PROF.DR. MESUT OKUMUŞ    
Adı : MESUT
Soyadı : OKUMUŞ
E-posta : mesuto@ankara.edu.tr, drmokumus@yahoo.com
Tel : +90 (312) 212 68 00 / 1245
Ünvan : PROF.DR.
Birim : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (TEFSİR)
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/mesut-okumus
Kişisel Akademik Bilgiler


Adı Soyadı:  Prof. Dr. Mesut OKUMUŞ

Doğum Tarihi: 25 Ekim 1964

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İlahiyat Fakültesi Atatürk Üniversitesi

1988

Y. Lisans

Sosyal Bilimler Enstitüsü /  Temel İslam Bilimleri

Ankara Üniversitesi

1994

Doktora

Sosyal Bilimler Enstitüsü /  Temel İslam Bilimleri

Ankara Üniversitesi

2000

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı : “Muhammed İzzet Derveze ve Tefsirdeki Metodu” Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Danışman: Prof. Dr. İsmail CERRAHOĞLU

Doktora Tez Başlığı ve Danışmanı : “Gazzali’nin Kur’an Anlayışı ve Yorum Yöntemi”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Danışman: Prof. Dr. Halis ALBAYRAK


GörevUnvanı

Görev Yeri

Yıl

Öğretmen

Ankara Anadolu Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı

1988-1994

Ar. Gör.

İlahiyat Fakültesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi

1994-1995

Ar. Gör.

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara Üniversitesi

1995-2000

Yrd. Doç. Dr.

Çorum İlahiyat Fakültesi, Gazi Üniversitesi

2000-2004

Doç. Dr.

Çorum İlahiyat Fakültesi, Gazi/Hitit Üniversitesi

2004-2009

Prof. Dr.

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Hitit Üniversitesi

2009-2013

Prof. Dr.

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Ankara Üniversitesi

2013-


A. Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

A01. Bayram Köseoğlu, “Kur'an'da Beyan Kavramı”, Danışman: Doç. Dr. Mesut OKUMUŞ, G. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2006.
A02. Derya Cömert, "Şeyhulislam Musa Kâzım Efendi'nin Hayatı, Eserleri ve Tefsirdeki Metodu", Doç. Dr. Mesut OKUMUŞ, G. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2006.
A03. Davut Ağbal, "Abdulkerim b. Ali el-Iraki ve Tefsirdeki Metodu", Doç. Dr. Mesut OKUMUŞ, G. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2006.
A04. Emrullah Avşin Ulus, "Kur'an'da Mele ve Mütref Kavramları", Doç. Dr. Mesut OKUMUŞ, G. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2007.
A05. Mahmut Ay, "Kur'an-ı Kerim'de Müşriklerin Eleştiri ve İthamları ve Bunlara Verilen Cevaplar",  Doç. Dr. Mesut OKUMUŞ, G. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2007. 
A06. Arif Çakır, "Hak Dini Kur’an Dili” ve “Kur'an Yolu” Tefsirlerinin Ahkâm Ayetleri Açısından Mukayesesi",  Doç. Dr. Mesut OKUMUŞ, G. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2008.
A07. Zehra Davarcı, “Hak Dini Kur’an Dili” ve “Kur’an Yolu” Tefsirlerinde Kadının Sosyal Statüsü”,  Doç. Dr. Mesut OKUMUŞ, G. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara  2008.
A08. M. Ali Yazıbaşı, "Kur’an’da Sıdk Kavramının Semantik Açıdan İncelenmesi",  Doç. Dr. Mesut OKUMUŞ, G. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2008.
A09. Saniye Kargan, "Cumhuriyet Devri Türkçe Tefsirlerde Aile Hukuku İle İlgili Ayetlerin Mukayeseli İncelemesi”, Doç. Dr. Mesut OKUMUŞ, G. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2008.

A10. Abdullah Vargeloğlu, “Muhammed b. Abdulmelik ed-Deylemî ve Tefsirdeki Metodu”, Doç. Dr. Mesut OKUMUŞ, G. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2008.

A11. Mustafa Özipek, “Ebussuûd Tefsirinde Cihad Kavramı”, Prof. Dr. Mesut Okumuş, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çorum 2013. 

A12. Nesibe Çınar, “Fahruddin er-Razi’nin Tefsirinin Esâsu’t-Takdis’i İle Müteşabihat Açısından Karşılaştırılması”, Prof. Dr. Mesut Okumuş, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Devam ediyor. 

A13. Selma Sırakaya, “Mukatil b. Süleyman’ın Tefsiri İle el-Vücuh ve’n-Nezair Kitabının Mukayesesi”, Prof. Dr. Mesut Okumuş, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çorum 2013.

A14. Zehra Yıldırım, “Mukatil b. Süleyman’ın Müteşâbih Kabul Edilen Ayetlere Yaklaşımları”, Prof. Dr. Mesut Okumuş, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çorum 2013.

A15 Ömer Dinç, “Taberî ve Maturidî Tefsirlerinin Nesh Meselesine Yaklaşımları Açısından Mukayesesi”, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çorum 2013.

A16 Fatma Yalnız, “Tefsir Usulünde Süreklilik ve Etkileşim: Bulkini, Kâfiyeci ve Suyuti Örneği”, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çorum 2014. 

A17 Fatmanur Erdem, “Kur’an Yolu Tefsiri ile Safvetü’t-Tefasirin Ahkâm Ayetleri açısından Mukayesesi”, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Devam ediyor…

A18 Mukadder Arif Yüksel, “Siyer, Hadis ve Tefsir Açısından Haccın Ahkâmı ve Menasiki”, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Devam ediyor…


Projelerde Yaptığı Görevler:

01-“Türk Modernleşmesi Sürecinde Türkiye'de Yazılan Türkçe Tefsirler Üzerine Bir İnceleme”, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (GÜBAP) 19/2003-03; ANKARA.

02-Proje Yürütücüsü: “Taberi ve Maturidi Tefsirlerinin Nesh Meselesine Yaklaşımları Açısından Mukayesesi”, Hitit Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, ILH03.13.001; Çorum 2013.


B. İdari Görevler

B01.Anabilim Dalı Başkanlığı: Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı, 2002-2008;  Anabilim Dalı Başkanlığı, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Tefsir Anabilim Dalı, 2008-2013.

B02.Bölüm Başkan Yardımcılığı: Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü, 2003-2006; Hitit Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü, 2011-2014.

B03.Dekan Yardımcılığı: Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi, 2004-2005; Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2006-2007.

B04.Yönetim Kurulu Üyeliği: Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği, 2007-2013; Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği, 2012- 2014; Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği, 26.08.2010-08.06.2014; Hitit Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyeliği, 08.06.2011-08.06.2014.

B05.Fakülte Kurulu Üyeliği: Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği, 31.08.2009-08.06.2014.

B06.Senato Üyeliği: Hitit Üniversitesi Senato Üyeliği, 25.09.2009-8.06.2014.

B07.Dekanlık: Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı, 07.06.2011-08.06.2014.

C. Verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:

C.01.Lisans Dersleri: Kur'an'ın Ana konuları, Tefsir Tarihi ve Usulü, Tefsir I, Tefsir II, Kur'an Metin Tahlili, Kur'an'a Çağdaş Yaklaşımlar, Tefsir Metinleri.  

C.02.Lisansüstü Dersleri: Klasik Tefsir Metinleri, Çağdaş Tefsir Metinleri, Kur'an'ı Yorumlama Yönteminde Yeni Arayışlar, Kur'an Kelime ve Kavram Tahlilleri I, Kur'an Kelime ve Kavram Tahlilleri II.


D. ESERLER

Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler:

D01. “Kur’an’ın Felsefi Okunuşu –İbn Sina Örneği-”, Araştırma Yayınları, Ankara 2003.

D02. "Oryantalistlerin Gözüyle İslam", (Kitapta Bölüm), Rağbet Yayınları, İstanbul 2003.

D03. "Örnek İnsan Hz. Muhammed", (Kitapta Bölüm), Çorum Çağrı Eğitim Vakfı, Çorum 2006.

D04. “Kur’an’ın Çok Boyutlu Okunuşu -İmam Gazzâlî Örneği-”, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2006.

D05. “Kur’an’ın Kronolojik Okunuşu –Muhammed İzzet Derveze Örneği-”, Araştırma Yayınları, Ankara 2009.

D06. “Kur’an’ın Fıkhi ve Felsefi Okunuşu - İbn Rüşd Örneği - ”, (Yayına Hazırlanıyor.)

D07. "Tefsir”: “Ulumu’l-Kur’an / Kur’an İlimleri”, (Kitapta Bölüm), Grafiker Yayınları, Ankara 2012.

D08. “Büyük Mütefekkir Gazali”  (Kitapta Bölüm), Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 2013.

D09. “Hz. Peygamber ve İnsan”, (Kitapta Bölüm), Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 2014.


E.Ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

E01. "Taberi Tefsiri’nde Bağlamın Yeri ve Önemi", EKEV Akademi Dergisi, Yıl.6, Sayı.13, Güz-2002, s.125-151.

E02. “Arthur Jeffery ve Kur’an Çalışmaları Üzerine”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. XLIII, s. 2,  Ankara 2002, ss. 121-150. 

E03. “Kur’an’da Birr Kavramı Üzerine Semantik Bir Analiz”, Dini Araştırmalar, c. V, sayı 14, Ankara 2002, ss. 97-115.

E04. "Gazzali’nin Kur’an Yorumlarına İbn Sina’nın Etkileri, İslâmî Araştırmalar, cilt 13, Sayı 3-4 Ankara 2000, s.41-353.

E05. “Kur’an Yorumunda Çokanlamlı Lafızlara Yaklaşımlar ”, Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi,  Yıl:2, cilt II, sayı: III, ss. 27-62, 2003.

E06. “Hz. Peygamber’in Örnek Ahlaki Kişiliğinden Kesitler”, Diyanet İlmi Dergi, cilt 39, sayı 2, Temmuz, Ankara, 2003, s. 29-52.

E07. "Şiî  ve Sünnî  Müfessirlerin Ehl-i Beyt'le İlgili Bazı Ayetlere Yaklaşımları Üzerine", Marife, Ehl-i Beyt Özel Sayısı, yıl 4, sayı:3, Kış 2004, s. 211-233.

E08. "Semantik ve Analitik Açıdan Kur'an'da Salât Kavramı", G.Ü. Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl 3, Cilt 3, sayı:6, s.1-30, 2004.

E09. "Kelâm-ı İlâhi Oluşunun Kanıtı Olarak Kur'an-ı Kerim’de Hz. Peygamber’e Yönelik Uyarı Ve Tehditler", İslâmî İlimler Dergisi, Yıl 1, Cilt 1, Sayı 1, Çorum 2006. s. 27-49.

E10. “Rivayet Tefsir Kaynağı Olarak İbn Kesir Tefsiri’nde Bağlamın Yeri”, İslâmî İlimler Dergisi, Yıl 1, Cilt 1, Sayı 3, Çorum 2007, ss. 139-159.

E11. “İbn Rüşd’ün Te’vil Anlayışı ve Aktüel Değeri Üzerine”,  İslâmî İlimler Dergisi, yıl 4, sayı 1-2, Bahar-Güz 2009, s. 215-239.

 E12. The Hermeneutics of Ibn Rushd”, Journal of Islamic Research, vol 2, no 2, December 2009, p. 46-65.

E13. Gazzâlî’nin Te’vil Yönteminin İbn Rüşd Üzerindeki Etkileri”, İslâmî İlimler Dergisi, yıl 5, sayı 1, Bahar 2010, s. 107-132.

E14. “Kur’an ve Sünnette Dünya ve Ahiret Hayatına Bakış”, Diyanet İlmi Dergi, cilt 46, sayı 1,  Ocak – Şubat - Mart 2010, Ankara, ss. 119-144.

E15. “The Authenticity of al-Ghazzali's al-Madnun al-Kabir", Journal of Islamic Research, vol 3, no 2, December 2010, pp.115-128.

E16. “Kur’an İmlâsının Gelişim Süreci Üzerine Bazı Tespit ve Değerlendirmeler”, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt 9, sayı 17, 2010/1, ss.5-37.

E17. “The Influence of al-Ghazzālī on the Hermeneutics of Ibn Rushd”, Der Islam, Volume 86, Issue 2,  (December 2011), pp. 286-311.

E18.  ”Gazâlî’nin Kur’an Anlayışı ve Çok Boyutlu Tefsir Telakkisi Üzerine”, Diyanet İlmi Dergi, cilt 47, sayı 3, Temmuz-Eylül 2011, ss. 27-44.

E19. "The Influence of Ibn Sīnā on al-Ghazzālī in Qur’anic Hermeneutics", The Muslim World, Volume 102, Issue 2, April 2012, pages 390–411.

E20. “Endülüslü Fakih ve Filozof İbn Rüşd Düşüncesinde Ahiret Hayatı”, Diyanet İlmi Dergi, cilt 48, sayı 3; Temmuz-Eylül 2012; ss.61-78.

E21. “Kur’an’ın Tedrici Nüzul Süreci Bağlamında Mekki ve Medeni Ayetler Üzerine”, Eskiyeni Dergisi, sayı 27; Güz 2013; s. 7-21.

E22. “Felsefi Tefsir Bağlamında İbn Sina’nın Kur’an Sure ve Ayetlerine Yaklaşımları”, Diyanet İlmi Dergi, cilt 48, sayı 3; Temmuz-Eylül 2013, s. 157-193.


F.Ulusal ve Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

F01.Bildiri: “Kur’an’da Dünya ve Ahiret İlişkisi”, VIII. Kur’an Sempozyumu, 14-15 Mayıs 2005, YOZGAT.

F02.Bildiri:"Erzurumlu Şeyhülislam Seyyid Feyzullah Efendi (ö.1115/1703) ve Osmanlı İlim Hayatındaki Yeri", Türk-İslam Düşünce Tarihinde Erzurum Sempozyumu, 26-28 Haziran 2006, ERZURUM.

F03.Bildiri: "Kur'an-ı Kerim'in Kronolojik Okunuşunun Muhasebesi", Çağrı Vakfı I. Kur'an Sempozyumu, 14-15 Ekim 2006, ÇORUM.

F04.Bildiri: "Kur'an-ı Kerim'de Hz. Muhammed'e Verilen Değer", Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı Sempozyumu, 20-22 Nisan 2007, ÇORUM.

F05.Bildiri: "Molla Hüsrev'in (ö.885/1480) Kur'an Anlayışı ve Tefsir Yöntemi", X. Kur'an Sempozyumu, 12-13 Mayıs 2007, TOKAT.

F06.Bildiri:Çorumlu Hacı Recepzâde Osman Nuri ve Ziyâu’l-Bedr Adlı Sure Tefsiri”, Uluslararası Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Çorum Sempozyumu, 23-25 Kasım 2007, ÇORUM.

F07.Bildiri: "İbn Rüşd’ün Te’vil Anlayışı”, Doğu-Batı İlişkisinin Entelektüel Boyutu Uluslararası İbn Rüşd Sempozyumu, 09-11 Ekim 2008, SİVAS.

F08.Bildiri: “Hz. Osman’dan Sonraki Dönemlerde Kur’an İle İlgili Yapılan Hizmetler (Resmu’l-Mushaf, Noktalama, Harekeleme, Tahmis, Taşir, Tahzib, Teczie ve Vakf Alametleri)”, Kur’an’ın Mucizevi Korunması Sempozyumu, 9-10 Mayıs 2009, İSTANBUL.

F09.Bildiri: “Dârülfünûn İlahiyat Fakültesi Muallimi Cevdet Bey ve “Tefsir Tarihi” Adlı Eserinin Tefsir Tarihi Yazıcılığındaki Yeri”, Dârülfünûn İlahiyat Sempozyumu, 18-19 Kasım 2009, İSTANBUL.

F10.Bildiri: “Kur’an’a Göre Evlilik ve Evliliği Sürdürmenin Önemi”, “Kur’an’da Aile Sempozyumu”, 10-12 Aralık 2010, Soma / MANİSA.

F11.Bildiri: "Gazzali’nin Tev’il Anlayışının Gelişim ve Değişim Seyri", Uluslararası Modern Çağ ve Gazzâlî Sempozyumu (International Symposium On Modern Age And Al-Ghazzali), 12-14 Mayıs 2011, ISPARTA.


F12.Bildiri: “İmam Gazzali ve Dini İlimlerde Yenilik Anlayışı”, Uluslararası Türk Dünyasında İslami İlimlerin Yeri Sempozyumu, 26-27 Nisan 2012, KAZAKİSTAN.

F13.Bildiri: “Mekki Sure ve Ayetlerde Hz. Peygamber’e Yönelik Hitaplar”, Kur’an Nüzulünün Mekke Dönemi Sempozyumu, 29 Haziran – 01 Temmuz 2012, ÇORUM.

F14.Bildiri: “İbn Haldun’un Düşünce Sisteminde Tefsir ve Kur’an İlimleri”, Uluslararası İbn Haldun Sempozyumu, 01-03 Kasım 2013, ÇORUM.

F15.Bildiri: “Şeyhülislam Musa Kâzım Efendi’nin Tefsirciliği”, Erzurumlu Şeyhülislam Musa Kâzım Efendi Sempozyumu”, 22-24 Kasım 2013, ERZURUM.

F16.Bildiri: “Kur’an ve Bir Medeniyet İnşası”, Kur’an Medeniyeti Sempozyumu, 25-27 Nisan 2014, MARDİN.

F17.Bildiri: “Kur’an ve Dünyevileşme”, Müslüman Kimliği ve Dünyevileşme Sempozyumu, 18-19 Ekim 2014, ÇORUM.

F18.Bildiri: “Didaktik Açıdan Tefsir Tarihi Eserleri Üzerine Bir Değerlendirme”, Tefsir Tarihi Yazıcılığı: Dünü Bugünü ve Yarını Sempozyumu, 23-24 Ekim 2014, KAYSERİ.


Müzakereler:

F01.Müzakere: “18. Yüzyıl Osmanlı Âlimlerinden Yusuf b. Osman el-İskilîbî’nin Tefsir Anlayışı ve el-Mevhibetü’l-İlâhiyye ve’l-‘Atıyyetü’s-Sübhâniyye Adlı Tefsiri” başlıklı bildirinin müzakeresi,  Osmanlı Döneminde Çorum Sempozyumu, 1-3 Ekim 2004, ÇORUM.

F02.Müzakere: “Tevkiî Süleyman Feyzi Paşa” başlıklı bildirinin müzakeresi, Uluslararası Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Çorum Sempozyumu, 23-25 Kasım 2007, ÇORUM.

F03.Müzakere: “Kur’an Mealleri ve Kur’an’ın Evrensel Mesajını Yansıtma Sorunu” başlıklı bildirinin müzakeresi, Kur'an ve Evrensel Mesajı Sempozyumu, 16-17 Nisan 2010, ESKİŞEHİR.

F04.Müzakere: “Kur’an’ın Evrensel Mesajını Anlamada Klasik Tefsir ile Çağdaş Tefsir Arasındaki Yorum Farklılığı” başlıklı bildirinin müzakeresi, Kur'an ve Evrensel Mesajı Sempozyumu, 16-17 Nisan 2010, ESKİŞEHİR.

F05.Müzakere: “Klasik Tefsirlerde Kur’anın Evrensel Mesajı” başlıklı bildirinin müzakeresi,  Kur'an ve Evrensel Mesajı Sempozyumu, 16-17 Nisan 2010, ESKİŞEHİR.

F06.Müzakere: "Siyakın Hegemonik Duruşuna Taberi Düzeltmesi" başlıklı bildirinin müzakeresi, Bir Müfessir Olarak Muhammed b. Cerir et-Taberî Sempozyumu, Tefsir Anabilim Dalı VII. Eşgüdüm Toplantısı, 11-13 Haziran 2010, KONYA.

F07.Müzakere: "Hz. Peygamber'in Anneleri" başlıklı bildirinin müzakeresi, "Kur'an'da Aile Sempozyumu", 10-12 Aralık 2010, MANİSA.

F08.Müzakere: “Nüzul Döneminde Putlar” Hakkında Bilgi Sahibi Olmanın Kur’an’ın Anlaşılmasına Katkısı”, Kur’an Öncesi Mekke Toplumu Sempozyumu, VIII. Tefsirciler Koordinasyon Toplantısı, 01-03 Temmuz 2011, İSTANBUL.

F09.Müzakere: “Akıl-Zekâ Ayırımı Bağlamında Münafıkların Zihniyet Analizi” başlıklı bildirinin müzakeresi, Kur’an Nüzulünün Medine Dönemi Sempozyumu, 17-19 Mayıs 2013, KAHRAMANMARAŞ.


G. Kısa Bilimsel Yazılar:

G1.Makale: “Kur’an Sofrasında İftar”, Burhan, Aylık İlim Kültür Dergisi, Yıl 1, Sayı 1, Ekim 2005, s. 9-12.

G2.Makale: “Kur’an-ı Kerim’in Kendisi Hakkında Kullandığı Bazı İsim Ve Sıfatlar”, Burhan, Aylık İlim Kültür Dergisi, Yıl 2, Sayı 7, Haziran 2006.

    G3.Makale: “Eşitlenme Bilincinin Bir Simgesi Olarak Hac İbadeti”, Sesleniş, Yıl 2, sayı 6, Ocak-Mart 2007, s. 10-11.

G4.Makale: “İslam’da Kur’an, Kur’an-ı Kerim’de Ramazan, Ramazan-ı Şerif’te Kur’an, Burhan, Aylık İlim Kültür Dergisi, Yıl 3, Sayı 2, 20 Ekim 2007.  

G5.Kitap Değerlendirme:  “Muhammed Abid el-Cabirî, Fehmu’l-Kur’ani’l-hakîm: et-Tefsîru’l-vâdıh hasbe tertîbi’n-nüzul, Merkezu Dirâsâti’l-Vahdeti’l-Arabiyye, I-III cilt, Beyrut 2008-2009. Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt 8, sayı 15, 2009/2, s. 177-182.

G6.Kitap Değerlendirme: “Muhammed b. Abdulkerim eş-Şehristânî, Mefâtîhu’l-esrâr ve mesâbîhu’l-ebrâr, tahkik ve ta’lik: Muhammed Ali Azerşeb, Merkezu’l-buhûsi ve’d-dirasâti li’t-türâsi’l-mahtut, II cilt, Tahran 1429/2008. İslami İlimler Dergisi, yıl 5, sayı 1, Bahar 2010, s. 215-220

G7.Sempozyum Tanıtım ve Değerlendirme: “Uluslararası Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Çorum Sempozyumu, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2007/2, cilt. 6, sayı 12, s. 175-182. H. Çeviriler

H1.Makale Çevirisi: Margaret Smith, “Gazali’nin Öncüsü el-Muhasibi”, Tasavvuf Dergisi, Yıl.3, Sayı.9, 2002, s.417-426

H2.Makale Çevirisi: Arthur Jeffery, “Kur’an’ın Metin Tenkidi Projesindeki Gelişmeler” (Oryantalistlerin Gözüyle İslam adlı eser içinde), Rağbet Yayınları, İstanbul, 2003

H3.Makale Çevirisi: Arthur Jeffery, “Kur’an’ın Metinleşme Tarihi” (Oryantalistlerin Gözüyle İslam adlı eser içinde), Rağbet Yayınları, İstanbul, 2003.

H4.Makale Çevirisi: M. Abid el-Cabiri, “Gazali Düşüncesinin Temel Unsurları ve Çelişkileri”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Ankara Yıl: 2002.


J. Hakemlik ve Yayın Kurulu Üyelikleri 

J01.Yayın Kurulu Üyeliği:  Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği

J02.Yayın Kurulu Üyeliği: İslami İlimler Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği

J03.Danışma Kurulu Üyeliği: Usûl İslam Araştırmaları Dergisi Danışma Kurulu Üyeliği

J04.Danışma Kurulu Üyeliği: İslamî Araştırmalar Dergisi Danışma Kurulu Üyeliği

J05.Danışma Kurulu Üyeliği: İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

J06.Hakem: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

J07.Hakem: Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi

J08.Hakem: Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

J09.Hakem: İslamî Araştırmalar Dergisi

J10.Hakem: Bilimname Dergisi

 J11.Hakem: Ilahiyat Studies

 J12.Hakem: Turkish Studies

 J13.Hakem: The Journal of Academic Social Science Studies

 J14.Hakem: Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

 J15.Hakem: İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi


 K.Diğer Etkinlikler

K01.Eğitim Yöneticiliği: “Kur’an-ı Kerim’i Anlama ve Uygulama Kursu”, MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü, 25-29/07/2005, VAN.

K02.Eğitim Yöneticiliği: “Kur’an-ı Kerim’i Anlama ve Tefsir Öğretim Yöntemleri Semineri”, MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü, 30-03/07-08/2007, AKSARAY.

K03.Yayına Hazırlık: "Uluslararası Osmanlı’dan Cumhuriyete Çorum Sempozyumu", III Cilt, Mesut Okumuş, Mahfuz Söylemez, İrfan Yiğit, Çorum Belediyesi, Çorum, 2008.

K04.Sayı Editörlüğü: “İslami İlimler Dergisi, Tefsir ve Kur'an İlimleri Özel Sayısı”, yıl 5, sayı 1, Bahar 2010.

K05.Editörlük: “Kur’an Nüzulünün Mekke Dönemi”, Çorum Belediyesi Kültür Yayınları, Ankara 2013.

K06.Düzenleme Kurulu Üyeliği: "Uluslararası Osmanlı'dan Cumhuriyete Çorum Sempozyumu", 23-25 Kasım 2007, ÇORUM.

K07.Düzenleme Kurulu Üyeliği: "Uluslararası Şehir ve Medeniyet Sempozyumu", 09-11 Ekim 2009, ÇORUM.

K08.Düzenleme Kurulu Üyeliği: "Uluslararası Osmanlı'da Şehir ve Medeniyet Sempozyumu", 25-27 Kasım 2011, ÇORUM.

K09.Düzenleme Kurulu Üyeliği: "Uluslararası Cumhuriyetten Günümüze Şehir ve Şehircilik Sempozyumu", 02-04 Kasım 2012, ÇORUM.

K10.Düzenleme Kurulu Üyeliği: "Kur’an Nüzulünün Mekke Dönemi Sempozyumu", 29 Haziran – 01 Temmuz 2012, ÇORUM.

K11.Düzenleme Kurulu Üyeliği: “Ortadoğu’nun Geleceği Açısından Şii-Sünni İlişkileri Sempozyumu”, 27-29 Eylül 2013 ÇORUM.

K12.Düzenleme Kurulu Üyeliği: “Uluslararası İbn Haldun Sempozyumu”, 01-03 Kasım 2013, ÇORUM.