Y.DOÇ.DR. YASİN MERAL    
Adı : YASİN
Soyadı : MERAL
E-posta : yasinmeral1979@gmail.com
Tel : 03122126800
Ünvan : Y.DOÇ.DR.
Birim : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

                                       Yrd. Doç. Dr. Yasin Meral

 

                                                         Eğitim

Doktora Sonrası Araştırma (2014-2015): Jewish Theological Seminary, New York.

Doktora: Ankara Üniv. İlahiyat Fak. Dinler Tarihi Anabilim Dalı: Eylül 2007-Ekim 2012

Tez konusu: "İbn Meymun’un Eserlerinde İslam ve Müslümanlar"

Kudüs İbrani Üniversitesi-İsrail, Misafir Araştırmacı/ Ekim 2010-Temmuz 2011.

Kudüs İbrani Üniversitesi-İsrail, Misafir Araştırmacı / Eylül 2008-Ekim 2009.

Yüksek Lisans: Papalık Gregoriana Üniversitesi-Vatikan/ Eylül 2005- Temmuz 2007. Tez adı: “Non-Muslims under Islamic Rule: The Ottoman Example”.

Yüksek Lisans: Sakarya Üniv. İlahiyat Fak. Dinler Tarihi Anabilim Dalı Yüksek Lisans/ 2003-2007. Tez adı: "Yeni Ahit Kanonu’nun Oluşumu: I-IV. Asırlar"

Lisans: Sakarya Üniv. İlahiyat Fakültesi/ 1997-2002.


                                                          Kitaplar

Yahudi Geleneğinde Kur'an ve İbranice Kur'an Çevirileri, Divan Kitap, İstanbul 2016.

İbrahim Müteferrika Öncesi İstanbul'da Yahudi Matbuatı, Divan Kitap, İstanbul 2016.

Yahudi Düşüncesinde İslam Algısı: İbn Meymun Örneği, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2017.

 

                                                        Yayınlar


"Talmud, Mişna ve Gemara'dan mı Oluşmaktadır?", İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 36 (2017), ss. 147-151.

"Biz Yahya ismini daha önce kimseye vermedik! 19/Meryem:7", Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 58:1 (2017), ss. 213-223.

“Nasi-Mendes Ailesi ve İstanbul’da Reyna Nasi Matbaası”, Sahn-ı Seman’dan Daru’l-Fünun’a: Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası (16. yy.), Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul 2017, ss. 177-190.

“Yahudi Âlim İbn Kemmune’nin Eserinde Kur'an'ın İ’cazıyla İlgili Değerlendirmeler”, Prof. Dr. Abdurrahman Küçük’e Armağan, Berikan Yayınları, Ankara 2016, ss. 373-388.

“Bir Müslüman Tarafından Yapılan İlk İbranice Kur'an Çevirisi: Subhi Ali Adevi, ha-Kur’an be-Laşon Aher”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 57:2 (2016), ss.143-155.

“Ey iman edenler! Siz de Musa'ya eziyet edenler gibi olmayın! (33/el-Ahzab:69)”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 57:2 (2016), ss. 47-67.

“Yahudi âlim Saadya Gaon'un (ö. 942) Eserlerinde İslami Unsurlar”, Belleten 80:287 (2016), ss. 23-40.

“Yona ben Yakov Aşkenazi ve Matbaacılık Faaliyetleri”, Osmanlı İstanbulu-IV Sempozyum Bildirileri Kitabı, ed. Feridun Emecen, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi-İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul 2016, ss. 787-808.

“İbrani Matbaacılığında Telif Hakları: 16-18. Yüzyıllar”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 5:2 (2016), ss. 298-320.

“Erken Dönem İbrani Matbaacılığında Haham Onayları ve Cemaat İçi Sansür”, Dini Araştırmalar 18:47 (2015), ss. 96-118.

“Edirne'de İlk Yahudi Matbaası: 1554-1556”, Müteferrika 48:2 (2015), ss. 21-33.

“Orta Çağ İslam Dünyasında Yahudi Düşüncesi”, Doğu’dan Batı’ya Düşüncenin Serüveni, ed. Bayram Ali Çetinkaya, İnsan Yayınları, İstanbul 2015, c. 1, ss. 989-1018.

“Müteferrika Öncesi Avrupalı Seyyahların Hatıratında Osmanlı’da Yahudi Matbaaları ve Arapça Kitap Basım Yasağı”, Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları 28 (2015), ss. 237-254.

“Spinoza’nın Teolojik-Politik İncelemesi’nde Tanah eleştirisi”, Mukaddime 6:1 (2015), ss.19-45.

“Hz. Musa’nın Hayatına Dair Bazı Değerlendirmeler”, Din ve Toplum 4:3 (2015), ss. 32-43.

“İstanbul'da Basılan İlk Kitap: Leçons des Enfants (1488)?”, Mukaddime 9 (2014), ss. 185-188.

“Leyse Aleyna fi'l-Ümmiyyine Sebil: Al-i İmran, 3:75”, Artuklu Akademi 1:2 (2014), ss. 165-169.

“Yahudi Kaynaklarında Ararat Dağları (Tekvin, 8:4)”, Milel ve Nihal 11:2 (2014), ss. 83-101.

“Osmanlı İstanbulu’nda Yahudi Matbaası ve Basılan Bazı Önemli Eserler”, Osmanlı İstanbulu-II Sempozyum Bildirileri Kitabı, ed. Feridun Emecen, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi-İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul 2014, ss. 455-469.

“Musa-Hızır Kıssası ve Kıssanın Yahudi Kökeniyle İlgili İddiaların Değerlendirilmesi”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 55:2 (2014), ss. 129-150.

“Tevrat Tenkit Geleneğinin Öncüsü: İbn Hazm mı Spinoza mı?”, Diyanet İlmi Dergi 50:4 (2014), ss. 69-82.

“Orta Çağ Karaî Bilginlerinin İslam Eleştirisi: Yakup el-Kirkisanî Örneği”, Dini Araştırmalar 17:45 (2014), ss. 93-114.

“Orta Çağ Yahudi Dünyasında İslam Algısı”, Milel ve Nihal 10:1 (2013), ss. 71-89.

“İbn Meymun’un Yemen Mektubu”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 54:2 (2013), ss. 1-48.

“Petrus Alfonsi’nin “Yahudilere Reddiye”sinde İslam Eleştirisi”, Dini Araştırmalar 43:16 (2013), ss. 173- 192.

“Yahudi Bilgin Şlomo ibn Adret’in İbn Hazm’a Reddiyesi: Maamar al Yişmael”, İSAM Dergisi 28 (2012), ss. 45-59.

“Şimon ben Tsemah Duran’ın Keşet u-Magen Adlı İslam’a Reddiyesinin Değerlendirmesi”, Dini Araştırmalar 41 (2012), ss. 59-79.

“Hz. Muhammed’e Dair Bir Yahudi Efsanesi: Ma‘ase Mahmat Adlı Risalenin Yeniden Tahkik ve Tercümesi”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 53 (2012), ss. 1-21.

 “Ortaçağ Yahudileri Arasında Judeo-Arabic Kullanımı”, Bütün Yönleriyle Yahudilik, Dinler Tarihi Derneği Yayınları, Ankara 2012, ss. 319-332.

“İbn Meymun’a Göre Yahudilikte İman Esasları”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 52:2 (2011), ss. 242-266.


                                               Sempozyum İzlenimleri

“Dinlerarası Diyalog”, Sempozyum İzlenimleri”, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 9 (2004), ss. 229-235.

“Dinlerarası Diyalog”, Sempozyum İzlenimleri, “Ortak Atamız İbrahim’in Aydınlığında” Milel ve Nihal 2 (2004), ss. 223-228.

 

                                                              Çeviri

“Teolojide Kopernik Devrimi (Copernican Revolution in Theology”, God and Universe of Faiths (1993, John Hick, ss. 120-132). Çok Kültürlülük, Eğitim, Kültür ve Din Eğitimi, ed. Recep Kaymakcan, İstanbul 2006, ss. 119-134.

 

                                                           Mülakat

“Jewish-Muslim Relations: An Interview with Prof. Burton Visotzky”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 56:2 (2015), ss. 179-182.

 

                                                      Kitap Tanıtımı

Qehilot Yisrael be-Mizrah be-Meot ha-Teşa‘ Esre ve ha-Esrim: Turkiya (ed. Yaron ben Naeh, Jerusalem 2010), Osmanlı Araştırmaları 37 (2011), ss. 247-250.

 

                                                        İlgi Alanları

* İbrahim Müteferrika Öncesi İstanbul'da Yahudi Matbaaları

* Ortaçağ Yahudi Düşüncesinde İslam Algısı

* Yahudilerin İslam’a Yazdıkları Reddiyeler

* Yahudi ve İslam Geleneğinde Gog-Magog/Ye’cüc-Mecüc

* Türkiye Kütüphanelerindeki Yahudilikle İlgili Yazmalar

* Yahudi Geleneğinde Kur’an ve İbranice Kur’an Mealleri

* Kur’an’da Yahudiler


                                   Yayına Hazırlamakta Olduğu Çalışmalar

* Yehuda Halevi’nin Kitâbu’l-Hazarî Adlı Eserinin Türkçe Çevirisi (Doç. Dr. Salime Leyla Gürkan ile Birlikte)

* Yahudi ve Mısır Kaynakları Işığında Samiri’nin Buzağısı

* Yahudi Geleneğinde Ahirzaman İnanışları