(Akd. Söz) YAB. UYRUKLU MARİİA EREN    
Adı : MARİİA
Soyadı : EREN
E-posta : mteren@ankara.edu.tr
Tel : +90 (312) 310 32 80/1578
Ünvan : (Akd. Söz) YAB. UYRUKLU
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Kişisel Akademik Bilgiler

Eğitim Bilgileri:

 

Doktora: 2015-Devam etmektedir.
Gazi Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Ana Bilim dalı Türk Halk Edebiyatı.

 Yüksek Lisans: 2012-2015.

Gazi Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

 Ana Bilim dalı Türk Halk Edebiyatı. 

 Yüksek Lisans Tezi: "Türk ve Rus Halk Masallarında Kadın Arketipinin 

Karşılaştırılması")

 ("Сравнительный анализ архетипа женщины в русских и тюркских сказках").

 2011-2012: Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi, TÖMER (diploma)

 Lisans: 2008-2012.

Rusya, Sankt-Petersburg Devlet Üniversitesi, Doğu Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. 

Ulusal ve Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

  1. Archetype «person» and motive of masquerade in psychoanalytic method of analysis of folk literature based on Russian and Turkish folk tales.  Bilimsel “Clio” dergisi. № 3(111) 2016. Sankt-Petersburg. 

(Архетип «персона» и мотив маскарада в психоаналитическом подходе к изучению фольклорных текстов на  основе  русских    и    турецких      народных      сказок). Научный журнал “Клио” № 3(111) 2016.   

2. The problem of polytheism and the main mythological figures in the Turkic system of beliefs. Bilimsel “Clio” dergisi№ 9(129) 2017. Проблема политеизма и основные мифологические фигуры в      системе верований древних тюрков.  Научный журнал “Клио”. № 9(129) 

3Rus ve Türk Folklorunda Kadın Figürü. İdil dergisi. 2017, Cilt 6, Sayı 36.

4. Slav Sihirli Sözlerinin Morfolojisi: Yapısı ve Sınıflandırılması. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi. (ASOS Journal).  Yıl: 6, Sayı: 81, Kasım 2018. s. 598-609

   Çeviri: 

Orta Asya Sufi Grupların Ritüellerindeki “Cehri-Zikir” Kavramı ve Onun Etnografik Özellikleri.  

Зикр джахр в ритуальной практике суфийских групп Средней Азии и его этнографические особенности. (A. Aşirov, B.A. Pasilov). Gazi Türkiyat, Güz 2014/15: 193-202. 

Burslar

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Bursu (master, doktora).

Verdiği Dersler (Lisans)

RUS 345 Slav Mitolojisine Giriş
RUS 341 Gramer Uygulamaları 
RUS 131 Rusça Anlatım
RUS 227 17.-18. yy. Rus Edebiyatı

RUS 233 Rus Halk Hikayeleri