DOÇ.DR. YASİN MERAL    
Adı : YASİN
Soyadı : MERAL
E-posta : yasinmeral1979@gmail.com
Tel : 03122126800
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

                                              Doç. Dr. Yasin Meral

 

                                                         Özgeçmiş

Doktora Sonrası Araştırma: Jewish Theological Seminary, New York, Eylül 2014-Eylül 2015.

Doktora: Ankara Üniv. İlahiyat Fak. Dinler Tarihi Anabilim Dalı: Eylül 2007-Ekim 2012. Tez adı: "İbn Meymun’un Eserlerinde İslam ve Müslümanlar"

Misafir Araştırmacı: Kudüs İbrani Üniversitesi-İsrail/ Ekim 2010-Temmuz 2011.

Misafir Araştırmacı: Kudüs İbrani Üniversitesi-İsrail/ Eylül 2008-Ekim 2009.

Yüksek Lisans-2: Papalık Gregoriana Üniversitesi-Vatikan/ Eylül 2005- Temmuz 2007. Tez adı: “Non-Muslims under Islamic Rule: The Ottoman Example”.

Yüksek Lisans-1: Sakarya Üniv. İlahiyat Fak. Dinler Tarihi Anabilim Dalı Yüksek Lisans/ 2003-2007. Tez adı: "Yeni Ahit Kanonu’nun Oluşumu: I-IV. Asırlar"

Lisans: Sakarya Üniv. İlahiyat Fakültesi/ 1997-2002.


                                                          Kitaplar

1-Yahudilerin Ahir Zamanı: Yahudilikte Gog-Magog, Deccal ve Mesih, , Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2019.

2-Yahudi Dini Literatüründe Mesih, Deccal ve Gog-Magog, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2019.

3-Sâmirî'nin Buzağısı, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2018.

4-Yahudi Düşüncesinde İslam Algısı: İbn Meymun Örneği, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2017.

5-Yahudi Geleneğinde Kur'an ve İbranice Kur'an Çevirileri, Divan Kitap, İstanbul 2016.

6-İbrahim Müteferrika Öncesi İstanbul'da Yahudi Matbuatı, Divan Kitap, İstanbul 2016.


 

                                             Makale-Tebliğ-Araştırma Notu


38-"Ye'cüc ve Me'cüc Kelimelerinin Etimolojisine Dair", Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 59:2 (2018), ss. 161-169.

37-"Tanzimat Dönemi'nde İstanbul'da İbrani Matbuatı", XVIII. Türk Tarih Kongresi, 1-5 Ekim 2018, Ankara.

36-"Hz. Lokman'ın Öğütleri ve Antik Mısır'ın Sebayt Metinleri", Milel ve Nihal 15:1 (2018), ss. 7-32.

35-"16. Yüzyıl İstanbul Yahudi Cemaatinde İlmi Hayat", Osmanlı İstanbulu-V Sempozyum Bildirileri Kitabı, ed. Feridun Emecen, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2018, ss. 593-604.

34-"Yahudi Kutsal Metin Geleneğinde Tevrat'ın Bâtınî Yorumu", Kur'an'ın Batınî Yorumu, ed. Mustafa Öztürk, Kuramer Yayınları, İstanbul 2018, ss. 141-167.

33-"İsrail'de Kur'an Araştırmalarının Seyri", Kur'an Araştırmalarında Akademik Tefsir Tezleri Sempozyumu, 24-26 Kasım 2017, İstanbul.

32-"Yahudi-Hıristiyan-Müslüman Reddiye Literatürü", Dinler Arası İlişkiler, ed. Ali İsra Güngör, Grafiker Yayınları, Ankara 2017, ss. 161-176.

31-"Senin derdin neydi ey Samiri? 20/Taha:95", Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 58:2 (2017), ss. 183-192.

30-"Talmud, Mişna ve Gemara'dan mı Oluşmaktadır?", İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 36 (2017), ss. 147-151.

29-"Biz Yahya ismini daha önce kimseye vermedik! 19/Meryem:7", Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 58:1 (2017), ss. 213-223.

28-“Nasi-Mendes Ailesi ve İstanbul’da Reyna Nasi Matbaası”, Sahn-ı Seman’dan Daru’l-Fünun’a: Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası (16. yy.), Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul 2017, ss. 177-190.

27-“Yahudi Âlim İbn Kemmune’nin Eserinde Kur'an'ın İ’cazıyla İlgili Değerlendirmeler”, Prof. Dr. Abdurrahman Küçük’e Armağan, Berikan Yayınları, Ankara 2016, ss. 373-388.

26-“Bir Müslüman Tarafından Yapılan İlk İbranice Kur'an Çevirisi: Subhi Ali Adevi, ha-Kur’an be-Laşon Aher”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 57:2 (2016), ss.143-155.

25-“Ey iman edenler! Siz de Musa'ya eziyet edenler gibi olmayın! (33/el-Ahzab:69)”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 57:2 (2016), ss. 47-67.

24-“Yahudi âlim Saadya Gaon'un (ö. 942) Eserlerinde İslami Unsurlar”, Belleten 80:287 (2016), ss. 23-40.

23-“Yona ben Yakov Aşkenazi ve Matbaacılık Faaliyetleri”, Osmanlı İstanbulu-IV Sempozyum Bildirileri Kitabı, ed. Feridun Emecen, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi-İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul 2016, ss. 787-808.

22-“İbrani Matbaacılığında Telif Hakları: 16-18. Yüzyıllar”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 5:2 (2016), ss. 298-320.

21-“Erken Dönem İbrani Matbaacılığında Haham Onayları ve Cemaat İçi Sansür”, Dini Araştırmalar 18:47 (2015), ss. 96-118.

20-“Edirne'de İlk Yahudi Matbaası: 1554-1556”, Müteferrika 48:2 (2015), ss. 21-33.

19-“Orta Çağ İslam Dünyasında Yahudi Düşüncesi”, Doğu’dan Batı’ya Düşüncenin Serüveni, ed. Bayram Ali Çetinkaya, İnsan Yayınları, İstanbul 2015, c. 1, ss. 989-1018.

18-“Müteferrika Öncesi Avrupalı Seyyahların Hatıratında Osmanlı’da Yahudi Matbaaları ve Arapça Kitap Basım Yasağı”, Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları 28 (2015), ss. 237-254.

17-“Spinoza’nın Teolojik-Politik İncelemesi’nde Tanah eleştirisi”, Mukaddime 6:1 (2015), ss.19-45.

16-“Hz. Musa’nın Hayatına Dair Bazı Değerlendirmeler”, Din ve Toplum 4:3 (2015), ss. 32-43.

15-“İstanbul'da Basılan İlk Kitap: Leçons des Enfants (1488)?”, Mukaddime 9 (2014), ss. 185-188.

14-“Leyse Aleyna fi'l-Ümmiyyine Sebil: Al-i İmran, 3:75”, Artuklu Akademi 1:2 (2014), ss. 165-169.

13-“Yahudi Kaynaklarında Ararat Dağları (Tekvin, 8:4)”, Milel ve Nihal 11:2 (2014), ss. 83-101.

12-“Osmanlı İstanbulu’nda Yahudi Matbaası ve Basılan Bazı Önemli Eserler”, Osmanlı İstanbulu-II Sempozyum Bildirileri Kitabı, ed. Feridun Emecen, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi-İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul 2014, ss. 455-469.

11-“Musa-Hızır Kıssası ve Kıssanın Yahudi Kökeniyle İlgili İddiaların Değerlendirilmesi”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 55:2 (2014), ss. 129-150.

10-“Tevrat Tenkit Geleneğinin Öncüsü: İbn Hazm mı Spinoza mı?”, Diyanet İlmi Dergi 50:4 (2014), ss. 69-82.

9-“Orta Çağ Karaî Bilginlerinin İslam Eleştirisi: Yakup el-Kirkisanî Örneği”, Dini Araştırmalar 17:45 (2014), ss. 93-114.

8-“Orta Çağ Yahudi Dünyasında İslam Algısı”, Milel ve Nihal 10:1 (2013), ss. 71-89.

7-“İbn Meymun’un Yemen Mektubu”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 54:2 (2013), ss. 1-48.

6-“Petrus Alfonsi’nin “Yahudilere Reddiye”sinde İslam Eleştirisi”, Dini Araştırmalar 43:16 (2013), ss. 173- 192.

5-“Yahudi Bilgin Şlomo ibn Adret’in İbn Hazm’a Reddiyesi: Maamar al Yişmael”, İSAM Dergisi 28 (2012), ss. 45-59.

4-“Şimon ben Tsemah Duran’ın Keşet u-Magen Adlı İslam’a Reddiyesinin Değerlendirmesi”, Dini Araştırmalar 41 (2012), ss. 59-79.

3-“Hz. Muhammed’e Dair Bir Yahudi Efsanesi: Ma‘ase Mahmat Adlı Risalenin Yeniden Tahkik ve Tercümesi”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 53 (2012), ss. 1-21.

2-“Ortaçağ Yahudileri Arasında Judeo-Arabic Kullanımı”, Bütün Yönleriyle Yahudilik, Dinler Tarihi Derneği Yayınları, Ankara 2012, ss. 319-332.

1-“İbn Meymun’a Göre Yahudilikte İman Esasları”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 52:2 (2011), ss. 242-266.


                                               Sempozyum İzlenimleri

“Dinlerarası Diyalog”, Sempozyum İzlenimleri”, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 9 (2004), ss. 229-235.

“Dinlerarası Diyalog”, Sempozyum İzlenimleri, “Ortak Atamız İbrahim’in Aydınlığında” Milel ve Nihal 2 (2004), ss. 223-228.

 

                                                              Çeviri

“Teolojide Kopernik Devrimi (Copernican Revolution in Theology”, God and Universe of Faiths (1993, John Hick, ss. 120-132). Çok Kültürlülük, Eğitim, Kültür ve Din Eğitimi, ed. Recep Kaymakcan, İstanbul 2006, ss. 119-134.

 

                                                           Mülakat

“Jewish-Muslim Relations: An Interview with Prof. Burton Visotzky”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 56:2 (2015), ss. 179-182.

 

                                                      Kitap Tanıtımı

Qehilot Yisrael be-Mizrah be-Meot ha-Teşa‘ Esre ve ha-Esrim: Turkiya (ed. Yaron ben Naeh, Jerusalem 2010), Osmanlı Araştırmaları 37 (2011), ss. 247-250.

 

                                                        İlgi Alanları

* İbrahim Müteferrika Öncesi İstanbul'da Yahudi Matbaaları

* Ortaçağ Yahudi Düşüncesinde İslam Algısı

* Yahudilerin İslam’a Yazdıkları Reddiyeler

* Yahudi ve İslam Geleneğinde Gog-Magog/Ye’cüc-Mecüc

* Türkiye Kütüphanelerindeki Yahudilikle İlgili Yazmalar

* Yahudi Geleneğinde Kur’an ve İbranice Kur’an Mealleri

* Kur’an’da Yahudiler


                                   Yayına Hazırlamakta Olduğu Çalışmalar

* Yehuda Halevi’nin Kitâbu’l-Hazarî Adlı Eserinin Türkçe Çevirisi (Prof. Dr. Salime Leyla Gürkan ile Birlikte)

*İbn Meymun'un Mişne Tora isimli eserinin Türkçe çevirisi

*Gog ve Magog: Yahudi Geleneğinde Ahirzaman İnanışları