PROF.DR. EMİNE OLHAN    
Adı : EMİNE
Soyadı : OLHAN
E-posta : olhan@agri.ankara.edu.tr, eolhan@gmail.com
Tel : 0312 596 16 34
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/emine-olhan
Kişisel Akademik Bilgiler

Eğitim ve Akademik Deneyim:
Prof. Dr.
2010 Eylül

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

Doç. Dr.
2000 Kasım

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

Dr.
1991-1997

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü
”Türkiye’de Bitkisel Üretimde Girdi Kullanımının Yarattığı Çevre Sorunları ve Organik Tarım Uygulaması-Manisa Örneği”

Yüksek Lisans
1987-1991

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Bölümü Tarım Politikası ve Yayım Ana bilim Dalı
Türkiye ve Avrupa Topluluğunda Tarım Ürünleri Dış Ticaret Politikaları-Karşılaştırmalı Bir Araştırma

Araş. Gör.
1989- 2000

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

Lisans
1983-1987

Cumhuriyet Üniversitesi- Tokat Ziraat Fakültesi

 
Üye Olduğu Kuruluş ve Dernekler:
 • Tarım Ekonomisi Derneği
 • Ziraat Mühendisleri Odası
 • Ankara Üniversitesi Mezunları Derneği
 • TEMA
Verdiği Lisans Dersleri:
 • Uluslararası Tarımsal İlişkiler, Çevreye Yönelik Tarım Politikaları, Tarım Politikası, Çevresel Tarım Politikaları
Verdiği Lisansüstü Dersleri:
 • Tarımsal Çevre Politikası, Uluslararası Tarım Politikası, Tarımsal Gelişme Politikası
Danışmanlığında Tamamlanan Doktora Çalışmaları:

Tez Öğrencisi: Fatma Eymen YAZGI
Tez Konusu: "TÜRKİYE’DE TARIM SİGORTASI UYGULAMALARI, UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ALTERNATİF MODEL ARAYIŞI"
Tez Teslim Tarihi: 05.06.2017

Tez Öğrencisi: Tuba BEŞEN
Tez Konusu: "SİNOP İLİ SARIKUM HAVZASINDA TARIMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN DEĞERLENDİRİLMESİ"
Tez Teslim Tarihi: 03.02.2017

Tez Öğrencisi: Gülsevim ŞENER
Tez Konusu: "ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN KIRSAL ALAN ÜZERİNE ETKİLERİ"
Tez Teslim Tarihi: 05.02.2016

Tez Öğrencisi: Yener ATASEVEN
Tez Konusu: "TARIMSAL FAALİYETLERİN İÇME SUYU HAVZALARINDAKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI-ANKARA İLİ ÖRNEĞİ"
Tez Teslim Tarihi: 23.12.2010

Tez Öğrencisi: Kemal YAMAN
Tez Konusu: "Arıtma Tesisi Çamurunun Tarımsal Amaçlı Kullanımında AB-Türkiye Politikalarının Karşılaştırılması"
Tez Teslim Tarihi: 13.03.2009

Tez Öğrencisi: Uğur İLKDOĞAN
Tez Konusu: "Türkiye'de Aspir Üretimi İçin Gerekli Koşullar ve Oluşturulacak Politikalar"
Tez Teslim Tarihi: 2012

Tamamlanmış Araştırma Projeleri:
 • Olhan, E. 2017. GDO ve Ürünlerine İlişkin Karar Sürecinde Sosyoekonomik Değerlendirme Kriterleri. Türkiye Ulusal Biyogüvenlik Çerçevesi Uygulama Projesi. 

 • Olhan, E. Ataseven, Y. Özbudak, S. 2009. İçme Suyu Havzalarında Tarımsal Faaliyet Yapan Üreticilerin Çevre Kirliliğine Karşı Tutumları ve Sosyo-Ekonomik Yapıları: Ankara İli Çamlıdere, Eğrekkaya ve Kurtboğazı Barajları Örneği
  Destekleyen : TÜBITAK (2009-2010)
 • Eraktan,G., Gudowski,J., Adamowicz,M., Bakiawicz,A., Ceylan,C., Eraktan,S., Erkuş,A., Konarski, H.,Lecka,I, Olhan,E., Piskorz, W.Puchnarewicz. Taluğ,C. 1992. Tarımın Pazar Ekonomisi Koşullarına Uyumu Polanya ve Türkiye Örneği-Bir Pilot Çalışma. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları:1257. Bilimsel araştırma ve İncelemeler: 695. Ankara
  Destekleyen : Diğer
 • Eraktan, G., Aksoy, S.,Kuhnen, F., Olhan. E. Ve Winkler, W. 2002. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Tarım Teknolojilerindeki Değişimin Üretici Davranışlarına ve Bunun Çevreye Olası Etkileri. Çevre Eğitim Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı. Yayın No:3, Ankara.
  Destekleyen : Diğer
 • Yıldırak,N., Gülçubuk,B.,Gün,S.,Olhan,E. Ve Kılıç,M. 2003.Türkiye’de Gezici ve Geçici Kadın Tarım İşçilerinin Çalışma ve Yaşam Koşulları ve Sorunları. TARIM-İŞ. Yayın No:2003/4. Ankara.
  Destekleyen : Diğer
 • Olhan,E. 2000. Türkiye’de Gübre Sübvansiyon Politikaları -İçel İli Turunçgil Üreticileri Açısından Bir Değerlendirme- Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Ankara.
  Destekleyen : Diğer
 • Eraktan,G., Aksoy,S., Kuhnen,F., Olhan,E. Ve Winkler,W. 2000. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Tarım Teknolojilerindeki Değişimin Üretici davranışlarına ve Bunun Çevreye Olası Etkileri.TUBİTAK TOGTAG/ TARP- 1849 No.lu Proje. Mayıs 2000. Ankara.
  Destekleyen : TUBITAK
 • Eraktan,G., Gudowski,J., Adamowicz,M., Bakiawicz,A., Ceylan,C., Eraktan,S., Erkuş,A., Konarski,H., Lecka,I, Olhan,E., Piskorz, W.Puchnarewicz. Taluğ,C. 1992. Adjustment of Agriculture to the Requirements of Market Economy ( A Case of Poland and Turkey Seen at the Village Level) Pilot Studies. İnstitute of Developing Countries Documantation Center .Faculty of Geography and Regional Studies. Warsaw.
  Destekleyen : Diğer
 • Yayınlar:
 • Özyalçın, C., Olhan, E., Ataseven, Y. 2017. The Evaluation of Environmentally Oriented Attitudes of Organic Food Consumers with New Environmental Paradigm Scale: A Case Study of Ankara. Journal of Environmental Protection and Ecology 18(1): 84-92.
 • Şener, G. Olhan, E. 2017. Atıksu Arıtma Tesislerinin Kırsal Alan Üzerindeki Etkileri. Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi. Sayı : Ocak 2017, Yıl:11, Sayı:102.
 • Çebi, S.Y. Olhan, E. 2017. Avrupa Birliği Gıda ve Yemde Hızlı Alarm Sisteminin Türkiye’nin Gıda ürünleri İhracatı Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi. Tarım Ekonomisi Dergisi 2017; 23 (1):133-144. İzmir
 • Demirdöğen, A. ve Olhan, E. 2017. Türkiye Tarımının Kısa Tarihi: Destekleme Politikası  Özeli. Tarım Ekonomisi Dergisi 2017; 23 (1):1-12. İzmir.
 • Demirdöğen, A. Olhan, E., Chavas, J.P. 2016. Food vs. fiber: An analysis of agricultural support policy in Turkey. Food Policy.
 • Yaman, K., Olhan, E. 2012. Comperative Analaysis of Structural and Sosyo- Cultural Properties of Agricultural farm Enterprises in Terms of Sludge Aplication. Journal of Residuals Science&Technology. Vol.9, No:2- April 2012
 • Olhan, E. 2012. “Türkiye’de Son On Yılda Destekler” Tarım ve Mühendislik Dergisi. Sayı 97-98( 2011-2012). TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası. Ankara.
 • Yaman, K. ve Olhan, E. 2011. Arıtma Çamuru Kullanımının Buğdayın Verim, Fiziki Girdi ve Maliyetleri Üzerindeki Etkisi. Tarım Bilimleri Dergisi. 17(2011).s.157-166. Ankara.
 • Rezvanfar, A., Eraktan, G. and Olhan, E. 2011. Determine of Factors Associated with the Adoption of Organic Agriculture Among Small Farmers in Iran. African Journal of Agricultural Research Vol.6(13), pp.2950-2956.
 • Rezvanfar, A., Samiee, M.A. and Olhan, E. 2011.Constraints Analysis of Factors Affecting Application of Organic Farming Practices by Small Farmers in Iran. Journal of Extension Systems. Vol-27(2011), India.
 • B.Yüksel, E.Olhan ve C.D. İçel. 2011. Avrupa Birliği’nde Çapraz Uyum ve Türkiye İçin Öneriler. Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi. Cilt:10, No:1(Yıl:2011), s.33-65. Ankara.
 • Yaman,K. Ve Olhan,E. 2010. Atık Yönetiminde Sıfır Atık Yaklaşımı ve Bu Anlayışa Küresel Bir Bakış. BİBAD, Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 3(1): 53-57,2010.
 • Özkaya, T., Günaydın, G., Bozoğlu, M., Olhan, E. ve Sayın, C. 2010. Tarım Politikaları ve Tarımsal Yapıdaki Değişimler. Türkiye Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası. Ankara.
 • Olhan, E. 2010. Modern Biyoteknolojinin Tarımda Kullanımının Politik ve Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi. Farklı Boyutlarıyla Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar. Ankara Tabip Odası. Mattek Matbaacılık. ISBN: 978-605-5867-26-3. Ankara.
 • H.Arısoy, E. Olhan and Y.Ataseven.2010. An Evaluation of Organic Foods and Health Relationships in Turkey: A case Study of Ankara. 5th Central European Congress on Food. Book of full Papers.19th-22nd May 2010, Bratislava, Slovak Republic.
 • I. Coşkun Ceylan, Emine Olhan, Sema Gün, Gülşen Keskin and İlkay Dellal. 2010. Global Financial Crisis and Oilseed Sector in Turkey. Journal of Food, Agriculture & Environment-JFAE. Vol 8.(2)-2010. WFL Publisher Science &Technology. Finland.
 • Olhan, E., Ataseven, Y. 2010. Agri-Environment Policy Implementation in Turkey. Journal of Environmental Protection and Ecology 11, No 3, 1201-1209.
 • Gün, S., Ceylan, C., Dellal, I., Keskin, G. Olhan, E. and Dellal, G. 2010. Dairy Sectoring the Crises: The Case of Turkey. Journal of Animal and Veterinary Advances 9 (2): 429-435. ISSN:1680-5593. Medwell Journals.
 • Olhan, E., Ataseven, Y. 2010. The implementations of inspection and certification system in organic farming: A case study of Turkey, Journal of Environmental Protection and Ecology 11, No 2, 675-681.
 • Olhan, E., Ataseven, Y., Gün, S. and Arısoy, H. 2010. The Features of the Farmers Preferring Environmentally Friendly Agricultural Methods: The Case of Turkey. Scientific Research and Essay. Vol.5 (7), pp. 646-653.
 • Olhan, E., Gün, S., Ataseven, Y. and Arısoy, H. 2010. Effects of Agricultural Activities in Seyfe Wetland. Scientific Research and Essay. Vol. 5 (1), pp. 009-014.
 • Olhan, E., Arısoy., H, Ataseven, Y. and Ceylan, C. 2010. Changes in Livestock Production Support Policies in Turkey and Effects on Production. Journal of Animal and Veterinary Advances 9 (3): 570-575. ISSN:1680-5593. Medwell Journals.
 • Olhan, E., Ataseven,Y. 2010. The implementations of inspection and certification system in organic farming: A case study of Turkey, Journal of Environmental Protection and Ecology 11, No 2, 675-681.
 • Olhan, E., Ataseven,Y. 2010. The implementations of inspection and certification system in organic farming: A case study of Turkey, Journal of Environmental Protection and Ecology 11, No 2, 675-681.
 • Olhan, E., Ataseven,Y. 2010. Agri-Environment Policy Implementation in Turkey. Journal of Environmental Protection and Ecology 11, No 3, 1201-1209.
 • Ceylan.İ.C., Olhan,E. And Köksal,Ö.2010. Determination of the Effective Factors on Organic Olive Cultivation Decision. African Journal of Agricultural Research Vol.5(23), pp.3164-3168
 • E. Olhan ve Y. Ataseven. 2009. Türkiye’de İçme Suyu Havza Alanlarında Tarımsal faaliyetlerden Kaynaklanabilecek Kirliliği önleme ile İlgili Yasal Düzenlemeler. Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. Cilt:6 sayı:2. Tekirdağ.
 • G. Eraktan, F. Yavuz, E. Olhan ve A.B. Bilgiç. 2009. Türkiye’nin AB’nin Hububat Politikalarına Uyumu ve Olası Sonuçları. Ülkesel Tahıl Sempozyumu. Konya.
 • E. Olhan and Y. Ataseven. 2009. Integration of Agriculture and Environment Policies: A Case Study of Turkey. Environmental Engineering and Management. Edited by Michael Theophanides, Teophile Theophanides. The Athens Institute for Education and Research. Greece.
 • Olhan, E. ve Ataseven Y. 2008. Biyogüvenlik Kapsamında Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar. VIII Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi. Bursa.
 • Olhan, E. and Ataseven, Y. 2008. “Turkey’s Organic Agriculture Potential: An Opportunity for the Mediterranean Region” 16th IFOAM Organic World Congress. IFOAM. 16-20 June, Modena, Italy.
 • Olhan, E. 2008. Alternatif Enerji- Biyodizel. Tarım Türk Dergisi. Sayı:13. Yıl:3. İzmir.
 • Gün, S., Gülçubuk, B., Olhan, E. and Yıldırak, N. 2007. Female Agricultural Workers in Cotton Cultivation in Turkey. The Indian Journal of Social Work. Volume 68, Issue 4, October 2007.
 • Olhan, E., Arısoy, H. 2007. The Impact of Custom Union Agreement on Turkey’s Foreign Trade. Critical Issues for the 21st Century Global Economy: Economics, Finance, Manegement& Entrepreneurship. Edited by Peter E. Koveos. Athens Institute for Education and Research.
 • Olhan, E. 2006. The Impact of The Reforms: Impoverished Turkish Agriculture. Agricultural Journal. Medwell Online.Volume1, Number 2. Pakistan.
 • Olhan, E. 2006. Sürdürülebilir Tarım Kapsamında İyi Tarım Uygulamaları. I. Uluslararası Ev Ekonomisi Kongresi Sürdürülebilir Gelişme ve Yaşam Kalitesi. Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu, Ankara.
 • Olhan, E. ve Ataseven, Y. 2006. Orta Anadolu Bölgesi Organik Tarım Çalışmaları: Uygulama Örnekleri, Uygun Havzalar ve Bölgeler, Potansiyel Sahalar. Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Organik Tarım Sektörü Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar, Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu Derneği (URAK) Yayınları, Yayın No: 2006/1, ISBN: 975-6292-06-7, İstanbul.
 • Olhan, E., Arısoy, H., Ataseven, Y. 2006. Factors of Affecting on Organic Food Demand in Turkey- Ankara Example. Human Perspectives on Sustainable Future. University of Joensuu Research Reports of The faculty of Education No:99.Joensuu, Finland.
 • Olhan, E. 2006. Gümrük Birliği Anlaşması’nın Genel Dış Ticarete ve Çikolata ve Kakaolu Mamüller Dış Ticaretine Etkileri. VII. Tarım Ekonomisi Kongresi. Akdeniz Üniversitesi. Antalya.
 • Abay, C., Olhan, E., Uysal, Y., Yavuz, F. ve Türkekul, B. 2005. Türkiye’de Tarım Politikalarında Değişim. Türkiye Ziraat Mühendisliği VI. Teknik Kongresi. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası. Ankara.
 • Olhan, E., Ataseven, Y. and Gün, S. 2005. Organic Farming in Turkey. Pakistan Journal of Biological Sciences. Volume:8, Number:3, Pakistan.
 • Olhan, E. 2004. Avrupa Birliği Çevre Politikası ve Tarım. Ziraat Dünyası. Mayıs/Haziran 2004.Türkiye Ziraatçiler Derneği. Ankara.
 • Güneş, E., Gün, S., Gülçubuk, B. ve Olhan, E. 2004. Türkiye’de Şeker Politikalarının Şeker Pancarı Üretimine etkileri: Ankara İli Polatlı İlçesi Araştırması.Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat.
 • Eraktan, G., Abay, C., Miran, B. ve Olhan, E. 2004. Türkiye’de Tarımın Teşvikinde Doğrudan Gelir Desteği sistemi ve Sonuçları. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yayın No: 2004-53, İstanbul.
 • Yıldırak, N., Gülçubuk, B., Gün, S., Olhan, E. ve Kılıç, M. 2003.Türkiye’de Gezici ve Geçici Kadın Tarım İşçilerinin Çalışma ve Yaşam Koşulları ve Sorunları. TARIM-İŞ. Yayın No:2003/4. (TÜBİTAK SBB 3003 Nolu Proje)
 • Olhan, E. 2002. Türk Tarım Politikasının AB Ortak Tarım Politikasına Uyumu. Türktarım, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi. Sayı:143. Ankara.
 • Eraktan, G., Olhan, E., Özkan, Z. 2002. Avrupa Birliği’nde Meyve-Sebze Alt Sektöründe Uygulanan Politikalar. Avrupa Birliğine Uyum Aşamasında Bahçe Bitkileri Tarımı. 25-26 Nisan 2002. Bahçe Bitkileri Derneği, Ankara.
 • Eraktan, G., Aksoy, S., Kuhnen, F., Olhan. E. ve Winkler, W. 2002. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Tarım Teknolojilerindeki Değişimin Üretici Davranışlarına ve Bunun Çevreye Olası Etkileri. Çevre Eğitim Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı. Yayın No:3, Ankara.
 • Olhan, E. 2001. Avrupa Birliği’nde Organik Tarıma Yönelik Yasal Düzenlemeler. Organik Tarım ve Sağlık İlişkileri Paneli. ÇESAV. Ankara.
 • Olhan, E. 2000. Avrupa Birliği’nde Tarımsal Yapı ve Türkiye İle Karşılaştırılması. Ekin Dergisi. Yıl: 4. Sayı:13-14, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Ankara
 • Akbay, R., Yalçın, S., Ceylan, N. ve Olhan, E. 2000. Türkiye Tavukçuluğunda Gelişmeler ve Hedefler. Türkiye Ziraat Mühendisliği 5. Teknik Kongresi. TMMOB. Ziraat Mühendisleri Odası, Ankara.
 • Kolsarıcı, Ö., Başalma, D., İşler, N., Arıoğlu, H., Gür, A., Olhan, E. ve Sağlam, C. 2000. Yağ Bitkileri Üretimi. Türkiye Ziraat Mühendisliği 5. Teknik Kongresi. TMMOB. Ziraat Mühendisleri Odası. Ankara.
 • Eraktan, G., Winkler, W. and Olhan, E. 2000. AB Çevre Hukuku İçerisinde Tarımsal Çevre Politikalarının Yeri, Önemi ve Türkiye ile Karşılaştırılması. IV. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Tekirdağ.
 • Olhan, E. 2000. Türkiye’de Gübre Sübvansiyon Politikaları-İçel İli Turunçgil Üreticileri Açısından Bir Değerlendirme-Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Ankara.
 • Eraktan, G., Gudowski, J. and Olhan, E. 1999. Rural Transformation Sample Survey Analysis. Rural Space Under Modernisation Process. Turkish-Polish Field Studies in Southern Anatolia 60 Years After Prof. Stanislaw Leszczycki’s Research. University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies University of Ankara, Faculty of Ankara. VICUS STUDIA AGRARIA. VOL.I. Warszawa.
 • Olhan, E. 1999. Demographic Transformation in Turkey and Its Consequences for Agriculture. Rural Space Under Modernisation Process. Turkish-Polish Field Studies in Southern Anatolia 60 Years After Prof. Stanislaw Leszczycki’s Research. University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies University of Ankara, Faculty of Ankara. VICUS STUDIA AGRARIA. VOL.I. Warszawa.
 • Olhan, E., Gülçubuk, B., Kılıç, M., Gün, S. ve Zabek, M. 1999. Turkish Publications Examining Various Aspects of the Mediterranean Region. Rural Space Under Modernisation Process. Turkish-Polish Field Studies in Southern Anatolia 60 Years After Prof. Stanislaw Leszczycki’s Research. University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies University of Ankara, Faculty of Ankara. VICUS STUDIA AGRARIA. VOL.I. Warszawa.
 • Eraktan, G., Olhan, E. ve Ataker, M.1999. Karadeniz Bölgesi Ülkelerinde Tavukçuluğun Geliştirilmesi ve Geleceği. Uluslararası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı. Bilimsel Tavukçuluk Derneği. İstanbul.
 • Olhan, E. 1999. Türkiye’de Tavukçuluk ve Sözleşmeli Üretim. Uluslararası Hayvancılık’99 Kongresi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi. İzmir.
 • Olhan, E. 1999. Dünya’da ve Türkiye’de Organik Tarım. Bilim ve Teknik Dergisi Sayı:378. TUBİTAK. Ankara
 • Olhan, E. 1999. Türkiye’de Gübre Destekleme Politikası. Ekin Dergisi. Yıl:3 Sayı: 7. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği. Ankara.
 • Olhan, E. 1999. Tarımsal Destekleme Politikamızda Arayışlar. Ziraat Dünyası. Türkiye Ziraatçılar Derneği. Sayı: 449, Ankara.
 • Akgüngör, S., Miran, B., Abay, C., Olhan, E. ve Kızıldağ, N. 1999. İstanbul Ankara ve İzmir İllerinde Çevre Dostu Tarım Ürünlerine Yönelik Potansiyel Talebin Tahminlenmesi. Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü. Yayın No:15, Ankara.
 • Olhan, E. and Durydiwka, M. 1997. Organic Agriculture in Turkey and Poland: The New Chapter of Agricultural Transformation. Transforming Rural Sector to the Requirements of Market Economy. Examples From Turkey, Poland and Ukraine. University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies. University of Ankara, Faculty of Agriculture. Wydawnictwo Akademickie DIALOG. Warszwa-Ankara.
 • Olhan, E. 1996. Tarımsal Çevre Sorunları ve Alternatif Tarım. Ziraat Dünyası. Sayı: 433. Türkiye Ziraatçılar Derneği. Ankara.
 • Olhan, E. 1996. Organik Tarım ve Türkiye’deki Uygulamaları. Türkiye 2. Tarım Ekonomisi Kongresi. Ç.Ü.Z.F. Tarım Ekonomisi Bölümü-Tarım Ekonomisi Derneği, Adana.
 • Eraktan, G ve Olhan, E. 1996. Tarımda Çevre Politikaları Çerçevesinde Organik Tarım Uygulamaları. Tarım-Çevre İlişkileri Sempozyumu. Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı. Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Mersin.
 • Olhan, E. 1994. Polonya Tarımında Reformlar. Çiftçi ve Köy Dünyası, Sayı:113-114. Türkiye Ziraat Odaları Birliği. Ankara.
 • Çelik, H., Ceylan, C. ve Olhan, E. 1994. Çiftçilik Sistemleri Araştırması ve Türkiye’deki Uygulamaları. Türkiye 1. Tarım Ekonomisi Kongresi. Tarım Ekonomisi Derneği-Ziraat Fakülteleri Tarım Ekonomisi Bölümü. İzmir.
 • Olhan, E. 1993. Avrupa Para Sistemi ve Tarıma Uygulanması. Tarım Ekonomisi Dergisi. Sayı: 1993/2. İzmir.
 • Yıldırak, N ve Olhan, E. 1993. Kırsal Kesimde Genç Nüfusun Tarımsal Faaliyetlere Katılımı ve Kente Göç Etme Eğilimleri. Kırsal Sanayi Sempozyumu. T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı. Ankara.
 • Eraktan, G., Erkuş,A., Adamowicz, M., Taluğ, C., Eraktan, S., Gudowski, J., Piskorz, W., Ceylan, C. ve Olhan, E. 1993. Türkiye ve Polonya Tarımının AT’a Uyum Sorunları. (Basılmamış).
 • Bakiewicz, A., Ceylan, C and Olhan, E. 1992. Tobacco Policy in Turkey, Lessons for Poland. Miscellanea Geography and Regional Studies. Warsaw.
 • Olhan, E. 1992. Türkiye’de Tarım Ürünleri Dış Ticaretindeki Gelişmeler. T.C. Ziraat Bankası Dergisi. Sayı: 6. Ankara.
 • Eraktan, S ve Olhan, E. 1992. Türkiye’de ve AT’da Tarımın Milli Gelire Katkısındaki Gelişmeler ve Türkiye’deki Dağılımı. Çiftçi ve Köy Dünyası. Cilt:8, sayı: 85-86. Türkiye Ziraat Odaları Birliği. Ankara.
 • Güneş, T., Albayrak, M., Olhan, E. ve Giray, H. 1992. Türkiye ve Avrupa Topluluğu’nda Gıda Maddeleri Dış Ticaret Mevzuatı. Gıda Mevzuatında Aksayan Hususlar ve Çözüm Yolları Sempozyumu. T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Gıda Bilimi ve Teknolojisi Bölümü- Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası. Tekirdağ.
 • Eraktan, G., Gudowski, J., Adamowicz, M., Bakiawicz, A., Ceylan, C., Eraktan, S., Erkuş, A., Konarski, H., Lecka, I, Olhan, E., Piskorz, W. Puchnarewicz., Taluğ, C. 1992. Tarımın Pazar Ekonomisi Koşullarına Uyumu Polonya ve Türkiye Örneği-Bir Pilot Çalışma. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları:1257. Bilimsel Araştırma ve İncelemeler: 695, Ankara.
 • Eraktan, G., Gudowski, J., Adamowicz, M., Bakiawicz, A., Ceylan, C., Eraktan, S., Erkuş, A., Konarski, H., Lecka, I, Olhan, E., Piskorz, W. Puchnarewicz., Taluğ, C. 1992. Adjustment of Agriculture to the Requirements of Market Economy (A Case of Poland and Turkey Seen at the Village Level) Pilot Studies. Institute of Developing Countries Documentation Center. Faculty of Geography and Regional Studies. Warsaw.
 • Eraktan,G., Olhan,E. ve Gün,S. 2010. Dünya Ekonomisindek, Gelişmeler ve Tarım Ürünleri Piyasalarına Yansımaları.Globalleşme Sürecinde Kafkasya ve Orta Asya. Bakü-Azarbeycan.