DOÇ.DR. İLHAN YALÇIN    
Adı : İLHAN
Soyadı : YALÇIN
E-posta : yalcini@ankara.edu.tr
Tel : 03123633350-3109
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

 

Eğitim

2004 – 2010

            Doktora

            Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bilim Dalı

 

2001 – 2004

            Yüksek Lisans

            Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bilim Dalı

 

1996 – 2000

            Lisans

            Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

            Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı

 

Mesleki Deneyim

2015 – Devam ediyor

            Doç. Dr.

Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi


2012 – 2015

            Yrd. Doç. Dr.

Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi

 

2005 – 2012

            Araştırma Görevlisi

Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi


2007-2008

            Misafir Araştırmacı

            University of North Carolina at Greensboro

            School of Education

            Department of Counseling and Educational Development

                         

2002 – 2005

            Psikolojik Danışman (Rehber Öğretmen)

            Milli Eğitim Bakanlığı, Sincan Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Ankara

           

2000 – 2002

            Psikolojik Danışman (Rehber Öğretmen)

            Milli Eğitim Bakanlığı, Hürriyet İlköğretim Okulu, Kırıkkale

 

Burs/Ödül

TÜBİTAK tarafından 2214-Doktora Öğrencileri için Yurtdışı Araştırma Bursu

 

YAYINLAR

SCI, SSCI, AHCI Indekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yalçın, İ. (2016). Profesyonel psikolojik yardım aramaya ilişkin tutumların yordanmasında benlik kurgusu ve algılanan sosyal desteğin rolü. Eğitim ve Bilim Dergisi, 41(183), 339-349. doi: 10.15390/EB.2016.3083.

Yalçın, İ. ve Ersever, O. (2015). İlişki geliştirme programının üniversite öğrencilerinin ilişki doyum düzeylerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(2), 185-201.

Yalçın, İ. ve Malkoç, A. (2015). The relationship between meaning in life and subjective well-being: Forgiveness and hope as mediators. Journal of Happiness Studies, 16(4), 915-929. doi: 10.1007/s10902-014-9540-5.

Yalçın, İ. (2015). İyi oluş ve sosyal destek arasındaki ilişkiler: Türkiye'de yapılmış çalışmaların meta-analizi. Türk Psikiyatri Dergisi, 26(1), 21-32.  doi10.5080/u7769.

Atik, G. ve Yalçın, İ. (2011). Help-seeking attitudes of university students: The role of personality traits and demographic factors. South African Journal of Psychology, 41 (3), 328-338. 

Bilge, F., Doğan, N., Gençtanırım, D., Arıcıoğlu, A., Yalçın, İ., Baydan, Y., Tagay, Ö. ve Sarı, T. (2010). A study on multidimensional relationships. Eğitim Araştırmaları-Eurasian Journal of Educational Research, 41, 37-53.

Yıldırım, İ., Gençtanırım, D., Yalçın, İ. ve Baydan, Y. (2008). Academic achievement, perfectionism and social support as predictors of test anxiety. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 287-296. 

Yalçın, İ. (2007). Ailelerinden algıladıkları destek düzeyleri farklı lise öğrencilerinin saldırganlık düzeyleri. Eğitim Araştırmaları-Eurasian Journal of Educational Research), 7(26), 209-220.

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kardaş, F. ve Yalçın, İ. (2019). Türkiye’de iyi oluş ile ilgili yapılmış araştırmaların sistematik olarak incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(4), 1423-1433. doi:10.24106/kefdergi.2799

Doğan Laçin, B. G. ve Yalçın, İ. (2019). Üniversite öğrencilerinde öz-yeterlilik ve stresle başa çıkma stratejilerinin bilişsel esnekliği yordama düzeyleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(2), 358-371. doi: 10.16986/HUJE.2018037424

Kardaş, F. ve Yalçın, İ. (2019). Şükran Ölçeği’nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 18(69), 13-31.

Kardaş, F. ve Yalçın, İ. (2018). Psikolojik İhtiyaç Doyumunda Denge Ölçeği: Türkçe uyarlama çalışması. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 47(2), 357-383.

Daşcı, E. ve Yalçın, İ. (2018). Grupla psikolojik danışma ve grup liderlerine yönelik süpervizyon modelleri üzerine bir inceleme. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 8(49), 19-43.

Kardaş, F. ve Yalçın, İ. (2018). Şükran: Ruh sağlığı alanında güncel bir kavram. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 10(1), 1-18. DOI: 10.18863/pgy.334494.

Aşcıoğlu Önal, A. ve Yalçın, İ. (2017). Forgiveness of others and self-forgiveness: The predictive role of cognitive distortions, empathy, and rumination. Eurasian Journal of Educational Research, 68, 97-120. 

Kardaş, F. ve Yalçın, İ. (2016). Kanıta dayalı uygulamalar ve psikolojik danışma ve rehberlik alanına yansımaları. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 6(45), 13-24.

Kızıl, Z. ve Yalçın, İ. (2015). Grupla psikolojik danışmada terapötik bir etmen: Bağlılık. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 842-850.

Malkoç, A. ve Yalçın, İ. (2015). Relationships among resilience, social support, coping, and psychological well-being in university students. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 5(43), 35-43.

Üzar Özçetin, Y. S. ve Yalçın, İ. (2015). Grupla psikolojik danışma sürecinde bir risk alanı: Sınır aşımları. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 5(43), 128-136.

Dural, G. ve Yalçın, İ. (2014). Üniversite öğrencilerinde ebeveyn kabulü ile psikolojik uyum arasındaki ilişkinin incelenmesi. Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 27, 221-232.  doi: 10.5350/DAJPN2014270305.

Yalçın, İ. ve Malkoç, A. (2013). Kişisel Gelişim Yönelimi Ölçeği-II’nin Türkçe’ye uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 26, 258-266.

Yalçın, İ., Arıcıoğlu, A. ve Malkoç, A. (2012). Premarital sex, social support, submissive behaviors, and loneliness among Turkish university students. International Journal for the Advancement of Counselling, 34(3), 259-267.

Yalçın, İ. (2011). Social support and optimism as predictors of life satisfaction of college students. International Journal for the Advancement of Counselling, 33(2), 79-87.

Atik, G. ve Yalçın, İ. (2010). Counseling needs of educational sciences students at the Ankara University, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2), 1520-1526.

Yalçın, İ. (2009). Evlilik öncesi çift eğitimi üzerine bir derleme çalışması. Kriz Dergisi, 17(3), 9-22.

Güven, M., Kısaç, İ., Ercan, L. ve Yalçın, İ. (2009). Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi’nde yayınlanan makalelerin çeşitli özellikler açısından incelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(31), 80-87.

Taşdan, M. ve Yalçın, İ. (2007). Psikolojik Danışma ve Rehberlik’te etik. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 99-107.

Yalçın, İ. (2006). 21. yüzyılda psikolojik danışman. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 39 (1), 117-133. 

Yalçın, İ. ve Voltan-Acar, N. (2006). Candan Erçetin’in seslendirdiği şarkıların Gestalt Terapi açısından değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 1-10.

Sevim, S. ve Yalçın, İ. (2006). Kısa süreli bir oryantasyon programı denemesi: Öğrencilerin uyum düzeyleri ve programa ilişkin görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 39 (2), 217-233.

 

Yazılan Kitaplar veya Kitaplarda Bölüm Yazarlığı


Yalçın, İ. (2018). “Bellek”, Psikolojiye Giriş, ed. Ş. Işık, (s. 325-352), Ankara: Pegem Akademi.

Yalçın, İ. (2017). “Kişilik kuramlarına genel bakış”, Kişilik Kuramları, ed. D. Gençtanırım-Kurt ve E. Çetinkaya-Yıldız, (s. 33-64), Ankara: Pegem Akademi.


Kalkan, M. ve Yalçın, İ. (2012). “Evlilik öncesi dönem ve romantik ilişkiler”, Evlilik Öncesi Psikolojik Danışma, ed. M. Kalkan ve Z. Hamamcı, (s. 1-7), Ankara: Anı Yayıncılık.

 

Yalçın, İ. (2012). “Evlilik öncesi psikolojik danışma”, Evlilik Öncesi Psikolojik Danışma, ed. M. Kalkan ve Z. Hamamcı, (s. 41-70), Ankara: Anı Yayıncılık.

 

Hamamcı, Z. ve Yalçın, İ. (2012). “Evlilik öncesi psikolojik danışmada değerlendirme”, Evlilik Öncesi Psikolojik Danışma, ed. M. Kalkan ve Z. Hamamcı, (s. 93-118), Ankara: Anı Yayıncılık.

 

Yalçın, İ. (2012). “Evlilik öncesi psikolojik danışmada teknikler”, Evlilik Öncesi Psikolojik Danışma, ed. M. Kalkan ve Z. Hamamcı, (s. 137-162), Ankara: Anı Yayıncılık.

 

Kalkan, M., Yalçın, İ. ve Hamamcı, Z. (2012). “Evlilik öncesi psikolojik danışmada alıştırmalar”, Evlilik Öncesi Psikolojik Danışma, ed. M. Kalkan ve Z. Hamamcı, (s. 163-186), Ankara: Anı Yayıncılık.

 

Yalçın, İ. (2012). “Evlilik öncesi psikolojik danışmanın etkileri”, Evlilik Öncesi Psikolojik Danışma, ed. M. Kalkan ve Z. Hamamcı, (s. 209-220), Ankara: Anı Yayıncılık.

 

Kitap Bölümü Çevirisi

Bond, T. (2013). Psikolojik Danışma Uygulamalarında Etik ve Standartlar. Çevirenler: B. Yeşilyaprak, A. Büyükgöze Kavas, B. Uzun Özer, E. Çetinkaya Yıldız, İ. Yalçın, G. Atik. Ankara: Nobel. (Orijinal çalışmanın tarihi 2010).

  Ivey, A., Ivey, M. B., Myers, J. E. ve Sweeney, T. J. (2013). Gelişimsel Psikolojik Danışma ve Terapi: Yaşamboyunca İyilik Halini Arttırmak. Çevirenler: F. Korkut Owen, A. Arıcıoğlu Canbaz, Ö. Karaırmak, B. Eraslan Çapan, S. Demirtaş Zorbaz, İ. Yalçın, T. Sarı, Ö. Tagay, D. Kepir, A. Malkoç, A. Büyükgöze Kavas, N. Çivitçi, M. Akbağ, C. Erdoğmuş Zorver. Ankara: Türk PDR Derneği Yay. (Orijinal çalışmanın tarihi 2005).

      

Doktora Tezi

 

Yalçın, İ. (2010). İlişki Geliştirme Programının Üniversite Öğrencilerinin İlişki Doyum Düzeylerine Etkisi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

 

Yüksek Lisans Tezi


Yalçın, İ. (2004). Ailelerinden Algıladıkları Destek Düzeyleri Farklı Lise Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeyleri, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

 

Kongre Bildirileri

Anayurt, A. ve Yalçın, İ. (2018). Duygu düzenleme ile erken dönem uyumsuz şemalar, bilişsel esneklik ve ruminasyon arasındaki ilişkilerin incelenmesi. 20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 25-27 Ekim 2018, Samsun.

Çamaş, G. ve Yalçın, İ. (2018). Üniversite öğrencilerinde psikolojik yardım aramaya ilişkin damgalama düzeylerinin özyeterlik, aile bütünlük duygusu ve sosyal destek ile ilişkisi. 20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 25-27 Ekim 2018, Samsun.

Özer, Ö. ve Yalçın, İ. (2018). The effect of cognitive behavioral therapy based psycho-education program towards social anxiety level of university students. 7. European Mental Health Conference, 19-21 Eylül 2018, Split, Hırvatistan.

Kardaş, F. ve Yalçın, İ. (2018). Üniversite öğrencilerinde şükran duyma, benlik saygısı, ihtiyaç doyumu ve sosyal destek arasındaki ilişkilerin incelenmesi, International Conference on Stem and Educational Sciences, 3-5 Mayıs 2018, Muş Alparslan Üniversitesi, Muş. 

Kardaş, F. ve Yalçın, İ. (2018). Üniversite öğrencilerinde bir model sınaması: Pozitif duyguların ve kişisel kaynakların etkileşimi, 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 18-22 Nisan 2018, Antalya.

Kardaş, F. ve Yalçın, İ. (2017). Psikolojik İhtiyaç Doyumunda Denge Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. II. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, 12-14 Mayıs 2017, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul.

Kardaş, F. ve Yalçın, İ. (2017). Şükran Ölçeği geliştirme çalışması. II. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, 12-14 Mayıs 2017, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul. 

Yeşilyaprak, B., Eşkisu, M., Yalçın, İ. ve Atik, G. (2016). A high school orientation program: development, evaluation, and dissemination. International Research Conference on Social Sciences, Humanities and Interdisciplinary Studies, 16-17 Aralık 2016, Pattaya, Thailand.

Özbay, G. ve Yalçın, İ. (2016). Geleneksel oyun ve hayal kahramanlarından yararlanılarak hazırlanan öfke denetimi programının ilkokul 4. sınıf öğrencileri üzerindeki etkililiğinin incelenmesi. VI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, 1-3 Aralık 2016, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.

Avşar, V. ve Yalçın, İ. (2016). Psikolojik danışma sürecinde sessizlik ve yetersiz katılım. VI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, 1-3 Aralık 2016, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.

Malkoç, A. ve Yalçın, İ. (2016). From mindfulness to well-being: The role of emotion regulation strategies. International Association for Counselling Conference, 07-11 Temmuz 2016, Malta.

Kardaş, F. ve Yalçın, İ. (2016). Ruh sağlığı alanında güncel bir kavram: Şükran. I. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, 28-30 Nisan 2016, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul.

Kardaş, F. ve Yalçın, İ. (2016). Türkiye’de iyi oluş ile ilgili yapılmış araştırmaların sistematik olarak incelenmesi. I. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, 28-30 Nisan 2016, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul. 

Kardaş, F. ve Yalçın, İ. (2015). Kanıta dayalı uygulamalar ve psikolojik danışma ve rehberlik alanına yansımaları. XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, 7-9 Ekim 2015, Mersin Üniversitesi, Mersin.

Kartal, B. ve Yalçın, İ. (2015). Okul Bağlılığı Ölçeği’nin lise öğrencileri üzerinde psikometrik özelliklerinin incelenmesi. XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, 7-9 Ekim 2015, Mersin Üniversitesi, Mersin.

Doğan Laçin, B. G. ve Yalçın, İ. (2015). Üniversite öğrencilerinde öz-yeterlilik ve stresle başa çıkma stratejilerinin bilişsel esnekliği yordama düzeyleri. XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, 7-9 Ekim 2015, Mersin Üniversitesi, Mersin.   

Aşcıoğlu Önal, A. ve Yalçın, İ. (2015). An investigation of the predictive role of cognitive distortions, empathy, and rumination level on forgiveness. International Association for Counselling Conference, 03-06 Eylül 2015, Verona, İtalya. 

Yalçın, İ., Avşar, V., Güç, E. ve Çelik, E. G. (2014). The contribution of meta cognition in the prediction of social anxiety. International Counseling and Education Conference, 26-28 Mayıs, 2014, İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul.

Yalçın, İ. ve Malkoç, A. (2013). Yaşamda anlam ve öznel iyi oluş arasındaki ilişkiler: Umut ve affetmenin aracı rolü. İstanbul 2013 Dünya Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, 8-11 Eylül 2013, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.

Yeşilyaprak, B. ve Yalçın, İ. (2011). Üniversite yaşamına uyum programı ve değerlendirme çalışmaları: Ankara Üniversitesi örneği. XI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, 3-5 Ekim 2011, Ege Üniversitesi, İzmir.

 Yalçın, İ. ve Ersever, O. G. (2010). İlişki geliştirme programının üniversite öğrencilerinin ilişki doyum düzeylerine etkisi. III. Uygulamalı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi Çalıştay, Bildiri ve Poster Sunum Özetleri Kitabı, 10-12 Aralık 2010, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

 

Yalçın, İ. ve Atik, G. (2010). The big five personality traits and psychological help seeking attitude of educational sciences students at the Ankara University. World Conference on Educational Sciences Abstracts Book, 4-8 Şubat 2010, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul. 

 

Atik, G. ve Yalçın, İ. (2010). Counseling needs of educational sciences students at the Ankara University, World Conference on Educational Sciences Abstracts Book, 4-8 Şubat 2010, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul. 

 

Bilge, F, Doğan, N., Gençtanırım, D., Arıcıoğlu, A., Yalçın, İ., Baydan, Y., Tagay, Ö., ve Sarı, T. (2007). Çok boyutlu ilişkiler ve mükemmeliyetçiliğin yordanması. IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, 17-19 Ekim 2007, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.


 Yeşilyaprak, B., Sevim, S. ve Yalçın, İ. (2006). Kısa süreli bir oryantasyon programı denemesi: Öğrencilerin uyum düzeyleri ve programa ilişkin görüşleri. I. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, 21-23 Eylül 2006, Mersin Üniversitesi, Mersin.           

 

Yönetilen Doktora Tezleri

Kardaş, Ferhat. Üniversite Öğrencilerinde bir Model Sınaması: Pozitif Duyguların ve Kişisel Kaynakların Etkileşimi. Ankara Üniversitesi, 2017.

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

Paslanmaz, Lidya. Lise Öğrencilerinde Akademik Güdülenmeyi Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi. Ankara Üniversitesi, 2019

Kartal, Burçin. Lise Öğrencilerinde Okul Bağlılığının Yordayıcıları olarak Sosyal Destek ve Öz-yeterlik. Ankara Üniversitesi, 2017.

Anayurt, Ayşegül. Duygu Düzenleme ile Erken Dönem Uyumsuz Şemalar, Bilişsel Esneklik ve Ruminasyon Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Ankara Üniversitesi, 2017.

Çamaş, Gözde. Üniversite Öğrencilerinde Psikolojik Yardım Aramaya İlişkin Damgalama Düzeylerinin Özyeterlik, Aile Bütünlük Duygusu ve Sosyal Destek ile İlişkisi. Ankara Üniversitesi, 2017.

Büyüktopçu, Uğur Koray. Üniversite Öğrencilerinin Geleceğe Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. Ankara Üniversitesi, 2017.

Yılmaz, Nida. Ergenlerde Problemli İnternet Kullanımının Yordayıcıları olarak Stresle Başa Çıkma ve Kişilik Özellikleri. Ankara Üniversitesi, 2016.

Güç, Ebru. "Üniversite Öğrencilerinin Kendini Damgalama, Stresle Başa Çıkma Tarzları ve Psikolojik Yardım Arama Tutumlarının İncelenmesi". Ankara Üniversitesi, 2015.

Doğan Laçin, Betül Gökçen. “Üniversite Öğrencilerinde Özyeterlilik ve Stresle Başa Çıkma Stratejilerinin Bilişsel Esnekliği Yordama Düzeyleri”. Ankara Üniversitesi, 2015.

Tutal, Nihal. “Aile İşlevi ile Öznel İyi Oluş Arasındaki İlişkide Erken Dönem Uyumsuz Şemaların Aracı Rolü”. Ankara Üniversitesi, 2015.

Aşcıoğlu Önal, Aslı. “Bilişsel Çarpıtmalar, Empati ve Ruminasyon Düzeyinin Affetmeyi Yordama Gücünün İncelenmesi”. Ankara Üniversitesi, 2014.

Alkan, Erkan. “Farklı Cinsel Yönelime Sahip Bireylerin Yaşam Doyumu, Stresle Başa Çıkma Stratejileri ve Psikolojik Dayanıklılık Düzeylerinin Karşılaştırılması”. Ankara Üniversitesi, 2014.

Ayatollahi, Maryam. “Cinsel Doyumu Yordayan Demografik ve Psikolojik Değişkenlerin İncelenmesi”. Ankara Üniversitesi, 2014.

Kavak, Güler. “Üniversite Öğrencilerinde Ebeveyn Kabulü ile Psikolojik Uyum Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”. Ankara Üniversitesi, 2013.


İdari Görevler

Dekan Yardımcılığı             : 2015-devam

Bölüm Başkan Yardımcılığı : 2012-2015

Fakülte Kurulu Üyeliği         : 2013-2015



Yabancı Dil Bilgisi

İngilizce: YDS (2018-Sonbahar): 88.75

              YÖKDİL (2018-Sonbahar): 98.75 


Akademik İlgi Alanları

Evlilik ve aile danışmanlığı

Evlilik öncesi psikolojik danışmanlık

Pozitif psikoloji

Psikolojik danışman eğitimi

Psikolojik yardım arama davranışı

 

Üye Olduğu Mesleki Kuruluşlar

 Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği