DR.ÖĞR.ÜYESİ MEHMET YILDIZ    
Name : MEHMET
Surname : YILDIZ
E-Mail : yildizm@ankara.edu.tr, 
Phone Number : 0312 212 6800/1295
Title : DR.ÖĞR.ÜYESİ
Unit : FACULTY OF DIVINITY
Department : Basic İslamic Sciences/Tasawwuf
Personal Information

CV

 

1. Name and Surname          : Mehmet YILDIZ

2. Educational Background :

Degree

Department

University

Year

Bachelor

 Theology

Selcuk University

2003

Graduate

 Tafsir

Selcuk University

2007

Doctorate

 Tasawwuf

Ankara University

2016

 

3. Academic Titles :

Research Assistant      :         2009

Research Assistant Dr. :         2016

Assistant Professor        :        2018

 

PUBLİCATİON LİST

 

A. Publications Published in National Refereed Journals

1.       Mehmet YILDIZ, “İşârî Tefsirin Kabul Şartları Bağlamında Cemâl-i Halvetî’nin Kısa Surelere Getirdiği Yorumlar”, Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, (Ocak-Haziran 2014), Sayı: 33, ss.39-56.

2.     Mehmet YILDIZ, “Gayb Meselesi ve İbn Berrecân’ın Keşfi Üzerine Bir Değerlendirme”,  Kelam Araştırmaları Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 2, ss.375-393.

3.     Ahmet Cahid HAKSEVER, Eyyüb KAYACI, Mehmet YILDIZ, “Çorum’da Bir Uşşakî Şeyhi: Hüsn-i Gülzârî ve Sülûk Merkezli Kavramlara Yaklaşımı”, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Haziran 2016, Cilt: 9, Sayı: 1, ss.21-37.

 

B. Book

1.       Mehmet YILDIZ, Kur’an’ın Kavramsal Tefsiri: “Kelime” Örneği, İlâhiyât Yayınları, Ankara-2016, 126 s.

 

C. Book Reviews

1.       Mehmet YILDIZ, “Hakikat Yolcusunun Son Durağı: Nifferî’ye Göre Vakfe, M. Mustafa ÇAKMAKLIOĞLU, (Litera Yayıncılık, İstanbul-2016, 294 s.), Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, Vol. 6, No. 2, March 2017, ss. 690-694.

2.     Mehmet YILDIZ, “Mağripli Bir Sûfî Abdurrahman b. Yusuf el-Licâî”, (Kalem Yayınevi, İstanbul-2016, 368 s.), AKADEMİAR Akademik İslâm Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2016, Sayı: 1, ss. 277-279.

 

 D. Presentations at National/Internaional Scientific Meetinngs

1.       Mehmet YILDIZ, “Kadızâde Erzurumî’nin Zikir Risâlesi: Metin, Tercüme ve Tahlil”, Erzurum İspirli Kadızâde Mehmet Arif Efendi (ö. 1173/1760) ve Ömer Efendi (ö. 1202/1788) Sempozyumu, Erzurum, 2-4 Mayıs 2014, ss. 103-110.

2.     Mehmet YILDIZ, “Osmanlı Tefsir Geleneğinde Kur’ân’a İşârî Yaklaşımlar: Cemâl-i Halvetî Örneği”, Uluslararası Katılımlı Osmanlı Bilim ve Düşünce Tarihi Sempozyumu, 08-10 Mayıs 2014, ss. 536-545.

3.     Mehmet YILDIZ, “Yozgatlı Hacı Mustafa Efendi’nin Risâle-i Keşfiyye İsimli Eserinin Tahlili ve Transkripsiyonu”, Uluslararası Bozok Sempozyumu, 5-7 Mayıs 2016.

4.     Mehmet YILDIZ, “Bayramîliğin Silsilesinde Yer Alan Bir Tekke: Safevî Erdebil Tekkesi ve Mezhebî Kimlikleri”, Uluslararası Hacı Bayram-ı Veli Sempozyumu, 25-26 Mayıs 2016, ss. 621-633.

 

E. Encyclopedia Article

1.       Mehmet YILDIZ, “Ebu Bekir b. Sâlim”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, EK-1, İstanbul-2016, s. 364.

 

F. Translations

1.       Emin Yusuf Ûde, ""Tasavvuf" Kavramının Kökeni ve Anlamları Hakkında Bir İnceleme", Akademik İslâm Araştırmaları Dergisi (AKADEMİAR), Sayı: 2, 2017 (Haziran), ss. 227-252

 

SCHOLARSHİPS

1.       İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM) Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP) 2013-2016.

 

FOREİGN LANGUAGES

 

Arabic, English, Persian