentez Yayıncılık, Ocak 2018.

David Harvey, Coğrafyanın Tarihteki ve Günümüzdeki Durumu Üzerine: Tarihsel Materyalist Bir Manifesto, (Çev. Senem Kurtar), Bilim ve Ütopya, ss. 33-41, Sayı: 215, Yıl: 18, Mayıs 2012 

Kenneth Maly, Okuma ve Düşünme: Heidegger ve Yunanlıların İzini Sürmek, (Çev.Senem Kurtar), Posseible Düşünme Dergisi (Hakemli Elektronik Dergi), ss.70-97, Sayı: 1, 2012 Bahar

Tom Rockmore, Hegel, Husserl ve Epistemolojik Fenomenoloji Üzerine, (Çev.Senem Kurtar) Baykuş sayı: 6, Eylül 2010 

Uluslararası Konferanslarda Sunulan Bildiriler

Herkes gibi olmak, Biri Olmak, Kendi Olmak, 5. Uluslararası , 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi,  2017.

Aging and Ethics of Freedom, IV. TURYAK International Congress on "Longevity" 13-14 Mart 2015, Wyndham Grand Hotel, Levent, İstanbul.

Daimenon Olarak Demokrasi: Demos'un Ölümü ya da Polemos'un Dirilişi, III. Uluslar arası Felsefe Kongresi: Gelenek, Demokrasi, Felsefe, Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, Bursa 2014.

Modern Institutional Education Vs Paideia as Love, Questioning and Dialogue, 4th International Conference on Critical Education CRITICAL EDUCATION IN THE ERA OF CRISIS, 23-26 June 2014, Aristotle University of Thessaloniki, Greece.

Şehrin Filozofu Henri Lefebvre ve Gündelik Yaşama Sanatı, Şehir ve Felsefe/ City and Philosophy, II. Uluslararası Felsefe Kongresi, Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, 11-13 Ekim 2012 

Günahkâr Bir Özgürlük Düşü: Kierkegaard ve İbrahim Olmak, Özgürlük Eşitlik ve Kardeşlik/Liberty, Equality and Fraternity, I. Uluslararası Felsefe Kongresi, , Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, 14-16 Ekim 2010

Şeylerin Şiirsel Dönüşümü Olarak Sanat: Heidegger’in Rilke’si, Kültürel Bellek ve Estetik Yansımalar/Cultural Memory and Aesthetic Reflections, III. Uluslararası Genç Sanat Tarihçiler Sempozyumu, Ankara Üniversitesi, Kasım 2008

Ulusal Konferans, Sempozyum/Panel/ Seminerlerde Sunulan Bildiriler

Modern Kölelik, Mekan ve Zaman, Bingöl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, Bingöl, 8 Mayıs 2017.

Hannah Arendt: Sevgi ve Politika, Aleph Seminerleri, Aleph Kitabevi, 8 Nisan 2017.

Eylem İçinde İnsanı Anlamak J. Paul Sartre ve Felsefenin Dramatik Ruhu, Düşünbil Felsefe Seminerleri Aralık 2016, Ankara.

Zamanın Erotik Yorumu Birlikteliğin Ritmi, Prof.Dr. Ertuğrul Rufayi TURAN ile birlikte, Felsefede Bugün ve Yarın Konferansları, Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe Bölümü, 8 Aralık 2016.

Büyük Sorular Küçük Filozoflar Felsefenin Çocuklarla Sonsuz Dostluğu, Felsefe Konferansları 2016-2017 Serisi, 19 Kasım 2016 Ördekli Kültür Merkezi Bursa.

Tekhne'den Ethos'a Sanatın Poetik Özünü Düşünmek, Adnan Menderes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Magnesia Salonu, Aydın, 16 Mayıs 2016

Şair, Aşk ve Ölüm: Rainer Maria Rilke, Bambu Kültürevi Felsefe Günleri, 30 Nisan 2016.

Çocuklar ve Felsefe, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Felsefe Topluluğu ve Aristoteles Derneği, Muğla, 19 Nisan 2016.

Nereden Başlar Bu Felsefe? Kierkegaard ve Bir İman Manifestosu, Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü KIERKEGAARD Sempozyumu 9 Aralık 2015.

Sartre ve Özgürlüğe Tutkun Bir Edebiyat, Felsefe-Edebiyat Sempozyumu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Atatürk Kültür Merkezi, Nisan 2015

Mysterium Tremendum Tanrıyla/Tanrının Önünde Karşılaşmak, Türk Felsefe Derneği Seminerleri, Kabakçıkonağı Hamamönü, Altındağ Belediyesi, Ankara.

HİÇLİĞİN TRAJİK İZİ ÖZGÜRLÜK, Fksd, Ocak 2015.

Eğitim Politikaları ve Felsefe Grubu Dersleri Sempozyumu, Düşünme Eğitimi/Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Oturumu (IV. OTURUM), Felsefeciler Derneği Genel Merkezi, Ocak 2015.

Metafiziğin Sonu: Teknoloji, HEIDEGGER Panel, Hacettepe Felsefe Topluluğu, Hacettepe Üniversitesi Bedrettin Cömert Salonu, Aralık 2014

FENOMENOLOJİ Anlamı, Önemi, Dönüşümü, Bibliotech Felsefe Seminerleri -I, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Aralık 2014

HÜZÜN, UMUTSUZLUK, SIKINTI Heidegger ile Düşünmenin Şiirsel/Poetik Yollarında Gizemli Yolculuk, Aleph Kitabevi Felsefe Atölyesi, Kasım 2014

Düşünmenin Eğitimi: Heidegger ve Varlığın Kırılganlığında Işığa Gelen Cesur Sorular, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Felsefesi Anabilim Dalı, Seminer Dizisi, 25 Nisan 2014.

Hakikatin Şöleni: "Güzel"Kent, Mekan, Politika, III. Ünal Nalbantoğlu Sempozyumu, 2014

Heidegger ve Derrida Işığında Üniversite, Eğitim ve Felsefe İlişkisinin "Yeni"den Düşünülmesi, Eğitim Felsefesi Sempozyumu, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2013

Varoluşun Absurd'le Sonsuz Dansı: Tanrı'yı ya da Kendini Öldürmek, III Ilgaz Felsefe Günleri Kişi Kişilik Kimlik Sempozyumu, 3-5 Ekim 2013, Ilgaz.

Mekanı Yaşamak: Lefebvre ve Mekanın Diyalektik Oluşumu, Coğrafyanın Felsefesi, Tarihi ve Metodolojisi Panel Bölümü, TÜCAUM 18-19 Ekim 2012 

Heidegger’in Trakl Yorumu: Melankolinin Dili Olarak Poetik Sessizlik, Heidegger Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi, Mayıs 2009

Dergi Editörlüğü

Kurtar, Senem & Anlı, Ömer Faik (Konuk Editör). Felsefe Yazın sayı:22, Mart-Nisan 2017.

Posseible Düşünme Dergisi (Yılda İki Kez Çıkan Elektronik Hakemli Dergi) Editör Yardımcılığı ve Yayın Kurulu Üyeliği, 2012- 2018.

Akademik Görevler:

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Çocuk Üniversitesi Birimi, Düşünen Baykuşlar P4C program koordinatörü.

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Çocuk Üniversitesi Birimi Bilim Kurulu Üyesi

Lisansüstü Dersleri

Varlık Felsefesi (DR)

Fenomenoloji (DR)

Politik Ontoloji (YL)

Presokratik Düşünme (Bahar) (YL)

Çağdaş Zaman-Mekan Felsefesi (Güz) (YL)

Mekan Felsefesi (Bahar) (YL)

Varoluşçu Felsefe (Güz) (YL)

Lisans Dersleri

FEL 410 Postmodernizm ve Postyapısalcılık (Bahar)

FEL 412 Estetik ve Sanat Felsefesi (Bahar)

FEL 205 Varlık Felsefesi (Güz)

FEL 404 İnsan Hakları (Bahar)

FEL309 Çevre ve Teknoloji Felsefesi (Güz)