PROF.DR. MUHAMMET MUSTAFA ÇAKMAKLIOĞLU    
Adı : MUHAMMET MUSTAFA
Soyadı : ÇAKMAKLIOĞLU
E-posta : mcakmaklioglu@ankara.edu.tr, mcakmaklioglu@hotmail.com
Tel : 0.532.6721589
Ünvan : PROF.DR.
Birim : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : Temel İslam Bilimleri (Tasavvuf)
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/muhammet-mustafa-cakmaklioglu
Kişisel Akademik Bilgiler

 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Muhammet Mustafa ÇAKMAKLIOĞLU

Doğum Tarihi: 1970

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İlahiyat Fakültesi

Erciyes Üniversitesi

1995

Y. Lisans

Sosyal B. Enstitüsü (TİB)

Erciyes Üniversitesi

1998

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Sosyal B. Enstitüsü (TİB)

Ankara Üniversitesi

2005

Doç.

 İlahiyat

Erciyes Üniversitesi

2011

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

“Hüsâmeddîn Bitlisî’nin “Kitâb’un-Nusûs” İsimli Eserinin Tahkîk ve Tahlîli”

Danışman: Prof. Dr. Mustafa KARA (Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Doktora Tez Başlığı ve Danışmanı:

“İbnü’l-Arabî’de Dil-Hakîkat İlişkisi, Marifetin İfadesi Sorunu”

Danışman: Prof. Dr. Ethem CEBECİOĞLU (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

GÖREVLER

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

 İlahiyat Fakültesi (Erciyes Üniversitesi)

1996-1999

Ar.Gör.

 Sosyal Bilimler Enstitüsü (Ankara Üniversitesi)

1999-2005

Dr.Ar.Gör.  

 İlahiyat Fakültesi (Erciyes Üniversitesi)

2005-2008

Yrd.Doç.

 İlahiyat Fakültesi (Erciyes Üniversitesi)

2008-2011

Doç. Dr.

İlahiyat Fakültesi (Erciyes Üniversitesi)

2011-2014

Doç. Dr.

İlahiyat Fakültesi (Ankara Üniversitesi)

2014-

Doç. Dr.

İlahiyat Fakültesi (Manas Üniversitesi/Bişkek)

2015-

 

İDARİ GÖREVLER

  1. Tasavvuf Tarihi Anabilim Dalı Başkanı (2008-2011; 2012-2014)
  2. Erciyes Üniversitesi Davud el-Kayseri Araştırma Merkezi Müdürü (2012-2014)

YURT DIŞI GÖREV VE ARAŞTIRMA TECRÜBESİ

  1. Alanıyla ilgili araştırma, Ezher ve Kahire Üniversitesi, Kahire/Mısır (Temmuz-Eylül 2000)
  2. Wisiting Scholar (Misafir Öğretim Üyesi), University of North Carolina NC/USA, Carolina Center of Middle East Studies. (Şubat 2011-Ocak 2012)
  3. Öğretim Üyesi, Kırgız-Türk Manas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Bişkek/Kırgızistan. (Eylül 2015- 

 

ESERLER LİSTESİ

A.     Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

1.     “İşlevselliği Açısından Tasavvufi Ahlak Nazariyesi”, Ahlak ve Değerler Sempozyumu, Bişkek 2017.

2.      “İsmail Rusûhî Ankaravî’nin el-Hikemü’l-Münderice fi Şerhi’l-Münferice adlı Şerhi ve Tasavvufî Muhtevası”, Uluslararası Hacı Bayram-ı Veli Sempozyumu II, Ankara 2017.

3.     Hacı Bayram-ı Veli’nin Müridi Yusuf Hakiki Baba’ya Göre Muhabbet”, Uluslararası Hacı Bayram-ı Veli Sempozyumu, Ankara 2016.

4.     “Dâvud el-Kayserî’ye Göre Sufi Epistemolojisinin Temel Bir Kavramı Olarak Keşf ve Türleri” (Uluslararası Davud el-Kayseri Sempozyumu), 9-10 Mayıs 2015 İZNİK/BURSA

5.     “Üftâde’nin Şathiyâne İfadelere Yaklaşımı: Yoğun Tasavvufî Tecrübeleri İfade etme Problemine Katkıları” (Uluslararası Üftâde Sempozyumu), 18-20 Nisan 2014 Bursa.

6.     “Hâce Muhammed Lütfî’nin Şiirlerinde Cemâl Müşahedesi” (Uluslararası Hâce Muhammed Lütfî (Alvarlı Efe) Sempozyumu), 25-26 Nisan 2013 Erzurum.

7.     “Abdullah Bosnevî’nin Fusûs Şerhinde Velayet Düşüncesi” (I. Uluslararası Abdullah Bosnevî Sempozyumu) 23-27 Mayıs 2013, Saraybosna/Bosna Hersek.

8.      “Şems-Mevlânâ Buluşmasının Tasavvufî Tecrübe Açısından Değeri”, (Uluslararası Şems-i Tebrîzî Sempozyumu, 11-16 Aralık 2009, İstanbul-Konya.)

9.     “İbn Arabi’ye Göre Gerçek Mutluluğa Erişmenin Yolu: Kimyâu’s-Saâde”, (Uluslararası Modern Çağ ve İbn Arabi Sempozyumu) , 23-28 Mayıs 2008, İstanbul-Şam.

10.  “Mevlânâ’ya Göre Dindarlıkta Sûretten Mânâya Yöneliş”, (Uluslararası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu, 26-28 Ekim 2007 Urfa.)

 

B.     Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1.   “Dâvud el-Kayserî’ye Göre Sufi Epistemolojisinin Temel Bir Kavramı Olarak Keşf ve Türleri”, MANAS Journal of Social Studies, 2017 cilt: 6, sayı: 4.

2.   İbnü’l-Arabi’nin Marifet Teorisi Açısından Aklın Değeri”, MANAS Journal of Social Studies, 2016 cilt: 5 sayı: 3.

3.   “Abdullah Bosnevî’nin Fusûsu’l-Hikem Şerhinde Velayet Düşüncesi”, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, yıl: 2014, c. 9, sayı: 2, 126-146.

4.   “Yoğun Tasavvufî Tecrübelere İlişkin Söylemin İmkânı ve İşlevselliği”, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Ocak-Nisan/ Cilt: 14 Sayı: 1/2014, 85-122.

5.      “Hâce Muhammed Lütfî’nin (Alvarlı Efe) Şiirlerinde Cemâl Müşahedesinin Yansımaları” Gazi Osman Paşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, I, (2013), 99-124.

6.   “İbnü’l-Arabî’ye Göre İlâhi Sıfatların Âlemde Tecellisi: Allah-Âlem Münasebeti Etrafında Ortaya Çıkan Bazı Problemler”, Tasavvuf, İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, yıl: 14, sayı: 31, ocak-haziran 2013. ss. 1-32.          

7.   “Modern Dünyada Ezeli Hikmet Geleneğinin Yeniden Canlanışı: Batı’da İbnü’l-Arabî’ye Yönelik İlginin Tarihi Seyri” Tasavvuf, İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, İbnü’l-Arabî Özel Sayısı-II,  yıl: 9, sayı: 23, ocak-haziran 2009. ss. 425-456.

8.   “İbnü’l-Arabî’nin Nübüvvet-Velayet Hakkındaki Görüşleri ve İbn Teymiyye’nin Bu Husustaki Eleştirileri” Tasavvuf, İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, İbnü’l-Arabî Özel Sayısı, yıl: 9, sayı: 21, ocak-haziran 2008. ss. 213-255.

9.   “Mevlânâ’ya Göre İnanç ve İbadet Boyutlarıyla Dindarlıkta Sûretten Manaya Yöneliş” Marife Mevlana Özel Sayısı, yıl: 7, sayı: 3, kış 2007. ss. 7-28.

10.  “Klasiklerimiz/XVI, et-Tedbîrâtü’l-İlâhiyye fî Islâhı Memleketi’l-İnsâniyye”, Tasavvuf, İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, yıl: 7, sayı: 17, temmuz-aralık 2006. ss. 283-302.

11.               “Hallâc’ın “Ene’l-Hakk” Sözü Bağlamında Mevlânâ’nın Şatahât Yorumu” Tasavvuf, İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, yıl: 6 sayı: 15, temmuz-aralık 2005. ss. 191-223.

12.               Muhyiddin İbnü’l-Arabî’ye Göre Hayâl ve Düzeyleri”, Tasavvuf, İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, yıl: 4, sayı: 10, Ocak-Haziran 2003. ss. 299-329.

13.               “Klasiklerimiz/X, el-Fütûhâtü’l-Mekkiyye”, Tasavvuf, İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, yıl: 4, sayı: 11, temmuz-aralık 2003. ss. 407-444.

C. Kitaplar

C.1.Telif Kitaplar

C.1.1. Hakikat Yolcusunun Son Durağı: Abdulcebbâr en-Nifferî’ye Göre Vakfe, Litera Yayıncılık, İstanbul, 2016.

 

C.1.2. İbn Arabi’ye Göre İbadetlerin Manevi Yorumu, İnsan Yayınları, İstanbul 2011.

 

C.1.3. İbn Arabi’de Marifetin İfadesi, İnsan Yayınları, 3. Baskı, İstanbul 2013.

 

C.2.Kitapta Bölüm

 

C.2.1.Tasavvuf, ed. Kadir Özköse, Grafiker Yay. Ankara 2012, Tasavvufun Sembolik Dile Sahip Olması, ss. 42-48; Rasyonel Bilgi İle İlhami/Ledünni Bilginin Özelliği, ss.59-63; Sufilerin Vahiy ve Kur’an Telakkisi, ss. 63-81.

 

D. Çeviriler:

 

D.1.Çeviri Kitap

 

D.1.1. Geylani Tefsiri, (Komisyon) II. cilt: Tevbe, Yunus; III. cilt: Mü’minun; IV. Cilt: Secde, Ahzâb; V. Cilt: Hucurat, Kaf, Zariyat; VI. cilt: Tekvir, İnfitar, Mutaffifin; İnşikak, Buruc, Tarık surelerinin tercümesi), Geylani Araştırma ve Yayın Merkezi, İstanbul 2012.

 

D.1.2. James Winston Morris, The Reflective Heart, Kalp Aynası, İnsan Yayınları, İstanbul 2015

 

D.2. Çeviri Makale

D.2.1. “Meriniler Dönemi’nde Fas’ta Fakih-Fakir Karşıtlığı: Bir Polemiğin Epistemolojik Boyutları” Bilimnâme, yıl: 2012/1 sayı: XXII.

D.2.2. “İbn Arabi’nin Eserlerinde Dil ve Harfler Sembolizmi”, Bilimnâme, yıl: IV, sayı: X, 2006.

D.2.3. “Modern Mısır’da el-Ezher Sûfizmi: Sûfî Düşüncesi”, Tasavvuf, İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, yıl: 3 sayı: 8, ocak-haziran 2002.

D.2.4. “Bir Şeyhin Çok Yönlü Rolleri ve Sezgileri: Siyâsî ve Dînî Otoritenin Sembolik İfadeleri”, Tasavvuf, İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, yıl: 1 sayı: 2, temmuz-aralık 1999.

 

E. Röportaj

1. “Mevlana ve Mevlevîlik Kültürü Üzerine Söyleşi” Tasavvuf, İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, Mevlânâ Armağanı Sayısı, yıl: 8, sayı: 20, Aralık 2007. ss. 365-373.

 

F. Kitap ve Tez Tanıtımı

1. The Reflective Heart, Discovering Spiritual Intelligence in Ibn ‘Arabi’s Meccan Illuminations, (James Winston Morris, Fons Vitae, Louisville 2005), İslam Araştırmaları Dergisi, sayı 23, İSAM, İstanbul 2010, s. 153-157.

2. Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, (Ethem Cebecioğlu, Ankara 1997), Tasavvuf, yıl: 1, sayı: 3, Nisan 2000, s. 241-243

3. Sufi Psikolojisi, (Haz: Kemal Sayar, İstanbul 2000), Tasavvuf, yıl: 2, sayı: 4, Eylül 2000, s. 257-259

4. Bir Türk Mutasavvıfı Abdülmecid Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufi Görüşleri, (Cengiz Gündoğdu, Ankara 2000), Tasavvuf, yıl: 2, sayı: 6, Mayıs 2001, s. 323-325

5. Sufi ve Dil, Mevlana Örneği, (İbrahim Emiroğlu, İstanbul 2002),Tasavvuf, yıl: 3, sayı: 9, Temmuz-Aralık 2002, s. 447-448

6. Osmanlılar’da Tasavvuf, XVI.Yüzyıl, (Reşat Öngören, İstanbul 2000), Tasavvuf, yıl: 3, sayı: 7, Eylül-Aralık 2001, s. 363-366.

7. Hüsamettin Bitlisi’nin Kitabu’n-Nusûs İsimli Eserinin Tahkik ve Tahlili, (M. Mustafa Çakmaklıoğlu, Kayseri 1998),Tasavvuf, yıl: 2, sayı: 5, Ocak 2001, s. 253-266

8. İbnü’l-Arabi’de Varlık Ve Mertebeleri, (Mahmut Erol Kılıç, İstanbul 1995), Tasavvuf, yıl: 2, sayı: 6, Mayıs 2001, s. 303-316.