ASSOC.PROF.DR. MUSTAFA UYAR    
Name : MUSTAFA
Surname : UYAR
E-Mail : uyar@ankara.edu.tr
Phone Number : 0 312 310 32 80 (Dahili: 1283)
Title : ASSOC.PROF.DR.
Unit : THE FACULTY OF LANGUAGES, HISTORY AND GEOGRAPHY
Department : History Department
Personal Information

Follow me on Academia.edu


CURRICULUM VITAE

 

Full Name: Mustafa UYAR

Date of Birth: August 10, 1977

Nationality: Republic of Turkey

Office Address:

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

Tarih Bölümü, 06100 Sıhhiye/ANKARA

(Ankara University, Faculty of Languages, History and Geography,

Department of History, 06100

TURKEY/ANKARA

Tel: 0090 312 310 32 80, (1283)

Fax: 0090 312 310 57 13

e-mail: uyar@ankara.edu.tr

 

EDUCATION

Associate Professor (2013) Ankara University, Faculty of Languages, History and Geography

PhD: (2007)            Ankara University, Graduate School of Social Sciences

Dissertation: “The Military Organization of the Ilkhanid Empire”

MA: (2002)  Ankara University, Graduate School of Social Sciences

 MA Thesis: “The Reign of Argun Khan”

BS: (1999) Ankara University, Faculty of Languages, History and Geography, History Department

 

ACADEMIC HISTORY

Associate Professor: (2013-......) Ankara University, Faculty of Languages, History and Geography, History Department

Assistant Professor: (2009-2013) Ankara University, Faculty of Languages, History and Geography, History Department

Research Assistant: (1999-2009) Ankara University, Faculty of Languages, History and Geography, History Department

 

STUDIES AT ABROAD

2011: Visiting Fellow at Yale University, Council on Middle East Studies.

2005: Joined to the advanced Persian class at the University of Tehran, Dahkhoda Institute; Studied on Persian sources about Ilkhanid History.

2003-2004: Joined to Arabic classes (advanced level) in University of Damascus and studied on Arabic sources at the University of Damascus and Syrian National Library and other libraries of Syria.

 

LANGUAGES

Turkish (Native); English; Persian; Arabic; Ottoman Turkish.

 

   

LIST OF PUBLICATIONS

Book:

Mustafa Uyar-Ankhbayar Danuu, Cengiz İmparatorluğu Hakkında İlk Tarih Kayıtları: Meng Ta pei lu ve Hei Ta shi lu, Ankara 2012.

Articles:

 • Mustafa Uyar, “İlhanlı (İran Moğolları) Devleti’nin Önemli Yaylak ve Kışlakları”, Prof. Dr. Erdoğan Merçil’e Armağan, İstanbul 2013, pp. 244-257.
 • Mustafa Uyar, “İlhanlı-Memlûk Mücadelesinde Bir Kırılma Noktası: Vâdî el-Hazindâr Savaşı”, ICANAS (International Congress of Asian and North African Studies), 14 September 2007, Ankara-Türkiye, pp. 3225-3231.
 • Mustafa Uyar, “La battala de Ayn Jālūt: mamelucos contra mongoles”, Desperta Ferro, 12 (July, 2012) pp. 40-45.
 • Mustafa Uyar, “Moğol İstilası Döneminde Selçuklular”, Selçuklu Tarihi El Kitabı, ed. Refik Turan, Ankara 2012, pp. 409-438.
 • Mustafa Uyar, “Ortaçağ: Tarihsel Süreç ve Kavramlar”, Uygarlık Tarihi, ed. İsmail Güven-Ümüt Akagündüz, Ankara 2012, pp. 309-350.
 • Osman Gazi Özgüdenli-Mustafa Uyar, “Erzi, Adnan Sadık, (1923-1990), Turkish historian who carried out major research on Persian manuscripts, historical texts, and enšāʾ literature”, Encyclopaedia Iranica, General Editor: Ehsan Yarshater, Columbia University. [http://www.iranicaonline.org/articles/erzi-adnan-sadik])
 • Mustafa Uyar, “İlhanlı Hükümdarlarının İslâm’a Girmesinde Rol Alan Türk Sûfileri: İlhan Tegüder ve Gazan Han Devirleri”, Belleten, LXXVI/275 (April 2012), pp. 7-30.
 • Mustafa Uyar, “İlhanlı-Memlûk Mücadelesi ve Suriye: Ekolojik Yaklaşımlar”, Beşinci Uluslararası Ortadoğu Semineri (el-Maşrık el-Arabî ve el-Anadol fî el-Usûr el-İslâmiyye), 2-4 November 2010, Damascus-SyriaBildiriler, Elazığ 2012, pp. 205-213.
 • Mustafa Uyar, “Bir Ortaçağ Kaynağında Yerel Yönetim ve Köy Reisliğine (Riyâset-i Dîh) İlişkin Veriler”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, XXI/2, April 2012, pp. 69-77.
 • Mustafa Uyar, “Ortaçağ Moğol Saraylarında ‘Cadı Avı’”, Toplumsal Tarih (Tarih Vakfı), 215, November 2011, pp. 60-64.
 • Mustafa Uyar, “Gazan Han’ın İlhanlı Ordusunu Reformasyonu”, Büyük Selçuklu Devletinden Türkiye Selçuklu Devletine Mehmet Altay Köymen Armağanı, ed. Mehmet Ali Hacıgökmen, Konya 2011, pp. 263-288.
 • Mustafa Uyar, “Ortaçağ Moğol Askerî Eğitiminin Teorik ve Pratik Unsurları”, Prof. Dr. Yahya Akyüz’e Armağan, ed. Cemil Öztürk-İlhami Fındıkçı, Ankara 2011, pp. 1297-1303.
 • Mustafa Uyar, “Jewish Vizier Sa‛d al-Dawla’s Centralization Reform of Ilkhānid Financial Policy and the Reaction to it”, Jewish History Quarterly-Kwartalnik Historii Zydow, 229 (2009), pp. 5-12.
 • Mustafa Uyar, “İlhanlı (İran Moğolları) Ordusunun Birimleri”, Selçukludan Osmanlı’ya Bilim, Kültür ve Sanat, ed. Mustafa Demirci, Konya 2009, pp. 297-306.
 • Mustafa Uyar, “Shahnāma-i Jangizī: Rewriting of Jāmi al-Tawārīkh in Verse (Шахнаме-и Женгизи: Жами ел-Теварих шүлэглэсэн хэлбэрээр шинээр туурвигдсан нь)”, Historical Study of Mongolia and its Sources, Symposium jointly organized by the Institute of History, Mongolian Academy of Sciences, Institute of Mongolian Cultural Studies, Inner Mongolian Normal University and Center for Northeast Asian Studies, Tohoku University, Ulaanbaatar 20-21 September 2009, ed. by. CH. Dashdavaa, Cinggeltü, Hiroki Oka, Published by Tohoku University, Sendai-Japan 2011, pp. 61-71.
 • Mustafa Uyar, “İlhanlı (İran Moğolları) Ordusunda Hiyerarşi: Askeri Yetkililer ve Nitelikleri”, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, XLIX/1 (2009), pp. 33-48.
 • Mustafa Uyar, “İlhanlı (İran Moğolları) Ordularının Savaş Öncesinde Yaptığı Stratejik Hazırlıklar ve Savaş Sırasında Yaptıkları Hileler”, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, XXIX (July 2009), pp. 437-447.
 • Mustafa Uyar, “İlhanlı (İran Moğolları) Devleti Tarihi Kaynakları”, Ortaçağ Türk Tarihi Ana Kaynakları, ed. Altan Çetin, İstanbul, 2008.
 • Ömer Soner Hunkan-Mustafa Uyar, “Selçuklu Devletleri Tarihi Kaynakları”, Ortaçağ Türk Tarihi Ana Kaynakları (Editör: Doç. Dr. Altan Çetin), İstanbul, 2008, pp. 30-38.
 • Mustafa Uyar, “Ādāb el-Ḥarb ve el-Şecā’a’ya Göre ‘Hisar ve Kuşatma Geleneği’”, Tarih Araştırmaları Dergisi, XXV/40 (2006), pp. 215–224.
 • Mustafa Uyar, “Hinduşâh Nahçivânî’ye Ait Düstûr el-Kâtib fî Ta’yîn el-Merâtib Adlı Eserde Casusluk Anlayışı”, Tarih Araştırmaları Dergisi, XXIV/38 (2005), pp. 281–289.
 • Mustafa Uyar, “İlhanlı Devletinde Yahudi Bir Vezir: Sa‘düddevle”, Tarih Araştırmaları Dergisi, XXI/33 (2003), pp. 226–242.
 • İlhan Erdem-Mustafa Uyar, “Akkoyunlular”, Genel Türk Tarihi, ed. Hasan Celâl Güzel-Ali Birinci, Ankara 2002, IV, pp. 365–379.
 • İlhan Erdem-Mustafa Uyar, “Karakoyunlular”, Genel Türk Tarihi, ed. Hasan Celâl Güzel-Ali Birinci, Ankara 2002, IV, pp. 351–364.

 

Papers Presented at International Congress:

 • Mustafa Uyar, “İlhanlı (İran Moğolları) Ordusunun Önemli Bir Birimi: Selçuklu Yardımcı Birlikleri”, I. Uluslararası Selçuklu Sempozyumu, 27-30 September 2010, Kayseri-Türkiye.
 • Mustafa Uyar, “İlhanlı-Memlûk Mücadelesi ve Suriye: Ekolojik Yaklaşımlar”, Beşinci Uluslararası Ortadoğu Semineri (el-Maşrık el-Arabî ve el-Anadol fî el-Usûr el-İslâmiyye), 2-4 November 2010, Şam-Suriye.
 • Mustafa Uyar, “Câmi’ü’t-Tevârîh’in Manzum Bir Muhtasarı: Şehnâme-i Cengizî”, Türkiye’deki Farsça Yazmalar ve İran’daki Türkçe Yazmalar Sempozyumu, (İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü–Süleymaniye Kütüphanesi–İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu Kültür Ataşeliği Ortak Etkinliği), 18-19 June 2009, İstanbul-Türkiye.
 • Mustafa Uyar, “Shahnāma-i Jangizī: Rewriting of Jāmi al-Tawārīkh in Verse (Шахнаме-и Женгизи: Жами ел-Теварих шүлэглэсэн хэлбэрээр шинээр туурвигдсан нь)”, Historical Study of Mongolia and its Sources, Symposium jointly organized by the Institute of History, Mongolian Academy of Sciences, Institute of Mongolian Cultural Studies, Inner Mongolian Normal University and Center for Northeast Asian Studies, Tohoku University, Ulaanbaatar 20-21 September 2009.
 • Mustafa Uyar, “Moğol Tarihinin Arapça Kaynakları”, Moğolistan Bilimler Akademisi,  25 September 2009, Ulan Batur-Moğolistan.
 • Mustafa Uyar, “Nizâmî Arûzî: Halka-i Vâsit-i Mekteb-i Rûdekî der-Derbâr-i Selcûkî (نظامی عروضی حلقۀ واسط مکتب رودکی در دربار سلجوقی)”, International Conference in Commemorating the1150th Anniversary of the Birth of Rudaki, organized by UNESCO, 21-23 December 2008, Tahran-İran.
 • Mustafa Uyar, “İlhanlı-Memlûk Mücadelesinde Bir Kırılma Noktası: Vâdî el-Hazindâr Savaşı”, ICANAS (International Congress of Asian and North African Studies), 14 September 2007, Ankara-Türkiye.

 

Translations:

 • Adel Allouche, “Tegüder’in Kalavun’a Ültimatomu”, çev. Mustafa Uyar, Dil ve Tarih-Coğrafya Dergisi, 46/1 (2007), pp. 243–254.
 • A. Bausani, “İlhanlı Hâkimiyeti Zamanında İran’da Din”, çev. Mustafa Uyar, Tarih Araştırmaları Dergisi, 32, Ankara 2002, pp. 223-231.

  

Reviews:

 • Mustafa Uyar, “Osman G. Özgüdenli, Turco-Iranica, Ortaçağ Türk-İran Tarihi Araştırmaları”, OTAM (Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi) Dergisi, 18 (2005), pp. 413-414.
 • Mustafa Uyar, “Ahmed İsâ Bek, Tarih-i Bîmâristânhâ der-İslam”, Belleten, 248 (April 2003), pp. 201–202.
 • Mustafa Uyar, “A. Yaşar Ocak, Sarı Saltık, Popüler İslam’ın Balkanlar’daki Destanî Öncüsü (XIII. Yüzyıl), Ankara 2002”, Tarih Araştırmaları Dergisi, XXI/33 (2003), pp. 185–195.