DOÇ. DR. LEYLA ÇİĞDEM DALKILIÇ    
Adı : LEYLA ÇİĞDEM
Soyadı : DALKILIÇ
E-posta : lcdalkilic@ankara.edu.tr, dalkilicleyla@hotmail.com
Tel : (0312) 310 32 80 (1577)
Ünvan : DOÇ. DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/leyla-cigdem-dalkilic
Kişisel Akademik Bilgiler

Adı Soyadı: Leyla Çiğdem Dalkılıç

Unvanı: Doç.Dr.


Eğitim Bilgileri


Doktora, St. Petersburg Devlet Üniversitesi, Filoloji Fakültesi, Rus Dili Bölümü, 2013

Doktora Tezi: Çağdaş Rus dilinde aktüel olmayan şimdiki zaman anlamındaki basit gelecek zaman yapıları (Формы простого будущего времени в значении неактуального настоящего в современном русском языке / Formı prostovo budushevo vremeni v znachenii neaktualnovo nastoyasheo v sovremennom russkom yazıke) http://spbu.ru/disser/%7Bzashiti_disser___id%7D/avtoref-Dalkilich.pdf


Yüksek Lisans: St. Petersburg Devlet Üniversitesi, Filoloji Fakültesi, Yabancılar için Rusça ve Rus Dilinin Öğretilmesi Metodu Bölümü, 2008

Yüksek Lisans Tezi: Çağdaş Rus dilinde kişi davranışlarının dışa yansıması anlamlarını içeren fiillerin ait olduğu sözcüklerin ve anlamsal grubun incelenmesi (Türkçe ile karşılaştırmalı) (Лексико-семантическая группа глаголов внешнего проявления отношения человека в современном русском языке (на фоне турецкого языка /Leksiko-semantiçeskaya gruppa glagolov vneshnego proyavleniya otnosheniya cheloveka v sovremennom russkom yazıke (na fone turetskogo yazıka)


Lisans: Ankara Üniversitesi, Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi, Rus Dili ve Edebiyatı, 2005


YAYINLAR


A -Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

A.1. Далкылыч Л.Ч. Выражение значения возможности/невозможности действия различными глагольными формами в современном русском языке. Вестник СПБГУ. Серия 9, Сентябрь. Филология. Востоковедение. Журналистика. Вып. 3. 2011. С. 101-103. http://elibrary.ru/item.asp?id=17091921 (Çağdaş Rus dilinde olasılık / imkansızlık anlamlarının farklı fiil kalıpları ile ifadesi. Vestnik SPBGU. Seri 9, Eylül. Filoloji, Doğu Bilimleri. Gazetecilik. Basım 3. 2011. Sf. 101-103)

A.2. Далкылыч Л.Ч. Модальная и временная семантика в высказываниях 
с формами простого будущего времени в современном русском языке. Вестник СПБГУ. Серия 9, Июнь. Филология. Востоковедение. Журналистика. Вып. 2. 2012. С. 126-131http://elibrary.ru/item.asp?id=17801893 (Çağdaş Rus dilinde geniş zaman kalıplarıyla oluşturulan söylemlerde kiplik ve zaman anlamı. Vestnik SPBGU. Seri 9, Eylül. Filoloji, Doğu Bilimleri. Gazetecilik. Basım 2. 2012. Sf. 126-131))

A.3. Türkçe’den Rusça’ya Çeviri Sorunları: Orhan Pamuk’un benim adım Kırmızı ve “Kar” adlı eserleri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi. 22 Nisan 2014. Sayı. 181. sf: 359-370.

A.4. Rus Halk Kültüründe Kolyada Bayramı. Folklor/Edebiyat Dergisi. Cilt 20. Sayı 79. 2014/3. sf: 79-92.

A.5. Rus Halk Kültüründe İvan Kupala Kutlamaları. Folklor/Edebiyat. Cilt. Sayı 81. 2015/ 1. sf. 151-159.

A.6. Kültürdilbilim çerçevesinde Rus dilinde ‘gibi’ bağlacı ile yapılan benzetmeler ve deyimlerin incelenmesi. Ankara Üniversitesi DTCF dergisi. 2015, Cilt 55, Sayı 1, 343-346.

A.7. Rus Dilinin Ulusal Derlemi. Turkish Studies. International Periodical fort he Languages and History of Turkish or Turkic. Volume 10/10 Summer 2015, p. 341-360. DOI number:http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8408 ISSN: 1308-2140, ANKARA-TURKEY.

A.8. Способы создание главного героя рассказа Т.Толстой "Петерс". (T. Tolstoy’un “Peters” adlı eserin başkahramanının meydana getiriliş şekli) Русский язык за рубежoм. No 4. (215) 2015. с. 79-84.

A.9. Познахариев В.В. и Далкылыч Л.Ч. Суворов и судьба турок, пленных в Измаиле. (Suvorov ve İzmaildeki esir Türklerin kaderi). Журнал «История в подробностях. Алексей Васильевич Суворов» 10 (64) 2015. с. 52-60. 

A.10. Rus Dilinde kiplik parçacıkları: Anlamı, dildeki işlevi ve çeviri sorunları üzerine. AVİD Avrasya incelemeleri dergisi, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü. Cilt 5, 2016, No:1 [İstanbul - 24.04.2017] sf: 167-198.

A.11. Rusçanın konuşma dili eğitiminde edimbilimin önemi – İdil Sanat ve Dil Dergisi. Cilt 6, Sayı 31, Bahar II, 2017. Sf. 923-939.  DOI: 10.7816/idil-06-31-04  

A.12. Rus dilinde Konuşma stilinin yapısal özellikleri. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi,57.1 (2017): 116-137,  DOI: 10.1501/Dtcfder_0000001506       ISSN: 2459-015 

A.13. Rus dilbiliminde Bilim Dalı Olarak Stilistiğin Gelişimi. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. Volume 12/15. (2017) P. 233.250. DOI Number: http//dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.11832. ISSN: 1308-2140, Ankara-TURKEY 

A.14. Причастие в русском и турецком языках в справнительном аспекте. (Karşılaştırmalı olarak Rus ve Türkçedeki Sıfat-Fiiller). Karadeniz Araştırmaları Balkan, Kafkas, Doğu Avrupa ve Anadolu İncelemeleri Karam. Güz 2017. Sayı 55. Cilt 14. E-ISSN 2536-5126. Sf. 253-268. 

A.15. Rusçanın Yabancı Dil Olarak Edinimindeki Zorluklar: Dilbilgisel Cinsiyet Kategorisi. SEFAD (38), 2017.s. 278-298.  E-ISSN: 2458-9081

A.16. The Differences in Translation of Russian Verbal Aspects From Russian to Turkish. DTCF Dil Dergisi. Cilt 57, sayı 2, 2017. s. 1208-1223.

A.17. Rusça ve Türkçedeki Zarf-Fiil Yapılarındaki Anlamsal Özellikler ve Zaman Kavramı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 58, sayı 2 (2018): 1184-1210.  

A.18. Rus Dilinde Zaman Anlamlarının Oluşumunda Görünüş Kategorisinin Etkisi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 58, sayı 2 (2018): 1278-1299.  

A.19. Averçenko’nun “Kara Güç” Adlı Eserinde Anlatım Gücü Olarak Semboller ve Retorik Figürlerin Analizi. Folklor/Edebiyat Dergisi. Cilt 24, Sayı 96, 2018/4. S. 111-125.


B -Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

B1. Çağdaş Rus dilinde emir kipindeki çok anlamlılık sorunu. TÖMER Dil Dergisi, Temmuz-Ağustos-Eylül 2012. Sayı 157. Sf. 7-20.

B2. Rus dilindeki ifade zenginliğinin Rus diline ve çeviri bilimine katkısı. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi. 2015, sayı:33, 107-122. ISSN 1300-4921


C -Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

C1. Далкылыч Л.Ч. Конкуренция видо-временных форм глагола в русском языке при передаче семантики настоящего-будущего времени совершенного вида (на материале параллельных турецких и русских текстов). Грамматика (русско-славянский цикл). Материалы секции ХХХIХ Международной филологической конференции. 15-20 марта 2010. Опубликовано: – СПб, 2011. – С. 63-7.


C2. Nazım Hikmet Anısına Doğu Edebiyatında Batı Edebiyatında Doğu Sempozyumuı. “Bir Safın Notlarında” Göçmen Rusların ve İstanbul’un hicivsel anlatımı. 25-30 Haziran 2015, Krakow-Polonya. 2015, Sage yayıncılık, reklamcılık, matbaacılık,  Ulus/ Ankara sf. 333-343


C.3. Uluslararası Rus Dili ve Edebiyat Eğitimcileri Ortaklığı “MAPRYAL” “ XIII. Dünya Kültürü Çerçevesinde Rus Dili ve Edebiyatı” kongresi. “Rus dilinde ön eksiz hareket fiillerinin öğreniminde Türk öğrencilerinin karşılaştıkları zorluklar 13-20 Eylül Granada-İspanya, 2015. 


C.4. International association of social science research. 01.-04.09.2016. Rome. University of Sapienza. “Reflection of aspect category in Russian to Turkish within the framework of tense category”. Sf. ISBN: 975-605-67057-0-0. 2016. International Association of Social Science Research Çanakkale, Turkey. Abstract no . 6134. Sf. 74. (Abstract book. XI. European conference on social and behavorial sciences)


C.5 İ.stanbul 2016 – Jeo-Kültürel Alanda İnsani Yaklaşımlar. VIII Uluslararası Sanal Forum. “Грамматическая интерференция в речи русских детей-билингвов, проживающих в Турции” (Türkiye’de yaşayan iki dilli çocukların dilinde görülen dilbilgisel farklar). İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı. Art Sanat Dergisi. Journalpark Open Journal Systems (Dergipark Açık dergi sistemleri). Tübitak-Ulakbilim 2016. S. 2018-2015. ISSN: 2148-358.


C.6. III. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu. Dil bilgisel terim eksikliklerinin yabancı dil eğitimde getirdiği sorunlar. 3-4 Kasım 2016. Osmangazi Üniversitesi/Eskişehir. Bildiri özetleri kitabı: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Basımevi. Sf. 88-89. ISBN 978-605-9975-15-5/ Bildiri kitabı: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Basımevi, 2007, ISBN: 9787-65-9975-19-3. sf. 425-438.

C.7. 5th International Symposium on Multidisiplinary Studies – 16-17 November Ankara/ Turkey. “Rus ve Türk Toplumu Arasındaki Kültürel Farkların Dile Yansıması: Çocuklara Hitap Şekli.” Filolojide Güncel Akademik Çalışmalar – 2018. Gece Kitaplığı Ankara, 2018. S. 11-25. 

C.8. Uluslararası Türk-Rus Dünyası Akademik Araştırmalar Kongresi 14-16 Aralık 2018. Ankara. “Yabancı Dil Eğitiminde Kültürün Önemi: Türkçedeki -Sın/Sin Eki ile Dile Getirilen Kalıplaşmış İfadelerin Rusçadaki Yansımaları”. Bildiriler - ISBN: 978-605-7634-09-2 S. 131-147. Ankara, 2019.


 D -Diğer Yayınlar


1. Далкылыч Л.Ч. Роль русского языка на международной арене // Филология и литературоведение. – Февраль 2014. - № 2 [Электронный ресурс]. URL: http://philology.snauka.ru/2014/02/672 ата обращения: 06.02.2014). (Rol’ russkogo yazık ana mejdunarodnoy arene / Uluslararası arenada Rus dilinin rolü //Filoloji ve Edebiyat Bilimi Dergisi – Şubat 2014, № 2


E. Uluslar arası Kitapta Bölüm


E.1. Далкылыч Л.Ч. Явление избыточности при выражении формы настоящего-будущего времени совершенного вида в современном русском языке (на материале переводов с турецкого языка). ACTA Linguistica Petropolitana. Труды института лингвистических исследований. т. VI, ч. 2. – СПб.: Наука, 2010. С. 430-450. http://elibrary.ru/item.asp?id=18886433


F. Ulusal Kitapta Bölüm


F.1. Yazarın stili, tarihi-kültürel olgular ve diller arası dil bilgisel farkların çeviri üzerindeki etkileri. Rus Dili ve Edebiyatının İzinde. Prof. Dr. Altan Aykut’a Armağan. Çeviri bilim yayın evi. Aralık 2016, Sf. 112-136


İdari Görevler


- Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığı Kasım 2014 – 2015.

- Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Erasmus Koordinatörü 2015 – halen

- Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği - 2016.

- Avrasya Rusya ve Doğu Avrupa Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi – 2015 halen

- Avrasya, Rusya ve Doğu Avrupa Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi  Müdür Yardımcılığı - 2017 halen


Çeviriler


1) 1988-1994 Karabağ Savaşı – İnsanlık tarihinin ilk terörist savaşı. Oleg Yureviç Kuznetsov.  Ermeni Araştırmaları Dergisi, 2017 (Makale)

2) Bir Safın Notları. Arkadi Averçenko. Doruk Yayınları. 2017 (Edebi eser çevirisi)

3) Ağlayan Adam. Aleksandr Grin.  Turnalar Dergisi. 2017. (Öykü)

4) Altın. Tatyana Tolstaya. Turnalar Dergisi. 2017. (Öykü)Yönetilen Tezler

2020, Seyfullah Koçak, "Raskolnikov'un Konuşma Dili", Yüksek Lisans Tezi, Ankara

Kitaplar

1. Rus dilinde Görünüş, Zaman ve Hareket Yöntemleri. Gece Kitaplığı, Ankara, 2019. s. 310.

2.  Rus Dilinin Grameri – Biçimbilgisi (Morfoloji). Gece Kitaplığı, Ankara, 2018. s. 417.

Konferans, Kongre ve Sempozyumlar

1)St. Petersburg Devlet Üniversitesi, XL Uluslararası Filoloji Konferansı, Gramer (Rusça-Slavistik bölümü) 14-19 Mart 2011

2)Rusya Bilimler Akademisi Dilbilimi Araştırmaları Enstitüsü, “Aleksandr Vladimiroviç Bondarko’nun 80. yaş gününe ithafen - Fonksiyonel Gramer: günümüz durumu ve perspektifleri” 16-18 Kasım 2010,  St. Petersburg.

3)Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu arasındaki diplomatik ilişkilerin 95. yıldönümüne ithafen düzenlenen Uluslararası tele/video konferansı. “Geçmişten Günümüze Rus Dilinin Türkiye’deki Yeri ve Rolü” Kuban Devlet Üniversitesi Rusya Federasyonu /Krasnodar (davetli konuşmacı)


 İş/Staj Deneyimleri:

Smolniy Enstitüsü Edebiyat Fakültesi Filoloji bölümü. Rusça pratik ders eğitimi (Mart-Nisan-Mayıs-Haziran 2011)

T.C. St. Petersburg Başkonsolosluğu/ Staj (Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 2011)

T.C. St. Petersburg Başkonsolosluğu/ Mütercim-Tercüman (Ocak 2012-Kasım 2014)

Burslar

Rusya Federasyonu Eğitim Bursları (Yüksek Lisans)

Rusya Federasyonu Eğitim Bursları (Doktora)

Araştırma-uygulama projeleri

Rusya Bilimler Akademisi Dilbilimi Araştırmaları Enstitüsü tarafından yürütülen ve araştırmacı olarak yer aldığım dildeki fazlalık olgusunun incelendiği araştırma-uygulama projesi. Projenin sonunda Enstitü tarafından 2010 yılında “Dilin Gramer Yapısındaki ‘fazlalık’ olgusu” isimli bir derleme yayınlanmıştır. Избыточность в грамматическом строе языка // Acta linguistica petropolitana. Труды лингвстических исследований РАН. Т. 6 № 2. СПб. 2010