(AKD.SÖZ.) YAB. UYR. MARIIA TALIANOVA EREN    
Adı : MARIIA
Soyadı : TALIANOVA EREN
E-posta : mteren@ankara.edu.tr
Tel : +90 (312) 310 32 80/1578
Ünvan : (AKD.SÖZ.) YAB. UYR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/mariia-talianova-eren
Kişisel Akademik Bilgiler
Eğitim Bilgileri:
 
Doktora: 2015-2019.
Gazi Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Ana Bilim dalı Türk Halk Edebiyatı.
Doktora Tezi: "Folklor Kaynaklarına Göre Eski Türk ve Slav İnanç Sistemi".
("Система верований древних тюрков и славян на основе фольклорных памятников").
Yüksek Lisans: 2012-2015.
Gazi Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.
Ana Bilim dalı Türk Halk Edebiyatı. 
Yüksek Lisans Tezi: "Türk ve Rus Halk Masallarında Kadın Arketipinin 
Karşılaştırılması")
("Сравнительный анализ архетипа женщины в русских и тюркских сказках").

2011-2012: Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi, TÖMER (diploma)

Lisans: 2008-2012.
Rusya, Sankt-Petersburg Devlet Üniversitesi, Doğu Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. 

YAYINLAR
Ulusal ve Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. Talianova Eren M. (2016).  Archetype «person» and motive of masquerade in psychoanalytic method of analysis of folk literature based on Russian and Turkish folk tales.  Bilimsel “Klio” dergisi. № 3(111). Sankt-Petersburg. 
(Архетип «персона» и мотив маскарада в психоаналитическом подходе к изучению фольклорных текстов на  основе  русских    и    турецких      народных    сказок). Научный журнал “Клио” № 3(111) 2016.   

2Talianova Eren M. (2017). The problem of polytheism and the main mythological figures in the Turkic system of  beliefs. Bilimsel “Klio” dergisi№ 9(129). Проблема политеизма и основные мифологические фигуры в      системе верований древних тюрков.  Научный журнал “Клио”. № 9(129).

3Talianova Eren M. (2017).  Rus ve Türk Folklorunda Kadın Figürü. İdil dergisi. Cilt 6, Sayı 36. 2155-2170.

4. Talianova Eren (2018). Slav Sihirli Sözlerinin Morfolojisi: Yapısı ve Sınıflandırılması. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi. (ASOS Journal).  Yıl: 6, Sayı: 81, Kasım. 598-609.

5. Talianova Eren M. (2018). Rus Edebiyatında Noel Hikâyesi Kavramı ve “Kibritçi Kız” Öyküsüne Göre Tasnif Problemi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergis. Yıl: 8 Sayı: 16. 365-377.

6. Eren M. (2020).  Rus Halk Edebiyatında Memorat Türü. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 19 (3). 724-737.

7. Talianova Eren, M. (2020). Halk Edebiyatı Çerçevesinde Türk ve Rus Halk Masallarında Yer Alan Formeller. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. (23).159-183.

Kitap Bölümü:

Talianova Eren, M., Parer, Ö.M. (2018). Batı ve Doğu Mitolojisi. Slav  Mitolojisi Bölümü: Slav Mitolojisinde Animistik Düşünce ve Büyü. Ankara: Delta Kültür Yayınevi.

Çeviri: 

Aşirov, A., Pasilov, B. A. (2014). Orta Asya Sufî Grupların Ritüellerindeki "Cehri Zikir" Kavramı ve Onun Etnografik Özellikleri. (Çev. Mariia TALİANOVA). / Зикр джахр в ритуальной практике суфийских групп Средней Азии и его этнографические особенности. Gazi Türkiyat. Güz /15: 193-202.

Yayın Kurulu Üyeliği:

"Клио" Ежемесячный журнал для ученых (РИНЦ, ВАК). Печатный орган Международной академии исторических и социальных наук. Россия.
Tarih ve Sosyal Bilimler "Klio" Dergisi. Rusya.

Sertifikalar:

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA). Dil ve Edebiyat Atölyesi (Mart 2015).

II. Rus Dili Eğitimi Konferansı. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (27 Ekim 2018). 

"Lingvokulturologiçeskiy podhod pri prepodavanii russkogo yazıka kak inostrannogo". Master-klass doktora filologiçeskih nauk professora V.P. Sinyaçkina. Mayıs 2020. Predstavitelstvo Rossotrudniçestva v Turetskoy Respublike.
 
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
 
Talianova Eren, M. “ -Mış Ekinin Çeşitli Dilbilimsel İşlevleri ve Rus Dilinde Çeviri Karşılıkları”. V. Uluslararası Avrupa Sosyal Bilimler Kongresi. 18-19 Temmuz 2020. İzmir, Türkiye. ISBN -978-625-7898-15-7. S. 573-583.

Konferanslar

Talianova Eren. "Türk ve Rus Mitolojilerinde Güneş Sembolü". Ankara Kitap Fuarı. Ekim 2019.

Burslar
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Bursu (master, doktora).

Verdiği Dersler (Lisans)

RUS 345 Slav Mitolojisine Giriş
RUS 341 Gramer Uygulamaları 
RUS 131 Rusça Anlatım
RUS 356 19. yy. Rus Edebiyatı
RUS 233 Rus Halk Hikayeleri
RUS 440 Rus Sineması
RUS 244 Rusça Deyişler