ARŞ.GÖR. OĞUZHAN GÜZEL    
Adı : OĞUZHAN
Soyadı : GÜZEL
E-posta : oguzel@ankara.edu.tr, av.oguzhanguzel@gmail.com
Tel : 5955000
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm : KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ / İdare Hukuku Anabilim Dalı
Kişisel Akademik Bilgiler
1. Adı Soyadı      : Oğuzhan GÜZEL
İletişim Bilgileri      
Adres                   : Bademlidere Mah. 260.Cad. No:8/18 Çankaya/ANKARA
Telefon                : 0544 242 28 33
2. Doğum Tarihi    :29/03/1986

3. Unvanı        : Araştırma Görevlisi

4. Öğrenim Durumu

Lisans                   
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Yüksek Lisans  :          
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İdare Hukuku Anabilim Dalı 

Doktora  
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku (İdare Hukuku) Anabilim Dalı (Devam Ediyor)

5. Yüksek Lisans Tezi 

“Hukuk Devletinde İdarî Davaya Konu Olabilecek İşlem Kavramı”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2015.  (Tez Danışmanı: Doç Dr. K. Burak ÖZTÜRK)

6. Yayınlar
6.1.Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler

6.1.1. GÜZEL, Oğuzhan: “Türkiye’de Hukuk Eğitiminin Sorunları ve Öğrencilerin Beklentileri”, Uluslararası Boyutuyla Hukuk Eğitimi ve Avukatlık Mesleğine Giriş Sempozyumu (Law Education and Entrance To The Legal Profession In Eastern and South-Eastern Europe Symposium), 09-10 Mayıs 2008, Türkiye Barolar Birliği, Ankara Ekim 2008, s.104-113. 
 
6.1.2. ODYAKMAZ, Zehra- Bayram KESKİN-Oğuzhan GÜZEL: “Principle of Secularism in Terms of Personal Autonomy”, Pravni zivot casopis za pravnu teoriju i praksu, Tematski Broj, Pravo I Autonomija Liçnosti, 28 godina kopaonicke skole prirodnog prava, udruzenje pravnika srbıje, Broj 10, Beograd 2015, Tom II, p.111-144.

6.2. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

6.2.1.ODYAKMAZ, Zehra- Yalçın BOSTANCI-Oğuzhan GÜZEL: “6328 Sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Çerçevesinde Kamu Başdenetçisine İlişkin Yaş Şartının Değerlendirilmesi”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Kasım Aralık 2012, Yıl:25, Sayı:103, s.13-26.  

6.2.2. GÜZEL, Oğuzhan: “Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında İdarî Yargının Görev Alanına Yönelik Müdahalelerin Değerlendirilmesi”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Oğuz Kürşat ÜNAL’a Armağan, Cilt:XVII, Yıl:2013, Sayı:1-2, s.1483-1524.

6.2.3. ODYAKMAZ, Zehra-Oğuzhan GÜZEL: “Mahkeme Kararları Işığında Terör Olaylarında İdarenin Sorumluluğuna Genel Bir Bakış” Mevlâna Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:1, Yıl:2013, Sayı:1, s.1-61.

6.2.4. ODYAKMAZ, Zehra-Oğuzhan GÜZEL: “İdarenin Uygulamaları Bakımından İdare, Etik ve Ahlâk”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl:71, Sayı:2013/3, s.19-55.

6.2.5. ODYAKMAZ, Zehra-Oğuzhan GÜZEL: “Âdil Yargılanma ve İtibar Hakkına Ulaşım Açısından Bireyin Aftan Yararlanmayı Reddetme Hakkı”, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Doğan Soyaslan Armağanı, Cilt:VIII, Sayı: 2, Yıl: 2013, s. 89-120.

6.2.6. ODYAKMAZ, Zehra-Oğuzhan GÜZEL: “Kamu Başdenetçisi ve Kamu Denetçileri Hakkında Disiplin Soruşturması Açılması Usulü”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Temmuz Ağustos 2014, Yıl:27, Sayı:113, s.141-160. 

6.2.7. ODYAKMAZ, Zehra- Bayram KESKİN-Oğuzhan GÜZEL: “Avrupa Birliği’nin İnsan Hakları Politikası ve Anayasa Mahkemesi Kararlarına Yansıması”, Mevlâna Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:3, Sayı:1, Haziran 2015. 

6.2.8. ODYAKMAZ, Zehra- Bayram KESKİN-Oğuzhan GÜZEL: “Avrupa Birliği Temel Haklar Şartında Gözardı Edilen Bir Husus: İyi Niyet”, Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:2, Sayı:1, Ocak 2017,  s.11-29. 

6.2.9. GÜZEL, Oğuzhan: “Danıştay Kararları Işığında Türk Hukukunda Hükümet Tasarrufları”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:25, Sayı:2, Aralık 2017, s.217-247. 

6.2.10. ODYAKMAZ, Zehra-Oğuzhan GÜZEL: “İyi İdare Hakkı” Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:VII, Sayı:II, Yıl:Aralık 2017, Ankara Ocak 2018, s.13-37.

6.3.Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

6.3.1. GÜZEL, Oğuzhan: “6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 3. Maddesi ve Görev Sorunu”, Ankara Barosu- Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdarî Yargılama Usulü Kanunu’nun 30. Yılında İdarî Yargı Sempozyumu, 09 Mart 2012-Ankara, (Editörler: Serkan AĞAR-Oğuzhan GÜZEL-Mehpare ÇAPTUĞ), Ankara Barosu Başkanlığı 2013, s.95-100. 

6.3.2. GÜZEL, Oğuzhan: “İdarî Yaptırım Kararı Verme Yetkisi, Usulü ve Kanun Yoluna Başvurunun Tahsile Etkisi”, Ankara Barosu Vergi ve İdare Hukuku tarafından 29.06.2012 tarihinde düzenlenen Kabahatler Hukuku Sempozyumu.
 
6.3.3. ODYAKMAZ, Zehra-Oğuzhan GÜZEL: “İdarenin Uygulamaları Bakımından İdare, Etik ve Ahlâk”, s.4, 2. Kamu Etiği Kongresi, 27-28 Mart 2013, TODAİE, Ankara. 

7. Gerçekleştirilen Program Projeler

7.1. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin himayesinde fakülte öğrenci temsilciler kurulu başkanı sıfatıyla bizzat şahsımın organizatörlüğünde 8 Nisan 2008 tarihinde gerçekleştirilen “Yeni Vakıflar Kanunu ve Azınlık Vakıfları’nın Durumu” paneli.

7.2. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin himayesinde fakülte öğrenci temsilciler kurulu başkanı sıfatıyla bizzat şahsımın organizatörlüğünde 1 Aralık 2008 tarihinde gerçekleştirilen “Borçlar Kanunu Tasarısı” sempozyumu.

7.3. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin himayesinde fakülte öğrenci temsilciler kurulu başkanı sıfatıyla bizzat şahsımın organizatörlüğünde 20 Mayıs 2009 tarihinde ikincisi gerçekleştirilen Türkiye Hukuk Fakülteleri Öğrencileri Kongresi’nde  “Hukuk Eğitiminin Güncel Sorunları ve Hukuk Eğitiminde Akademik Kariyer” ve “Avukatlık, Hakimlik ve Savcılık Mesleğinin Sorunları” konulu oturumlardan oluşan sempozyum.

7.4. Hukuk Fakülteleri Öğrencileri Birliği Derneği kurucu başkanlığı (20 Mayıs 2009).

7.5. Ankara Barosu- Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdarî Yargılama Usulü Kanunu’nun 30. Yılında İdarî Yargı Sempozyumu, 09 Mart 2012-Ankara, (Editörler: Serkan AĞAR-Oğuzhan GÜZEL-Mehpare ÇAPTUĞ), Ankara Barosu Başkanlığı 2013. 

7.6. İdarî Yargılama Usulü Kanunu’nun Kabul Edilişinin 35. Yıl Dönümü Sempozyumu, (Editörler: Ahmet Kürşat ERSÖZ-Oğuzhan GÜZEL), İstanbul Ekim 2017, On İki Levha Yayıncılık A.Ş.

8. İdarî Görevler 

8.1. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrenci Temsilciler Kurulu Başkanlığı (Kasım 2007-Kasım 2009)

8.2. Ankara Üniversitesi Öğrenci Konseyi Genel Sekreterliği (Aralık 2008- Ekim 2009)

8.3. Ankara Barosu Vergi ve İdare Hukuku Genel Sekreterliği (Ocak 2012-Aralık 2014)