PROF.DR. MUSTAFA MUHTAR KUTLU    
Adı : MUSTAFA MUHTAR
Soyadı : KUTLU
E-posta : mkutlu@ankara.edu.tr, muhtarkutlu@yahoo.com
Tel : 0312 310 32 80-1294
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : HALKBİLİM BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

AKADEMİK/İDARİ GÖREVLER   

Prof. Dr. / Öğretim Üyesi

Halkbilim Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı (2002–2009)

Halkbilim Anabilim Dalı Başkanı (2002 - )

Halkbilim Bölümü Bölüm Başkanı (2012 - )

ÖZGEÇMİŞ        

1952 yılında Uluborlu’da (Isparta) doğdu.

İlkokulu Eskişehir, ortaokul ve liseyi Merzifon’da tamamladı.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji (Etnoloji) Bölümü’nde lisans eğitimini (1973) tamamladıktan sonra S.S.Y.B. İstanbul Rehabilitasyon Merkezinde (1973–1975) ve Ankara Hıfzıssıhha Okulu’nda WHO, UNDP ve Sağlık Bakanlığı’nın ortaklaşa yürüttüğü Sağlık Alanında İnsan Gücü Geliştirme Projesinde Araştırmacı (Antropolog) olarak (1976–1978) çalıştı.

1978 yılında Fırat Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bilimleri Bölümü’ne Halkbilim Asistanı olarak atandı. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Şavak Aşireti’nde Göçer Hayvancılık-Halkbilim Açısından Bir İnceleme”  konulu etnografik çalışma ile 1985 yılında doktorasını tamamladı.

Ankara Üniversitesi DTCF Sosyal Antropoloji ve Etnoloji Bölümü’nde Yardımcı Doçent, 2002 yılında, Sosyal ve Kültürel Antropoloji bilim dalında Doçent oldu. 2010 yılında profesörlüğe atandı. Halen, aynı Fakültede (DTCF) Halkbilim Bölümü Halkbilim Anabilim Dalı Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

 “GAP Kültürel Gelişim Projesi” ve “Ilısu Baraj Gölü Çevresi Kültürel Doku ve Folklorik Yapı Değerlendirme” Projelerinde çalıştı. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu (UTMK) “Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi” üyeliği,  “Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Uzmanlar Komisyonu” üyeliği ve Cumhurbaşkanlığı Atatürk Müze Köşkü Danışma Kurulu üyeliği görevlerini sürdürmektedir.

Danışmanlığını ve metin yazarlığını yaptığı Kafdağı’nın Ardı Asya (Bozkırın Sesi) adlı belgeselle 2002 yılı televizyon dalında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Sedat Simavi Ödülünü ve danışmanlığını yaptığı birçok belgesel, çeşitli festival ve yarışmalarda dereceler aldı. İhsan Hınçer Türk Halk Kültürüne Hizmet Ödülü’nü (2002) aldı.

 Üniversitedeki eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra, geleneksel kültür, gelenek-görenek ve halk inançları, Anadolu göçer kültürü, görsel etnografi başlıca çalışma ve ilgi alanlarını oluşturmakta, bu alanlarda yayınlanmış makale, konferans ve söyleşileri bulunmaktadır.

VERDİĞİ DERSLER           

Lisans

Halkbilim’de Temel Kavram ve Terimler

Alan Araştırması Yöntem ve Teknikleri

Alan Araştırması Semineri

Anadolu’nun Etnokültürel Yapısı

Kültürel Antropolojiye Giriş

Türkiye’de Halkbilim Çalışmaları

Folklor ve Kültür I (Giriş)

Folklor ve Kültür II (Toplumsal Uygulamalar)

Anadolu Göçer Kültürü

Görsel Etnografi

Yüksek Lisans

Etnografik/Halkbilimsel Araştırmanın Temel Sorunları

Literatür Semineri

Sağlık ve Kültür (Etno-Tıp)

Görsel Kültür

Doktora

Karşılaştırmalı Şamanizm İncelemeleri

Gelenek ve Kültürel Kimlik

İLGİ ALANLARI/ARAŞTIRMA      

İlgi Alanları

Geleneksel Kültür: Gelenek-Görenek-İnançlar, Kültürel Kimlik, Anadolu Göçebe Kültürü, Görsel Etnografi

Araştırma Projeleri

1991–1992. GAP Yöresi Kültürel Gelişim Projesi, Kültür Bakanlığı-Fırat Üniversitesi, Geleneksel Kültür Çalışma Grubu Yöneticisi. 

 2003–2004. T.C. Başbakanlık GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Türk Sosyal Bilimler Derneği ILISU Baraj Gölü Çevresi Alt Bölge Gelişme Planı Hazırlama Projesi: Ilısu Baraj Gölü Altında Kalacak Alanda Kültürel Doku ve Folklorik Yapı Araştırması. (Batman-Hasankeyf). Araştırma Raporu Şubat 2004.

 2003- “Tur-Abdin Süryanileri Örneğinde Etnokültürel Sınırlar” Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) (Kod: 2003–09–01–020).

 2006–2007. “Türkiye Üreme Sağlığı Programı Sağlık Arama Davranışı Araştırması”, Avrupa Komisyonu Destekli Sağlık Bakanlığı Projesi (Proje No: Europe Aid/12387/C/SER/TR)

“Sağlık Hizmetlerinden Yararlanmanın Kültürel Boyutu” Saha Çalışanı Eğitim Programı (25 Temmuz–2 Ağustos 2006).

 2011-2012. “ ‘Diyalog İçin Halk Bilimi’ Projesi” 23-27 Ekim 2011 Balkanlar ve Türkiye’de Halk Kültürü (Türkiye ve AB Sivil Toplum Diyalogu II – Kültür ve Sanat Hibe Programı)

YAYINLAR     

Kitap:

 Kutlu,  M. M. (1987). Şavaklı Türkmenlerde Göçer Hayvancılık. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi Yayınları                                                                                          

 Kutlu, M. M. (1999). G. Erginer, A. Özmen, Türk Folklor ve Etnografya Bibliyografyası IV (1974–1984), Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

Kutlu, M. M. (1982)."Yarı Göçebe Şavak Aşiretinde Geleneksel Hayvancılık", II.        Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri, IV.c., s. 297-314, Ankara.

Kutlu,  M. M.(1987)."Doğu Anadolu Göçer Topluluklarında Karaçadır: Karşılaştırmalı Bir Araştırma" III. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri, V.c., s. 239-254, Ankara.

Kutlu, M. M. (1988)."An Evaluation on the Traditional Shepherd Festival in Anatolia" X.Uluslararası Balkan Folklor Sempozyumu, 7–8 Temmuz 1988, Ohri/Yugoslavia.

Kutlu, M. M. (1992). "Yaşayan Bir Alt Kültür Geleneği: Anadolu Göçer Kültürü", IV. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri, I.c. s.59–66, Ankara. 

Kutlu, M. M.(2001)."Anadolu'da Nevruz Kutlamalarının Ritüel Niteliği",  Uluslararası Nevruz Sempozyumu (21–23 Mart 2000) Bildirileri, s. 109–114, Ankara.

Kutlu, M. M.- A. Özmen (2008). “Kimlik(ler) Sembolü Olarak Giyim, Kuşam ve Süslenme” Halk Kültüründe Giyim-Kuşam ve Süslenme Uluslararası Sempozyumu Bildirileri (Editör: M. Tekin Koçkar), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Halkbilim Araştırma ve Uygulama Merkezi, s.309–314. Eskişehir.

 Kutlu, M. M. – İ. Yıldırım (2012). “Göç, Nostalji ve Festival” Halk Kültüründe Göç Uluslararası Sempozyumu (28–30 Mayıs 2010,  Balıkesir) Bildiriler, s. 657-663, İstanbul.

 Kutlu, M. M. (2012). “Umudun Efendisi Hızır ve Hıdrellez”, Komşu Kültürler ve Diyalog (Balkanlar, Bulgaristan ve Türkiye), Diyalog için Halk Bilimi Projesi, s. 91-95. Ankara: Ayrıntı Basımevi 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

Kutlu, M. M.-Neriman G. (1984).  "Elazığ’da Çit Basma ve Çitçilik", I. Ulusal El Sanatları Sempozyumu Bildirileri (18–21 Kasım 1981), s. 212–233, İzmir.

Kutlu, M. M. (1985). "Doğu Anadolu'da Yapılacak Halkbilim Araştırmalarının Önemi ve Tunceli'de Şavaklılar", Doğu Anadolu'nun Sosyal, Kültürel ve İktisadi Meseleleri Sempozyumu Tebliğleri (13–15 Mayıs 1985),  s. 367–377, Tunceli.

Kutlu, M. M. (1989). ''Geleneksel Çoban Bayramları ve Fırat Havzasında Yaşayan İzleri'', Fırat Havzası II. Folklor ve Etnografya Sempozyumu Bildirileri (5–7 Kasım 1987), s. 199–206, Elazığ.

 Kutlu, M. M. (1990). "Fırat Havzası Yaylacılığında Şavak Aşireti Göçer Hayvancılığına Tipolojik Yaklaşım", Fırat Havzası Coğrafya Sempozyumu (14–15 Nisan 1986) Bildirileri, s. 199–205, Elazığ.

 Kutlu, M. M. (1992). “Şavaklı Türkmenlerde ‘Hab’ Geleneği”, Fırat Havzası Folklor ve Etnografya Sempozyumu (24–27 Ekim 1985) Bildirileri, s. 225–230, Elazığ.

 Kutlu, M. M. (2000). ''Göçerlerde Mekânsal Düzenleme: Çadır ve Ev İlişkisi'', Anadolu'da ve Rumeli'de Yörükler ve Türkmenler Sempozyumu Bildirileri, s. 211–216, Ankara.

 Kutlu, M. M.-M.Sümbül (2007). “İlköğretim Halk Kültürü Dersi ve Öğretim Programı Üzerine Bir İnceleme”. III. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, (18–20 Haziran 2007/Adana) Bildiriler, s.267–270, Adana.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler:

 Kutlu, M. M. (2006). “Halkbilim Araştırmalarında Yeni Bir Yaklaşım: Etnofotografi” VII. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi (27 Haziran–1Temmuz 2006) Gaziantep/Türkiye.

 Kutlu, M. M. – İ. Yıldırım (2007). “The Şavak Tribe: Vısual Ethnography of a Nomadic Tribe”. Global Photographies: Histories, Theories, Practices, International Conference, Wednesday 27th-Friday 29th June 2007, Dublin-IRELAND. (Bildiri Özeti Yayınlandı).

 Kutlu, M. M. (2008). Experts Meeting on Intangible Cultural Heritage Inventory in SEE.  (Safranbolu, Turkey, 22-28 May 2008), Türkish National Commission for Unesco and UNESCO Office in Venice – BRESCE. ( Oturum Başkanlığı ve Bildirili Sunum)  

 Kutlu, M. M. (2008). “Örgün Öğretimde Somut Olmayan Kültürel Mirasın Yeri ve Önemi” Türk Dünyası Somut Olmayan Kültürel Miras Listesinin Oluşturulmasına Yönelik TÜRKSOY Çalışma Toplantısı (16–17 Ekim 2008) Ankara.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler:

 Kutlu, M. M. (1991). “Türk Göçebeliği ve Anadolu’da Göçerler”, Türk Dünyasının Sosyal, Kültürel ve Ekonomik İlişkileri Kurultayı (23–25 Ekim 1991), Kayseri.

 Kutlu, M. M. (1999). “Yörüklerde Mekân Düzenlemeleri ve Bunun Günümüze Yansımaları”, Osmanlı’nın 700. Yıl Dönümünde Yörüklerde Yerleşik Kültür ve Yörük Şehirleri Sempozyumu (27 Nisan 1999), T.C. Kültür Bakanlığı, Ankara  

 Kutlu. M. M. (2006). “Etnografik Araştırmada Etnofotografik Yaklaşım”, Yeditepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü Kolokyumu, 28 Mart 2006, İstanbul.

 Kutlu, M. M. (2006). “Altay Şamanizminde Bir Ayinin Etnofotografisi” Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu 2006, (10–13 Mayıs 2006). A.Ü. DTCF Ankara.

 (2006). Sempozyum Bilim Kurulu Üyeliği ve Oturum Başkanlığı “I. Geleneksel Diyarbakır El Sanatları Sempozyumu” 16–17 Kasım 2006, Diyarbakır.

 (2006). “TUBİTAK Ulusal Kültür ve Turizm Kamu Araştırma Programı Ortak Akıl Platformu. (30.11. – 02.12. 2006) TÜSSİDE-Gebze.

 Kutlu, M. M. (2007). “Göçebe Mimarisinde Karaçadır”, Yörük-Türkmen Çadırı / Türk Kültürü Çalıştayı, Yeditepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü, 29–30 Mayıs 2007, İstanbul (çalıştay kitabı baskıda).

 Kutlu. M. M. (2008). “Anadolu Göçer Çadırları: Topak Ev, Alaçık, Karaçadır” Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu 2008, (24–27 Haziran 2008). A.Ü. DTCF Ankara.

 Kutlu. M. M. (2008). Oturum Başkanlığı VI. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi Türkiye’de Çocuk Yetiştirme Yaklaşımlar, Yöntemler, Çözümler. (13–15 Ekim 2008) Ankara Üniversitesi, Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara.

 Kutlu, M. Muhtar (2009). “Yaran Kültürü Dosya Hazırlık Çalışmaları” Yaran Kültürü Koruma Eylam Planı“ Çalıştayı,  27 Şubat 2009 / Çankırı.

 (2009). Katılımcı, Somut Olmayan Kültürel Miras ve Sivil Toplum Kuruluşları Çalıştayı, Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi, 4 Haziran 2009 / Ankara

 Kutlu, M. Muhtar (2011). “Açılış Konuşması” ve Oturum Başkanlığı,  Günümüzde Çocuk Oyunlarında ve Oyuncaklarında Yaşanan Değişimler Sempozyumu (09–10 Aralık 2010, Ankara) Bildiriler Kitabı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları Ankara, 2011

Makaleler:

Kutlu, M. M. (1977).''Uluborlu'da Halk Sanatları'', Halkbilimi, 4.cilt, sayı. 29–34.

Kutlu, M. M. (1982). ''Elazığ'da Çit Baskıcılığı'', Türkiyemiz, sayı 37, s.10–14

Kutlu, M. M. (1986). ''Şavaklı Türkmenlerde Hab Geleneği'',Türk Kültürü, XXIV, 273 (Ocak 1986), s.27–31

Kutlu, M. M. (1996). ''Geleneksel Kültürümüz ve Göçerler'', Bilim ve Ütopya, sayı. 22

Kutlu, M. M. (2001). "Şamanizmden Modern Zamanların Neo-Şamanizmine", Folklor/ Edebiyat, cilt: VII, sayı: 27, s. 23–30, Temmuz 2001/3

Kutlu, M. M. (2003). “Büyücü Şaman”, ELEMTEREFİŞ Anadolu’da Büyü ve İnanışlar, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, s. 46–49, İstanbul.

Kutlu, M. M. (2003). “Dua”, Antropoloji Sözlüğü (ed.: Kudret Emiroğlu-Suavi Aydın), Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara,  s. 242

Kutlu, M. M. (2003). “Şaman-Şamanizm”, Antropoloji Sözlüğü (ed.: Kudret Emiroğlu-Suavi Aydın), Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara,  s. 758-761

Kutlu, M. M. (2003). “ÖRNEK, Sedat Veyis (1929-1980)”, Antropoloji Sözlüğü (ed.: Kudret Emiroğlu-Suavi Aydın), Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara,  s. 660-661

Kutlu, M. M. (2005). “Everything began when the Whites Came...”  The Diplomatic Newsbridge, issue 9, March 2005. 26-27pp.

Kutlu, M. M. (2007). “ETNOFOTOGRAFİ (1)”, Folklor/Edebiyat, cilt: 13, sayı: 49, (2007/1), s.7.

Kutlu, M. M. (2007). “ETNOFOTOGRAFİ (2)”, Folklor/Edebiyat, cilt: 13, sayı: 50, (2007/2), s.7.

Kutlu, M. M. (2007). “ETNOFOTOGRAFİ (3)”, Folklor/Edebiyat, cilt: 13, sayı: 51, (2007/3), s.3.

  Kutlu, M. M. (2007). “ETNOFOTOGRAFİ (4)”, Folklor/Edebiyat, cilt: 13, sayı: 52,           (2007/4), s.6.

Kutlu, M. M. (2008). “ETNOFOTOGRAFİ (5)”, Folklor/Edebiyat, cilt: 14, sayı: 54,  (2008/2), s.5.

Kutlu, M. M. (2009). “ETNOFOTOGRAFİ (6)”, Folklor/Edebiyat, cilt: 15, sayı: 57,  (2009/1), s.7.

Kutlu, M. M. (2009). “ETNOFOTOGRAFİ (7)”, Folklor/Edebiyat, cilt: 15, sayı: 58,  (2009/2), s.7.

Kutlu, M. M. (2008). “Yaşamın Üç Hali: Doğum-Düğün-Ölüm”.  Fotografya. Sayı 20. e-dergi,  http://www.fotografya.gen.tr

Kutlu, M. M. (2009). “Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunmasında Eğitime Yönelik İlk Adım: Halk Kültürü Dersi”, Milli Folklor, 82 (Yaz/2009), s.13–18.

Çeviri:

Mihaly HOPPAL. (2008). “Milenyum Çağında Şamanizm” (Çev: M. Muhtar Kutlu), Milli Folklor, 77 (2008), s. 106-110.

Seminer ve eğitim programları:

Kutlu, M. M. (2003).  “GAP/Ilısu Projesi İzlenimleri: Kültürel Yapı Araştırmalarında     ‘Etnografi’yi Yeniden Düşünmek, Örgütsel Kapasite Geliştirme Seminerleri, (27.11.2003), Kalkınma Atölyesi, Ankara.

Kutlu, M. M. (2004). “Halkbilime Tarihsel Bakış, Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Halkbilim ve Geleneksel Sanatlar”, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Dairesi, Halk Kültürü Geliştirme Kursu / Eğitim Görevlisi, 28.06–9.07. 2004, Ankara.

 Kutlu, M. M. (2005). “Anadolu’nun Kültürel Yapısı ve Görsel Antropoloji”, , T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü, Merkez ve Taşra Folklor Araştırmaları Semineri, 28 Mart –31 Mart 2005, Kastamonu.

 Kutlu, M. M. (2006).“Somut Olmayan Kültürel Miras ve Sözleşme” GAP Bölgesinde Kültürel Mirası Geliştirme Programı, GAP Bölgesi Rehberlikte Uzmanlaşma Eğitimi (4–8 Kasım 2006/Gaziantep), T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Teorik Eğitim. 

 Kutlu, M. M. (2007).  “Geleneksel Türk El Sanatları”, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Profesyonel Turist Rehberleri Hizmet İçi Eğitim Seminerleri, (17 Kasım- 15 Aralık 2007),  Ankara.

 Kutlu, M. M. (2010). “El Sanatları ve Halkbilim Araştırma Teknikleri Semineri” T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Dairesi, 31.05 – 04.06.2010 Kuşadası/Aydın.

 Kutlu, M. Muhtar -Dr. Melike Kaplan (2011) “Halk Tıbbı: Etnografik Bir Araştırma Örneğinde Geleneksel İyileştirici Kimliğiyle Kadın”, 18 Nisan 2011, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara

 Ders Notları:

Kutlu, M. M., (2005). “Cumhuriyet Dönemi Türk Halkbilim Çalışmaları: Tarihi İhyadan Ulusu İnşaya”, Ankara: 2005. (basılmamış ders notları)

Atölye Çalışmaları:

Kutlu, M. M. (2007).“Şehir ve Halkbilimi:  Şehirde Görsel Halkbilim Atölye Çalışması” 8. ODTÜ/THBT Halkbilim Günleri 19–20 Mart 2006 ODTÜ, Ankara.

 Kutlu, M. M. – İ. Yıldırım (2008). Çalıştay: Etnofotografi Atölye Çalışması, Anadolu Üniversitesi Halkbilim Araştırmaları Merkezi (17 Nisan 2008), Eskişehir.

Akademik ve Diğer Etkinlikler (1996–2010):

Konferans (1996): Anadolu’da Göçerler, Yeni Yüksektepe Kültür Derneği, 7 Aralık 1996, Ankara.

Panel (1998):  Yaşamın Başlangıcı ve Sonu; Doğum ve Ölüm. Türk-İngiliz Kültür Derneği, 6 Ocak 1998, Ankara. Katılımcılar: Prof. Dr. Z. İlbars, Yrd. Doç. Dr. A. Erden, Yrd. Doç. Dr. M. Kutlu.

Açık oturum (1998): Nevruz konulu açık oturum. Mersin Üniversitesi 21 Mart 1998, Mersin. Katılımcılar: Doç. Dr. G. Erginer (Ankara Üniversitesi) Yrd. Doç. Dr. M. Kutlu (Ankara Üniversitesi) Prof. Dr. Z. Önler (Mersin Üniversitesi).

 Panel (1998): Hıdrellez, Adnan Menderes Üniversitesi, 6 Mayıs 1998, Aydın. Katılımcılar: Prof. Dr. H. Özdemir, Doç. Dr. G. Erginer, Yrd. Doç. Dr. M. Kutlu, Yrd. Doç. Dr. A. Erden.

 Radyo programı (1998): TRT Ankara Radyosu Güne Başlarken programında 16 hafta süreli Halk Takvimi konulu konuşmalar (Doç. Dr. Gürbüz Erginer’le birlikte) Şubat-Haziran 1998. 

 Radyo konuşması (1998): TRT Ankara Radyosu Kültür ve Mekan programı, Nisan 1998.

 Panel (1998):"Sedat Veyis Örnek'e Saygı: Yaşamı ve Bilimsel Yönleri" Kültür Bakanlığı, Ankara, Resim Heykel Müzesi, 12 Aralık 1998. (Katılımcılar: Doç.Dr. G. Erginer, Doç.Dr. K. Kayalı, Yard. Doç.Dr. M. H. Yavuz, Yard. Doç.Dr. A. Erden, Yard. Doç.Dr. M. M. Kutlu,  M. Turan)

Konferans (1999): "Anadolu'da Geleneksel Bahar Şenlikleri", Yeni Yüksektepe Kültür Derneği,  Ankara 13 Mart 1999.

Konferans (1999): "Bahara Merhaba - Nevruz", Başkent Üniversitesi, Ankara, 20 Mart 1999.

Söyleşi (1999): "Zamanda Karşı Kıyılar" konulu slaytlı gösteri ve söyleşi, Ankara Üniversitesi, Anküsev, 9 Haziran 1999.

 Konferans (1999): "Makale Yazma Teknikleri", Kültür Bakanlığı - HAGEM Folklor Araştırmacıları Konferanslar Programı (27–29 Aralık 1999),  Ankara, 27 Aralık 1999.

 Televizyon (2000): TRT Ankara Televizyonu TRT2  " Dört Mevsim " adlı programda canlı yayın konuğu.

  Panel (2000): "Anadolu'da Göçer Kültürü ve İzler", ODTÜ. III. Halk Bilimi Haftası etkinlikleri, ODTÜ Ankara,  3 Mart 2000. (Katılımcılar: Yard. Doç. Dr. M. M. Kutlu,  Dr. T. Gündüz,  Ş. Göka)

 Televizyon (2000):TRT Ankara Televizyonu TRT2 "Dört Mevsim" adlı programda "nevruz" konulu programda canlı yayın konuğu.

 Radyo konuşması (2000): TRT-INT Türkiye’nin Sesi Radyosunda  "nevruz" konulu açık oturum (Katılanlar:  Doç. Dr. A. Kartarı, Yard. Doç. Dr. M. Kutlu,  P. Er).

 Televizyon (2001):TRT Ankara Televizyonu TRT2 "Gide Gide Gap" adlı programda canlı yayın konuğu.

 Belgesel (2001): "Can Kardeşi / Müsahip Cemi" adlı belgesel. Danışman ve metin yazarlığı, TRT Ankara Televizyonu, 22 Şubat 2001                                        

Belgesel (2001): "İnançların Kavşağında Anadolu İnsanı" adlı dört bölümlük belgesel TRT Ankara Televizyonu,

Kurban (1. Bölüm)  1 Mart 2001 / Danışman, Bayramlarımız (2. Bölüm) 8 Mart 2001 / Danışman ve Metin Yazarlığı, Kem Göz / Nazar, Batıl İnanç ve Fal  (3. Bölüm)  15 Mart 2001/ Danışman, Komşunun Külü / Yardımlaşma ve Dayanışma  ( 4. Bölüm)  22 Mart 2001 / Danışman ve Metin Yazarlığı

 Konferans (2001): "Şamanizm ve Neo-şamanizm" Kültür Bakanlığı - HAGEM ve Folklor Araştırmacıları Vakfı "Geleneksel Kültür Söyleşileri"   Ankara, 23 Mayıs 2001

 Belgesel (2002): “Kafdağı’nın Ardı Asya” adlı 6 bölümlük belgesel. TRT Ankara Televizyonu,

Bozkırın Sesi (1.Bölüm/Altaylı Şamanlar) Danışman ve Metin Yazarlığı, Asya’nın Gelinleri (2.Bölüm/Orta Asya Düğünleri) Danışman ve Metin Yazarlığı, Men Bahar Gızıyam (3. Bölüm/Bahar Şenlikleri) Danışman ve Metin Yazarlığı, Zamana Göçenler (4. Bölüm) Danışman, Anadolu Düğünleri (5. Bölüm/Düğünler) Danışman ve Metin yazarlığı, Göç Yolunun Yolcuları (6. Bölüm/göçerler) Danışman ve Metin Yazarlığı.

 Belgesel (2002): “Köçek” adlı belgesel TRT Ankara Televizyonu, danışman ve metin yazarlığı

 Televizyon (2003): TRT-INT Televizyonu “Memleket Saati” adlı programda canlı yayın konuğu Kurban Ritüeli konulu söyleşi

 Uluslararası Panel (2003): “Nevruz Nelerin Simgesi”, Uluslararası Nevruz Paneli, 20 Mart 2003, Diyarbakır. Atatürk Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı / Diyarbakır Valiliği.

 Belgesel  (2003): Asya’da Uyanan Zaman adlı dört bölümlük belgesel. TRT Ankara Televizyonu. [Tuva /İnançların Aynası (1.Böl.), Hakasya / Zamanın Ruhu (2.Böl.), Sabantoy /Bereketin Adı (3.Böl.), El Oyun / Geçmişi Yaşamak (4.Böl.)]  Danışman ve metin yazarlığı.

Radyo konuşması (2004): Radyo ODTÜ Ayışığında Agora Programı’nda “Geçmişe Ses Verenler: Anadolu Halkbilim Çalışmaları” konulu konuk konuşmacı. (14 Mart 2004).

Konferans (2004): “Nevruz’un Simgesel Anlamı”  Nevruz konferansları, Atatürk Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, 16 Mart 2004/ Malatya, 18 Mart 2004/Elazığ.

 Konferans (2005): “Nevruz’un Simgesel Anlamı”, Konferans, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 16 Mart 2005.

 Televizyon (2005): TRT Ankara Televizyonu TRT-1 Gün Başlıyor Programı Hıdrellez konulu canlı yayın konuğu 5 Mayıs 2005.

 Panel (2005): “Belgesel ve Belgeselciliğin Önemi”, Panel: Sosyal Bilimler Topluluğu, DTCF, 20 Nisan 2005, Ankara.

 Panel (2005): “Halkbilim Araştırmalarında Etnofotografik Yaklaşım”, Anadolu Üniversitesi Halkbilim Araştırmaları Merkezi, Panel: Halkbilimsel Değerlendirmeler, 27 Mayıs 2005, Eskişehir.

 Belgesel (2006): Eğin Dedikleri Küçük Bir Şehir: Kemaliye, Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfı (KEMAV)- Kemaliye Kültür Turizm ve Folklor Derneği ortak yapımı Metin yazarlığı.

 Radyo konuşması (2006): TRT Türkiye’nin Sesi Radyosu, “Hayat Deyince...” adlı radyo programında 1 yıl süreli konuk konuşmacı (Ocak 2006 - Aralık 2006).

 Söyleşi (2006): “Birlikte Kutlamanın Özlemini Duyuyoruz” basılı söyleşi. 19 Mart 2006, Evrensel Gazetesi. Ankara

 Belgesel (2007): Türklerin Giyim Yolculuğu adlı dört bölümlük belgesel. TRT İstanbul TV. Kasım 2007 danışman ve metin yazarlığı.

 Panel (2007): Folklor ve Kültürel Aktarım Kültürel İletişim Vakfı 10 Nisan 2007 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara. (Katılımcılar: Prof. Dr. A. Kartarı /Hacettepe Üniv. , Doç. Dr. M. Kutlu/ Ankara Üniv. , Yrd. Doç. Dr. M. Sekmen/Anadolu Üniv.)

 Televizyon (2007): TRT Ankara Televizyonu TRT-INT kanalı Uzaktaki Yakınlarımız adlı programda canlı yayın konuğu.

 Televizyon (2008): TRT Ankara Televizyonu TRT–2 kanalı Aydın Bakışı adlı Programda (SOKÜM konulu) iki kez konuk konuşmacı.

 Konferans (2008): Nevruz Neleri Simgeliyor? Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 21 Mart 2008.

 Belgesel (2008): Anadolu’nun Renkleri Doğum Düğün Ölüm. Adlı belgesel. Tübikam, Maltepe Üniversitesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi ortak yapımı. Danışman.

 Söyleşi (2009): Kültürün Dilini Çözen Fotoğraf. Folklor Araştırmacıları Vakfı (FAV), 6 Mart 2009/Ankara.

 Panel (2009): UNESCO ve Somut Olmayan Kültürel Miras. 10 Nisan 2009 / Eceabat- Çanakkale

 Konferans/Söyleşi (2009): “Anadolu’da Göçebelik ve Köylülük”, Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 29 Nisan 2009/Kocaeli.

 Televizyon (2009): Başkent Üniversitesi Televizyonu (Kanal B) Yaşayan Kültürel Mirasımız Programı Canlı Yayın Konuğu, “Hıdrellez ve Somut Olmayan Kültür Mirasımız”, 3 Mayıs 2009.

 Konferans (2009): “Bir Geçiş Riti: Ölüm Üzerine..” II. 10 Eylül Dünya İntiharı Önleme Günü Konferansı, 10 Eylül 2009. Ankara

 Konferans (2010): “Etnografik Olarak Oyun ve Oyuncak” Metinbilim Enstitüsü Derneği, 22 Mayıs 2010. Muğla

 TEZ DANIŞMANLIĞI  

Tamamlanmış Yüksek Lisans Tezi:

Mustafa Uzun, “Elazığ ve Çevresi Geleneksel Kültüründe Evlenme” Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ 1992.

Abdurrahim Özmen, “Geleneksel Kültürümüzde Yardımlaşma ve Dayanışma”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 1999.

Seda Kılınç, “ Narlı (Erdek/Balıkesir) Köyünde Balıkçılar” / Kültür-Çevre İlişkisi Açısından Etnografik Bir Analiz, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2005.

Berivan Can Emmez, “Sözlü Gelenekten Modern Masala: Çocuk Edebiyatında Masal Üzerine Halkbilimsel Bir İnceleme”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2008.

Zeliha Oral, “Geleneksel Yaylacılıktan Yayla Turizmine: Ordu-Çambaşı Yaylası Örneğinde Halkbilimsel Bir İnceleme”, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara 2010.

 Ayşegül Özaslan, “Halk Hekimliğinde Ocaklık Kurumu ve Araban (Gaziantep) İlçesi Örneğinde Kadın Ocaklılar”, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2012.

 Ebru Kipay, “Bellekteki İzleriyle El Sanatlarının Dönüşümü “Kastamonu Evrenye Bıçağı”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü., Ankara 2012.

 Tamamlanmış Doktora Tezi:

 Melike Kaplan, “Geleneksel Tıbbın Yeniden Üretim Sürecinde Kadın: Ankara Kent Örneğinde Kuşaklararası Çalışma”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2008.

 Caner Işık, “ ‘Derviş Ruhan’ Örneğinde Alevi-Bektaşi Dervişlik Geleneği”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van 2008.

 Nilüfer Nahya, “Avrupa Birliği Bağlamında İmge ve Ötekileştirme: Bir Grup Ankara Üniversitesi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi Öğrencisi Örneği”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara 2010.

 Selcan Gürçayır, “Resmi Eğitim Süreçlerinde Gelenek Aktarımı ve Kadın: Ankara ve Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü Örneği”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2013.

HAKEMLİKLER  

FOLKLOR/EDEBİYAT ( Hakemli Dergi, MLA içinde taranmaktadır)

MİLLİ FOLKLOR (Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi) TÜBİTAK-ULAKBİM

 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ (Hakemli Dergi)

 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ (Hakemli Dergi)

 ALEVİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ  (Uluslararası Hakemli Bilimsel Akademik Süreli Yayın / Bilim-Danışma ve Hakem Kurulu Üyeliği)

 ÖDÜLLER       

 Danışmanlığını ve metin yazarlığını yaptığım Kafdağı’nın Ardı Asya (Bozkırın Sesi) adlı belgesel: Televizyon Dalında, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Sedat Simavi Ödülü (2002)

 Danışmanlığını ve metin yazarlığını yaptığım Köçek adlı belgesel: 3. Altın Safran Safranbolu Belgesel Film Yarışması Birincilik Ödülü (2002)

 Danışmanlığını ve metin Yazarlığını yaptığım Kafdağı’nın Ardı Asya (Asyanın Gelinleri) adlı belgesel:3.Altın Safran Safranbolu Belgesel Film Yarışması İkincilik Ödülü (2002)    

 Türk Folklor Araştırmaları Kurumu, Türk Halk Kültürüne Hizmet Ödülü (2002)

 Danışmanlığını yaptığım Asya’da Uyanan Zaman (Tuva-İnançların Aynası) adlı belgesel: 4.Altın Safran Safranbolu Belgesel Film Yarışması Üçüncülük Ödülü (2003)

 Cumhuriyetin 80. Yılı, Balkar Gabartay Cumhuriyeti, Karaçay-Balkar Türkleri Kültür Derneği, Kültür Ödülü (2003)