DOÇ. DR. NECMETTİN PEHLİVAN    
Adı : NECMETTİN
Soyadı : PEHLİVAN
E-posta : npehlivan@ankara.edu.tr
Tel : 0312 212 68 00/1371
Ünvan : DOÇ. DR.
Birim : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/necmettin-pehlivan
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

 

Lisans:        İlâhiyat            Ankara Üniversitesi   2002

 

Y. Lisans:    Mantık                Ankara Üniversitesi 2005

 

Doktora:      Mantık                Ankara Üniversitesi 2010

 

YABANCI DİLLER


1. Arapça

2. İngilizce

 

ESERLER


Yüksek Lisans  

          

İçerik Bakımından Kıyas,  Ankara  Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2005.

 

Doktora   


Şemsuddin Muhammed b. Eşref es-Semerkandî'nin "Kıstâsu'l-Efkâr fî Tahkîki'l-Esrâr" Adlı Eserinin Tahkîki, Tercümesi ve Değerlendirmesi , Ankara  Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,  Ankara  2010.

 

 Yayınlanmış Kitap Çalışması  


2. Klasik Mantıkta Ma'dûle Önermelerle Yapılan Çıkarımlar, İlâhiyat Yayınları: Ankara 2016.

1. Şemsuddin Muhammed b. Eşref es-Semerkandî, Kıstâsu'l-Efkâr (Düşüncenin Kıstası), Eleştirmeli Metin-Çeviri: Necmettin Pehlivan, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı: İstanbul 2014.
ĀDĀBU’L-BAḤS̠ VE’L-MUNĀẒARA ÇALIŞMALARI


(16) Necmettin Pehlivan, Âdâbu’l-Bahs ve’l-Munâzara Geleneğinde İkinci Yeni: Hüseyin Şah el-Adanavî'nin Hüseyniyyesi, İSAR Osmanlı'da İlimler Sempozyumu Dzisi VII: Osmanlı'da İlm-i Mantık ve Münazara, Alimler, Eserler ve Meseleler, 17-18 Aralık 2021.

- Necmettin Pehlivan, The Second Opus Magnum in the Âdâb al-bahth wa al-Munazara Tradition: The Al-Husayniyya of Husayn Shah al-Adanavî, İSAR Logic and Argümantaiton Theory in the Ottoman Period, Scholars, Works, Problems, December 17-18, 2021.

(15) Pehlivan, Necmettin, Münazaranın Kuralları Bağlamında Ailede Eşler Arası İletişim, Türkiye'de Aile Değerlerinin Bugünü ve Geleceği Paneli, Türk Felsefe Derneği- T.C İç İleri Bakanlığı Sivil Toplumlka İlişkiler Genel Müdürlüğü,Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu, 17 Kasım 2021.

(14) Pehlivan, Necmettin, Bir Âdâbu’l-Bahs ve’l-Munâzara Uygulaması Olarak Ali Kuşçu (ö. 879/1474)’nun Şerhu Tecrîdi’l-Kelâm (= eş-Şerhu’l-Cedîd)’i, Uluslararası 14. ve 15. Yüzyıl İslam Düşüncesinde Felsefe, Kelam ve Tasavvuf Sempozyumu Bildirileri -I-, 2020, cilt: I, s. 172-193.


(13) Pehlivan, Necmettin, ‘İlm-i Nazarın Tekamülüne Doğru: Burhânuddin en-Nesefi’ye (ö. 687/1289) Ait Yeni Eserler, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [AÜİFD], 2020, cilt: LXI, sayı: 2, s. 315-369

(12) Pehlivan, Necmettin - Hadi Ensar Ceylan, Şemseddin Muhammed b. Eşref es-Semerkandî el-Hüseynî et-Türkî’ye Ait İki Yeni Eser: Şerhu Menşe’i’n-Nazar ve Şerhu’n-Nikât , Nazariyat: İslâm Felsefe ve Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi, 2020, cilt: VI, sayı: 1, s. 115-207.

(11) Pehlivan, Necmettin - Muhammet Çelik, Zamanı Olsaydı Daha Kısa Yazacaktı: Birgivi Mehmed Efendi (Ö. 981/1573)’nin Risâle fi’l-Âdâb’ı, Balıkesirli Bir İslam Âlimi: İmam Birgivî, 2019, cilt: III, s. 412-456.

(10) Pehlivan, Necmettin - Muhammet Çelik, el-Matlabul-e’lâ, el-Maksadu’l-Aksâ: Kemâlpâşâzâde’nin Risâle Fi ‘İlmi Âdâbi’l-Bahs-ı, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2019, cilt: IX, s. 363-390.

(9) Pehlivan, Necmettin, Kalîlu’l-Hacm, Kesîru’l-Ma’nâ: Osmanlı Medreselerinde Velîcân Mar’aşî’nin Zübdetu’l-Münâzara’sı, Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası: Âlimler, Müesseseler ve Fikrî Eserler XVIII. Yüzyıl, 2018, cilt: II, s. 97-133.

(8) Necmettin Pehlivan, Şemsu'd-Dîn es-Semerkandî (ö. 1322)'nin Risâle fî âdabi'l-bahs'ındaki "Mucibun biz-zât-Fâilun bil-ihtiyâr" Tartışmasına Carullah Veliyyü'd-Dîn Efendi (ö. 1738)'nin Yaklaşımı, Uluslar arası Osmanlı Düşüncesi Kaynakları ve Tartışma Konuları Sempozyumu, OSAMER, Sakarya: 18-19 Ekim 2017. (Çalışma basılmamıştır)

(7) Necmettin Pehlivan, Diskussionsethik, Lexikon des Dialogs Grundberiffe aus Christentum und Islam Band 1, Editör: Peter Antes, Martin Thurner, Mualla Selçuk und Halis Albayrak Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau: 2013.

(6) Necmettin Pehlivan, "Âdâbu'l-Bahs ve'l-Münazara", Mantık El Kitabı içinde, Ed. İsmail Köz-Ali Çetin, Grafiker Yayınları, Ankara 2016, ss. 262-303.


(5) Pehlivan, Necmettin - Hadi Ensar Ceylan, Adâbu’l-Bahs Devrimine Doğru Son Evrim: Burhânuddîn en-Nesefî’nin el-Fuşûl’ü, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [AÜİFD], 2015, cilt: LVI, sayı: 2, s. 1-75.

(4) Pehlivan, Necmettin, Ahmed Şevkî Efendi’nin Risâle fî Âdâbi’l-Münâzara İsimli Eseri ve Âdâbu’l-Bahs ve’l-Münazara Geleneğindeki Yeri, Eskiyeni: Anadolu İlahiyat Akademisi Araştırma Dergisi = The Anatolian Theological Academy Research Journal [Eski Yeni: Üç Aylık Düşünce Dergisi, Eskiyeni: Sosyal Bilimler Dergisi = A Journal of Social Sciences], 2015, sayı: 30, s. 41-58.

(3) Pehlivan, Necmettin, Âdâbu’l-Bahs ve’l-Münâzara Üzerinden Tehafütleri Okumaya Bir Giriş, Uluslararası 13. Yüzyılda Felsefe Sempozyumu Bildirileri, 2014, s. 92-105.

(2) Pehlivan, Necmettin, Saçaklızâde’de Mu’allil, Felsefe Dünyası, 2013/1, sayı: 57, s. 185-198.

(1) Pehlivan, Necmettin, Muhammed Kefevî ve Risâle fi’l-Âdâb’ı, Felsefe Dünyası, 2012/2, sayı: 56, s. 322-333.                                    MANTIK ÇALIŞMALARI

(6) Pehlivan, Necmettin - Muhammet Çelik, Tümel Önermenin ‘Cihet’i: Muhammed el-Âmidî’nin Ref’u’l-Hicâb an Cemî’i’l-Muveccehât İsimli Eseri Bağlamında Bir İnceleme, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [AÜİFD], 2019, cilt: LX, sayı: 1, s. 1-80.

(5) Pehlivan, Necmettin - Muhammet Çelik, Kıyası Tarifi Bağlamında Gayru Mute’âraf Kıyas: Osman b. Mustafa et-Tarsûsî’nin Risâle-i İstidlâliyye’si Örneği, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [AÜİFD], 2018, cilt: LIX, sayı: 1, s. 1-46.

(4) Necmettin Pehlivan, Mantık Anabilim Dalı, İlahiyata Giriş içinde, Ed. İhsan Çapçıoğlu, OTTO Yayınları: Ankara 2016, ss.215-234.

(3) Necmettin Pehlivan, Ahmed Rüşdî  ve Tuhfetu'r-Rüşdî el-Karaağacî fî Şerhi Risâleti Îsâgûcî, Tarih ve Günümüzde Karaağaç Bilgi Şöleni (14-15 Eylül 2012, Şarki Karaağaç/Isparta), Yayına Hazırlayan: Dr. A. Yağmur Topraklı, Ankara 2012, ss. 1-43.

(2) Pehlivan Necmettin, İbn Sînâ'nın Ters Döndürme Tarifi Hakkında Bazı Tartışmalar, Felsefe Dünyası, 2012, Sayı: 55, ss. 223-240

(1) Pehlivan, Necmettin, İbn Sînâ’nın “Düz Döndürme” Tarihi Hakkında Bazı Tartışmaları, Felsefe Dünyası, 2010/1, sayı: 51, s. 212-227.                                  METAFİZİK ÇALIŞMALARI

(2) Pehlivan, Necmettin, İbn Sînâ’ya Göre Duaya İcabet ve Duanın Tesiri, Diyanet İlmî Dergi, 2014, cilt: L, sayı: 1, s. 139-156.

(1) Erdem, Engin - Necmettin Pehlivan, Varlığın ve Yokluğun Ötesi: Kemalpaşazade’nin “Leys ve Eys’in Anlamının İncelenmesine Dair Risale”si, İslam Araştırmaları Dergisi, 2012, sayı: 27, s. 87-116.TAHKİKLER


A. Yayınlanmış Olanlar

 

1. Şemsuddin Muhammed b. Eşref es-Semerkandî, Kıstâsu'l-Efkâr (Düşüncenin Kıstası), Eleştirmeli Metin-Çeviri: Necmettin Pehlivan, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı: İstanbul 2014.


شمس الدين محمد بن أشرف السمرقندي، قسطاس الأفكار في تحقيق الأسرار، تحقيق: د. نجم الدين پهلوان، إسطنبول2014 


2. Burhanuddin en-Nesefî, el-Fusûl (Mukadimetu'l-Burhaniyye), Tahkik: Necmettin Pehlivan-Hadi Ensar Ceylan, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 56, Sayı: 2, Yıl 2015, ss. 41-75.

 الشيخ برهان الدين محمد بن محمد النسفي الحنفي، الفصول (المشهور بـــ"مقدمة البرهاني")، تحقيق: نجم الدين پهلوان- هادي أنصار جيلان، أنقرة 2015  3. Ahmed Şevki Efendi, Risâle fî Âdâbi'l-Münâzara, EskiYeni, Sayı:30, Bahar 2015, s. 48-58..

أحمد شوقي أفندي، رسالة في آداب المناظرة، تقديم و تحقيق: د. نجم الدين پهلوان، أنقرة 2015


4. Kemalpaşazâde, Risâle fî Tahkîki Ma'na'l-Leys ve'l-Eys, Tahkîk: Engin Erdem-Necmettin Pehlivan, İSAM İslâm Araştırmaları Dergisi 2012, Sayı: 27, ss. 105-116.

  كمال باشازاده، رسالة في تحقيق معنى الليس والأيس، تحقيق: أنغين أردم-نجم الدين پهلوان، إسطنبول 2012 


B. Tamamlanmış Olanlar

1. Şemsu'd-Dîn Muhammed b. Eşref es-Semerkandî, Risâle fî Âdâbi'l-Bahs, (Tahkik ve tercümesi tamamlanmış olup yayın aşamasındadır)

شمس الدين محمد بن أشرف السمرقندي،  رسالة في آدآب البحث، تحقيق وترجمتها إلى التركية: نجم الدين پهلوان، أنقرة 2020 ( في مرحلة الطبع) 


2. Şemsu'd-Dîn Muhammed b. Eşref es-Semerkandî, Şerhu'l-Kıstâs, (Çalışma tamalanmış olup basıma hazırlanmaktatır.)

        شمس الدين محمد بن أشرف السمرقندي، شرح القسطاس، تقديم و تحقيق: د. نجم الدين بهلوان، أنقرة 2017 .(في مرحلة الطبع)               

 

3. Şemsu'd-Dîn Muhammed b. Eşref es-Semerkandî, Bîşârâtu'l-İşârât, (Eserin Mantık kısmı tahkik edilmiş olup basım için hazırlanmaktadır.)

 شمس الدين محمد بن أشرف السمرقندي، بشارات الإشارات، تقديم و تحقيق: د. نجم الدين پهلوان، أنقرة 2017.(في مرحلة الطبع)   


 

4. İbn Sînâ, el-İşârât ve't-Tenbîhât, (Eserin mantık kısmı tahkik edilmiş olup basım için hazırlanmaktadır.)

  إبن سينا، الإشارات والتنبيهات، تقديم و تحقيق: د. نجم الدين پهلوان، أنقرة 2016.(-قسم المنطق- في مرحلة الطبع)

5. Molla Hanefi Tebrizi, Şerhu Âdâbi'l-Adudiyye, Tahkik, Tercüme ve Değerlendirme: Necmettin Pehlivan-Ali Rıza Şahin


6. Carullah Veliyyüddin Efendi, el-Midrâb ve'l-Mikyâs li'd-Durûb ve'l-Kıyâs (Tahkiki tamanlanmış olup tercüme edilmektedir.)

جار الله ولي الدين، المضراب والمقياس للضروب والقياس، تحقيق: نجم الدين پهلوان، أنقرة 2016 (في مرحلة الطيع)

7. Carullah Veliyyüddin Efendi, el-Fevâidu'n-Nuriye 'âlâ'l-Âdâbi'l-Hüseyniyye (Tercümesi devam etmektedir).

جار الله ولي الدين، الفوائد النورية على الآداب الحسينية، تحقيق: نجم الدين پهلوان

 

8. Şemsu'd-Dîn Muhammed b. Eşref es-Semerkandî, el-Mu'tekadât (Eserin sadece mantık kısmı tahkik edilmiştir.)

شمس الدين محمد بن أشرف السمرقندي، المعتقدات (قسم المنطق)، تقديم و تحقيق: د. نجم الدين پهلوان


9. Şemsu'd-Dîn Muhammed b. Eşref es-Semerkandî, el-Envâru'l-İlahiyye (Eserin sadece mantık kısmı tahkik edilmiştir.)


10. Hüseyin  el-Adanavî, Risâle fi'l-Âdâb, Tahkik, Tercüme ve Değerlendirme: Necmettin Pehlivan-Muhammet Çelik.

 

ÇEVİRİLER


 1. Stewart M. Hoover, "Din ve Medya", Çev: Necmettin Pehlivan-Ahmet Yıldız, Din Sosyolojisi/Çağdaş Değerler, Ed. İhsan Çapçıoğlu, Ankara: İmge Kitabevi 2010, ss. 149-175.


2. Ahmed Şevki Efendi, Risâle fî Âdâbi'l-Münâzara, Çev: Necmettin Pehlivan, EskiYeni, Sayı:30, Bahar 2015, s. 48-58.


3. İbn Sînâ, Ziyaretin Keyfiyeti, Duanın Hakikati ve Nefisler ve Bedenler Üzerindeki Tesiri, Diyanet İlmi Dergi, Ocak-Şubat-Mart 2014, Cilt:50, Sayı: 01, ss. 151-153.


4. İbn Sînâ, Duaya İcabetin Sebebi ve Duanın Tesiri, Diyanet İlmi Dergi, Ocak-Şubat-Mart 2014, Cilt:50, Sayı: 01, ss. 154-155.

5. Kemalpaşazâde, Leys ve Eys'in Anlamının İncelenmesi Risalesi, Çev: Engin Erdem-Necmettin Pehlivan, İSAM İslâm Araştırmaları Dergisi 2012, Sayı: 27, ss. 112-116.

 

KİTAP ÇALIŞMALARI

 

1. Mahzenu'l-Âdâb: Carullah Veliyyüddin Efendi (Çalışma devam etmektedir.)

 

2. Filozofların Dilinden Hamdeleler ve Salveleler (Çalışma devam etmektedir.)

 

  

DEVAM EDEN TRANSKRİPSİYON ÇALIŞMALARI

 

1. Ahmed Rüşdî'nin Tarifatı Mantıkıye adlı çalışması.

 

 

ÇALIŞMA ALANLARI

 

1. İbn Sîna: mantık anlayışı ve metafizik sistemi ile bağlantıları

 

 2. Âdâbu'l-Bahs ve'l-Münâzara geleneği: Ortaya çıkışı, gelişimi, İslâm kültüründeki yeri, diğer bilimlerle ilişkisi ve günümüzde kullanılabilirliği...


YÜRÜTTÜĞÜ YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

Ali Rıza Şahin, Zeynuddin el-Keşşî'nin Hadaiku'l-Hakâik Adlı Eserinin Mantık Bölümün Tasavvurât Kısmının Tahkiki, Tercümesi ve Değerlendirmesi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2017. 


ÜYE OLDUĞU KURULUŞLAR


TÜRK FELSEFE DERNEĞİ


VERDİĞİ DERSLER


İLA/ULA 140 MANTIK


VERDİĞİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ


FÂRÂBÎ MANTIĞI I-II

İŞÂRÂT ŞERHLERİ GELENEĞİ I-II


VERDİĞİ DOKTORA DERSLERİ


ŞEMSUDDİN SEMERKANDİ'NİN MANTIK İLMİNDEKİ YERİ I-II

ARAŞTIRMA VE TARTIŞMA TEKNİKLERİ (ÂDÂBU'L-BAHS VE'L-MÜNÂZARA) I-II

İBN SÎNÂ MANTIĞI I-II