PROF.DR. ASUMAN TURANBOY    
Adı : ASUMAN
Soyadı : TURANBOY
E-posta : turanboy@ankara.edu.tr
Tel : 0 (312) 595 50 00-2189 (Öğrenci görüşme günü ve saati: Salı - 14.00-16.00)
Ünvan : PROF.DR.
Birim : HUKUK FAKÜLTESİ
Bölüm : ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

TURANBOY, Prof. Dr. Asuman
 
1982 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1982-1983 yılları arasında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Medeni Hukuk Dalı’nda yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 1982 yılından 1986 yılına kadar Sayıştay’da denetçi olarak çalışmıştır. 1986 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı’na araştırma görevlisi kadrosunda göreve başlamıştır. 22.6.1988 tarihinde “Insider Muameleleri” (Şirkete Ait Bilgilerin Haksız Kullanımı) başlıklı teziyle Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde doktor unvanını almış; 18 Kasım 1997 tarihinde “Varakasız Kıymetli Evrak” başlıklı tezi ile doçent olmuştur. “Halka Açık Banka ve Hissedarının Korunması” konulu kitabıyla 29.5.2002 tarihinde profesör unvanını almaya hak kazanmıştır. Halen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir. 25.02.2011 tarihinden bu yana Ankara Üniversitesi Senatosu'nda görev yapmaktadır. İngilizce ve Almanca bilmektedir.
 
 Kitaplar
 
1. Insider Muameleleri (Şirkete Ait Gizli Bilgilerin Haksız Kullanımı). Ankara, 1990,  XXV, 245 s.
 
2. Bankacılar İçin Banka Hukuku Bilgisi. Ankara: Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 2000. 11. bs. 100 s. ( Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları Bankacılar Serisi: 364, 4). 
 
3. Varakasız Kıymetli Evrak, Ankara: Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 1998. XXX, 172 s.( Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları: 326). 
 
4. Halka Açık Banka ve Hissedarının Korunması, Ankara: BTHAE, 2002 (Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları: 396) 
 
 Makaleler 
  
1. Yargıtay Kararlarına Göre Müteahhidin Teslimden Sonraki İnşaattaki Noksan ve  Bozukluklardan Doğan Mesuliyeti,  AÜHFD. 1991, s. 152-189.
 
2. Die Entwicklung des Börsenmarket in der Türkei und die Börse, Rechtspfleger Studien Hefte. 1996, Heft 6, s. 164-166.
 
3. Anonim şirketlerde İdareci, Denetçi ve Hissedarların Sır Saklama Mükellefiyetleri, Ziraat Bankası Başak Dergisi. 1996, Yıl: 20, Sa. 90, s. 88-98.
 
4. Bankalar Kanunu’na göre Pay ve Pay Sahipliği ve Pay Sahibinin Hakları ve Borçları, Ziraat Bankası Dergisi, 1996, C. 19, s. 51-56.
 
5. Anonim Şirketlerde Temsilci Aracılığıyla Oy Kullanma ve Hissedarlara Çağrı Yoluyla Oyda Vekâlet, AÜHFD. 1996, C. 45, S. 1-4, s. 427-438.
 
6. Türkiye’de Borsanın Gelişimi ve Borsa, Türkiye Noterler Birliği Dergisi, 1997, S. 33, s. 54-62. 
 
7. Kağıtsız (Varakasız) Kıymetli Evrak, Sermaye Piyasası Kurumu, 17-18 Ocak 1997 Sempozyumu, s. 241-260.
 
8. 2499 Sayılı sermaye Piyasası Kanunu’na Eklenen 10/A Maddesine Göre Kaydî Değer Düzenlemesi, AÜHFD 1999, C. 48, S. 1-4, s. 39-55.
 
9. Tasarruf Mevduatı Sigortasının Hukukî Niteliği ve Kapsamı, Batider 2001, C. XXI, S. 2, s. 65-80.
 
10. Avukatlık Ortaklığı, AÜHFD 2001, C. 50, S. 4, s. 41-63.
 
11. Mevduat Garanti Sistemleri, Prof. Dr. Turgut Kalpsüz’e Armağan, 2003, s. 513-528.
 
12. Katılım Bankaları, Prof. Dr. Fikret Eren’e Armağan, 2006, s. 877-889.
 
13. Ticari Sır, Prof. Dr. Tuğrul Ansay’a Armağan, 2006, s. 347-363.
 
14. “Sermaye Piyasası Kanunu ve Ticaret Kanunu Tasarısı Hakkındaki Görüşler”, Prof. Dr. Bilge Öztan’a Armağan, Ankara 2008, s. 895 vd.
 
15. “Bankacılık Kanunu’nda Düzenlenen Hâkim Ortak Kavramı”, Ankara 2010, s. 2115 vd.
 
16. “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun, Sermaye Piyasası Kanunu Bakımından Değerlendirilmesi”, Ankara Barosu Dergisi, Ankara 2010.
 
17. ”Bankacılık Kanunu Bakımından İçeriden Öğrenenlerin Ticareti”, Prof. Dr. Gürgan Çelebican’a Armağan, Ankara 2012.

18. Yatırım Ortaklıkları, 6362 sayılı Yeni Sermaye Piyasası Kanunu Işığında Sermaye Piyasası Hukuku Sempozyumu (6-7 Haziran 2013), Ankara 2017.
 
19. Yatırım Kuruluşu Olarak Aracı Kurumlar, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 60. Yıl Sempozyumu, Ankara 2017.

20. 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Açısından Sermaye Piyasası Aracı ve Menkul Kıymet Kavramları, Prof. Dr. Sabih Arkan'a Armağan, İstanbul 2019.