(AKD.SÖZ.) YAB. UYR. KLEVIS KOLASI    
Adı : KLEVIS
Soyadı : KOLASI
E-posta : kolasi@ankara.edu.tr
Tel : (312) 595 1366
Ünvan : (AKD.SÖZ.) YAB. UYR.
Birim : SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Bölüm : Uluslararası İlişkiler
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/klevis-kolasi
Kişisel Akademik Bilgiler

Eğitimi

 • Doktora - Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler (2016)
 • Yüksek Lisans - Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler (2011)
 • Lisans - Kara Harp Okulu, Sistem Mühendisliği (2008)
Akademik Profili
İlgi Alanı:
Uluslararası İlişkiler Teorileri, Eleştirel Realizm, Sosyal Teori, Sosyal Bilimler Felsefesi, Milliyetçilik Teorileri, ABD Dış Politikası, Tarihsel Sosyoloji
Yayınlar ( yayınlara buradan ulaşılabilir: https://ankara.academia.edu/KlevisKolasi):

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
 1. (2020), "Postyapısalcılığın Söylemsel Ontolojisinin Eleştirisi: Uluslararası İlişkilerde Söylem Dışı Alan ve Eleştirel Gerçekçilik", Uluslararası İlişkiler, 17(65), 83-100.
 2. (2018), "Uluslararası İliskilerde Sosyal Ontoloji Kavrayısının Meta-Teorik Eleştirisi", Uluslararası İlişkiler, 15(59), 3-18.
 3. (2018), "Savaşın Değişen Niteliği ve Jus ad bellum ve Jus in bello’ya Etkisi", İnsan Hakları Yıllığı, 35, 1-29.
 4. (2018), "Uluslararası İlişkiler Teorisinde Bilimsel Realizm ve Yapı Kavramı", Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 73(4), 931-958.
 5. (2016), Çınar Özen ile, "ABD’nin Almanya Politikası ve Yapısal Belirleyenler: Savaş Sonrası Güç Asimetrisi ve Hegemonik Düzen İnşası", Ankara Avrupa Çalısmaları Dergisi, 15(2), 125-160.
 6. (2013), "Soğuk Savaş’ın Barışçıl Olarak Sona Ermesi ve Uluslararası İlişkiler Teorileri", Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 68(2), 149-179.
 7. (2013), Jonilda Rrapaj ile, "The Curious Case of Albanian Nationalism: the Crooked Line from a Scattered Array of Clans to a Nation-State", The Turkish Yearbook of International Relations, 44, 185-228.
Kitaplar/Kitap Bölümleri
 1. (2016), Uluslararası Politikanın Yapısal Teorisi, Ankara, Siyasal Kitabevi.
 2. (2020), "Alman Tarih Yazımında Sonderweg Tezinin Katkıları ve Sınırlılıkları: Özgün Yolun Ötesinde", M. Önsoy ve M. Er (der.), Türk-Alman Çalışmaları Serisi I: Sosyal Bilimler Makaleleri, Ankara, Nobel Yayınevi, s. 174-194.
 3. (2020), "Structuration Theory", S. Romaniuk et al. (eds.), The Palgrave Encyclopedia of Global Security Studies, https://doi.org/10.1007/978-3-319-74336-3_360-1
 4. (2019), "Emancipation", S. Romaniuk et al. (eds.), The Palgrave Encyclopedia of Global Security Studies, https://doi.org/10.1007/978-3-319-74336-3_197-1
 5. (2019), "Offshore Balancing", S. Romaniuk et al. (eds.), The Palgrave Encyclopedia of Global Security Studies, https://doi.org/10.1007/978-3-319-74336-3_568-1
 6. (2019), "Neoliberalism", S. Romaniuk et al. (eds.), The Palgrave Encyclopedia of Global Security Studies, https://doi.org/10.1007/978-3-319-74336-3_88-1
 7. (2014), "Elestirel Teori ve Güvenlik: Kimin için Güvenlik", Çıtak, E. et al. (der.), Uluslararası İliskilerde Güvenlik: Teorik Degerlendirmeler, İstanbul, Uluslararası İlişkiler Kütüphanesi.
Ulusal/Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
 1. (2019), "Nazizmin Yükselişini Açıklamak ve Anlamak: “Alman İstisnacılığını” Yeniden Düşünmek", Birinci Dünya Savaşı ve Yirminci Yüzyıla EtkileriMülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi III.
 2. (2018), "Uluslararası İlişkiler Teorisinde Devlet Kişiliği, Faillik ve Yapı Tartışması: Bilimsel Realizm Çerçevesinde Bir Değerlendirme", Dönüşen Uluslararası Sistemde Devletlerin Dünyası, Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi II, 75-78.
 3. (2018), "Uluslararası Politikada Bölgesel Düzenler ve Yeni Bölgecilik", Avrasya Jeopolitigi ve Türkiye, 21-23.
 4. (2017), "Sovyet–Arnavutluk Ayrılıgı: Çatısmanın İdeolojik Biçimi Altında Yatan Nedenler", Ekim Devriminin Yüzüncü Yılı: Sovyetler Birliği, Soğuk Savaş, Uluslararası Sistem, Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi I, 83-87.