DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET AKIN    
Adı : MEHMET
Soyadı : AKIN
E-posta : makin@ankara.edu.tr, akinmehmet55@hotmail.com
Tel : 5358633425
Ünvan : DR. ÖĞR. ÜYESİ
Birim : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/mehmet-akin
Kişisel Akademik Bilgiler


 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İlahiyat Fakültesi

Ankara Üniversitesi

2006

Y. Lisans

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Ankara Üniversitesi

2007

Bütünleşik Doktora


Sosyal Bilimler Enstitüsü

Ankara Üniversitesi

2016


   Bütünleşik Doktora Tezi: "Nesefi Tefsirinde Müşkilu'l Kur'an", Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2016.

 

Görevler:

Görev Unvanı

          Görev Yeri

Yıl

İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni

İstanbul Taksim İlköğretim Okulu

2010–2012

Öğrt. Gör.

 İlahiyat Fakültesi, Ankara Üniversitesi

2013-2016


Öğrt. Gör. Dr.


Dr. Öğr. Üyesi

 

İlahiyat Fakültesi, Ankara Üniversitesi


İlahiyat Fakültesi, Ankara Üniversitesi2016-2020


2020-......


 

 YAYINLAR


A. ULUSAL-ULUSLARARASI  HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

  

 M. Akın, vd.,(2018), "Radikalleşmenin ve Şiddet Yönelimli Davranışların Önlenmesinde Evrensel Değerlerin Rolü", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, cilt: 7, sayı: 4, ss. 3103-3111.

 M. Akın, vd., (2018), "Göç Olgusunun Dini ve Toplumsal Yansımaları: Kur'an'daki Atıflar Bağlamında", Journal of History Culture and Art Research, cilt: 7, sayı: 5, ss. 596-605.

M. Akın, vd.,  (2018), "Bireysel ve Toplumsal Boyutlarıyla İslam'da 'İhsan' Erdemi", International Journal of Culture and Social Studies (IntJCSS), cilt 4, sayı: 2, ss. 640-649.

M. Akın, vd.,  (2018), “Kur’an Ayetlerinin Dini Motifli Şiddetin Meşrutiyet Kaynağı Olarak Kullanılması: Enfal Suresi 8/39 Örneği”, Turkish Studies, Volume 13/3, Spring 2018, pp. 1-16

       M. Akın, (2017).Nesefi Tefsirinde Müşkilu’l-Kur’an Açısından ”Ruyetullah ve

Yedullah”.  İslami Araştırmalar Dergisi, c.28, s.1, ss.67-75.

      M. Akın, (2017). "Mesuliyet Açısından Fiillerin Yaratıcısı Hidayet ve Dalalet Meselesi". Turkish Studies Dergisi, c.12, s.10, ss.21-30.

      M. Akın, (2017). "Yaratılış Gayesi Bilincinin İnsan Davranışlarına Etkileri".  Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, c.10, s.49, ss.699-705.

        M. Akın, (2017). "Sorumluluk Anlamında Bireysel Ve Toplumsal Etkileşim", İnternational Journal of Social Sciences and Education Research, c.3, s.2, ss.540-548.

     M. Akın, (2016). "Bakara Suresi 6-7. Ayetler Çerçevesinde İnsan İradesine İlahi Müdahelenin Sınırları". Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, c.9, s.47, ss.999-1004.

      M. Akın, (2016). "Kur'an'ı Anlamada Müşkilatın Giderilmesi" Toplum Bilimleri Dergisi, c. 10, s.19, ss.367-378.

   

		


B. ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER


M. Akın, vd.,  (2018), "İslam'da 'İffet' Kavramının Sosyo-Teolojik Bağlamı", Al-Farabi 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 09-11 Kasım 2018, Ankara.

M. Akın, vd.,  (2018), "'İhsan' Kavramı Örneğinde İyiliğin Sosyo-Teolojik Bağlamı", Al-Farabi 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 09-11 Kasım 2018, Ankara.

M. Akın, vd., (2018), "Radikalleşmenin ve Şiddet Yönelimli Davranışların Önlenmesinde Evrensel Değerlerin Rolü", 5. Uluslararası Din Bilimleri Sempozyumu, 25-27 Ekim 2018, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.

M. Akın,vd., (2018), "Sosyo-Teolojik Bağlamda Kur'an'da Bireye İlişkin Atıflar",  5. Uluslararası Din Bilimleri Sempozyumu, 25-27 Ekim 2018, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.

M. Akın, vd., (2018), "Kur'an Bağlamında Etkili İletişimde Sevginin Rolü", 3. Akşemseddin Uluslararası İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Kongresi, 12-16 Eylül 2018, Hitit Üniversitesi, Çorum.

M. Akın, vd.,  (2018), “Cihat Sözcüğünün Dini Motifli Şiddetin Meşrutiyet Aracı Olarak Kullanılması: Saf Suresi 61/11 Örneği”, 6. Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi, 29-31 Mart 2018, Ankara.

M.Akın, vd.,, (2018), “Etkili İletişimin Dinsel ve Dilsel Kodları: İsra    Suresi 17/53 Örneği”, 6. Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi, 29-31 Mart 2018, Ankara.

M.Akın, vd. (2018), "Yabancı Düşmanlığı ve Irkçılık Bağlamında Dinsel Şiddeti Besleyen Faktörler", 4. Uluslararası Din Bilimleri Sempozyumu, 3-5 Mayıs 2018, Alaattin Keykubat Üniversitesi, Alanya/Antalya
     M.Akın,vd. (2018), "Toplumsal Yardımlaşma ve Dayanışma Olgusunun Sosyo-Teolojik Temelleri", 4. Uluslararası Din Bilimleri Sempozyumu, 3-5 Mayıs 2018, Alaattin Keykubat Üniversitesi, Alanya/Antalya.

     M.Akın, (2017). "Kur'an'ın Irkçılık Ve Yabancı Düşmanlığına Bakışı", Ortak Değerlerin Avrupa Barşına Katkıları, Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum, 26 Mart, Ankara.

   M. Akın, vd. (2017). "Helal Turizm Konseptinin Örgütsel Değişim Kapsamında Değerlendirilmesi".  1. International Halal Tourism Congress, Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum, 8 Nisan , Alanya.
        M. Akın, vd., (2017).  "Helal Konseptli Konaklama İşletmelerine Yönelik Yapılan Online Müşteri Şikâyetleri Üzerine Bir Araştırma: Halalbooking.Com Örneği".  1. International Halal Tourism Congress, Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum, 8 Nisan , Alanya.

     M. Akın, (2017).  "Kur’an’da Bireysel ve Toplumsal Açıdan İyiliğin Önemi".  2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Özet Bildiri/Sözlü Sunum, 19 Mayıs , Antalya.

       M. Akın, (2017). "Kur'an'a Göre Göç Olgusu", 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Özet Bildiri/Sözlü Sunum, 27 Ekim , Kahramanmaraş.

       M. Akın, vd. (2018). "Enfal Suresi 39. Ayetin Dini Motifli Şiddetin Meşruiyet Kaynağı Olarak Kullanılması", Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 2-4 Şubat, Kemer.

      M.Akın, vd. (2018). "Cihat Sözcüğünün Dini Motifli Şiddetin Meşruiyet Aracı Olarak Kullanılması: Saf Suresi 61/11 Örneği", 6. Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi, 29-31 Mart 2018, Ankara.

          M.Akın, vd. (2018). "Cetkili İletişimin Dinsel Ve Dilsel Boyutları İsra Suresi 17/53 Örneği", 6. Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi, 29-31 Mart 2018, Ankara.

     M. Akın, vd. (2018), "Kur'an Perspektifinden Göç Olgusunun Teolojik Ve Sosyolojik Yansımaları", Uluslararası İnsan Ve Toplum Bilimleri Sempozyumu, 07-09 Nisan 2018, Antalya.

        M. Akın, vd. (2018), "Abdullah Cevdet'in Batılılaşma Düşüncesinde Dinin Rolü", Uluslararası İnsan Ve Toplu

M. Akın, (2016). "Individual and social interaction in the sense of responsibility".  2 th International Conference on Social
Sciences and Education Research, Özet Bildiri/Sözlü Sunum,5 Kasım , İstanbul.

m Bilimleri Sempozyumu, 07-09 Nisan 2018, Antalya.

    

       

  
C. KİTAP VE BİLİMSEL TOPLANTI DEĞERLENDİRMELERİ

     M. Akın, (2017). Gus Martin, Terörizm: Kavramlar ve Kuramlar, Dini Araştırmalar Dergisi,(Kitap Tanıtımı) c.20, s.52, ss.229-231.


        Seminer/Panel/Konferans/Çalıştay

      M. Akın, (2017). "Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığının Önlenmesinde Ortak Değerlerin Rolü", Ortak Değerlerin Avrupa Barışına Etkileri Semineri, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Ebu Hanife Konferans Salonu, 14 Nisan.

       M. Akın, (2017). "Evin Okula Yaklaşması Anne Baba Rolleri" Çocuklarda ve Gençlerde Dini Ve Manevi Eğitim, 20 Aralık.

     M.Akın, (2018), "Küreselleşen Dünyada Din Dili", 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (ASOS) Din Bilimleri Çalıştayı, 4 Mayıs 2018, Alaattin Keykubat Üniversitesi, Alanya/Antalya.


           Araştırma

     M. Akın, (2017). "Nesefi Tefsirinde Fatiha suresinin Dil ve Gramer Açısından Değerlendirilmesi", Ürdün’de Nesefi tefsiriyle ilgili yapılmış akademik çalışmalar., Ürdün Üniversitesi, 2017 Haziran-2017 Eylül.