PROF.DR. MEHMET YILMAZ    
Adı : MEHMET
Soyadı : YILMAZ
E-posta : mehmetyilmaz@ankara.edu.tr, scimehmet@gmail.com
Tel : 0312 212 67 20 /1228
Ünvan : PROF.DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : İSTATİSTİK BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İstatistik

Ankara Üniversitesi

1997

Y. Lisans

İstatistik

Ankara Üniversitesi

2000

Doktora

İstatistik

Ankara Üniversitesi

2004

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı :

“İki Boyutlu Bağımlığın Oransal İstatistik Yöntemi ile Saptanması” 

(Danışman: Prof. Dr. Yalçın TUNCER)

Doktora Tez Başlığı  ve  Tez Danışman(lar)ı :

“Konveks Sıralama İle Boyutlu Dağılımların Bağımlılık Yapılarının İncelenmesi”  

(Danışman: Prof. Dr. Yalçın TUNCER)

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar. Gör.

 Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi

1999-2004

Dr. Ar. Gör.

 Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi

2004-2004

Dr. Öğr. Gör.  

 Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi

2004-2008

Yrd. Doç. Dr.

 Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi

2008-2012

Doç. Dr.

 Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi

2012-2017

Prof. Dr.

 Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi

2017-


ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

  A1.    Tuncer, Y., Arslan, F. and Yilmaz, M. Some Comments on Concentration and Expansion Functions as Applied to Bivariate Dependence, Commun. Fac. Sci. Univ. Ank. Series A1 V.49. pp. 145-159, (2000). (Math.  Reviews)

 

  A2.    Yilmaz, M. and Tuncer Y. Link Between Convex Ordering and LTD Ordering. Commun. Fac. Sci. Univ. Ank. Series A1 V. 54(2), pp. 27-32, (2005). (Math.  Reviews)

 

  A3.    Yilmaz, M. and Tuncer Y. Convex Ordering for Bivariate Distributions, Communications in Statistics - Theory and Methods, Vol. 36(3), pp. 465-472 (2007). (SCI-EXPANDED)

 

  A4.    Yilmaz, M. Edgeworth Series Approximation for Chi-Square Type Chance Constraints, Commun. Fac. Sci. Univ. Ank. Series A1 V. 56(2),  pp. 27-37, (2007). (Math.  Reviews)

 

  A5.    Yilmaz, M. and Topçu, B. Stochastic inequalities for weighted sum of two random variables independently and identically distributed as exponential, Statistics and Probability Letters 78, pp. 3152-3158, (2008). (SCI-EXPANDED)

 

  A6.    Yilmaz, M. and Topçu, B. Some Comments on Solving Probabilistic Constrained Stochastic Programming Problems, Selçuk J. Appl. Math., 9(2), pp. 29-44, (2008). (Math.  Reviews)

 

  A7.    Topçu, B. and Yilmaz, M. Covariance Functions and Some Relations of Dependence, Bulletin of Statistics & Economics, Vol 3(9), pp. 14-32, (2009). (Math.  Reviews, MathSciNet) 

 

  A8.    Yilmaz, M. Edgeworth Series Approximation for Gamma Type Chance Constraints, Selçuk J. Appl. Math., Vol 10(1), pp. 75-89, (2009). (Math.  Reviews)

 

  A9.    Yilmaz, M. Convex transformation on survival functions and related dependence concepts, Stat. Papers, 52, 355–370, (2011). (SCI-EXPANDED)

 

A10.    Tuncer, Y., Arslan, F. and Yilmaz, M. Functions of Concordance and Dependence with Related Measures, Communications in Statistics - Theory and Methods, 40(18), 3349-3365, (2011). (SCI-EXPANDED)

 

A11.    Yilmaz, M.  The Hazard Rate Properties Of Parallel And Series Systems For Bivariate Exponential Distributions,2011,Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics,40(6), 895 – 906. (SCI-EXPANDED)

 

A12.    Yilmaz, M. Hazard Rate Properties of Systems with Two Components,2012,Communications in Statistics—Theory and Methods,41, 2111–2132. (SCI-EXPANDED)

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Yilmaz, M. Reliability Properties of Systems with Three Dependent Components, International Congress in Honour of Professor H. M. Srivastava on his 70th Birth Anniversary. Uludag University, Bursa. Abstract Booklet, p.133, (2010).

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

  D1.    Yılmaz, M. ve Topçu, B. Konveks Sıralı Aile Üzerinde İki Boyutlu Artan (Azalan) Bozulma Oranı Kavramları, AKU-Journal of Science, Vol.6(1-2), pp.447-458   (2007). (Academic Abstracts FullTEXT)

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 

   E1.    Topçu, B., Yılmaz, M. ve Tuncer, Y. (2002) Kovaryans Fonksiyonları, İlişkileri ve Bağımlılık Kavramları, "İstatistik Günleri 2002 Sempozyumu", p. 46, Hacettepe Üniv. Ankara. (Bildiri Özetleri Basıldı)

 

 

   E2.    Yılmaz, M., Topçu, B., Arslan, F. ve Tuncer, Y. (2002) Yoğunlaşma ve Seyrelme (Genleşme) Fonksiyonları, "İstatistik Günleri 2002 Sempozyumu", p. 31, Hacettepe Üniv. Ankara. (Bildiri Özetleri Basıldı)

 

   E3.    Yılmaz, M., Tuncer, Y. (2004) Bir ve İki Boyutlu Dağılımlar için Konveks Sıralama, "İstatistik Günleri 2004 Sempozyumu", pp. 171-176, Kuşadası-Aydın. (Tam Metin Basıldı)

 

   E4.    Yılmaz M., Yağcı, B. (2005) İki Boyutlu Yaşam Dağılımları için Konveks Sıralı Aile Üzerinde IHR (DHR) Kavramları, 4. İstatistik Kongresi, pp. 167-172, Belek-Antalya. (Tam Metin Basıldı)

 

   E5.    Yılmaz M. (2006) Yaşam Fonksiyonlarının Konveks Dönüşümleri Yardımı ile Bazı Bağımlılık Kavramlarının Açıklanması ve Güvenirlik Teorisinde Kullanımı, “İstatistik Günleri 2006 Sempozyumu” pp. 360-366, Antalya, Türkiye. (Elektronik Ortamda Tam Metin Basıldı)

 

   E6.    Yılmaz M., Topçu, B. ve Bekçi M. (2007) Bağımsız İki Rasgele Değişkenin Ağırlıklı Toplamı için Stokastik Eşitsizlikler, 5. İstatistik Kongresi, pp. 92-93, Belek-Antalya. (Bildiri Özetleri Basıldı)

 

   E7.    Topçu, B., Yılmaz, M. (2008) Kuantil Kovaryans (Q kovaryans), “İstatistik Günleri 2008 Sempozyumu” VI. İstatistik Günleri Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, p.33, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İstatistik Bölümü, Samsun. (Bildiri Özetleri Basıldı)

 

G. Atıflar:

 G1.    Sa Durante, F., Foschi, R., Sarkoci, P. Distorted copulas: constructions and tail dependence. Comm. Statist. Theory Methods 1532-415X, Volume 39, Issue 12, 2010, Pages 2288 – 2301. (Atıf Yapılan Yayın No: A3). (SCI-EXPANDED)

 

 G2.    Foschi, R. Evolution of conditional dependence of residual lifetimes,  Ph.D. Thesis in Mathematics, UNIVERSIT`A DEGLI STUDI LA SAPIENZA FACOLT`A DI SCIENZE MM. FF. NN., 2010, 108 pages. (Atıf Yapılan Yayın No: A3). (SCI-EXPANDED)

 

 G3.    Kaynia, M. Analysis and Improvement of Wireless Ad Hoc Network Performance Through MAC and PHY Layer Design, Ph.D. Thesis, Norwegian University of Science and Technology, Faculty of Information Technology, Mathematics and Electrical Engineering, Department of Electronics and Telecommunications, 2010, 224 pages. (Atıf Yapılan Yayın No: A4). (Math.  Reviews)

 

H. Hakemlik Yapılan Bilimsel Dergiler :

  H1.            e-Journal of New World Sciences Academy, Volume: 4, Number: 4, 2009

 

  H2.            Scientific Research and Essay Vol.4 (11), 2009

 

  H3.            Communications, Series A1: Mathematics and Statistics, Vol.58(2), 2009

 

  H4.            Journal of Computational and Applied Mathematics, Special Issue: Proceedings ICCAM 2009

 

  H5.            İstatistik Araştırma Dergisi, Sayı 9, 2012

 

  H6.            Selcuk Journal of Applied Mathematics, Vol 13, No 2.  2012

 

  H7.            İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2012

 

 I. Yüksek Lisans/Doktora Tez (TIK) Jüri Üyeliği:

I1. Erdoğmuş, B., “Bankalarda Mali Başarısızlıkların Önceden Tespitinde Erken Uyarı Sistemi ve Bir Uygulama” , Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mart, 2010. (Tez Jüri Üyeliği)

I2. Alkan, B. B., “Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemlerde Biplot Tekniği”, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri       Enstitüsü. (Tez İzleme Komitesi Üyeliği, Tez Jüri Üyeliği, 2011 )

I3. Yılmaz, G. P., “Zaman Serilerinde Spektral Yöntemler ve Bazı İktisadi Uygulamaları”, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri      Enstitüsü. (Tez İzleme Komitesi Üyeliği)

I4. Çelik, N.  “ANOVA Modellerinde Çarpık Dağılımlar Kullanılarak Dayanıklı İstatistiksel Sonuç Çıkarımı Ve Sigortacılıktaki Uygulamaları”, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. (Tez İzleme Komitesi Üyeliği)

 

J. Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

J1. Sugüneş, Ö., “Yazılımda İstatistiksel Süreç Kontrolü ve Güvenirlik Tahmini” , Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Nisan, 2010.

 

J2. Güvendiren, B., “Stokastik Olarak Birbirlerine Bağlı İki Bileşenin Oluşturduğu Sistemlerin (Seri-Paralel) Bozulma Oranlarının Özelliklerinin Belirlenmesi”, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Temmuz, 2010.

 

J3. Dere, Ü.M. “Dış Ticaretin Ekonometrik Modellenmesi”, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mayıs, 2012.

 

J4. Aysan, G. “Kayıp Verili Değişkenlerle Türkiye'ye Gelen Turist Sayısının Modellenmesi” Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Nisan, 2013.

 

 

L. Projelerde Yaptığı Görevler :

L1. Belediye Başkanlarımızın Beklentilerini Belirleme Projesi, Türkiye Belediyeler Birliği (Union of Manucipalities of Turkey) Mayıs, 2009-Eylül 2009, (Kitapçık biçiminde basıldı, 2010).

M. İdari Görevler :

M1. İstatistik Günleri Sempozyumu “İGS2006” Düzenleme ve Yürütme Kurul Üyeliği, 2006.

 

M2. İstatistik Bölümü, Yandal/Çift Dal Koordinatörlüğü, Ankara Üniv. Fen Fakültesi İstatistik Bölümü, 2007-.

 

M3. Ankara Üniv. Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (ADAUM) 2012-2015 dönemi Merkez Kurulu üyeliği.

 

M4. Bologna Süreci, Lisans ve Lisans Üstü Eğitim Programlarını Geliştirme Çalışması, Bölüm Koordinatörlüğü, 2010-.

M5. İstatistik Bölüm Başkan Yardımcılığı, 2013-