PROF.DR. MELEK DOSAY GÖKDOĞAN    
Adı : MELEK
Soyadı : DOSAY GÖKDOĞAN
E-posta : mgokdogan@ankara.edu.tr
Tel :
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : FELSEFE BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/melek-dosay-gokdogan-11896
Kişisel Akademik Bilgiler

A)  KİTAPLAR

 

a. Telif

Bilim Tarihinde Türkler, Türk Kültüründen Görüntüler Dizisi: 91, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayını, Ankara 2016.

Türklerin Bilime Katkıları, Atatürk Kültür Merkezi Yayını: 356, Ankara 2008.

 Kereci'nin "İlel Hesab el-Cebr ve'l -Mukâbele" Adlı Eseri, Atatürk Kültür Merkezi Yayını, Ankara 1991.

 Al-Khwârazmî's Algebra, Pakistan Hijra Council, İslamabad 1989.

 

b. Müşterek

Osmanlılar’da Bilim ve Teknoloji, Cilt I, Atatürk Kültür Merkezi Yayını, Ankara 2011.

Aydın Sayılı, Atatürk Kültür Merkezi Yayını: 354, Ankara 2008.

 Türkiye’de Bilim Tarihi Araştırmalarının Dünü ve Bugünü, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 2003.

 Bilim Tarihi Kılavuzu-Bilginler ve Yapıtlar,  Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2001.

 Bilim Tarihine Giriş, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2001.

 Cezerî’nin El-Cami‘ Beyne’l-‘İlm ve’l-‘Amel en-Nafi’ fî Sınaati’l-Hiyel Adlı Eseri, Türk Tarih Kurumu, Ankara 2002.

 Beş Büyük Cebir Bilgini, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul 1994.

 

c. Çeviri

Tahdîdü Nihâyâti’l-Emâkin, Türk Tarih Kurumu, Ankara 2013 (Tuba Uymaz ile birlikte)

Bilim İnsanının Toplumdaki Rolü Karşılaştırmalı Bir İnceleme, Epos Yayınları, Ankara 2013, 269 sayfa.

Doğu ile Batı’nın Yaratılışı, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara 2012, 330 sayfa.

Modern Bilimin Doğuşu ve Yükselişi, (yayına hazırlayan), Epos Yayınları, Ankara 2010, 544 sayfa.

 Âsâr-ı Bâkiye, Bilginlerin Yaşamları ve Yapıtları, Cilt 3, Babil Yayınevi, Ankara 2004 (Remzi Demir ve Mutlu Kılıç ile birlikte).

 Âsâr-ı Bâkiye, Cilt 2, Babil Yayınevi, Ankara 2003.

 Maarifimiz ve Servet-i İlmiyyemiz, Kültür Bakanlığı Yayınları, Kültür Eserleri Dizisi 278, Ankara 2000, 102 sayfa.

 Bilim Tarihinde Yöntem, Doruk Yayımcılık, Ankara 1997 (Remzi Demir, Yavuz Unat, Güldeniz Can ile birlikte).

 Antik Bilim ve Modern Uygarlık, Gündoğan Yayınları, Ankara 1995  (Remzi Demir ile birlikte).

 Meşhur Matematikçiler, Gündoğan yayınları, Ankara 1989.

 

d. Editörlük

Bir Disiplinin Gelişim Hikâyesi Bilim Tarihi, Lotus Yayınevi, İstanbul 2016.

Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji, cilt I, Atatürk Kültür Merkezi Yayını: 410, 235 sayfa,  Ankara 2011.

Cumhuriyet ve Bilim Kongre Bildirileri, 251 sayfa, Ankara 2009.

 

B) MAKALELER

 

a)       Telif

Disiplinlerarası ve Tematik İslam Tarihi Yazıları-I, Bölüm adı:(Türkiye’xxde Bilim Tarihçiliği) (2017)., DOSAY GÖKDOĞAN MELEK,  Grafiker, Editör:Eyüp Baş, Halide Aslan, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 271, ISBN:978-605-9247-90-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3921616) 

İbrahim Edhem Paşa.  The Encylopedia of Islam, 3(2018-1), 125-126. (Uluslararası) (Hakemli)  (Yayın No: 3668161)

“Renan’ı Yeniden Düşünmek: İslâm ve Bilim”, Historia, Sayı:3, Yaz 2017, Bilgi Yayınevi, 46-62.

“Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde Bilim Tarihinin Yakın Dönem (2003 ve Sonrası) Tarihi”, Dört Öge, Yıl 4, Sayı 9, 2016, 3- 7.

“Ve Pitagoras Matematiği Yarattı”, Bilim ve Ütopya, Sayı 202, Nisan 2011, s. 43- 45.

“Antik Çağ’da Bilim: Hint”, Bilim ve Ütopya, Sayı 200, Şubat 2011, s. 80- 82.

“Antik Çağ’da Bilim: Çin”, Bilim ve Ütopya, Sayı 199, Ocak 2011, s. 59- 62.

“Antik Çağ’da Bilim: Mezopotamya ve Mısır”, Bilim ve Ütopya, Sayı 198, Aralık 2010, s. 75- 78.

“Taptaze Bir Disiplin: Bilim Tarihi”, Bilim ve Ütopya, Sayı 196, Ekim 2010, s. 72- 75.

“Matematik Nerede, Ne Zaman ve Nasıl Doğdu?”, Bilim ve Ütopya, Sayı 192, Haziran 2010, s. 39- 41.

“Cumhuriyet Dönemi Matematiğine Kısa Bir Bakış”, Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü, Cilt 2, Atatürk Kültür Merkezi Yayını: 387, Ankara 2009, s. 803-808.

“Sayı”, İslâm Ansiklopedisi, Cilt 36, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul 2009, s. 212-213.

“Osmanlı’da Matematik Var mıydı”, Popüler Bilim, Sayı 176, Ekim 2008, s.46-49.

“Sâlih Zeki’de Hint Rakamlarının Kökeni Meselesi”, Ortaçağ İslâm Dünyası’nda Bilim ve Teknik, Ed. Yavuz Unat, Lotus Yayınevi, Ankara 2008, s. 116- 125.

“ Ortaçağ’da İki Türk Matematikçisi: İbn Türk ve Hârizmî”, Ortaçağ İslâm Dünyası’nda Bilim ve Teknik, Ed. Yavuz Unat, Lotus Yayınevi, Ankara 2008, s. 126- 132.

“Aydın Sayılı’nın Dünya Kültürüne Katkısı”, Bilim ve Ütopya, Sayı 169, Temmuz 2008, s.63-66.

“Rönesans Bizanslıların Ürünü müdür?”, Bilim ve Ütopya, Sayı 157, Temmuz 2007, s. 4- 7.

“Fârâbî’nin Boşluk Üzerine Çalışması”, Bilim ve Ütopya, Sayı 154, Nisan 2007, s.19- 21.

“Ömer Hayyâm’ın Cebiri”, Bilim ve Ütopya, Sayı 145, Temmuz 2006, s.11- 12.

“Ottoman Mathematical Culture in the Nineteenth Century”, History and Pedagogy of Mathematics (HPM Newsletter), No.60, November 2005, pp.15-21, http://www.clab.edc.uoc.gr/hpm/

 “Türk Matematik Tarihi Literatürü (Cumhuriyet Dönemi)”, Literatür, Cilt 2, Sayı 4, 2004, s. 91-102.

 “Bilim Tarihi”, Felsefe Ansiklopedisi, 2, Editör: Ahmet Cevizci, Etik Yayınları, İstanbul 2004, 473-497.

 “Bîrûnî”, Felsefe Ansiklopedisi, 2, Editör: Ahmet Cevizci, Etik Yayınları, İstanbul 2004, 669-671.

 “Asummetron”, Felsefe Ansiklopedisi, 1, Editör: Ahmet Cevizci, Etik Yayınları, İstanbul 2003, 649-650.

 “Osman Gazi’den  Mehmed Vahideddin’e Osmanlı Bilimi ve Kültürü”, Türkler, Cilt  11, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, s.175-209.

“Osmanlılarda Matematik”, Türkler, Cilt 11, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, s.267-276.

 “Fatih Dönemi Matematikçileri”, Bilim ve Ütopya, Sayı 96, Haziran 2002, 32-33.

 “İshak Hoca ve Mecmû‘a-i ‘Ulûm-i Riyâziyye”, Düşünen Siyaset, Sayı 16, Ankara 2002, 209-229.

 “Kerecî”, İslâm Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı. Cilt 25, Ankara 2002, 277-278.

 “Osmanlılarda Batılılaşma Döneminde Matematik”, Osmanlı, Cilt 8, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 1999, 391-398.

 “Tüccarzâde İbrahim Hilmi’nin “Maarifimiz ve Servet-i İlmiyyemiz” Adlı Eseri”, İlâhiyat Fakültesi Dergisi-Prof.Dr. Necati Öner Armağanı, Cilt XL, Ankara 1999,425-432.

 "Takiyüddîn'in Cebir Risalesi", Belleten, Cilt LXI, Sayı 231, 1997, s.301-320.

 "İbrahim Edhem Paşa (1785-1865)", OTAM, Sayı 7, 1996, s.113-117.

 "M Ö. V. Yüzyılda Hellen Matematiği ve Felsefesi", Felsefe Dünyası, sayı 19, Ankara 1996, ss. 16-27.

 "Ebû Kâmil Şucâ'ın 'Kitâb el-Cebr ve'l -Mukâbele' Adlı Eseri", Araştırma, cilt XV, Ankara 1994, ss. 157-191.

"Cremonalı Gerard'ın Hârezmi Cebirinin Latince Tercümesi Üzerine Mukayeseli Bir İnceleme", Bilim Tarihi, Sayı 15, İstanbul 1993, ss.7-16.

 "Matemetik Rönesansına İslam Dünyasının Etkisi", Araştırma, cilt XIV, Ankara 1992, ss. 147-158.

 "İslâm Dünyasında Bir Bilim Rönesansı İhtiyacı ve Koşulları", Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, cilt XXXV,Sayı 1, Ankara 1992,ss.75-80.

 "Ortaçağ İslâm Cebirinin Latin Cebiri Üzerindeki Etkilerine Örnekler", Bilim ve Felsefe Metinleri, cilt 1, Sayı 2, Ankara 1992,ss.59-76.

 "Fibonacci'nin Cebiri", Bilim Tarihi, Sayı 13, İstanbul 1992,ss.11-15.

 "e Sayısı", Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, cilt XXXIII,Sayı 1-2, Ankara 1990, ss.77-87.

 "Abû Kâmil Şucâ'ın Cebiri", Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, cilt XXXIV, Sayı 1-2, Ankara 1990,ss.57-68.

 "Abû Kâmil Şucâ", Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, cilt XXXII, Sayı 1-2, Ankara 1988, ss.127-130.

 

b) Müşterek

“A Chronological Overview of Science and Philosophy of Byzantium Between 1300-1453”, Dört Öge, Yıl: 5, Sayı 10, 2016, 1- 10. (Remzi Demir ile birlikte)

“Matematik Bilimlerinde Yöntem”, Dört Öge, Yıl: 4, Sayı 7, Nisan 2015, 23- 31 (İrem Aslan ile birlikte).

 "Bilim Tarihinde Metin Çalışmalarının Önemi", Felsefe Dünyası, sayı 17, Ankara 1995, s. 60-69 (Remzi Demir ile birlikte).

 

c) Çeviri

 "Portekiz'de Çağdaş Bilim Tarihi ile İlgili Görüşler"Dört Öge, Yıl: 6, Sayı 12, Ekim 2017, 233-250, (Yavuz Selim DOKUMACI ile Birlikte).

“Matematik Tarihi Üzerine Bir İnceleme”, Dört Öge, Yıl: 4, Sayı 7, Nisan 2015, 141- 163.

“İslam Bilimi: Geçiş Yolları”, Bilim ve Ütopya, Sayı 157, Temmuz 2007, s. 24- 26.

“İslâm Dünyası’nda Rasathane”, (Aydın Sayılı), Bilim ve Ütopya, Ağustos 2005, Sayı: 134, 22-26.

 “Bizans Bilimi”,  (Kurt Vogel), Kutadgubilig, 4, İstanbul 2003, 99-133.

 “Beyrunî’nin Trigonometrisi”, Erdem, Cilt 9, Sayı 26, 1996, ss.779-788.

 “George Sarton ve Bilim Tarihi”, (Aydın Sayılı), Erdem, Cilt 9, Sayı 25, 1996, ss.117-153 (Recep Duran ile birlikte).

 “Profesör Aydın Sayılı’nın Kısa Biyografisi ve Bilimsel Faaliyetleri”, (Aydın Sayılı), OTAM, sayı 5, Ankara 1995, ss. 575-595.

 "Gurretu'z-zîcât", Erdem, cilt 6, sayı 18, Ankara 1992, ss. 799-841.

 “Hârezmî ile Abdülhamîd İbn Türk ve Orta Asya’nın Bilim ve Kültür Tarihindeki Yeri”, (Aydın Sayılı), Erdem, Cilt 7, Sayı 19, 1991, ss.101-214 (Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı ile birlikte).

 "İkinci Derece Denklemlerinin Çözümüne Samawcal'ın Katkısı", (Yvonne Dold-Samplonius), Uluslararası İbn Türk, Hârezmî, Fârâbî, Beyrûnî ve İbn Sînâ Sempozyumu Bildirileri, Ankara 1990, ss. 253-263.

 "Montucla ve Delambre'ın Yazılarında İslâm Dünyası Matematiğinin Tanınması Üzerine Bazı Düşünceler", (Grattan-Guinnes),  Uluslararası İbn Türk, Hârezmî, Fârâbî, Beyrûnî ve İbn Sînâ Sempozyumu Bildirileri, Ankara 1990, ss. 271-277.

 "İbn-i Türk ve Hârezmî'nin Temelindeki (Gerisindeki) Cebirsel Gelenekler", (Jens Høyrup), Uluslararası İbn Türk, Hârezmî, Fârâbî, Beyrûnî ve İbn Sînâ Sempozyumu Bildirileri, Ankara 1990, ss. 279-301.

 "Muhammed İbn Mûsâ el-Hârezmî'nin Cebiri ve Aritmetiği", (Saidan), Uluslararası İbn Türk, Hârezmî, Fârâbî, Beyrûnî ve İbn Sînâ Sempozyumu Bildirileri, Ankara 1990, ss. 309-315.

 "Harezmî'nin Matematiğe ve Coğrafyaya Katkısı", Uluslararası İbn Türk, Hârezmî, Fârâbî, Beyrûnî ve İbn Sînâ Sempozyumu Bildirileri, Ankara 1990, ss. 245-251.

 "İbn Fallûs'un Elementer Sayı Teorisi Üzerine Olan Bir Yazmasındaki İlk Yedi Mükemmel Sayı ve Dost Sayıların Üç Çeşiti" , Erdem, cilt 4/2, Ankara 1989,ss.485-500.

 “Beyrûnî ve Nandana’daki Ölçüm Çalışmaları”, Erdem, Cilt 3, Sayı 9, Ankara 1988, s.731-758.

 "Harezmi'nin Eserlerinin İstanbul Yazmaları", Erdem, Sayı 7, Ankara 1987,ss.187-210.

 “Hârezmî, İbn Türk ve Liber Mensurationum: İslâm Cebirinin Kökenleri Üzerine”, (Jens Høyrup), Erdem, Cilt 2, Sayı 5, Ankara 1986, s.485-526.

 

C) TANITMA

 

 “20.Yüzyılın Meşhur Matematikçisi Constantin Carathéodory”, Bilim ve Ütopya, Sayı: 144, Haziran 2006, s.84-86.

 “Philosophia Ottomanica”, Bilim ve Ütopya, Sayı: 140, Şubat 2006, s.87.

 “Bilgelerin Yolunda”, Bilge, Sayı 29, Ankara 2001, s.77.

 “Kazak Türklüğünü Aydınlatanlara Nisanbayev’in Bakışı”, Bilge, Sayı 25, Ankara 2000, 51-54.

 “Mezopotamyalılarda Aritmetik”, Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı’nın Mısırlılarda ve Mezopotamyalılarda Matematik, Astronomi ve Tıp Adlı Eserinin Muhtasarı, Atatürk Kültür Merkezi Yayını, Ankara 1996, s.33-39. 

 "Bilim Tarihi I, İlk Çağ", Bilge, 4, Ankara 1995, ss.36-39.

"Barnabas B. Hughes, Robert of Chester's Latin Translation of Al-Khwârizmî's al-jabr", Erdem, cilt 5/15, Sayı 15, Ankara 1991,ss.1059-1060.

 “XVIIIth International Congress of History of Science, Abstract”, Erdem, cilt 5/14, sayı 14, Ankara 1991, ss. 671-672.

 "Jens Høyrup, Jordanus De Nemore, 13th Century Mathematical Innovator", Erdem, cilt 2, sayı 4, Ankara 1986, ss. 319-324.

 “Jens Hoyrup, Formative Conditions for the Development of Mathematics in Medieval Islâm”, Erdem, Cilt 1, Sayı 3, Ankara 1985, ss.832-836.

 

D) KONFERANS ve KONGRE TEBLİĞLERİ

Politikleştirilen Bilim.  Türkiye de Bilgi Üretimi ve Bilim Politikaları Uluslararası Sempozyumu, 163-166. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3668179)

“Osmanlı’nın Matematik Ufku”, Bilim Tarihi ve Felsefesi Tarih ve Problemler, Editör Ömer Bozkurt, Artuklu Akademi Günleri, Bilim Tarihi ve Felsefesi Sempozyumu (27-28-29 Kasım 2015), Mardin Artuklu Üniversitesi Yayınları, Mardin 2016, 59-67.

“Osmanlı Muhasiplerinden Matrakçı Nasuh”, Ölümünün 450. Yılında Matrakçı Nasuh, Matematikçi, Tarihçi, Sanatçı, Bilimsel Panel ve Matrak Gösterisi, Bilkent Üniversitesi, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, 27 Kasım 2014.

“Hacı Atmaca’nın Hesap Kitabı Vesilesiyle Matematik Tarihiyle İlgili Bazı Değerlendirmeler”, Uluslar arası Katılımlı Osmanlı Bilim Ve Düşünce Tarihi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Gümüşhane Üniversitesi Yayınları, 8- 10 Mayıs 2014, s. 11- 15.

“Osmanlılarda Diferansiyel ve İntegral Hesap”, Anadolu Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü Semineri, 30 Nisan 2014.

Doğumunun 100. Yılında Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı Paneli, 7 Ekim 2013, Ankara.

“Hocamız Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı”, Aydın Sayılı’nın Doğumunun 100. Yılı Anısına Uluslar arası XVI. Yüzyıl Osmanlı Uygarlığında Bilim ve Felsefe Sempozyumu, 13-15 Kasım 2013, Kastamonu.

“Türklerde Matematik”, Türkler ve Bilim: Dünden Yarına Bilgi Şöleni, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, 6-11 Ekim 2010.

“Açış Konuşması”, Türkiye’de Bilim ve Kadın Kongresi Bildirileri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Yayın No: 165, Eskişehir 2009, s. XIII-XVI.

“Değerlendirme”, Türkiye’de Bilim ve Kadın Kongresi Bildirileri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Yayın No: 165, Eskişehir 2009, s. 337-339.

“Türk ve Dünya Bilim Tarihi Araştırmalarında Aydın Sayılı”, 14-16 Mayıs 2008, Ankara, Cumhuriyet ve Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Yayına Hazırlayanlar: Remzi Demir-Doğan Atılgan, Ankara 2008, s. 137-145.

“İbn Türk ve Hârezmî”, Türklerin ve Anadolu’nun Dünya Uygarlık Tarihindeki Yeri Uluslararası Sempozyumu, TÜTAV, Gazi Üniversitesi, 7-9 Mayıs 2008, Ankara.

“Matematiğe Bakış”, Osmanlılar Döneminde Bilim ve Felsefe Çalıştayı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 28 Nisan 2008, Samsun.

“Geleneksel Dönem Osmanlı Matematiği”, Osmanlı’da Matematik Kültürü, 17 Nisan 2008, Anadolu Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü, Eskişehir.

 “Rönesans Matematiğinde Müslüman Matematikçilerin Etkileri”, Uygarlık ve Bilim Sempozyumu, 13-14 Mayıs 2006, Milli Kütüphane, Ankara.

 “Osmanlılar Dönemi’nde Matematik”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, 23 Mayıs 2006.

“Salih Zeki’nin Hint Rakamları’nın Kökenine İlişkin Görüşleri”, Matematik Etkinlikleri 2006- Matematik Sempozyumu, 3-5 Mayıs 2006, Milli Kütüphane, Ankara.

  “Salih Zeki’nin Âsâr-ı Bâkiye’sinde Harranlı Bilginler”, I. Uluslararası Katılımlı Bilim, Din ve Felsefe Tarihinde Harran Okulu Sempozyumu, 28-30 Nisan 2006, Şanlıurfa.

 “Aydın Sayılı’nın Dünya Kültürüne Katkıları”, Uluslararası 6. Türk Kültürü Kongresi, 21-26 Kasım 2005, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Ankara.

 “Selçuklular Döneminde Sivas Medreselerinde Bilimsel Etkinlikler”, Selçuklular Döneminde Sivas Sempozyumu, 29 Eylül-1 Ekim 2005, Sivas.

“Çağdaş Matematiğin Türkiye’ye Girişi”, Doğumunun 140. Yıldönümünde Sâlih Zeki Bey, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Bilim Tarihi Anabilim Dalı ve Fen Fakültesi, Matematik Bölümü, 18 Mayıs 2004, Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi Kırmızı Salon.

 “Batılılaşma ve Çağdaş Bilimlerin Türkiye’ye Girişi”, Bilim Tarihi Sempozyumu, 8 Mayıs 2001, Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü, Balıkesir.

 “Bilim Tarihinde Çevirinin Yeri”, Çeviri Sempozyumu, 3-4 Kasım 2000, Tömer Bursa Şubesi, Bursa.

  “ Tüccarzâde İbrahim Hilmi ve Osmanlı’nın Uğradığı Felaketlerin Sebeplerine İlişkin Görüşleri”, XIII. Türk Tarih Kongresi, 4-8 Ekim 1999, Ankara.

 "Eğitim Felsefesi ve Bilim Tarihi", I. Eğitim Felsefesi Kongresi Bildirileri, Van 1995, ss.291-295.

  “Takiyüddin’in Cebiri”, III. Uluslar arası Türk Kültürü Kongresi, 25-29 Eylül 1993, Ankara.

“Karaji’s Algebra”, Fifth International Symposium fort he History of Arabic Science, 30 March- 4 April 1992, Granada.

 "Ebû Kâmil'in Hârezmi'den Aldığı Etkiler Konusunda Bazı Düşünceler", Uluslararası İbn Türk,Harezmi,Farabi,Beyruni ve İbn Sina Sempozyumu Bildirileri, Ankara 1990,ss.265-269.

E) YÖNETİLEN TEZLER

Yüksek Lisans

TOPALOĞLU DOĞAN ASLIGÜL, (2017). İktisat tarihimizde Mehmed Şerif Efendi'nin yeri, Ankara Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Felsefe Anabilim Dalı

UĞURAL CEMRE, (2016). 1923-1950 döneminde Türkiye'de bilim, sanayi ve teknoloji ilişkisi, Ankara Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Felsefe Anabilim Dalı

ASLAN İREM, (2012). Ortaçağ İslam dünyasında V. Postulat geleneği, Ankara Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Felsefe Anabilim Dalı

BAŞARAN VURAL, (2012). Balistik incelemeleri vasıtasıyla modern hareket kuramlarının Avrupa'da gelişmesi ve Osmanlı Devletine girişi, Ankara Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Felsefe Anabilim Dalı

OĞUZ ZEYNEP TUBA, (2010). İsmail Gelenbevi'nin Hisab el-Küsur adlı eserinin el-cebr ve'l-mukabele adlı bölümünün incelenmesi, Ankara Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Felsefe Anabilim Dalı

Doktora

YILMAZ ERTEN SAFİYE, (2017). Osmanlılarda sayılar teorisi ve Mehmet Nadir, Ankara Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Felsefe Anabilim Dalı

TAKICAK SEMİHA BETÜL, (2017). Osmanlılar'da analitik geometri: Hendese-i Halliyye ve Hendese-i Tahlîliyye, Ankara Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Felsefe Anabilim Dalı

TAKICAK MÜJDAT, (2016). Salih Zeki'nin matematik felsefesi ve matematik eğitimi yaklaşımı, Ankara Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Felsefe Anabilim Dalı

OĞUZ ZEYNEP TUBA, (2016). Ondalık kesirlerin Osmanlı muhasebe matematiği eserlerindeki yeri (15-17. yüzyıl): Câmiʻu'l-Hisâb örneği, Ankara Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Felsefe Anabilim Dalı

SALGAR ERCAN, (2015). Doğa bilimlerinde ilerleme kavramının pozitivist ve post-pozitivist düşüncelerdeki yeri üzerine bir araştırma, Ankara Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Felsefe Anabilim Dalı

ÖNER MURAT, (2014). Aristoteles biyolojisinin yıkılış süreci, Ankara Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Felsefe Anabilim Dalı

KÖKCÜ AYŞE, (2014). Osmanlılar'da diferensiyel integral hesap ve eğitimdeki yeri, Ankara Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Felsefe Anabilim Dalı

TOSUN ALİ RIZA, (2007). Hüseyin Rıfkı Tamani'nin çalışmaları ışığında Öklid Geometrisi'nin Türkiye'ye girişi, Ankara Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Felsefe Anabilim Dalı

F) PROJELERDE YAPTIĞI GÖREVLER

Osmanlılarda Yüksek Matematik: Koni Kesitleri, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü: DOSAY GÖKDOĞAN MELEK, , 30/06/2015 (Devam Ediyor) (ULUSAL)