DOÇ. DR. YASİN MERAL    
Adı : YASİN
Soyadı : MERAL
E-posta : yasinmeral1979@gmail.com
Tel : 03122126800
Ünvan : DOÇ. DR.
Birim : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/yasin-meral
Kişisel Akademik Bilgiler

                                              Doç. Dr. Yasin Meral


                                                  Özgeçmiş

Doktora Sonrası Araştırma: Jewish Theological Seminary, New York, Eylül 2014-Eylül 2015.

Doktora: Ankara Üniv. İlahiyat Fak. Dinler Tarihi Anabilim Dalı: Eylül 2007-Ekim 2012. Tez Adı: "İbn Meymun’un Eserlerinde İslam ve Müslümanlar"

Misafir Araştırmacı: Kudüs İbrani Üniversitesi-İsrail/ Ekim 2010-Temmuz 2011.

Misafir Araştırmacı: Kudüs İbrani Üniversitesi-İsrail/ Eylül 2008-Ekim 2009.

Yüksek Lisans-2: Papalık Gregoriana Üniversitesi-Vatikan/ Eylül 2005- Temmuz 2007. Tez Adı: “Non-Muslims under Islamic Rule: The Ottoman Example”.

Yüksek Lisans-1: Sakarya Üniv. İlahiyat Fak. Dinler Tarihi Anabilim Dalı/ 2003-2007. Tez Adı: "Yeni Ahit Kanonu’nun Oluşumu: I-IV. Asırlar"

Lisans: Sakarya Üniv. İlahiyat Fakültesi/ 1997-2002.


                                              Kitaplar

10-İbn Meymun, İlim Kitabı: Sefer ha-Mada', Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2022 (Büşra Şahin, Mukadder Sipahioğlu, Safiye Merve Özkaldı ve Rumeysa Bektaş ile birlikte).

9-Yahudi Kaynakları Işığında Yahudilik, MilelNihal Yayınları, İstanbul 2021

8-İbn Kemmune ve Tenkihu'l-Ebhas li'l-Mileli's-Selas Üzerine Araştırmalar, Eskiyeni Yayınları, Ankara 2020 (Fuat Aydın ve Fatıma Betül Taş ile birlikte).

7-Yahudilikte Cismani Haşir Tartışmaları, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2020.

6-Yahudilerin Ahir Zamanı: Yahudilikte Gog-Magog, Deccal ve Mesih, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2019.

5-Yahudi Dini Literatüründe Mesih, Deccal ve Gog-Magog, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2019.

4-Sâmirî'nin Buzağısı, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2018.

3-Yahudi Düşüncesinde İslam Algısı: İbn Meymun Örneği, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2017.

2-Yahudi Geleneğinde Kur'an ve İbranice Kur'an Çevirileri, Divan Kitap, İstanbul 2016.

1-İbrahim Müteferrika Öncesi İstanbul'da Yahudi Matbuatı, Divan Kitap, İstanbul 2016.


                              Makale-Kitap Bölümü-Tebliğ

39-"Tanzimat Döneminde İstanbul'da İbrani Matbuatı", XVIII. Türk Tarih Kongresi, Ankara 2018, Bildiri Kitabı, c. 5, ss. 547-564.

38-"Osmanlı Saray Hekimliğinden Papalığın Hizmetinde İbranice Kitap Sansürcülüğüne Bir Yahudi Âlimin Hayat Hikâyesi: Domenico Yeruşalmî (ö. 1622) ve Sefer ha-Zikuk", Oksident 3: 2 (2021), ss. 105-134

37-“İbn Meymūn’un Cismani Haşir ile İlgili Görüşleri ve Haşir Risalesi’nin Arap Harfleriyle Neşri", Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 61 (2020 ), ss. 245-314.

36-“Meçhul bir Yahudi Mühtedinin (14. yy.) Yahudiliğe Reddiyesi: Te’yîdü’l-mille”, Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 24:2 (2020), ss. 857-877.

35-"Yahudilikte Hayvanlar", Kutsal ve Hayvan: Dinlerin Hayvanlara Bakışı, ed. Süleyman Turan, Nobel Yayınları, Ankara 2020, ss. 209-250.
34-"Yahudi Âlimlerin Gözüyle Matbaanın İcadı ve Matbaada Basılan Metinlerin Hükmü", Belleten  84:300 (2020), ss.559-584.

33-"Tevrat’ta Ahiret ve Diriliş İnancı Neden Zikredilmedi? Yahudi Düşünürlerin Gerekçeleri ve Kur’an’ın Tanıklığı", İslami Araştırmalar 31:1 (2020), ss.1-17.

32-"Yahudilik", Dünya Dinleri, ed. Şinasi Gündüz, Milel Nihal Yay., İstanbul 2019,  ss. 48-102.

31-"Yahudiliğin Bağımlığa Bakışı", Bedenimizin İşgalcileri, ed. Süleyman Turan, Okur Akademi Yay., İstanbul 2019,  ss. 43-68.

30-"Tanzimat Dönemi'nde İstanbul'da İbrani Matbuatı", XVIII. Türk Tarih Kongresi, 1-5 Ekim 2018, Ankara.

29-"Hz. Lokman'ın Öğütleri ve Antik Mısır'ın Sebayt Metinleri", Milel ve Nihal 15:1 (2018), ss. 7-32.

28-"16. Yüzyıl İstanbul Yahudi Cemaatinde İlmi Hayat", Osmanlı İstanbulu-V Sempozyum Bildirileri Kitabı, ed. Feridun Emecen, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2018, ss. 593-604.

27-"Yahudi Kutsal Metin Geleneğinde Tevrat'ın Bâtınî Yorumu", Kur'an'ın Batınî Yorumu, ed. Mustafa Öztürk, Kuramer Yayınları, İstanbul 2018, ss. 141-167.

26-"Yahudi-Hıristiyan-Müslüman Reddiye Literatürü", Dinler Arası İlişkiler, ed. Ali İsra Güngör, Grafiker Yayınları, Ankara 2017, ss. 161-176.

25-“Nasi-Mendes Ailesi ve İstanbul’da Reyna Nasi Matbaası”, Sahn-ı Seman’dan Daru’l-Fünun’a: Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası (16. yy.), Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul 2017, ss. 177-190.

24-“Yahudi Âlim İbn Kemmune’nin Eserinde Kur'an'ın İ’cazıyla İlgili Değerlendirmeler”, Prof. Dr. Abdurrahman Küçük’e Armağan, Berikan Yayınları, Ankara 2016, ss. 373-388.

23-“Ey iman edenler! Siz de Musa'ya eziyet edenler gibi olmayın! (33/el-Ahzab:69)”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 57:2 (2016), ss. 47-67.

22-“Yahudi âlim Saadya Gaon'un (ö. 942) Eserlerinde İslami Unsurlar”, Belleten 80:287 (2016), ss. 23-40.

21-“Yona ben Yakov Aşkenazi ve Matbaacılık Faaliyetleri”, Osmanlı İstanbulu-IV Sempozyum Bildirileri Kitabı, ed. Feridun Emecen, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi-İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul 2016, ss. 787-808.

20-“İbrani Matbaacılığında Telif Hakları: 16-18. Yüzyıllar”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 5:2 (2016), ss. 298-320.

19-“Erken Dönem İbrani Matbaacılığında Haham Onayları ve Cemaat İçi Sansür”, Dini Araştırmalar 18:47 (2015), ss. 96-118.

20-“Edirne'de İlk Yahudi Matbaası: 1554-1556”, Müteferrika 48:2 (2015), ss. 21-33.

17-“Orta Çağ İslam Dünyasında Yahudi Düşüncesi”, Doğu’dan Batı’ya Düşüncenin Serüveni, ed. Bayram Ali Çetinkaya, İnsan Yayınları, İstanbul 2015, c. 1, ss. 989-1018.

16-“Müteferrika Öncesi Avrupalı Seyyahların Hatıratında Osmanlı’da Yahudi Matbaaları ve Arapça Kitap Basım Yasağı”, Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları 28 (2015), ss. 237-254.

15-“Spinoza’nın Teolojik-Politik İncelemesi’nde Tanah Eleştirisi”, Mukaddime 6:1 (2015), ss.19-45.

14-“Hz. Musa’nın Hayatına Dair Bazı Değerlendirmeler”, Din ve Toplum 4:3 (2015), ss. 32-43.

13-“Yahudi Kaynaklarında Ararat Dağları (Tekvin, 8:4)”, Milel ve Nihal 11:2 (2014), ss. 83-101.

12-“Osmanlı İstanbulu’nda Yahudi Matbaası ve Basılan Bazı Önemli Eserler”, Osmanlı İstanbulu-II Sempozyum Bildirileri Kitabı, ed. Feridun Emecen, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi-İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul 2014, ss. 455-469.

11-“Musa-Hızır Kıssası ve Kıssanın Yahudi Kökeniyle İlgili İddiaların Değerlendirilmesi”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 55:2 (2014), ss. 129-150.

10-“Tevrat Tenkit Geleneğinin Öncüsü: İbn Hazm mı Spinoza mı?”, Diyanet İlmi Dergi 50:4 (2014), ss. 69-82.

9-“Orta Çağ Karaî Bilginlerinin İslam Eleştirisi: Yakup el-Kirkisanî Örneği”, Dini Araştırmalar 17:45 (2014), ss. 93-114.

8-“Orta Çağ Yahudi Dünyasında İslam Algısı”, Milel ve Nihal 10:1 (2013), ss. 71-89.

7-“İbn Meymun’un Yemen Mektubu”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 54:2 (2013), ss. 1-48.

6-“Petrus Alfonsi’nin “Yahudilere Reddiye”sinde İslam Eleştirisi”, Dini Araştırmalar 43:16 (2013), ss. 173- 192.

5-“Yahudi Bilgin Şlomo ibn Adret’in İbn Hazm’a Reddiyesi: Maamar al Yişmael”, İSAM Dergisi 28 (2012), ss. 45-59.

4-“Şimon ben Tsemah Duran’ın Keşet u-Magen Adlı İslam’a Reddiyesinin Değerlendirmesi”, Dini Araştırmalar 41 (2012), ss. 59-79.

3-“Hz. Muhammed’e Dair Bir Yahudi Efsanesi: Ma‘ase Mahmat Adlı Risalenin Yeniden Tahkik ve Tercümesi”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 53 (2012), ss. 1-21.

2-“Ortaçağ Yahudileri Arasında Judeo-Arabic Kullanımı”, Bütün Yönleriyle Yahudilik, Dinler Tarihi Derneği Yayınları, Ankara 2012, ss. 319-332.

1-“İbn Meymun’a Göre Yahudilikte İman Esasları”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 52:2 (2011), ss. 242-266.
                                                  

                           Araştırma Notu/Ansiklopedi Maddesi


13-"Yahudilik" Maddesi, Tubitak Sosyal Bilimler Ansiklopedisi, Ankara 2021, c. 4, ss. 365-367.

12-"Talmud" Maddesi, Tubitak Sosyal Bilimler Ansiklopedisi, Ankara 2021, c. 4, s. 214.

11-"Dor Daim”, Yeni Dini Hareketler Ansiklopedisi, ed. Süleyman Turan-Emine Battal, Okur Akademi, İstanbul 2020, ss. 146-148.

10-“Yahudilikte Hakikat İddiası”, Din ve Hayat Dergisi 42 (2020), ss. 49-52.

9- “Hz. Muhammed’in Peygamberliğini Kabul Eden Yahudi Âlim: Natanel ben Feyyûmî”, Oksident 2/2 (2020), ss. 261-267.

8-“Leyse Aleyna fi'l-Ümmiyyine Sebil: Al-i İmran, 3:75”, Artuklu Akademi 1:2 (2014), ss. 165-169.

7-“İstanbul'da Basılan İlk Kitap: Leçons des Enfants (1488)?”, Mukaddime 9 (2014), ss. 185-188.

6-“Bir Müslüman Tarafından Yapılan İlk İbranice Kur'an Çevirisi: Subhi Ali Adevi, ha-Kur’an be-Laşon Aher”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 57:2 (2016), ss.143-155.

5-"Ye'cüc ve Me'cüc Kelimelerinin Etimolojisine Dair", Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 59:2 (2018), ss. 161-169.

4-"İki Yeni İbranice Kur’an Çevirisi Üzerine", Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 60:2 (2019), ss. 395-411.

3-"Talmud, Mişna ve Gemara'dan mı Oluşmaktadır?", İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 36 (2017), ss. 147-151.
2-"Senin derdin neydi ey Samiri? 20/Taha:95", Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 58:2 (2017), ss. 183-192.
1-"Biz Yahya ismini daha önce kimseye vermedik! 19/Meryem:7", Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 58:1 (2017), ss. 213-223.


                                          Sempozyum İzlenimleri

“Dinlerarası Diyalog”, Sempozyum İzlenimleri”, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 9 (2004), ss. 229-235.

“Dinlerarası Diyalog”, Sempozyum İzlenimleri, “Ortak Atamız İbrahim’in Aydınlığında” Milel ve Nihal 2 (2004), ss. 223-228.

 

                                                        Çeviri

“Teolojide Kopernik Devrimi (Copernican Revolution in Theology”, God and Universe of Faiths (1993, John Hick, ss. 120-132). Çok Kültürlülük, Eğitim, Kültür ve Din Eğitimi, ed. Recep Kaymakcan, İstanbul 2006, ss. 119-134.

 

                                                       Mülakat

“Jewish-Muslim Relations: An Interview with Prof. Burton Visotzky”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 56:2 (2015), ss. 179-182.

 

                                                      Kitap Tanıtımı

Qehilot Yisrael be-Mizrah be-Meot ha-Teşa‘ Esre ve ha-Esrim: Turkiya (ed. Yaron ben Naeh, Jerusalem 2010), Osmanlı Araştırmaları 37 (2011), ss. 247-250.

"Hakan Olgun, Hz. Musa’nın Muhalefeti: Horus’u Öldürmek (İstanbul: MilelNihal, 2021).". Milel ve Nihal 18 (2021 ): 293-305

"Tolga Savaş Altınel, İsrailoğulları’nın Kutsal Soyu Kohenler", Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 63:1(2022), ss. 403-456

"Ibn Hazm, el-Fasl, Türkçe Çevirinin Yahudilik Kısmının Değerlendirmesi", Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 62:2 (2021), ss. 573-600.

 

                                                        İlgi Alanları

* İbrahim Müteferrika Öncesi İstanbul'da Yahudi Matbaaları

* Ortaçağ Yahudi Düşüncesinde İslam Algısı

* Yahudilerin İslam’a Yazdıkları Reddiyeler

* Yahudi ve İslam Geleneğinde Gog-Magog/Ye’cüc-Mecüc

* Türkiye Kütüphanelerindeki Yahudilikle İlgili Yazmalar

* Yahudi Geleneğinde Kur’an ve İbranice Kur’an Mealleri

* Kur’an’da Yahudiler


Yönetilen Tezler

 

Tamamlanan Tezler:

1-Fatma Gerçekcioğlu, Samiriliğin Ortaya Çıkışı ve Kutsal Metinler Işığında Erken Dönem Samiri-Yahudi İlişkileri, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2017.

2-Mukadder Sipahioğlu, Antik Mısır’da Rahip Sınıfı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2020.

3-Safiye Merve Özkaldı, Tanah'ın Neviim ve Ketuvim Bölümü Kitaplarının Kanonizasyonu, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2020.

4-Rumeysa Bektaş, Yahudilikte İtikâdî Sapkınlıklar ve Cezaları, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2020.

5-Büşra Şahin, Tevrat Tefsir Geleneği: Ramban (Nahmanides) Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2021.

6-Harun Gülten, Abraham Geiger'in Was hat Mohammed aus dem Judenthume Aufgenommen Adlı Eserinin Analizi, Yüksek Lisans Tezi, 2021.

Devam Etmekte Olan Tezler:

1-Kübra Güneş, 613 Mitsvot’un Yahudilikteki Yeri ve Önemi: İbn Meymun Örneği, Yüksek Lisans Tezi.

2-Fatıma Betül Taş, Ya’kub el-Kirkisânî’nin (10. yy.) Yahudi Mezheplerine Reddiyesi, Doktora Tezi.

3-Hatice Dağhan, İslam Hukukuyla Karşılaştırmalı Olarak Yahudi Ceza Hukukunda Katl ve Hayatın Korunması, Doktora Tezi.

4-Sema Nur Uzun, Yahudi Geleneğinde İnsan Hürriyeti ve Özgür İrade, Doktora Tezi.

5-Fatma Gerçekcioğlu, Lurianik Kabala ve Temel Doktrinleri: Tzimtzum, Şevira ve Tikkun, Doktora Tezi.

6-Mukadder Sipahioğlu, Antik Mısır'da Sosyal Düzen ve Hukuk: Maat ve İsfet, Doktora Tezi.

7-Rumeysa Bektaş, Nuh’un Ham Soyuna Laneti ve Yahudilikte Siyah Irka Bakış, Doktora Tezi.

8-Safiye Merve Özkaldı, Yahudi Apokrif ve Pseudopigrafik Literatürde Ölüm Sonrası Hayat, Doktora Tezi.

9-Büşra Şahin, 13. Yüzyılda Tasavvuf ve Kabala Etkileşimi: Futuhat-ı Mekkiyye ile Sefer ha-Bahir ve Sefer ha-Zohar Karşılaştırması, Doktora Tezi.