DOÇ.DR. GÜNEŞ OKUYUCU ERGÜN    
Adı : GÜNEŞ
Soyadı : OKUYUCU ERGÜN
E-posta : okuyucu@law.ankara.edu.tr
Tel : 0 (312) 595 50 00-2198
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : HUKUK FAKÜLTESİ
Bölüm : KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

           ÖĞRENİM

 • Orta ve Lise: Kayseri Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi (1990-1997)
 • Lisans: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1997-2001)
 • Yüksek lisans: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku (2001-2003)
 • Doktora: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku (2003-2007)

MESLEKİ FAALİYETLER

 • Avukatlık Stajı (2001-2002)
 • Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi (2002-2010)
 • Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Yardımcı Doçenti (2010-)

İDARİ GÖREVLER      

 • Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi – Dekan Yardımcılığı (2017- )
 • Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi – Yönetim Kurulu Üyeliği (2017- )
 • Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi – Fakülte Kurulu Üyeliği (2016- )
 • Kamu Hukuku Anabilim Dalı Bilimsel Hazırlık Koordinatörlüğü (2016- )
 • Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi – Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (2014-2016)
 • Ankara Üniversitesi Dış İlişkiler Komisyonu Üyeliği (2013- )      

YAYINLAR VE TEBLİĞLER

 • Kitaplar:

1.       Türk Ceza Hukukunda Zimmet Suçu, Ankara 2008.

2.       5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Konut Dokunulmazlığını İhlal           Suçu, Ankara 2010.

3.       Ceza Muhakemesi İşlemleri, Ankara 2015.

 • Yabancı Dilde Makaleler:

1.       Anti-Corruption Legislation in Turkish Law”,  German Law Journal, 2007, vol. 8, n. 9, pp. 903-914.

2.       “Anti-Money Laundering under Turkish Law” Journal of Money Laundering Control, 2009, vol. 12, n.1, pp. 88-92.

3.       “Witness Anonymity in Turkish Criminal Law: Some Comparative  Observations” Journal of Comparative Law, 2009, vol. 4, n. 1, pp. 170-181.

4.        “Turkish Juvenile Justice System” -ortak yazar (ikinci isim)- Free Law Journal, 2007, vol. 3, n. 2, pp. 27-52.

 • Türkçe Makaleler:

1.       Tahkimde Ceza Hukuku Sorunları”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi , 2007, n. 70, ss. 135-162.                     

2.       “Görevi Kötüye Kullanma Suçu”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2009, n.82, ss.139-169.

3.       “Ceza Muhakemesinde Bekletici Sorun Kararının Dava Zamanaşımının Durmasına Etkisi” -ortak yazar (ikinci isim)- Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2009, n.83, ss.68-72.

4.       “Bankacılık Kanununda Düzenlenen Zimmet Benzeri Suçta ‘Bankanın TMSF’ye Devredilmiş ya da Faaliyet İzninin Kaldırılmış Olması’ Koşulunun Niteliği” Terazi Hukuk Dergisi, Kasım 2009, yıl: 4, sy: 39, ss.29-42.

5.       “Soruşturmanın Gizliliği”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, yıl: 2010, cilt: 59, sy. 2, ss. 243-276.

6.       “Tutuklulukta Azami Süreler” -ortak yazar (ikinci isim)- Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, yıl: 2010, cilt: 59, sy: 1, ss. 35-60.

7.       “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Türk Hukukunda Azami Tutukluluk Süresinin Hesaplanmasına İlişkin Değerlendirmeler”  ortak yazar (üçüncü isim)- Ankara Baroso Dergisi, yıl: 68, sayı: 2010/4, ss. 181-187.

8.        “Yeni Türk Ticaret Kanununda Öngörülen Haksız Rekabet Suçunun Kanunilik İlkesi Açısından Değerlendirilmesi”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Eylül 2013, Cilt: XXIX, Sayı:3, ss. 149-155.

9.       “Bilirkişi Raporu Üzerinde Gerçekleştirilen Sahtecilik Fiillerinin Niteliği”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 1, Yıl: 2013.

10.   “AİHM Kararları Işığında Müebbet Hapis Cezasına İlişkin Bazı Değerlendirmeler”, Güncel Hukuk Dergisi, Aralık 2013, 12-20, ss. 56-57.

11.   “Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi (MÜHF-HAD), Cilt: 19, Sayı: 2, Yıl: 2013 (Özel Sayı), Prof. Dr. Nur Centel'e Armağan Özel Sayısı (Hakemsiz).

12.   “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Silahların Eşitliği İlkesi”, Legal Hukuk Dergisi, Yıl 2013, Cilt 11, Sayı, 131.

13.   “Gebe Olduğu Bilinen Kadına Karşı İşlenen Kasten Öldürme Suçuna İlişkin Bazı Tesbit ve Değerlendirmeler”, (in) Prof. Dr. Nevzat Toroslu’ya Armağan, Cilt: II, ss.

 • Basılmış Tebliğler:

1.       “Türk Ceza Hukukunda Kamusal Faaliyet ve Kamu Görevlisi”, Alman-Türk Karşılaştırmalı Ceza Hukuku Sempozyumu, 2010, c. III, ss. 527-542.

2.       “Suçsuzluk Karinesi: Alice Harikalar Diyarında”, Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı, 13 Ocak 2012.

3.       “Rüşvet Suçu” Türk-Alman Uluslararası Ceza Hukuku Sempozyumu, Ekonomik Suçlar,  Özyeğin Üniversitesi, 12 Aralık 2014. (In) Ekonomik Suçlar, Editör Prof. Dr. Yener Ünver, Seçkin Yayıncılık,  2015, ss. 35-50.

4.       “Ayrımcı Mobbing”, V. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, AYR/MC/L/K, 16-22 Ekim 2015.

 • Ulusal ve Uluslararası Konferanslar/Tebliğler/Paneller:

1.       TCK’nda Kamu Görevlisi Kavramı” (14 Mart 2009), Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde  Avrupa Ceza Hukuku Standartları ve Türk Ceza Hukuku, III. Türk-Alman Karşılaştırmalı Ceza Hukuku Sempozyumu, 13-15 Mart 2009 – İstanbul Yeditepe Üniversitesi.

2.       “Özel Hayata ve Özel Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar”, 9 Ekim 2009 – İzmir Barosu.

3.       “İnsan Üzerinde Deney- Tedavi Amaçlı Deneme ve Kök Hücre Nakli” (26 Kasım 2010), Türkiye Biyoetik Derneği: VI. Tıp Etiği Kongresi “Biyoetikte Yeni Ufuklar”, 25-26 Kasım 2010.

4.       “Bilişim Alanındaki Suçlarla Mücadelede Jandarmanın Görev ve Yetkileri”, Jandarma Okullar Komutanlığı, Seminer, 26.5.2011

5.       “Genital Muayene Suçu”, Sağlık Hukuku Sertifika Programı, Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 19 Kasım - 11 Aralık 2011.

6.       “Suçsuzluk Karinesi: Alice Harikalar Diyarında”, Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı, 13 Ocak 2012.

7.       “Silahların Eşitliği Bağlamında Ceza Yargılamasında Avukatların Rolü ve Konumu”, Ankara Barosu, Panel, 10.10.2013.

8.       “Sır Kavramına Türk Ceza Kanunu Açısından Bakış” , Ankara Barosu, Panel, 07.12.20013.

9.       “Rüşvet Suçu” Türk-Alman Uluslararası Ceza Hukuku Sempozyumu, Ekonomik Suçlar,  Özyeğin Üniversitesi, 12 Aralık 2014.

10.       “Müebbet Hapis Cezası” 1. Ceride-i Kantar Hukuk Kongresi, 30-31 Mart 2015, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

11.   “Ceza Hukukunda Kişiliğin Başlangıcı: Öldürme, Yaralama ve Çocuk Düşürtme-Düşürme Suçları (Kürtaj) Açısından Bir Değerlendirme”, Biyoetik, Biyoteknoloji ve Biyopolitikalar Üçgeninde İnsan- VIII. Biyoetik Derneği Uluslararası Kongresi, 9-12 Nisan 2015, (Bildiri Tarihi 10 Nisan)

12.   “Ayrımcı Mobbing”, V. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, AYR/MC/L/K, 16-22 Ekim 2015, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

13.   “Normatif ve Psikolojik Anlayış Açısından Kusurluluk”, 90. Kuruluş Yıldönümü Uluslararası Hukuk Kurultayı, 2-5 Kasım 2015, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

14.   “Ekonomik Durum ve Suçluluk”, VI. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, Yoksulluk ve Adalet, 30 Eylül- 6 Ekim 2016, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi.


YURTDIŞI ÇALIŞMALARI      

 • Bologna Üniversitesi Hukuk Fakültesi (İtalya) - 2004-2005 Akademik yılı
 • Bologna Üniversitesi Hukuk Fakültesi (İtalya) - 09.04.2007 - 21.04.2007
 • Bologna Üniversitesi Hukuk Fakültesi (İtalya) - 1-9.2010 - 1.12.2010

 VERDİĞİ DERSLER      

 • Ceza Hukuku Özel Hükümler – Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
 • Kriminoloji - Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • İletişim Hukuku ve Fikri Haklar - Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Ceza Hukuku Bilgisi - Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksek Okulu
 • Ceza Usul Hukuku Bilgisi - Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksek Okulu
 •  Ekonomik Ceza Hukuku - Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yüksek Lisans)
 • Adliyeye Karşı Suçlar - Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yüksek Lisans)
 • Kamu İdaresine Karşı Suçlar Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yüksek Lisans)
 • Kamu İdaresine Karşı Suçlar Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Doktora)
 • Ekonomik Ceza Hukuku - Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Doktora)