PROF.DR. SALİH ZAFER KIZIKLI    
Adı : SALİH ZAFER
Soyadı : KIZIKLI
E-posta : zaferkizikli@yahoo.com, zkizikli@divinity.ankara.edu.tr
Tel : 0 312 2126800 (1291)
Ünvan : PROF.DR.
Birim : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/salih-zafer-kizikli
Kişisel Akademik Bilgiler

Unvanı                 :       Profesör 

Adı ve Soyadı    :        ZAFER KIZIKLI

Branşı                  :       Arap Dili ve Edebiyatı

Kurumu               :       Ankara Üniversitesi

Fakültesi             :       İlahiyat Fakültesi

Bölümü                :      Temel İslam Bilimleri

Görevi                  :       Arap Dili ve Belâgati Anabilim Dalı Başkanı

İş Adresi              :       Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi  06500 – Beşevler-ANKARA

İş telefonu           :       0 312 212 68 00  (Dahili: 1291)

Ofis                       :       İlahiyat Fakültesi Ana Bina 5. Kat  507 nolu oda  (Beşevler/Ankara)

E-mail                   :       zaferkizikli@yahoo.com

ÖZGEÇMİŞİ

Prof. Dr. Zafer KIZIKLI, 1969 yılında Amasya / Merzifon’da doğdu. Aslen, Gümüşhacıköy eski eşrafından Kızıklızâde Hacı Seyyid Efendi'nin (öl.1931) torunudur. İlk ve Orta öğrenimini Merzifon'da tamamladı. 1989 yılında girdiği Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Arap Dili Eğitimi Bölümü’nden, 1 yıl yabancı dil hazırlık ve 4 yıl fakülte eğitimi alarak 1994’te mezun oldu. Daha sonra, Ankara Üniversitesi’nde Arap Dili ve Edebiyatı alanında Master (1994-1997), Uludağ Üniversitesi’nde Arap Dili ve Belâgati dalında Doktora (1998-2005) yaptı. Akademisyenlik mesleğine, Samsun TÖMER şubesinde Arapça Bölüm Başkanı olarak başladı (1994). Ardından sırasıyla, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belâgati Anabilim dalında Araştırma Görevlisi (1995-2000), Jandarma Genel Komutanlığı’nda “Teğmen” rütbesiyle "Arapça Mütercim/Tercüman" (2003-2004), Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belâgati Anabilim dalında Araştırma Görevlisi olarak çalıştı (2000-2008). 15.01.2009 tarihinde “İlahiyat / Arap Dili ve Edebiyatı” bilim alanında “Doçent” unvanı aldı. 11.02.2009 tarihinde, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi “Arap Dili ve Belâgati Anabilim Dalı Başkanı” oldu. 19.08.2014 tarihinde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde "Profesörlük" görevine terfi etti. Hâlen, bu görevi yürütmektedir. İleri düzeyde İngilizce ve Arapça bilmektedir. Evli ve üç çocuk (bir kız, iki erkek) babasıdır.

                          AKADEMİK ÇALIŞMALARI                                              

( YÖK Akademik Araştırmacı  ID :  19984 )

( ORCID Number :  0000-0001-9179-0340 )

1. TEZLERİ

1.1. Yüksek Lisans Tezi

Kızıklı, Zafer, “Arap Belâgatinde Teşbih ve Mecaz”, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara  1997.  (A4 ebadında, vii + 100 sayfa), (Tez Danışmanı: Prof.Dr. Rahmi Er).

1.2. Doktora Tezi

Kızıklı, Zafer, “Arap Grameri Ekolleri”, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa  2005. (A4 ebadında, ix + 235 sayfa), (Tez Danışmanı: Prof.Dr. Erol Ayyıldız).  

2. KİTAPLARI

2.1. Telif Kitapları

2.1.1. Kızıklı, Zafer, Arap Dilinde Belâgat Bilimi, Kızıklı Yayınları, Ankara 2008 (ISBN: 978-9944-0212-0-3), (20 X 13.5 ebadında, 312 sayfa).

2.1.2. Kızıklı, Zafer – Acar, Ömer, Arapça I, (Editör: Zafer Kızıklı), Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yayınları No:99, Ankara 2011  (ISBN: 978-975-482-993-8) (27.5 X 17.5 ebadında, x + 264 sayfa) (Zafer Kızıklı: I-VIII. Üniteler, s. 1-120).

2.1.3. Kızıklı, Zafer vd., Arapça II, (Editör: Süleyman Baybara), Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yayınları No: 108, Ankara 2012 (ISBN: 978-605-136-037-9) (27.5 X 17.5 ebadında, x + 241 sayfa) (Zafer Kızıklı: IX. Ünite, s. 118-133 ve X. Ünite, s. 134-150).

2.2. Çeviri Kitapları

2.2.1. Zeydan, Corci, Arap Dili Canlı Bir Varlıktır, (Arapçadan çeviren: Zafer Kızıklı), Kızıklı Yayınları, Ankara  2012 (ISBN: 978-9944-0212-1-0), (20 X 13.5 ebadında, 150 sayfa).

3. MAKALELERİ

3. 1. Ulusal Hakemli Bilimsel Dergilerde Yayımladığı "Telif Makaleleri"

3. 1. 1. Kızıklı, Zafer, “Sibeveyhi’nin el-Kitab’ında Belâgat Biliminin Temelleri”, Nüsha Şarkıyat Araştırmaları Dergisi, Yıl: VI, Sayı: 23, Güz 2006, s. 49-60. (ISSN: 1303-0752).

NOT: Bu makale, ULAKBİM ve ASOS Index tarafından indekslenmiştir.

3.1.2. Kızıklı, Zafer, “Sîbeveyhi’de ‘Tanık Gösterme’ Metodu”, EKEV Akademi Dergisi, Yıl: X, Sayı: 29, Güz 2006, s.145-153. (ISSN: 1301-6229).

NOT: Bu makale, merkezi Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan uluslar arası bilimsel veri tabanı indekslerince tam metin (full text) olarak taranmaktadır. Bkz. EbscoHost Research Data Base ( www.ebscohost.com ).

3.1.3. Kızıklı, Zafer, “Ebu’l-Esved ed-Du’elî’nin Arap Gramer Tarihindeki Yeri ve Önemi”, Dini Araştırmalar Dergisi, Cilt: IX, Sayı: 25 Güz 2006, s. 265-280. (ISSN: 1301-966-X).

3.1.4. Kızıklı, Zafer, “Arapçada Dil Bilimlerinin Tarihsel ve Kavramsal Temelleri”, EKEV Akademi Dergisi, Yıl: XI, Sayı: 30, Kış 2007, s. 249-262. (ISSN: 1301-6229).

NOT: Bu makale, merkezi Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan uluslar arası bilimsel veri tabanı indekslerince tam metin (full text) olarak taranmaktadır. Bkz. EbscoHost Research Data Base ( www.ebscohost.com ).

3.1.5. Kızıklı, Zafer, “Edebî Bir Sanat Olarak Arap Belâğatinde Teşbih”, Dini Araştırmalar Dergisi, Cilt: IX, Sayı: 27, Ocak-Nisan, Ankara 2007, s. 223-246. (ISSN: 1301-966-X).

3.1.6. Kızıklı, Zafer, “Arapça Gramer Kitaplarının Üslûp Yönünden Tahlili: ‘el-Muktadab’ Örneği”, EKEV Akademi Dergisi, Yıl: XI, Sayı: 31, Bahar 2007, s. 251-264. (ISSN: 1301-6229).

NOT: Bu makale, merkezi Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan uluslar arası bilimsel veri tabanı indekslerince tam metin (full text) olarak taranmaktadır. Bkz. EbscoHost Research Data Base ( www.ebscohost.com ).

3.1.7. Kızıklı, Zafer, “Arap Dilinde İdğâm Kavramı”, EKEV Akademi Dergisi, Yıl: XI, Sayı: 32, Yaz, 2007, s. 177-195. (ISSN: 1301-6229).

NOT: Bu makale, merkezi Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan uluslar arası bilimsel veri tabanı indekslerince tam metin (full text) olarak taranmaktadır. Bkz. EbscoHost Research Data Base ( www.ebscohost.com ).

3.1.8.- Kızıklı, Zafer, “Arapçada İkil Sözcük Yapısı”, EKEV Akademi Dergisi, Yıl: XI, Sayı:33, Güz, 2007, s. 315-333. (ISSN: 1301-6229).

NOT: Bu makale, merkezi Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan uluslar arası bilimsel veri tabanı indekslerince tam metin (full text) olarak taranmaktadır. Bkz. EbscoHost Research Data Base ( www.ebscohost.com ).

3.1.9. Kızıklı, Zafer, “Babanzâde Ahmed Naim’in Arapça Öğretimine Dair Bir Makalesi”, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, C:VII, Sayı: 4, 2007, s. 445-461. (ISSN: 1303-9199).

3.1.10. Kızıklı, Zafer, “Mısır Gramer Ekolüne Genel Bir Bakış”, EKEV Akademi Dergisi, Yıl: XII, Sayı: 35, Bahar, Ankara 2008, s. 197-212. (ISSN: 1301-6229).

NOT: Bu makale, merkezi Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan uluslar arası bilimsel veri tabanı indekslerince tam metin (full text) olarak taranmaktadır. Bkz. EbscoHost Research Data Base ( www.ebscohost.com ).

3.1.11. Kızıklı, Zafer, “Vahiy ve Arapça İlişkisi”, İLİM İslami İlimler Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 6, Eylül-Ekim-Kasım 2013, s. 18-19.

3.1.12. Kızıklı, Zafer, “Arap Dili Belâgat Biliminine Kuramsal Bir Yaklaşım”, İslâmi Araştırmalar Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 1, 2013, s. 17-24.

3.1.13.  Kızıklı, Zafer,  "Bağdat Gramer Ekolüne Genel Bir Bakış", Marife Dini Araştırmalar Dergisi, Yıl: 13, Sayı:3, Kış, 2013, s. 133-149.

NOT: Bu makale, ULAKBİM ve ASOS Index tarafından indekslenmiştir.

3.1.14. Kızıklı, Zafer, “Kur’ân’ın İ‘câzı Bağlamında Dil-İnanç İlişkisi”, EKEV Akademi Dergisi, Yıl: 18, Sayı: 58, Kış 2014, s. 265-280.

3.2. Uluslar Arası Hakemli Bilimsel Dergilerde Yayımladığı "Telif İngilizce Makaleleri"

3.2.1. Kızıklı, Zafer, “A Linguistic Approach to Globalization: Sample of Arabic Language”, Euro Agenda, Yıl/Jahr: 6, Sayı/Heft: 10, Nr: 2/2007 Berlin-Wien, pp. 313-320. (ISSN: 1616-9921).

3.2.2. Kızıklı, Zafer, “The Ghurar al-Balaghah”, Hamdard Islamicus, Vol. XXXI, No. 2, April-June 2008, Karachi / PAKISTAN, pp. 85-91. (ISSN: 0250-7196).

NOT: Bu makale, Religion Index One: Periodicals, American Theological Library Association, Chicago (USA) tarafından indekslenmiştir. Bkz. http://www.atla.com/about.html

3.3. Arapça, İngilizce ve Osmanlıcadan "Makale Çevirileri"

3.3.1. el-Elvâ’î, Muhammed, “Yabancılara Arapça Öğretiminde Dilsel Problemlerin Çözümü İçin Bilimsel Araçlar” (Arapçadan çeviren: Zafer Kızıklı), Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, C:VII, Sayı: 3, 2007. (ISSN: 1303-9199).

3.3.2. Abdullatîf Nevzâd, “Arapça”, (Osmanlıcadan sadeleştiren: Zafer Kızıklı), EKEV Akademi Dergisi, Yıl: XI, Sayı: 33, Yaz, Ankara 2007, s. 335-342. (ISSN: 1301-6229).

NOT: Bu makale, merkezi Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan uluslar arası bilimsel veri tabanı indekslerince tam metin (full text) olarak taranmaktadır. Bkz. EbscoHost Research Data Base ( www.ebscohost.com ).

3.3.3.  Babanzâde Ahmed Naim, “Lisan Meselesi”, (Osmanlıcadan sadeleştiren: Zafer Kızıklı), EKEV Akademi Dergisi, Yıl: XII, Sayı: 34, Kış, Ankara 2008, s. 373-379. (ISSN: 1301-6229).

NOT: Bu makale, merkezi Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan uluslar arası bilimsel veri tabanı indekslerince tam metin (full text) olarak taranmaktadır. Bkz. EbscoHost Research Data Base ( www.ebscohost.com ). Ayrıca, ULAKBİM tarafından da indekslenmiştir.

3.3.4. Maróth, Miklós, “Macaristan’da Arap Dili Araştırmalarının Tarihi”, (İngilizceden çeviren: Zafer Kızıklı), Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, C:VIII, Sayı: 2, 2008, s. 179-190. (ISSN: 1303-9199).

3.3.5. er-Rabdâvî, Mahmûd, “Tarih Boyunca Kur’ân Tercümelerinin Amaçları ve Çeşitleri” (Arapçadan çeviren: Zafer Kızıklı), Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, C:VIII, Sayı: 3, 2008, s. 279-290. (ISSN: 1303-9199).

3.3.6. Seydişehirli Mahmûd Es‘ad, “Arap Dili”, (Osmanlıcadan sadeleştiren: Zafer Kızıklı), Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, C: IX, Sayı: 4, 2009, s. 163-177. (ISSN: 1303-9199).

3.3.7. Hannâ el-Fâhûrî, “Arap Tiyatrosu”, (Arapçadan çeviren: Zafer Kızıklı), Doğu Edebiyatı Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 5, 2010, s. 4-5. (ISSN: 1307-6248).

3.3.8. Tâhâ Huseyn, “Arap Belâgati: el-Câhiz’den ‘Abdu’l-Kâhir’e Kadarki Süreç”, (Arapçadan çeviren: Zafer Kızıklı), Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 51, Sayı: 2, 2010, s. 433-460. (ISSN: 1301-0522).

4. YAYIMLANAN ANSİKLOPEDİ MADDESİ

4.1. Kızıklı, Zafer, “Rics” maddesi, T.D.V. İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2008, XXXV/87. (ISBN: 975-389-457-0).

5. ÖYKÜ ÇEVİRİLERİ

5.1. Hakkı, Yahya, “Mısır Edebiyatından Bir Öykü: Zavallı Bir Kadın”, (Arapçadan çeviren: Zafer Kızıklı), Doğu Edebiyatı Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 4, 2008, s. 43-49. (ISSN: 1307-6248).

5.2. el-Menfelûtî, Mustafa Lutfî, “Mısır Edebiyatından Bir Öykü: Üzüntü Odası”, (Arapçadan çeviren: Zafer Kızıklı), Doğu Edebiyatı Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 4, 2008, s. 50-51. (ISSN: 1307-6248).

6. MEDYADA YAYIMLANAN RÖPORTAJI

6.1. www.onlinearabic.net  adlı internet sitesi, Prof.Dr. Zafer KIZIKLI ile, “Arap Dili ve Türkiye’deki Arapça Öğretimi” üzerine bir röportaj yapmıştır.

Bu röportajı internetten okumak için bkz.

http://www.onlinearabic.net/icimizden-biri/prof-dr-zafer_kizikli.asp

(Yayımın başlangıç tarihi: 13.03.2009).

7. BİLDİRİ SUNDUĞU ULUSAL VE ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILAR

7.1. Bildiri Sunduğu "Ulusal Bilimsel Toplantılar"

7.1.1. “İslam Öncesi Arap Toplumunda İktisadî Yaşam ve Arap Diline Etkisi”, Birinci İktisat Tarihi Kongresi, 7-8 Eylül 2007, Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi/  İSTANBUL. (Bildiri sundu ve kongre kitabında yayımlandı).

- Bildiri metni için bkz. Kızıklı, Zafer, “İslam Öncesi Arap Toplumunda İktisadî Yaşam ve Arap Diline Etkisi”, Birinci İktisat Tarihi Kongresi Tebliğleri, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, Yayın No: 2010-67, İstanbul 2010, II/97-106. (ISBN: 978-9944-60-797-1).

7.1.2. “Ülkemizdeki Arapça Öğretimi Tarihinde Mehmed Zihni Efendi ve Eserleri”, Türkiye’de Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi, 22-23 Kasım 2007 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi / ANKARA. (Bildiri sundu ve kongre kitabında yayımlandı).

- Bildiri metni için bkz. Kızıklı, Zafer, “Ülkemizdeki Arapça Öğretimi Tarihinde Mehmed Zihni Efendi ve Eserleri”, Türkiye’de Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi Bildiriler, Ankara 2008, s. 603-608.

7.1.3. “Arapça Öğretimi Niçin Önemlidir?”, Türkiye’de Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi, 22-23 Kasım 2007 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi / ANKARA, (Bildiri sundu ve kongre kitabında yayımlandı).

 - Bildiri metni için bkz. Kızıklı, Zafer, “Arapça Öğretimi Niçin Önemlidir?”, Türkiye’de Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi Bildiriler, Ankara 2008, s. 609-613.

7.1.4. “Zileli Ali Çelebi Vakfiyesi’nin Dil ve Üslûp Analizi”, Tarihi ve Kültürüyle Zile Sempozyumu, 09-12 Ekim 2008, Zile Belediye Başkanlığı, Zile / TOKAT. (Bildiri sundu ve sempozyum kitabında yayımlandı).

- Bildiri metni için bkz. Kızıklı, Zafer, “Zileli Ali Çelebi Vakfiyesi’nin Dil ve Üslûp Analizi”, Tarihi ve Kültürüyle Zile Sempozyumu Bildiriler, Zile Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul 2009, s. 156-164. (ISSN: 978-605-8951-80-8).

7.1.5. “Dârülfünûn’da Okutulan Bir Ders Kitabı: Târîh-i Edebiyyât-ı ‘Arabiyye”, Dârülfünûn İlahiyat Sempozyumu, 18-19 Kasım 2009, İstanbul Üniversitesi / İSTANBUL. (Bildiri sundu ve sempozyum kitabında yayımlandı).

- Bildiri metni için bkz. Kızıklı, Zafer, “Dârülfünûn’da Okutulan Bir Ders Kitabı: Târîh-i Edebiyyât-ı ‘Arabiyye”, Dârülfünûn İlahiyat Sempozyumu Tebliğleri, İstanbul 2010, s. 47-54.

7.1.6. “Arapça Hazırlık Programı”, ÇALIŞTAY, 20 Mayıs 2011, Atatürk Üniversitesi ERZURUM.

7.1.7. “Modern Dönemde İlahiyat Fakültelerinde Arapça Eğitimi ve Araştırmaları”, Çalıştay, 28-29 Nisan 2012, Ondokuz Mayıs Üniversitesi SAMSUN.

7.1.8. “İlahiyat ve İslami İlimler Fakültelerinde Arapça Öğretimi Çalıştayı", 19-20 Eylül 2015, Uşak Üniversitesi UŞAK.

7.1.9. “İlahiyat Fakültemizin İlk Arapça Hocası Prof. Necati Lugal", Türkiye'de İlahiyat Tecrübesi: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği Sempozyumu, 23-25 Ekim 2015, Bilecik Üniversitesi BİLECİK. (Bildiri sundu ve sempozyum kitabında yayımlanacak).

7.2. Bildiri Sunduğu "Uluslar Arası Bilimsel Toplantılar"

7.2.1. “Hilâl b. el-Muhassin es-Sâbi’ el-Harrânî’nin Hayatı ve ‘Guraru’l-Belâga’ Adlı Eseri” I. Uluslararası Katılımlı Bilim Din ve Felsefe Tarihinde Harran Okulu Sempozyumu, 28-30 Nisan 2006 Harran Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi / ŞANLIURFA. (Bildiri sundu ve sempozyum kitabında yayımlandı).

- Bildiri metni için bkz. Kızıklı, Zafer, “Hilâl b. el-Muhassin es-Sâbi’ el-Harrânî’nin Hayatı ve ‘Guraru’l-Belâga’ Adlı Eseri”, I. Uluslararası Katılımlı Bilim Din ve Felsefe Tarihinde Harran Okulu Sempozyumu, Konya 2006, II/61-71. (ISBN: 975-7113-25-5).

7.2.2. “Küreselleşme Bağlamında Batı Kültürünün Arap Diline Etkisi”, Üçüncü Uluslar Arası Orta Doğu Semineri, 02-04 Kasım 2006, Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi / ELAZIĞ. (Bildiri sundu ve yayımlandı).

- Bildiri metni için bkz. Kızıklı, Zafer, “Küreselleşme Bağlamında Batı Kültürünün Arap Diline Etkisi”, Üçüncü Uluslar Arası Orta Doğu Semineri Bildiriler, Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi Yayınları No: 16, Elazığ 2008, s. 299-313. (ISBN: 978-975-394-059-7).

7.2.3. “Arap Dilinde Retoriğin Bir Bilim Dalı Olarak Doğuşu, Gelişimi ve Öncüleri”, ICANAS 38 (Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi), 10-15 Eylül 2007, Bilkent Üniversitesi ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi / Ankara-TÜRKİYE. (Bildiri sundu ve yayımlandı).

- Bildiri metni için bkz. Kızıklı, Zafer, “Arap Dilinde Retoriğin Bir Bilim Dalı Olarak Doğuşu, Gelişimi ve Öncüleri”, 38. ICANAS (Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi) Bildiriler ‘Dil Bilimi, Dil Bilgisi ve Dil Eğitimi’, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yayınları: 13/2,  Ankara 2011,  II/1007-1026.  (ISBN: 978-975-16-2453-6).

7.2.4. “İbn Sînâ’da Arap Dilinin Fonetiği”, Uluslar Arası İbn Sina Sempozyumu, 22-24 Mayıs 2008, Marmara Üniversitesi / İSTANBUL. (Bildiri sundu ve sempozyum kitabında yayımlandı).

- Bildiri metni için bkz. Kızıklı, Zafer, “İbn Sînâ’da Arap Dilinin Fonetiği”, Uluslar Arası İbn Sina Sempozyumu Bildiriler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Yayınları, İstanbul 2009, II/217-229. (ISBN: 978-9944-370-94-0).

7.2.5.  “Arap Dili ve Kültüründe Nasreddin Hoca İmajı”, Uluslar Arası Karşılaştırmalı Edebiyat, Edebiyat ve Dil Öğretimi Kongresi, 29 Nisan – 1 Mayıs 2009, Gazi Üniversitesi / ANKARA. (Bildiri sundu ve sempozyum kitabında yayımlandı).

- Bildiri metni için bkz. Kızıklı, Zafer, “Arap Dili ve Kültüründe Nasreddin Hoca İmajı”, Uluslar Arası Karşılaştırmalı Edebiyat, Edebiyat ve Dil Öğretimi Kongresi Congress Proceedings, Ankara 2009, s. 409-416.

7.2.6. “Batı Biliminin Arap Edebiyatına Etkisi Bağlamında Oryantalizm”, Edebiyat ve Bilim I  Uluslar Arası Sempozyumu, 4-6 Mayıs 2009, Ankara Üniversitesi, D.T.C.F. Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü / ANKARA. (Bildiri sundu ve sempozyum kitabında yayımlandı).

- Bildiri metni için bkz. Kızıklı, Zafer, “Batı Biliminin Arap Edebiyatına Etkisi Bağlamında Oryantalizm”, II. Uluslar arası Edebiyat ve Bilim –I Sempozyumu Bildirileri, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayınları, No: 407, Ankara 2011, s. 355-381. (ISBN: 978-975-482-969-3).

7.2.7.  “Arap Dilinde Dilbilimsel Metin Çözümlemesi”, X. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, 03-05 Kasım 2010, Gazi Üniversitesi / ANKARA. (Bildiri sundu ve sempozyum kitabında yayımlandı).

- Bildiri metni için bkz. Kızıklı, Zafer, “Arap Dilinde Dilbilimsel Metin Çözümlemesi”, X. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu Bildiriler, Ankara 2011, I/724-730. (ISBN: 978-975-507-249-4).

7.2.8. “İstanbul Dârülfünûnu’ndan Bir Şahsiyet: Bağdatlı Mehmed Fehmî”, XVI. Türk Tarih Kongresi, 20-24 Eylül 2010, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu, ANKARA. (Bildiri sundu ve kongre kitabında yayımlandı). 

Bildiri metni için bkz. Kızıklı, Zafer, “İstanbul Dârülfünûnu’ndan Bir Şahsiyet: Bağdatlı Mehmed Fehmî”, XVI. Türk Tarih Kongresi Bildiriler KitabıTürk Tarih Kurumu Yayınları, (VIII. Dizi Sayı 13,) Ankara 2015, VI/249-256. (ISBN: 978-975-16-2991-3)

7.2.9. “el-Halîl b. Ahmed el-Ferâhîdî ve Arap Dilindeki Yeri”, XI. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, 13-14 Ekim 2011, Sakarya Üniversitesi / SAKARYA. 

Bildiri metni için bkz. Kızıklı, Zafer, “el-Halîl b. Ahmed el-Ferâhîdî ve Arap Dilindeki Yeri”, XI. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu Bildiri Kitabı, Sakarya Üniversitesi 2015, II/477-488. (E-ISBN 978-605-4735-49-5) 

7.2.10. “İslam Öncesi Arap Edebiyatına Genel Bir Bakış”, XII. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, 18-20 Ekim 2012, Trakya Üniversitesi / EDİRNE.

- Bildiri metni için bkz. Kızıklı, Zafer, “İslam Öncesi Arap Edebiyatına Genel Bir Bakış”, XII. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu Bildiriler, Trakya Üniversitesi Yayınları, Edirne 2012, s. 132-137. (ISBN: 978-975-374-161-3).

7.2.11. “Uluslararası Arap Dili Öğretimi ve Ölçme-Değerlendirme Sempozyumu”, 01-02 Ekim 2013, RİYAD / SUUDİ ARABİSTAN.

8. ÇALIŞMALARINA YAPILAN ATIFLAR

8.1. Kızıklı, S.Zafer, Arap Belâgatinde Teşbih ve Mecaz, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara – 1997 (Master tezi).

ATIF: - Yıldız, Musa, Bir Dilci Olarak Ali Kuşçu ve Risale Fi’l-İstiare’si, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2002, s. 23, 184.

8.2. Kızıklı, Salih Zafer, Arap Grameri Ekolleri, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa – 2005 (Doktora tezi).

ATIF: Özay, İbrahim, “Hazırlık Sınıfında Muzari Fiil Kullanımında Yapılan Yaygın Hatalar ve Çözüm Önerileri”, EKEV Akademi Dergisi, Yıl: XII, Sayı: 35, Bahar, Ankara 2008, s. 270.

8.3. Kızıklı, Salih Zafer, Arap Grameri Ekolleri, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa – 2005 (Doktora tezi).

ATIFLAR: -Erünsal, İsmail E. v.diğ., İlâhiyat Fakülteleri Tezler Kataloğu II (2000-2007), (Tez numarası: 1900), İSAM Yayınları, İstanbul 2008, s. 167.

- Yılmaz, Hacı, ‘Alî b. Mes‘ûd b. Mahmûd el-Ferğânî’nin el-Mustevfâ Fi’n-Nahv Adlı Eserinde Konuları İşleme Yöntemi, Koyduğu Kurallar ve Ele Aldığı Bazı Nahiv Konuları, (Yayımlanmamış Doktora Tezi) Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Arapça Öğretimi Anabilim Dalı, Ankara 2008, s. 11, 313.

 8.4. Kızıklı, Zafer, “Sibeveyhi’nin el-Kitab’ında Belâgat Biliminin Temelleri”, Nüsha Şarkıyat Araştırmaları Dergisi, Yıl: VI, Sayı: 23, Güz 2006, s. 49-60. (ISSN: 1303-0752).

ATIF: Acar, Ömer, “Anlamı Tayin Eden Karîne”, EKEV Akademi Dergisi, Yıl: 15, Sayı: 49 (Güz 2011) s. 187.

 8.5. Kızıklı, Zafer, Arap Dilinde Belâgat Bilimi, Kızıklı Yayınları, Ankara 2008 (ISBN: 978-9944-0212-0-3).

ATIF: Acar, Ömer, “Anlamı Tayin Eden Karîne”, EKEV Akademi Dergisi, Yıl: 15, Sayı: 49 (Güz 2011) s. 189.

8.5. Kızıklı, Zafer, Arap Dilinde Belâgat Bilimi, Kızıklı Yayınları, Ankara 2008 (ISBN: 978-9944-0212-0-3).

ATIF: “Kur’ân-ı Kerîm’in Kullandığı Akıl Yürütme Metodları ve Belâgat Açısından Değerlendirilmesi”, Marife Bilimsel Birikim Dergisi, 2013.

 8.6. Tâhâ Huseyn, “Arap Belâgati: el-Câhiz’den ‘Abdu’l-Kâhir’e Kadarki Süreç”, (Arapçadan çeviren: Zafer Kızıklı), Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 51, Sayı: 2, 2010, s. 433-460. (ISSN: 1301-0522).

 ATIF: Marulcu, Hasan Tevfik, “Kelâm-Meânî İlişkisi: Mantık ve Estetik Bağlamında Bir Değerlendirme”, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2011/1, Sayı: 26, s. 82; 94.

9. BİLİMSEL DERGİLERDE "EDİTÖRLÜK" VE "HAKEMLİK" GÖREVLERİ

9.1. EKEV Akademi Dergisi’nde (Editör Kurulu Üyesi).

       (Yıl: 13, Sayı:41, Güz 2009), (Yıl: 14, Sayı:43, Güz 2010)

9.2. Hikmet Yurdu Düşünce-Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi’nde (Hakem).

       (Yıl: 3, Sayı: 5, Ocak-Haziran 2010); (Yıl: 4, Sayı: 8, Temmuz-Aralık 2011)

9.3. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi’nde (Hakem).

       (Yıl: 51, Sayı: 1, 2010),  (Yıl: 51, Sayı: 2, 2010), (Yıl: 52, Sayı: 1, 2011)

9.4. Marife Bilimsel Birikim Dergisi’nde (Hakem).

       (Yıl: 9, Sayı: 2, 2009), (Yıl: 10, Sayı: 2, 2010)

9.5. İSTEM Dergisi’nde (Hakem).

       (Yıl: 8, Sayı: 16, 2010)

9.6. The American Journal of Islamic Social Sciences’da (Hakem).

        (Volume: 28,  Number: 1, 2011)

9.7. Dini Araştırmalar Dergisi’nde (Sayı: 38, Cilt: 14, Yıl 2011 Hakem).

9.8. EKEV Akademi Dergisi’nde (Hakem).

        (Yıl: 15, Sayı: 49 Güz 2011)

9.9. Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi’nde (Hakem).

9.10. İslâmi Araştırmalar Dergisi’nde (Editör).

9.11. Eski Yeni Dergisi (Hakem).

9.12. Bartın Ün. İslami İlimler Fak. Dergisi (Hakem).

  

10. ANKARA ÜNİVERSİTESİ “İLAHİYAT FAKÜLTESİ”, “DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ”  VE “UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ”NDE VERMİŞ VEYA VERMEKTE OLDUĞU DERSLER 

 

Kodu

Dersin Adı

Şube

Yıl

Yarıyıl

Öğrenci

Sayısı

Haftalık Saat

1

İLA1001

ARAPÇA

B

2004

GÜZ

29

6

2

İLA108

ARAPÇA

A

2008

BAHAR

39

6

3

İLA202

ARAPÇA

A

2008

BAHAR

29

6

4

İLA302

ARAPÇA

A

2008

BAHAR

18

2

5

İLA102

ARAPÇA

A

2008

BAHAR

105

10

6

İLA102

ARAPÇA

B

2008

BAHAR

81

10

7

İLA101

ARAPÇA

A

2009

GÜZ

64

10

8

İLA207

ARAPÇA

A

2009

GÜZ

42

2

9

İLA102

ARAPÇA

A

2009

BAHAR

66

8

10

İLA102

ARAPÇA

B

2009

BAHAR

67

8

11

İLA102

ARAPÇA

C

2009

BAHAR

55

8

12

İLA102

ARAPÇA

D

2009

BAHAR

53

8

13

İLA302

ARAPÇA

A

2009

BAHAR

25

2

14

ARP209

(DTCF)

Abbasi Dönemi Arap Kültür Tarihi

A

2010

GÜZ

32

2

15

İDD201

ARAPÇA METİN OKUMALARI

A

2010

GÜZ

22

2

16

İLA439

ARAP DİLİ VE BELAĞATI (SEÇMELİ)

A

2010

GÜZ

24

2

17

Hazırlık

ARAPÇA

A

2010

GÜZ

41

8

18

Hazırlık

ARAPÇA

A

2010

BAHAR

41

8

19

İDD202

ARAPÇA METİN OKUMALARI

A

2010

BAHAR

22

2

20

YDÖ402

ARAPÇA

A

2010

BAHAR

30

2

21

İLA439

ARAP DİLİ VE BELAĞATI (SEÇMELİ)

A

2011

GÜZ

21

2

 

 

 

Kodu

Dersin Adı

Şube

Yıl

Yarıyıl

Öğrenci

Sayısı

Haftalık Saat

22

Hazırlık

ARAPÇA

A

2011

GÜZ

28

     8

 

23

 

 

UEP 303

 

ARAPÇA I

(İnternetten Sanal Ders)

 

A

 

 

2011

 

 

GÜZ

 

 

738

 

 

     4

 

24

YDÖ 301

ARAPÇA

A

2011

GÜZ

58

4

25

Hazırlık

ARAPÇA

A

2012

BAHAR

28

8

26

YDÖ 302

ARAPÇA

A

2012

BAHAR

58

4

27

ILITAM

0201

Arapça Dini Çağdaş Metinler

  (İnternetten Sanal Ders)

E

2012

BAHAR

202

3

28

UEP 304

ARAPÇA II

  (İnternetten Sanal Ders)

A

2012

BAHAR

148

4

29

Hazırlık

ARAPÇA

A

2012

GÜZ

29

8

30

UEP 303

ARAPÇA I

(İnternetten Sanal Ders)

A, B, C, D

2012

GÜZ

656

 

4

 

 

31

 

 

Hazırlık

ARAPÇA

 

   A

 

 

2013

 

 

BAHAR

 

29

 

8

 

 

32

 

 

UEP 304

 

ARAPÇA II

(İnternetten Sanal Ders)

 

   A

 

 

2013

 

 

BAHAR

 

 

197

 

 

  4

 

 

33

 

 

İİP 102

 

Arabic Grammar II

 

   1 A

 

 

2013

 

 

BAHAR

 

40

 

 

  4

 

 

34

 

 

UEP 303

 

ARAPÇA I

(İnternetten Sanal Ders)

 

   B

 

 

2013

 

 

GÜZ

 

 

80

 

 

  4

 

 

35

 

 

Hazırlık

 

ARAPÇA

 

   H

 

 

2013

 

 

GÜZ

 

28