DOÇ. DR. ÖMER ACAR    
Adı : ÖMER
Soyadı : ACAR
E-posta : oacar@ankara.edu.tr, acaromer25@gmail.com
Tel : 2126800-1369
Ünvan : DOÇ. DR.
Birim : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/omer-acar
Kişisel Akademik Bilgiler

Unvanı                       :   Doç. Dr. 

Adı ve Soyadı            :   Ömer ACAR

Branşı                        :   Arap Dili ve Belagati

Kurumu                     :   Ankara Üniversitesi

Fakültesi                    :   İlahiyat Fakültesi

Bölümü                      :   Temel İslam Bilimleri

Görevi                        :    Arapça Hazırlık Sınıfı Koordinatörü

İş Adresi                    :   Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi  06500 – Beşevler-ANKARA

İş telefonu                  :   0 312 212 68 00  (Dahili: 1369)

E-mail                        :    oacar@ankara.edu.tr

 

ÖZGEÇMİŞ

1976 yılında Erzurum’da doğdu. İlk ve orta okulu Kayseri, liseyi Bursa’da bitirdi. 1999 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı’na araştırma görevlisi olarak atandı. 2000 yılında lisansüstü eğitimini tamamlamak üzere 2547 sayılı YÖK Kanunu’nun 35. maddesi uyarınca Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde görevlendirildi. U.Ü. Sosyal Bilimler Ensitüsü’nde Arap Dili ve Belagati alanında yüksek lisans (2002) ve doktora (2007) eğitimlerini tamamladı. 2008 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalında Dr. Araştırma Görevlisi olarak atandı. 2013 yılında Yardımcı Doçent, 2017 yılında doçent oldu. 2012-2014 yılları arasında Kırgızistan’ın Oş şehrindeki Osh Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde bir yıl misafir öğretim üyesi ve bir yıl da dekan yardımcısı olarak görev yaptı. Doç. Dr. Ömer Acar hâlen Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Arapça hazırlık sınıfı akademik koordinatörlüğü, fakülte kurulu üyeliği ve muafiyet-intibak komisyonu başkanlığı görevlerini de yürütmektedir. İyi derecede İngilizce ve ileri derecede Arapça bilmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Derece

Alan

Üniversite

Bitirme Yılı

 

 

Lisans

 

 

İlahiyat Fakültesi

 

 

Ankara Üniversitesi

 

 

1999

 

 

Yüksek Lisans

Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri

“Arap Dili ve Belagati”

 

 

Uludağ Üniversitesi

 

 

2002

 

 

Doktora

Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri

“Arap Dili ve Belagati”

 

 

Uludağ Üniversitesi

 

 

2007

 

AKADEMİK ÇALIŞMALARI

1.      Tezler

1.1.  Yüksek Lisans Tezi (Arap Dilinde Çokanlamlılık), Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Danışman: Prof. Dr. Ahmet Bulut, Bursa 2002.

1.2.  Doktora Tezi (Arap Dilinde Ta‘rîb Olgusu Açısından Garîbu’l-Kur’ân), Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Danışman: Prof. Dr. Erol Ayyıldız, Bursa 2007.

2.      Makaleler

 

2.1.     Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)

2.1.1.      Acar, Ömer (2017), “Kırgız Türkçesinde Anlam Kaymasına Uğrayan Arapça Kelimeler”, Bilig, (82), ss. 217-248. (SSCI)

 

2.2.     Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

2.2.1. “Kırgız Türkçesi ile Türkiye Türkçesindeki Ortak Arapça Kelimelerde Görülen Ses Değişmeleri”, Turkish Studies, 2015, 10 (8), 273-298., Doi: 10.7827/TurkishStudies.8219 , Atıf Sayısı: 1.

2.2.2.  “Edmund Castell’in Heptaglot Sözlüğü Örneğinde Arapçanın Çok Dilli Sözlük Geleneğindeki Yeri”, OŞDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 18-19, 2013, ss. 44-63.

2.2.3.  “Anlamı Tayin Eden Karine”, Ekev Akademi Dergisi, 15 (49), ss. 183-202, 2011.

2.2.4.  “William Bedwell ve İngiltere’deki Arap Dili Çalışmalarına Katkısı”, Ekev Akademi Dergisi 15 (46), ss. 451-460, 2011.

2.2.5.  “Çokanlamlılık-Eşadlılık İkileminde İştirâk-i Lafzî” Ank. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 51 (2), ss. 241-270, 2010.

2.2.6.  “Arap Teriminin Kökeni”, Nüsha Şarkiyat Araştırmaları, 10 (31-2), ss. 73-105, 2010.

2.3.  Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

2.3.1.      “Osmanlı Türkçesinde Arapça Alıntı Kelimelerin Galat Kullanımı”, Bütün Yönleriyle Osmanlıca Mirası Uluslararası Sempozyumu, Kırıkkale (27-28 Nisan 2016) ss. 249-260. (Tam Metin Bildiri/) ISBN:

2.3.2.      “Arap Dilinde Zaman”, Uluslararası İslam Medeniyetinde Zaman Sempozyumu, Konya (08.11.2015-11.11.2015), ss. 273-286 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) ISBN: 978-975-8626-13-7

 

2.4. Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler

 

2.4.1.      Anlam Değişmeleri Işığında Kur’ânda Yeni Anlam Kazanan Kelimeler (2017), Emin Yayınları, Basım sayısı:2, Sayfa Sayısı 400, ISBN:978-605-9955-84-3, Türkçe (Bilimsel Kitap).

2.4.2.      İlahiyat Fakülteleri İçin Arapçaya Giriş, Bölüm adı: (5-8. Üniteler) (2012). Acar Ömer, Gündüzöz Soner, Aydın Tahirhan, Yılmaz Hacı, Grafiker Yayınları, Editör: Musa Yıldız, Nurettin Ceviz, Soner Gündüzöz, Basım sayısı:2, Sayfa Sayısı 500, ISBN:978-605-4692-04-0, Türkçe (Ders Kitabı), (Ömer Acar: ss. 125-232).

2.4.3.      Acar, Ömer – Kızıklı, Zafer, Arapça I, (Editör: Zafer Kızıklı), Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yayınları No:99, Ankara 2011 (ISBN: 978-975-4 82-993-8) (27.5 X 17.5 ebadında, x + 264 sayfa) (Ömer Acar: IX-XVI. Üniteler, s. 121-264).

2.4.4.      Acar, Ömer, Kızıklı, Zafer, Baybara, Süleyman, Savaş, Nuh, Arapça II , (Editör: Süleyman Baybara), Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yayınları No: 108, Ankara 2012 (ISBN: 978-605-136-037-9) (27.5 X 17.5 ebadında, x + 241 sayfa) (Ömer Acar: V-VIII. Üniteler ss. 44-112).

 

2.5. Editörlükler

 

2.5.1.      Kitap Editörlüğü

2.5.1.1.      Hukuk Terimleri Sözlüğü (Arapça-Türkçe-İngilizce), Hazırlayan: Sezer Yılmaz, Akçay Yayınları, 2017.

2.5.2.      Dergi Editörlüğü

2.5.2.1.      Osh Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (Teologiya Fakultetinin İlimî Curnalı) 16-17 ve 18-19. Sayılarda editör yardımcılığı yapmıştır.

2.5.2.2.      İlahiyat Araştırmaları Dergisi yayın kurulu üyeliği (2014’te yayımlanan ilk sayıdan itibaren)

2.6.  Diğer yayınlar

2.6.1.      Çeviri makaleler

 

2.6.1.1.      “Hurûfu’l-Me‘ânî’nin Çokanlamlılıktaki Etkisi” (A.Ü.İ.F. Dergisi, Cilt:52, Sayı:2 ss. 333-352).

2.6.1.2.      “Sâmîlerin Anavatanı Üzerine” (A.Ü.İ.F. Dergisi, Cilt: 51, Sayı, ss. 415-444).

2.7. Hakemlik yaptığı dergiler

 

2.7.1.      Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

2.7.2.      Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

2.7.3.      Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

2.7.4.      Osh Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

2.7.5.      Kırıkkale Üniversitesi İslamî İlimler Fakültesi Dergisi

2.7.6.      Mukaddime Dergisi

2.7.7.      Turkish Studies

 

 

3.      Yurtdışı Deneyimi

 

3.1. Misafir öğretim üyeliği (Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi), 2012-2013 eğitim-öğretim yılı (Haftada 20 saat Arapça dersi vermiştir).

3.2. Misafir öğretim üyeliği (Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi), 2012-2013 eğitim-öğretim yılı (Haftada 10 saat Arapça dersi vermiştir).

 

4.      İdarî Görevler

 

4.1.   Dekan Yardımcılığı (Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Oş/Kırgızistan), 2013-2014 eğitim-öğretim yılı.

4.2.   Arapça Hazırlık Sınıfı Koordinatörlüğü, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, (2017-2018 eğitim-öğretim döneminden itibaren devam etmektedir).

4.3.    Fakülte Kurulu Üyeliği, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (2018’den itibaren)

4.4.    Muafiet-İntibak Komisyonu Başkanlığı, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (2016’dan itibaren)

 

5.      Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

 

5.1.   Harran Arapçası (Dil ve üslup özellikleri), hazırlayan: İbrahim Özcan (Ankara/2017)

5.2.    Arapça Modern Hukuk Terminolojisi, hazırlayan: Sezer Yılmaz (Ankara/2017)

5.3.    Modern Arap Şiirinde Divan Ekolü’nün Yeri, hazırlayan: Emine Direkler (Ankara/2018)

 

6.       Diğer faaliyetler

6.1.         Çalıştaylar

6.1.1.           Türk Yükseköğretiminde Arapça Öğretimi Çalıştayı, Ankara-YÖK (06.04.2017). Çalıştay, YÖK tarihinde ilk kez ülkemizin yükseköğretim kurumlarında yürütülen Arapça öğretimiyle ilgili hususların, sürecin içindeki öğretim elemanları tarafından kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Çalıştaya üniversitelerin İlahiyat-İslami İlimler Fakülteleri ile Arap Dili ve Edebiyatı, Arap Dili Eğitimi, Arap Dili ve Belagati, Arapça Öğretmenliği, Mütercim-Tercümanlık (Arapça) bölümlerinde görev yapan konuyla ilgili akademisyenler katılmıştır.

6.1.2.           Arapça Dersi Öğretim Programı Çalıştayı, Kozaklı, Nevşehir (08.04. 2015-12.04.2015). Çalıştaya akademisyenler, Arapça dersi öğretmenleri ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Arapça komisyonu üyeleri katıldı. Çalıştayda ilkokul ve ortaokul Arapça dersi öğretim programı enine boyuna tartışıldı.

6.1.3.           İHL Meslek Dersleri Öğretmeni Özel Alan Yeterlik Çalıstayı, Sandıklı, Afyon   (08.06.2015 -12.06.2015). İmam Hatip Öğretmeni Özel Alan Yeterlikleri Taslak Çalıştayı yeterlik ve performans göstergeleri yazım ilkeleri kapsamında yürütülmüştür.

6.1.4.           Arapça Öğretim Programlarının Yenilenmesi Çalıştayı, Afyon Merkez (12.10.2015-16.10.2015). Çalıştayda; 9-12. sınıflar İkinci Yabancı Dil Arapça Öğretim Programı, Anadolu İmam Hatip Liseleri 9-10. sınıflar Arapça Dersi Öğretim Programı ve Anadolu İmam Hatip Liseleri 11-12. sınıflar Mesleki Arapça Dersi Öğretim Programları ele alındı.

6.1.5.           Meslekî Arapça Öğretim Programı Çalıştayı, Alanya, Antalya (07.08.2017-11.08.2017). İmam Hatip Liseleri mesleki Arapça derslerinin program taslağı oluşturuldu