DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET YILDIZ    
Adı : MEHMET
Soyadı : YILDIZ
E-posta : myildiz132@gmail.com
Tel : 0312 212 6800/1301
Ünvan : DR. ÖĞR. ÜYESİ
Birim : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : Temel İslam Bilimleri/TASAVVUF
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/mehmet-yildiz-2
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

1. Adı Soyadı            : Mehmet YILDIZ

2. Öğrenim Durumu:

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

 İlahiyat

Selçuk Üniversitesi

2003

Y. Lisans

 Tefsir

Selçuk Üniversitesi

2007

Doktora

 Tasavvuf

Ankara Üniversitesi

2016

 

3. Akademik Unvanlar:

Araştırma Görevlisi       :       2009

Araştırma Görevlisi Dr. :        2016

Dr. Öğr. Üyesi                 :       2018

 

YAYIN LİSTESİ

 

A. Makaleler

1. Mehmet YILDIZ, “İşârî Tefsirin Kabul Şartları Bağlamında Cemâl-i Halvetî’nin Kısa Surelere Getirdiği Yorumlar”, Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, (Ocak-Haziran 2014), Sayı: 33, ss.39-56.

2. Mehmet YILDIZ, “Gayb Meselesi ve İbn Berrecân’ın Keşfi Üzerine Bir Değerlendirme”,  Kelam Araştırmaları Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 2, ss.375-393.

3. Ahmet Cahid HAKSEVER, Eyyüb KAYACI, Mehmet YILDIZ, “Çorum’da Bir Uşşakî Şeyhi: Hüsn-i Gülzârî ve Sülûk Merkezli Kavramlara Yaklaşımı”, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Haziran 2016, Cilt: 9, Sayı: 1, ss.21-37.

4. Mehmet YILDIZ, "Ebu Hayyân et-Tevhîdî'nin Düşüncesinde Gurbet ve Garîb Kavramları", İslami Araştırmalar Dergisi (2021 32/2), 256-273.

5. Mehmet YILDIZ, "Endülüslü Sufi İbn Berracan'ın Osmanlıda Bir Şarihi: Lâlezârî ve ed-Durratu'l-Beydâ İsimli Risalesinin Tahkik ve Tercümesi", Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (2021 62/1), 91-133.

6. Mehmet YILDIZ, "Geleceğin Korkusunu Geçmişin Hüznünü Taşımayan İnsan: İbnü'l-Vakt", Sufiyye 11 (Aralık 2021), 79-98.

 

B. Kitaplar

1. Mehmet YILDIZ, Kudüs’ün Fethini Müjdeleyen Endülüslü Sûfî İbn Berrecân, Rağbet Yayınları, İst. 2019, 286 s.

2. Mehmet YILDIZ, Kur’an’ın Kavramsal Tefsiri: “Kelime” Örneği, İlâhiyât Yayınları, Ankara-2016, 126 s. 

C. Kitap Değerlendirmeleri

1.     Mehmet YILDIZ, “Hakikat Yolcusunun Son Durağı: Nifferî’ye Göre Vakfe, M. Mustafa ÇAKMAKLIOĞLU, (Litera Yayıncılık, İstanbul-2016, 294 s.), Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, Vol. 6, No. 2, March 2017, ss. 690-694.

2.     Mehmet YILDIZ, “Mağripli Bir Sûfî Abdurrahman b. Yusuf el-Licâî”, (Kalem Yayınevi, İstanbul-2016, 368 s.), AKADEMİAR Akademik İslâm Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2016, Sayı: 1, ss. 277-279.

 

D. Uluslararası/Ulusal Bilimsel Toplantılardaki Sunumlar

1.  Mehmet YILDIZ, “Kadızâde Erzurumî’nin Zikir Risâlesi: Metin, Tercüme ve Tahlil”, Erzurum İspirli Kadızâde Mehmet Arif Efendi (ö. 1173/1760) ve Ömer Efendi (ö. 1202/1788) Sempozyumu, Erzurum, 2-4 Mayıs 2014, ss. 103-110.

2.  Mehmet YILDIZ, “Osmanlı Tefsir Geleneğinde Kur’ân’a İşârî Yaklaşımlar: Cemâl-i Halvetî Örneği”, Uluslararası Katılımlı Osmanlı Bilim ve Düşünce Tarihi Sempozyumu, 08-10 Mayıs 2014, ss. 536-545.

3. Mehmet YILDIZ, “Yozgatlı Hacı Mustafa Efendi’nin Risâle-i Keşfiyye İsimli Eserinin Tahlili ve Transkripsiyonu”, Uluslararası Bozok Sempozyumu, 5-7 Mayıs 2016.

4. Mehmet YILDIZ, “Bayramîliğin Silsilesinde Yer Alan Bir Tekke: Safevî Erdebil Tekkesi ve Mezhebî Kimlikleri”, Uluslararası Hacı Bayram-ı Veli Sempozyumu, 25-26 Mayıs 2016, ss. 621-633.

5. Mehmet YILDIZ, "İlyas İbn Îsâ'nın Etvâr-ı Seba İsimli Risâlesinin Muhteva Değerlendirmesi ve Transkripsiyonlu Metni", Hacı Bayram-ı Velî V (Ankara: İlahiyat Yayınları,2020), 491-507.

 

E. Ansiklopedi Maddesi

1. Mehmet YILDIZ, “Ebu Bekir b. Sâlim”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, EK-1, İstanbul-2016, s. 364.

 

F. Çeviriler

1. Emin Yusuf Ûde, ""Tasavvuf" Kavramının Kökeni ve Anlamları Hakkında Bir İnceleme", Akademik İslâm Araştırmaları Dergisi (AKADEMİAR), Sayı: 2, 2017 (Haziran), ss. 227-252

 

KAZANDIĞI BURSLAR

 1. İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM) Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP) 2013-2016.

YABANCI DİLLER

 

Arapça, İngilizce, Farsça