PROF.DR. ÖNAL KAYA    
Adı : ÖNAL
Soyadı : KAYA
E-posta : okaya@ankara.edu.tr
Tel : 310 32 80/1017
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Özgeçmiş   

Kişisel Bilgi


Adı ve Soyadı: Önal Kaya 
Doğum Tarihi: 1953 
Doğum Yeri: Şarkikaraağaç- Isparta 

1980 - 1983 ANKARA Kültür Bakanlığı-Milli Folklor Araştırma Dairesi-Halk Edebiyatı Şubesi Halk Edebiyatı Araştırmacısı

1983 - 1986 ANKARA Ankara Üniversitesi Türk Dili Asistanı-Türk Dili Okutmanı

1986 - 1991 ANKARA Ankara Üniversitesi-Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi-Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Dili Araştırma Görevlisi

14 Ekim 1991 ANKARA Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih ve Coğrafya Fakültesi-Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yardımcı Doçent Dr.

20 Kasım 2000 Doçent unvanını aldı.

27 Mart 2001- ANKARA Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih ve Coğrafya Fakültesi-Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü  Doçent Dr.

14 Eylül 2002-01 Eylül 2005 KIRGIZİSTAN-Bişkek Kırgızistan Türkiye-Manas Üniversitesi-Türkoloji Bölümü öğretim üyesi Doçent Dr.

01 Eylül 2005- . ANKARA Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih ve Coğrafya Fakültesi-Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Doçent Dr.

2006-2007 ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. (Güz Dönemi, Misafir Öğretim Üyesi)

18 Mart 2008- Profesör unvanını aldı.

Akademik/İdari Görevler 

1.05.1992 - 13.09.2002: A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Güney-Doğu Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Başkanı. 

11.05.1992 - 25.02.1998: A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Güney-Batı Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Başkanı.

26.02.1998 - 13.09.2002: A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölüm Başkan Yardımcısı.

23.12.2002 - 09.09.2003: Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, Türkoloji Bölümü, Bölüm Başkanı. 

26 Ocak 2007- 05 Mayıs 2008 : A.Ü.Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkan Yardımcısı.

12 Eylül 2008-17.08.2010: A.Ü.Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı. 

15 Aralık 2010- : A.Ü.Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Dili Anabilim Dalı Başkanı.


Eğitim


1973 - 1978 LİSANS ANKARA
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih ve Coğrafya Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü-Türk Dili Kürsüsü (30 Haziran 1978) 

1979 - 1981 YÜKSEK LİSANS ANKARA
Ankara Üniversitesi, Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi,
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 
Eski Türk Dili Ana Bilim Dalı (30 Ekim 1981)
Tez Çalışması:
"Erzurumlu Darîr- Fütûhuş-Şâm Tercemesi, cilt 1, ilk 75 varak " (Danışman: Prof. Dr. Zeynep Korkmaz)

1983 - 1989 DOKTORA ANKARA
Ankara Üniversitesi- Sosyal Bilimler Enstitüsü
Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı- Eski Türk Dili Bilim Dalı
Tez Çalışması:
"'Ali Şîr Nevâyî, Fevâyidü'l-Kiber İnceleme-Metin-Dizin " (Danışman: Prof. Dr. Mustafa Canpolat 

Yayınlar


KİTAPLAR

1. èAlì Şìr NevÀyì  FevÀyidü’l-Kiber, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1996, IX + 743 s.

2. Doğu Türk Yazı Dili ve Edebiyatı Araştırmaları I, Úul èUbeydì (XVI. Yüzyıl) ve Úul Şerìf (XVII. Yüzyıl), Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yayını, Bişkek 2003, XV+175 s.

3. Teõkire-i Óakìm Ata: Bir Yesevî Dervişinin Menkabevî Hayatı. Tengrim Türklük    Bilgisi Araştırmaları Dizisi: 2, KÖKSAV: Ankara 2007. s. XIV+111.

4.  Önal Kaya, İsmail Parlatır, Nurullah Çetin (2001), Veled Çelebi, Türk Dili, , Türk Dil Kurumu, Ankara. (Türk Dil Kurumu tarafından yürütülen bir proje dahilinde hazırlanmıştır. Türk Dil Kurumu ile varisleri arasındaki anlaşmazlık nedeniyle basımı yapılamamış ve 2001 yılında Türk Dil Kurumu kütüphanesinde okuyucuların hizmetine sunulmuştur).

5. Doğu Türk Yazı Dili ve Edebiyatı Araştırmaları IVèUbeydu’llÀh Òan: Terceme-i ÚavÀèidü'l-ÚuréÀn ve FevÀyidü'l-FurúÀn  (hazırlanıyor). ÒudÀydÀdü’s-Semerúandì’nin (Ubeydullah Han’ın hocası) Farsça olarak kaleme aldığı “ÚavÀèidü’l-Úur’Àn” adlı eserinin Ubeydullah Han tarafından “Terceme-i ÚavÀèidü’l-ÚuréÀn ve FevÀyidü’l-FurúÀn” adıyla Çağatay yazı diline yaptığı 63 varaklık çeviridir.MAKALELER  

1. (Ortak yazı, Hayrettin İvgin’le beraber), “Vasf-ı Hudâ-i Resûl ve Cem’-i Şu’arâ-yı Gubârî”, Folklor ve Etnografya Araştırmaları 1984, İstanbul 1984, s. 174-188.

2.“Eyyÿb ve Muòliã’in Şiirleri”, Türkoloji Dergisi, IX/1, Ankara 1991, s. 99-119.

3.“Şems’in Hikmetleri ve Dil Özellikleri”, Türkoloji Dergisi, X/1, Ankara 1992, s. 115-130.

4.“SüleymÀn Óakìm Ata Baúıràanì ve Şiirleri”, Türk Dilleri Araştırmaları Dergisi, Cilt 8, İstanbul 1998, s. 73-209.

5.“Mevlevì CÀmì’nin Çağatay Türkçesiyle Yazılmış Bir Şiiri: MuècizÀt-ı Nebì”, Türk Dilleri Araştırmaları Dergisi, Cilt 9, İstanbul 1999, s. 187-207.

6.“Doğu Türk Yazı Dili ve Edebiyatı Araştırmaları II, Úul Şerìf’in İr Óubbì DestÀnı”, KÖK Araştırmalar II/1, (Bahar 2000), Ankara, s. 135-185.

7. “Úul SüleymÀn’ın Kÿdek-nÀmesi”, KÖK Araştırmalar II/2, (Güz 2000), Ankara, s. 155-167.

8. “Doğu Türk Yazı Dili ve Edebiyatı Araştırmaları III, Ubeydu’llÀh Òan’ın Arapça ve Türkçe Hikmetleri”, Türkoloji Dergisi, Cilt XIV, Ankara 2002, s. 35-59.

9. Исследования Восточного Тюркского Письменного Языка И Литературы IX: “Кийик-Наме” (“Книга Об Олене”), International Journal of Central Asian Studies, Volume 11-1, 2007. Seul, Kore 2007. s. 121-142.

10.  "Документы по истории Кыргызстана -1: Письмо, написанное астраханскими кыргызами Екатерине II / Копия 1775 год”, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sayı 17, Bişkek 2007. s. 101-109.

11. "Исследования Восточного Тюркского Письменного Языка И Литературы: “Чай-Наме” (“Книга О Чае”). Izvestiia Natsional'noi Akademii Nauk Kyrgyzskoi Respubliki, 2007, No: 2, Bişkek-Kırgızistan 2007. s. 163-176.

12."SüleymÀn Óakìm Ata Baúıràanì ve Şiirleri-II", Türkiyat Araştırmaları Yıl: 5, Sayı: 9, Güz 2008, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. S. 325-349.

13. Önal Kaya, Hikmet Geleneğinin Kaynakları_  Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, Cilt 15, Sayı (Mart 2018), ss.7-61.

 

BİLDİRİLER

1.      “Doğu Türk Yazı Dili ve Edebiyatı Araştırmaları VI: Doğu Türk Yazı Dili Alanına Ait Bir Tıp Metni”. 

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından düzenlenen, “29 Mayıs-1 Haziran 2006 Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu”nda bildiri olarak sunulmuştur.

Basıldığı Yer: Modern Türklük Araştırmaları DergisiCilt 3, Sayı 4 (Aralık 2006), Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi-Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Ankara, s. 111-129. E-yayın Tarihi: 30 Aralık 2006.

2.      “Eski Anadolu Türk Yazı Dili Dönemine Ait Bir Tıp Kitabı [KitÀb-ı MuòtaãarÀtı’ù-ùıb ve’l-MüfredÀt ve’l-ÒavÀã]”. 

“IX. Türk Tıp Tarihi Kongresi Bildirileri Gevher Nesibe Darüşşifa’sının 800. Kuruluş Yılı XXIV. Gevher Nesibe Tıp Günleri 24-27 Mayıs 2006-Kayseri”de bildiri olarak sunulmuştur.

Basıldığı yer: IX. Türk Tıp Tarihi Kongresi Bildirileri Gevher Nesibe Darüşşifa’sının 800.   Kuruluş Yılı XXIV. Gevher Nesibe Tıp Günleri 24-27 Mayıs 2006-Kayseri, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara Mayıs 2006, s. 152-164.

3.      “Ali Şir Nevayi’nin Divanları”. 

Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ile Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü tarafından düzenlenen “Doğumunun 565.Yılında Büyük Özbek Şairi ve Devlet Adamı Ali Şir Nevayi Bilimsel Toplantısı, 05 Nisan 2006”da bildiri olarak sunulmuştur. 

Basıldığı yer: Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, Cilt 4, Sayı 1 (Mart 2007), Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi-Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Ankara,  s. 46-56. E-yayın Tarihi: 27 Mart 2007.

4.      "Prof.Dr. Saadet Çağatay ve Anıları" 

Saadet Çağatay Kişiliğinde Willi Bang-Kaup Öğretisi Sempozyumu 25-26 Ekim 2007 Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Eski Türk Dili)

5.      Hikmet Geleneğinin Kaynakları"

Timur Dönemi ve Sonrası Kaynak Araştırmaları Sempozyumu 13-17 Temmuz 2009, Ankara. A.Ü.Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü - Türk Tarih Kurumu - Özbekistan Bilimler Akademisi Beruni Şarkşinaslık Enstitüsü.

Tez Danışmanlığı:

Tamamlanmış Tez çalışması:

Yüksek Lisans:

1. Ayhan ÇELİKBAY, Göroglinin Tugilişi Destanı-Özbek Varyantı (İnceleme-Metin-Çeviri-Dizin-Ek), Ankara Üniversitesi , Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağdaş Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2000. (Prof.Dr. İristay Kuçkartayev ile birlikte)

2.  Faruk ÖZTÜRK, Molla NiôÀmü’d-Din Áòunum, Óikmet-i NiôÀmü’d-Dìn, (Cilt: II, 1a-55b varakları arası İnceleme-Metin-Dizin), Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi , Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Bişkek Kırgızistan 2005.

3.  Mirzat RAKIMBEK UULU, Molla NiôÀmü’d-Din Áòunum, Óikmet-i NiôÀmü’d-Dìn, (Cilt: II, 56a -110a varakları arası İnceleme-Metin-Dizin), Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi , Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Bişkek Kırgızistan 2005.

4.  Kalıbek TOKTOMURATOV, Molla NiôÀmü’d-Din Áòunum, Óikmet-i NiôÀmü’d-Dìn, (Cilt: II, 110a-165a varakları arası İnceleme-Metin-Dizin), Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi , Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Bişkek Kırgızistan 2005.

5. Baktıgül ÇINIBAYEVA, Molla NiôÀmü’d-Din Áòunum, Óikmet-i NiôÀmü’d-Dìn, (Cilt: II, 165a-217b varakları arası İnceleme-Metin-Dizin), Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi , Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Bişkek Kırgızistan 2005.

6. Venera TURATBEK KIZI, Molla Nizamü’d-din Ahunum, Hikmet-i Nizamü’d-din, (Cilt: III, Ib-45b  varakları arası İnceleme-Metin-Sözlük), Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi , Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Bişkek Kırgızistan 2005.

7. Nasrin Zabeti MİANDOAB, Muhammed bin 'Abdu’s-sabur-ı Hoyi, Hulsaa-i AbbÀsì (İnceleme-Çeviri-Dizin), Ankara Üniversitesi , Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve  Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2010.

8. Serkan CİHAN, 'Ömer Karì Muhammed/Ceng-name, Ankara Üniversitesi , Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve  Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2014.

9. Musa AYTEKİN_Rabguzi'nin Kısasu'l-Enbiya'sı (Leningrad nüshası/146-279) İnceleme-metin-dizin Rabguzi's Kısasu'l-Enbiya (The leningrad manuscript/146-279) Analysis-text-index.

10. Safiye ÇELEBİ ÇAM_Rabguzi'nin Kısasu'l-Enbiya'sı (Leningrad nüshası/279-398) inceleme-metin-dizin Rabguzi's Kısasu'l-Enbiya (The leningrad manuscript/279-398) analysis-text-index.

11. Ayşe Beril KARA_Rabguzi'nin Kısasu'l-Enbiya'sı (Leningrad nüshası/398-527) inceleme-metin-dizin Rabguzi's Kısasu'l-Enbiya (The leningrad manuscript/398-527) analysis-text-index.

 Doktora :

1.      Abduraop POLAT, Musa Sayrami, Tarìh-i Hamìdì III, İnceleme-Metin-Dizin, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağdaş Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Ankara 2002.

2.      Ayhan ÇELİKBAY, Nizamü’d-din Ahunum, Hikmet-i Nizamü’d-din, (Cilt: I, 1b –198b varakları arası İnceleme-Metin-Dizin), Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi , Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkoloji Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Bişkek Kırgızistan 2005.

 

Verdiği Dersler

Lisans

Güz Dönemi

TUR 403 Çağatay Dili ve Edebiyatı
TUR 415 XII-XV. yy. Doğu Türkçesi Metinleri
TUR 427 Harezm Türkçesi

Bahar Dönemi

TUR 302 Çağdaş Türk Lehçeleri
TUR 308 Batı Türk Yazı Dili İlk Dönem Metinleri
TUR 430 Çağatay Türkçesi Metinleri

  

Lisansüstü

Güz Dönemi

Yüksek Lisans

17035007 Doğu Türk Yazı Dili Grameri (15-17yy)


Doktora

17036003 Çağatayca

 

Bahar Dönemi
Yüksek Lisans

17035006 Doğu Türk Yazı Dili Grameri (17-19yy)


Doktora 
17036004 Çağatayca

 

Araştırma Projeleri  

 

Son 10 yılda gerçekleştirilen araştırma projeleri

1. Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu: Türkiye Türkçesinin Tarihsel Sözlüğü Projesi (Türk Dil Kurumu),

2. Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu: "Sözlükler Projesi": Veled Çelebi Sözlüğü'. Bu eser, Türk Dil Kurumu tarafından neşredilecektir

3. Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi El Yazmalarının Kataloglama ve Bilgisayar Ortamına Aktarma Projesi.