DR. ÖĞR. ÜYESİ ÖMER KUTLU    
Adı : ÖMER
Soyadı : KUTLU
E-posta : omerkutlu@ankara.edu.tr
Tel :
Ünvan : DR. ÖĞR. ÜYESİ
Birim : EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/omer-kutlu
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

Öğrenim Durumu

page1image46380496

Derece

page1image52525888 page1image52516672 page1image52515328

Alan

page1image52540352

Üniversite

page1image46377024

Yıl

page1image52542464 page1image52539776 page1image52533248

Dr. Öğr.Üyesi

Ölçme ve Değerlendirme

Ankara Üniversitesi EğitimBilimleri Fakültesi

2001

page1image52540736 page1image52537088 page1image52537280

Doktora

page1image52538240 page1image52615744 page1image52620160
page1image52619392

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

page1image52624000

Hacettepe Üniversitesi EğitimFakültesi

page1image52617088 page1image52610176 page1image52616512

1994 - 1998

page1image52612480 page1image52617856 page1image52614400

Yüksek lisans

page1image52614976 page1image52609408 page1image52619968

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

page1image52617664

Hacettepe Üniversitesi EğitimFakültesi

1987 - 1989

page1image52613632 page1image52623040 page1image52618432

Lisans

Sosyoloji Bölümü

Hacettepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

1976 - 1981

Akademik Unvanlar

Yardımcı Doçentlik Tarihi : 2001

Yönetilen Tezler

Yüksek Lisans Tezleri

İsmail Karakaya
Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı'nın yordama geçerliğine ilişkin bir araştırma (Yıl:
2002)

Aslıhan Erman Aslanoğlu
Öğretimde sunu becerilerinin değerlendirilmesinde dereceli puanlama anahtarı (rubric) kullanılmasına ilişkin bir araştırma (Yıl: 2003)

Tuba Özdil
Orta Ö
ğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme sınavındaki fen bilimleri testi sorularına ait psikometrik özelliklerin incelenmesi (Yıl: 2004)

Emre Gökhan Erkan
Yükseköğretime giriş puanları ile birlikte mesleki ilgi alanları puanlarının akademik başarıyı yordama gücününaraştırılması (Yıl: 2004)

Celal Deha Doğan
İlköğretiminde öğretmen öğrenci ve velilerin dosya oluşturma (po
rtfolyo) uygulamaları hakkındaki görüşleri üzerine bir çalışma (Yıl: 2005)

Nuray Okan
İlköğretim 7. sınıf fen bilgisi dersindeki portfolyo uygulamasının değerlendirilmesi (Yıl: 2005)

Recep Serkan Arık
Ölçme ve değerlendirme alanında ilköğretim öğretmenlerinin kavram yanılgılarının belirlenmesi (Yıl: 2006)

Selda Gültekin
Uluslararası Bakalorya ve ulusal programlardan mezun olan öğrencilerin ortaöğretim diploma notları ve ÖSS puanlarının karşılaştırılması (Yıl: 2006)

Yelda Nurdan Özdemir Tokat
Çoktan seçmeli testlerde yanıtlama davranışlarının belirlenmesi (Yıl: 2006)

Mehmet Akif Karakuş
İlköğretim Öğrencilerinin Değerlendirilmesinde Hale Etkisi (Yıl: 2008)

Burçin Batan
İlköğretim Öğrencilerinin Ev Ödevleri İle İlişkili Tutumlarını Etkileyen Faktörler

Sercan Ertürk
İlköğretim Programlarının Değerlendirme Boyutuna İlişkin Öğretmen Görüşleri (Yıl: 2008)

Hatice Kumandaş
İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Performans Görevlerine İlişkin Tutumlarını Etkileyen Faktörler (Yıl: 2008)

Ela Furat
Performans Görevlerinin Öğrencilerin Fen ve Teknoloji Dersine İlişkin Tutumlarına ve Eleştirel Düşünme Eğilimlerine Etkisi (Yıl: 2009)

Aysun Çalışkan
Türkiye’de ve Amerika’da Görev Yapan İlköğretim Öğretmenlerinin Portfolyo Hakkındaki Görüşleri (Yıl: 2009)

Simge Özek
İlköğretim 7. Sınıf İngilizce Dersinde Yapılan Portfolyo Uygulamasının Okuduğunu Anlamaya ve Ders TutumunaEtkisi (Yıl: 2009)

Özge Ovayolu
Türkiye’deki Öğrencilerin PISA 2006 Matematik Alt Testindeki Düşünme Süreçlerine İlişkin Puan Dağılımları (Yıl: Mayıs 2010)

Özge Bal
Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Yükseköğretime Öğrenci Seçme Sistemine İlişkin Görüşleri Ve Tutumlarını Etkileyen Faktörler (Yıl: Eylül 2010)

Emel Gönül
6. Sınıf Öğrencilerinin, Öğretmenlerinin Ve Velilerinin Performans Görevleri Hakkındaki Görüşleri (Yıl: Ekim2010)

Selda Örs
İlköğretim 6., 7. Ve 8. Sınıf Seviye Belirleme Sınavı Fen Ve Teknoloji Alt Testlerinin Faktör YapılarınınBelirlenmesi (Yıl: Kasım 2010)

Şeyda Keleşoğlu
Öğrenme Stilleri, Akademik Özyeterlik, SBS Puanları ve Öğrenci Özellikleri Değişkenlerinin Dokuzuncu Sınıf Akademik Başarısını Yordama Gücü Üzerine Bir Araştırma (Yıl: Aralık 2010)

Banu Özdemir
İlköğretim 1-5. Sınıflar Türkçe Ders Kitaplarında Kullanılan Okuduğunu Anlama Sorularının İncelenmesi (Yıl: Ocak2011)

Filiz Çınkır Koç
Seviye Belirleme Sınavı (SBS) İle Ölçülen Öğrenci Başarısına Ankara İlindeki İlköğretim Okullarının Katkısının “Katma Değer Belirleme” Yöntemiyle Belirlenmesi (Yıl: Şubat 2011)

Emine Burcu Pehlivan
Çoktan Seçmeli Türkçe Test Maddelerinde Yanıtlama Davranışlarının İncelenmesi (Yıl: Temmuz 2011)

Seda Aydın
İlköğretim 5. Sınıf Matematik Dersinde Dereceli Puanlama Anahtarı Kullanılarak Verilen Geribildirimin Öğrenci Başarısına Etkisi (Yıl: Ekim 2011)

Selma Höçük
Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programına Katılan Öğrencilerin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler (Yıl: Aralık 2011)

Özlem Ünaldı
Bilimsel Süreç Becerilerine Dayalı Fen Eğitiminin Öğrencilerin Fen ve Teknoloji Dersine İlişkin Tutumlarına 
veBilimsel Süreç Becerilerine Etkisi (Yıl: Mart 2012)

Çiğdem Yavuz
Ekonomik Bakımdan Dezavantajlı Öğrencilerin Akademik Yılmazlık Düzeylerinin Bazı Koruyucu Faktörler Açısından İncelenmesi (Yıl: Ocak 2015)

Selin Alamdar
Akademik Başarıyı Etkileyen Faktörlerin Etkili Okul Kavramı Bağlamında İncelenmesi (Yıl: Haziran 2015)

Ayça Karaşahinoğlu
Öğrencilerin Metaforik Sınav Algıları İle Velilerin Okula Yönelik Görüşleri Arasındaki İlişki (Yıl: Temmuz 2015)

Neslihan Tuğçe Şimşek
Okuduğunu Anlama Başarısının Yanıtlama Davranışları, Sosyoekonomik, Sosyokültürel ve Bireysel Özellikler
Bağlamında İncelenmesi (Yıl: Ocak 2017)

Gökhan Savul
Performans Görevlerinin Problem Çözme Becerisine Etkisi (Yıl: Haziran 2017)

Işıl Basmaz
Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin Okuduğunu Anlama, Öğrenci, Aile Ve Ev Ortamı Değişkenleri Bağlamında İncelenmesi (Yıl: Haziran 2017)

Doktora Tezleri

Aslıhan Erman Aslanoğlu
PIRLS 2001 Türkiye Verilerine Göre 4. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Becerileriyle İlişkili Faktörler (Yıl: 2007)

Banu Aygün
Ekolojik Antropoloji Açısından Antakya’da Tarihsel Süreçte Çevresel Değişimin İncelenmesi (Yıl: 2006)Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Danışmanlar: Prof. Dr. Berna Alpagut – Yrd. Doç. Dr. Ömer Kutlu (ikinci danışman)

Celal Deha Doğan
Öğretmen Adaylarının Başarıları Belirlenirken Tercih Ettikleri Durum Belirle
me Yöntemlerini Etkileyen FaktörlerVe Bu Yöntemlere İlişkin Görüşleri (Yıl: Şubat 2011)

Özen Yıldırım
Okuduğunu Anlama Başarısıyla İlişkili Faktörlerin Aşamalı Doğrusal Modellemeyle Belirlenmesi (PISA 2009
Hollanda Kore Ve Türkiye Karşılaştırması) (Yıl: Aralık 2012)

Serkan Arık
Öğretmenlerin Ölçme Ve Değerlendirme Alanı Yeterliklerinin Yargıcı Kararlarına Dayalı Ölçeklenmesi (Yıl: Nisan
2013)

Hatice Kumandaş
Yükseköğretime Öğrenci Seçmede Ve Yerleştirmede Kullanılan Sınavların Ortaöğretime Devam Eden Öğrencilerin Okul Başarıları Üzerinde Oluşturduğu Risk Faktörleri (Yıl: Mayıs 2013)

Fatma Betül Kurnaz
İlkokul 4. Sınıf İçin Hazırlanan Bilimsel Süreç Becerileri Programının Etkililiğinin Belirlenmesi (Yıl: Ekim 2013)

Betül Polat
Elektronik Portfolyo 
Uygulamalarının Ortaokul 6. Sınıf Öğrencilerinin Araştırma Becerilerine Etkisi (Yıl: Haziran2016)

Emine Burcu Tunç
Farklı Puanlama Modelleri Kapsamında Değişen Madde Fonksiyonunun İncelenmesi (Yıl: Haziran 2016)

Özge Altıntaş
Ankara Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Testi’nin Ölçme Değişmezliğinin Örtük Sınıf ve Rasch Modeline
Göre İncelenmesi (Yıl: Aralık 2016)

Selma Şenel
Bilgisayar Ortamında Bireye Uyarlanmış Testlerin Görme Engelli Öğrencilere Uygunluğunun İncelenmesi (Yıl:
Mart 2017)

Selda Örs Özdil
Tekli Ve Çoklu Aracılık Modellerinde Aracı Değişken Etkisinin BK, Sobel, Bootstrap Yöntemleriyle Karşılaştırılması(PISA 2012 Matematik Okuryazarlığı) (Yıl: Haziran 2017)

Münevver Başman
Matematik Başarısında Cinsiyet Ve Duyuşsal Özelliklerin Etkileşimine Göre Rasch Ağacı Yöntemi İle DeğişenMadde Fonksiyonunun Belirlenmesi (Yıl: Aralık 2017)

Seval Kula Kartal
Akademik Güdülenme Ölçeği’nin Boyutluluk Açısından Madde Tepki Kuramı Modellerine Dayalı Olarak İncelenmesi (Yıl: Temmuz 2018)

Hatice Çiğdem Yavuz
Öğrenci Başarısındaki Gelişimin Artışa Dayalı ve Koşullu Gelişim Modelleriyle İncelenmesi (Yıl: Aralık 2018)

Uzmanlık Tezleri

Asuman Uğur
Eğitimde Verimliliğin Ölçülmesi (Örnek Uygulama Çalışması) (Yıl: 2007)
Kurum: Milli Prodüktivite Merkezi (MPM)

Elif Kılıç
İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Seviye Belirleme Sınavı (SBS) Başarısını Etkileyen Öğrenci Özellikleri Kastamonu İli Örneği (Yıl: 
2010)
Kurum: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)

Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Kutlu, Ö., & Gülleroğlu, D. (September-2006). The factors that affect the teaching program students’ attitudestowards. HIV/AIDS. HIV & AIDS Review. 5(3), 29-33.

Kutlu, Ö., & Aslanoğlu, E. A. (2009). Factors affecting the listening skill. ScienceDirect, Procedia Social and Behavioral Sciences1, 2013-2022.

Kutlu, Ö., Bilican, S. & Yıldırım, Ö. (2010). A study on the primary school teachers’ attitudes towards rubrics withreference to different variablesScienceDirect, Procedia Social and Behavioral Sciences2, 5398-5402.

Kutlu, Ö., & Babadoğan, C. (2010). Assessment and evaluation in infinited blue project 9-12 graders module.ScienceDirect, Procedia Social and Behavioral Sciences2, 3383-3388.

Babadoğan, C., Kutlu, Ö., & Öğülmüş, S. (2010). Design and development of infinited blue project 9th-12th grades modular programScienceDirect, Procedia Social and Behavioral Sciences2, 3389-3394.

Kumandaş, H., & Kutlu, Ö. (2010). High stakes testing: does secondary education examination involve any risks? ScienceDirect, Procedia Social and Behavioral Sciences9, 758-764.

Kutlu, Ö., Yıldırım, Ö., & Bilican, S. (2010). The comparison of the views of teachers with positive and negative attitudes towards rubricsScienceDirect, Procedia Social and Behavioral Sciences9, 1566-1573.

Deha, D., & Kutlu, Ö. (2010). Factors effecting level of prefering alternative assessment methodsScienceDirect,Procedia Social and Behavioral Sciences, 9, 1135-1139.

Bal, Ö., & Kutlu, Ö. (2011). The study on the attitudes towards the student selection system for higher education in terms of student characteristics. ScienceDirect, Procedia Social and Behavioral Sciences15,2875-2880.

Ovayolu, Ö., & Kutlu, Ö. (2011). The range of scores in competency clusters of turkish students in mathematics sub-test according to pisa 2006. ScienceDirect, Procedia Social and Behavioral Sciences15, 17-26.

Karakaya, İ. ve Kutlu, Ö. (2012). Seviye Belirleme Sınavındaki Türkçe Alt Testlerinin Madde Yanlılığının İncelenmesiEğitim ve Bilim15(165), 2-15.

Bilican, S., Kutlu, Ö. ve Yıldırım, Ö. (2014). İlköğretim Öğretmenlerinin Dereceli Puanlama Anahtarına İlişkin Tutumlarını Yordayan FaktörlerEğitim ve Bilim, 39(173), 92-102.

Kumandaş, H. ve Kutlu, Ö. (2014). Yükseköğretime Öğrenci Seçmede ve Yerleştirmede Kullanılan Sınavların Oluşturduğu Risk Faktörlerinin Okul Başarısı Üzerindeki Etkileri. Türk Psikoloji Dergisi29(74), 15-31.

Kutlu, Ö., Yıldırım, Ö., & Bilican Demir, S., (December-2014). The Science Teacher’s Opinions About UsingPerformance Assessment in Elementary Science Education. International Journal of Elementary Education, 9(6), 121-127. doi: 10.11648/j.ijeedu.20140306.12 ISSN:2328-7632

Omeroglu, E., Buyukozturk, S., Aydogan, Y., Cakan, M., Kilic Cakmak, E., Ozyurek, A., Gultekin, G., Gunindi, Y., Kutlu, O., Coban, A., Yurt, O., Kogar, H., & Karayol, S. (2015). Determination and Interpretation of the Norm Values of PreSchool Social Skills Rating Scale Teacher Form. Educational Sciences: Theory & Practice,15(4), 1-6.

Yavuz, H. Ç., & Kutlu, Ö. (2016). Investigation of the factors affecting the academic resilience of economically disadvantaged high school students. Eğitim ve Bilim, 41(186), 1-19. doi: 10.15390/EB.2016.5497

Polat Demir, B., & Kutlu, Ö. (2016). The effect of electronic portfolio applications on the 6th graders’ researchskills. [Elektronik portfolyo uygulamalarının ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin araştırma becerilerine etkisi].Eğitim ve Bilim, 41(188), 227-253. doi: 10.15390/EB.2016.6724

Selma, Ş., & Kutlu, Ö. (2017). Comparison of two test methods for VIS: paper-pencil test and CAT. European Journal of Special Needs Education32(5)1-15. doi: 10.1080/08856257.2017.1391014

Kula-Kartal, S., & Kutlu, Ö. (2017-December). Identifying the relationships between motivational features of high and low performing students and science literacy achievement in PISA2015 Turkey. Journal of Education and Training Studies, 5(12), 146-154. doi: 10.11114/jets.v5i2.2816

Selma, Ş., & Kutlu, Ö. (2018). Computerized Adaptive Testing Design for Students with Visual Impairment. Eğitim ve Bilim43(194)261-284. doi: 10.15390/EB.2018.7515

Özyeter, N. T., & Kutlu, Ö. (2018). Identifying the Relationships Between Response Behaviors for Reading Comprehension Items and Student Characteristics. Journal of Education and Training Studies6(10)148- 157. doi: 10.11114/jets.v6i10.3392

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Kutlu, Ö. (2000). University Enterance System And Its Consequences Among Turkish Adolescences. The 7th Biennial Conference of the European Association for Research on Adolescence (EARA), 31 Mayıs - 4 Haziran 2000, Jena, Germany.

Kutlu, Ö. (2002). Öğretmen Yetiştirme Programlarının Yeni Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımlarını İçermeDüzeyi. Uluslararası Katılımlı 2000’li Yıllarda I. Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu, 29-31 Mayıs 2002.Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul, Türkiye.

Kutlu, Ö. (2004). Türkiye’de demokrasi anlayışının gelişmesini sağlayacak bir yol: Okuduğunu anlama becerilerinin geliştirilmesi. Uluslararası Demokrasi Eğitimi Sempozyumu, 20-21 Mayıs 2004. (Paper presented at National Democracy Education Symposium). Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Çanakkale, Türkiye.

Kutlu, Ö., & Gülleroğlu, D. (2006). The Factors That Affect The Teaching Program Students’ Attitudes TowardHIV/AIDS. The 10th Conference of the European Association for Research on Adolescence (EARA), 2-6Mayıs, Antalya.

Taşkın, L., Eroğlu, K., Kutlu, Ö., Terzioğlu, F., Vural, G., Akkuzu, G., Demirteş, B., Daş, Z., Koç, G., Vefikuluçay, D., & Gülen H. (2006). Enchancing Women’s Health Nursing Lesson Application Skills. III. International Nursing Management Conference, November 9-11, Kuşadası-Aydın, Türkiye.

Kutlu, Ö. (2007). Yeni Değerlendirme Yaklaşımlarının Öğretmen Yeterliğine Katkısı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi, Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu, 12-14 Mayıs, Bakü, Azerbaycan.

Kutlu, Ö. (2007). Sınırsız Mavi 1-5 Sınıflar Öğretim Modülünde Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımı.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi,16-18 Mayıs, Çanakkale, Türkiye.

Kutlu, Ö. (2008). Sınırsız Mavi 6-8. Sınıflar Modülünde Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımı. 2nd International Computer and Instructional Technologies Symposium, Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, 16-18 Nisan, Kuşadası-Aydın, Türkiye.

Karakaya, İ. ve Kutlu, Ö. (2008). Sosyal Bilgiler Öğretmenliği İle Türk Dili Edebiyatı Programlarındaki Öğrencilerin Akademik Başarılarının Yordanmasına İlişkin Bir AraştırmaUluslararası Sosyal Bilimler EğitimiSempozyumu, 14-16 Mayıs, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı, Çanakkale, Türkiye.

Kutlu, Ö., Büyüköztürk, Ş., & Doğan, C. D. (2008). A Modelling Study About The Factors Affecting The Elementary Teachers' Attitudes Towards Alternative Assessment Methods. International Conference On Educational Sciences, 23-25 June, Department of Educational Sciences, Faculty of Education, Eastern Mediterranean University, Gazi Mağusa, North Cyprus.

Büyüköztürk, Ş., Kutlu, Ö., & Doğan, C. D. (2008). Comparison of Elementary Teachers' Attitudes Towards Alternative Assessment Methods. Paris International Conference On Education, Economy & Society, 17- 19 July, Novotel Paris Tour Eiffel, Paris-France.

Kutlu, Ö., & Aslanoğlu, A. E. (2009). Factors Affecting the Listening Skill. WCSES-2009 World Conference on Educational Sciences, 4-7 February, Cyprus Educational Sciences Association, Near East University North Cyprus.

Kumandaş, H. Kutlu, Ö. (2009). İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Performans Görevlerine İlişkin TutumlarınaEtkileyen Faktörler. The First International Congress of Educational Research, “Trends and Issues of Educational Research”. Educational Research Association, 1-3 May, Çanakkale, Türkiye.

Kutlu, Ö., Yalçın, Ö. ve Bilican, S. (2009). İlköğretim Öğrencilerinin Dinlediğini ve Okuduğunu Anlama BecerileriniEtkileyen Faktörler. II. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, 1-3 Temmuz, Ürgüp-Göreme, Türkiye.

Kutlu, Ö., Bilican, S. ve Yıldırım, Ö. (2010). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin okuduğunu ve dinlediğini anlama puanlarının farklı bilişsel düzeylere göre incelenmesiIII. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, 2-4 Temmuz, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye.

Kutlu, Ö. ve Kumandaş, H. (2011). Okulöncesi öğretmen adaylarının sunu yapma becerilerine ilişkin öz ve öğretici değerlendirmelerinin karşılaştırılmasıI. Uluslararası Eğitim Kongresi, 13-14 Nisan, Bişkek-Kırgızistan.

Kutlu, Ö., Yıldırım, Ö., & Bilican, S. (2011). The teacher's views about the use of performance tasks. Esera 2011 Conference, September 5th-9th, Lyon, Centre de Congrès, France.

Kutlu, Ö., & Bal Ö. (2011). Senior High School Students’ Attitudes In Higher Education Student Selection AndPlacement System That The Factors Affecting. 14th International Evaulation In Education In The Balkan Countries, 16-18 June, Institute For Pedagogy and Androgogy Faculty of Philosophy University of Belgrade, Serbia.

Çıtak, G. G., Kutlu, Ö., & Bal Ö. (2011). The View of Management of Five Major Universities in Ankara -the Capital of Turkey- about these Universities' Contribution to the City. Cities and Their Universities for Creation of Knowledge and Innovation, 26-27 Eylül, Varşova-Polonya.

Kutlu, Ö., & Kumandaş, H. (2012). The Determination of the Predictive Variables That the 6th, 7th and 8th Grade Students’ Status About the Exam-oriented Pressure Towards the Transition to Secondary Education System (In Turkey). 4th World Conference on Educational Sciences, 02-05 February, University of Barcelona, Barcelona-Spain.

Bilican, S. Kutlu, Ö. & Yıldırım, Ö. (2012). The factors that predict frequency of listening comprehension activities of elementary 5th grade turkish students. 4th World Conference on Educational Sciences, 02-05 February, University of Barcelona, Barcelona-Spain.

Kutlu, Ö., & Bal, Ö. (2012). The investigation of the effective variables that the factors in predicting the status of senior high school students attitudes is-not being positive towards higher education student selection system. 4th World Conference on Educational Sciences, 02-05 February, University of Barcelona, Barcelona-Spain.

Kutlu, Ö., & Bal, Ö. (2014). An evaluation of Ankara University Foreign Student Examination (AFSE) scores in terms of chance success. 6th World Conference on Educational Sciences, 06-09 February, University of Malta, Malta.

Kumandaş, H., Kutlu, Ö. ve Yıldırım, Ö. (2014). Üniversiteye giriş sınavına hazırlanırken öğretmen adaylarının sosyal yaşamlarının etkilenme durumuUluslararası I. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 24-26 Nisan,İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.

Kumandaş, H. ve Kutlu, Ö. (2014). Sınav kaygısının ve sınav baskısının üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanırken dershaneye giden ve gitmeyen 12. sınıf öğrencilerini ayırmada etkisiIV. Ulusal Eğitimde ve PsikolojideÖlçme ve Değerlendirme Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Hacettepe Üniversitesi, 9-13 Haziran, Ankara, Türkiye.

Altıntaş, Ö., & Kutlu, Ö. (2018). Investigating differential item functioning of the Ankara University examination for foreign students by recursive partitioning analysis in the Rasch model. 6th International Congress On Measurement And Evauation In Education And Psychology. Prizren University, 5-8 September, Prizren, Kosova.

Kutlu, Ö., and Kula-Kartal, S. (2018). 21. yüzyıl eğitiminde öne çıkan öğrenci yeterlikleri, sınıf içi ölçme ve değerlendirme anlayışının dönüşümü ve geleceği6th International Congress On Measurement And Evauation In Education And Psychology. Prizren University, 5-8 September, Prizren, Kosova.

Yazılan ulusal kitaplar ve kitaplarda bölümler

Taşkın, L., Eroğlu, K., Terzioğlu, F., Vural, G. ve Kutlu, Ö. (2005). Hemşire ve ebeler için doğum ve kadın sağlığı,UYGULAMA REHBERİ. 1. Bölüm: Okul Eğitiminde Devimsel Becerilerin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi. Ölçek Tasarımı ve Geliştirme. Ankara: Palme Yayıncılık.

Büyüköztürk, Ş. ve Kutlu, Ö. (2006). Sosyal bilim araştırmalarında yöntem sorunuSosyal Bilimlerde SüreliYayıncılık Sempozyumu 2-3 Kasım. I. Ulusal Kurultay Bildirileri Kitapçığı, Ankara: TÜBİTAK Yayınları.

Kutlu, Ö. (2008). Öğrenci başarısının belirlenmesinde kullanılan yeni yaklaşımlar. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Yayınları.

Çok, F. ve Kutlu, Ö. (2015). Ergenlerin cinsel eğitimi: Bir program denemesi2. Baskı. Ankara: Pegem AkademiYayıncılık.

Kutlu, Ö., Yıldırım, Ö., & Bilican, S. (2011). Theoretical and applied researches on Turkish language teaching.Chapter: The factors that predict reading and listening comprehension skills of elementary level 5th grade Turkish studentsEd. G. Leyla Uzun ve Ümit Bozkurt. Essen: Copyright Verlag DIE BLAUE EULE.

Kutlu, Ö., Bilican, S. ve Yıldırım, Ö. (2011). Türkçe öğretimi üzerine çalışmalarChapter: İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu ve Dinlediğini Anlama Puanlarının Farklı Bilişsel Düzeylere Göre İncelenmesi.Ed. V. Doğan Günay, Özden Fidan, Betül Çetin, Funda YıldızİzmirDokuz Eylül Üniversitesi Matbaası.

Kutlu, Ö, Doğan C. D. ve Karakaya, İ. (2017). Ölçme ve değerlendirme: Performansa ve portfolyoya dayalıdurum belirleme. 5. Baskı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Kutlu, Ö. ve Altıntaş, Ö. (2015). Diş hekimliğinde klinik becerilerin ölçülmesi ve değerlendirilmesi. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi. ISBN: 978-605-136-217-5

Kutlu, Ö. (2016). Yaşantılar Evreninden Anılar Örneklemi Ölçmecilerden Geçerli ve Güvenilir Anılar. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.

Kutlu, Ö. ve Altıntaş, Ö. (2018). Bilimsel proje hazırlama rehberi. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi. ISBN:978-605-136-390-5

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Kutlu, Ö. ve Eski, R. (Aralık-1995). Üniversitelerin spor bölümleri özel yetenek sınavları üzerineCumhuriyet Bilim Teknik, 454(2).

Kutlu, Ö. (Haziran-1995). Okul eğitiminde ‘soru sormanın’ işleviTÜBİTAK, Bilim ve Teknik, 343, Ankara.

Kutlu, Ö. ve Tümer A. (Ocak, Şubat, Mart-1999). HIV/AIDS eğitim programı üzerine bir çalışmaHIV/AIDS Dergisi1(1).

Kutlu, Ö. ve Tümer, A. (1999). HIV-AIDS eğitim programının değerlendirilmesi. HIV-AİDS Dergisi, 2(1), 24-30.

Kutlu, Ö. (Ocak-1999). İlköğretim okullarındaki Türkçe ders kitaplarındaki okuma parçalarına dayalı olarak hazırlanmış sorular üzerine bir inceleme. Eğitim ve Bilim Dergisi23(111), 14-21.

Kutlu, Ö. (Ekim-1999). ÖSS-Y sonuçları üzerine ilk gözlemler başlıklı yazı üzerineCumhuriyet Bilim Teknik, 656.

Kutlu, Ö. (Temmuz-2001). Ergenlerin üniversite sınavına ilişkin kaygılarıEğitim ve Bilim Dergisi26(121), 12-23.

Kutlu, Ö. ve Çok, F. (Ocak-2002). 12-14 Yaş Grubu Ergenler İçin Hazırlanmış Olan Cinsel Eğitim Programına Dayalı Cinsel Bilgi Testinin Geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim Dergisi27(123), 3-12.

Kutlu, Ö. (Temmuz, Ağustos, Eylül-2002). HIV/AIDS testinden elde edilen test ve madde istatistiklerinindeğerlendirilmesiHIV/AIDS Dergisi, 4(3).

Karakaya, İ. ve Kutlu, Ö. (Aralık-2002). Ortaöğretim kurumları öğrenci seçme ve yerleştirme sınavının yordama geçerliğine ilişkin bir araştırmaEğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi1(2), 235-247.

Gölbaşı, Z. ve Kutlu, Ö. (Aralık-2002). Lise öğrencisi (15-17 yaş arası) adolesan kızlar için hazırlanan üreme sağlığı eğitim programına dayalı üreme sağlığı bilgi testinin geliştirilmesiHemşirelikte Araştırma GeliştirmeDergisi4(2), 21-30

Kutlu, Ö. ve Babadoğan, C. (Ekim, Kasım, Aralık-2003). İlköğretim programları ve ders kitaplarında HIV/AIDSkonularının yeri ve ele alınış biçimiHIV/AIDS Dergisi, 5(4).

Kutlu, Ö. ve Karakaya, İ. (Aralık-2003). Ortaöğretim kurumları öğrenci seçme ve yerleştirme sınavının faktör yapılarına ve yordama gücüne ilişkin bir araştırmaEğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi2(4), 211-224.

Kutlu, Ö. (Güz-2003). Cumhuriyetin 80. yılında: Ölçme ve değerlendirme. Milli Eğitim Dergisi, MEB Yayınları, Özel Sayı, Ankara.

Kutlu, Ö. ve Vefikuluçay, D. (Ekim-Aralık-2003). Üreme bilgi testinin geliştirilmesiHIV/AIDS Dergisi, 5(4).

Aslanoğlu, A. E. ve Kutlu, Ö. (Ocak-2003). Öğretimde sunu becerilerinin değerlendirilmesinde dereceli puanlama anahtarı (rubric) kullanılmasına ilişkin bir araştırmaAnkara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi,36(1-2), 25-36.

Uğur, A. ve Kutlu, Ö. (2005). Zaman yönetimi programının etkililiğinin değerlendirilmesiVerimlilik Dergisi,2007(1), 89-124.

Kutlu, Ö. ve Özdil, T. (Aralık-2005). Ortaöğretim kurumları öğrenci seçme ve yerleştirme sınavındaki fen bilimleri testi sorularına ait psikometrik özelliklerin incelenmesiEğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi4(8), 221- 238.

Kutlu, Ö. (Ekim-2006). Üst düzey zihinsel süreçleri belirleme yolları: Yeni durum belirleme yaklaşımlarıÇağdaş Eğitim Dergisi335, 15-21.

Kutlu, Ö. (Şubat-2007). Performans sorularının yaşam becerileriyle ilişkisiİlköğretmen Eğitimci Dergisi6, 10-15.

Kutlu, Ö. ve Karakaya, İ. (2007). Ortaöğretim kurumları öğrenci seçme ve yerleştirme sınavında kullanılan testlerin faktör yapılarına ilişkin bir araştırmaİlköğretim Online E-Dergi6(3), 397-410.

Kumandaş H. ve Kutlu, Ö. (2009). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin performans görevlerine ilişkin tutumlarını etkileyen faktörler. İlköğretim Online9(2), 714-722.

Kutlu, Ö., Yalçın, S. ve Pehlivan, E. B. (2010). İlköğretim programında yer alan kazanımlara dayalı soru yazma ve puanlama çalışmasıİlköğretim Online9(3), 1201-1215.

Doğan, C. D. ve Kutlu, Ö. (2011). Öğretmen adaylarının yeni durum belirleme yöntemlerini tercihlerinde etkili olan öğrenmeye ilişkin özelliklerKastamonu Eğitim Dergisi19(2), 459-474.9

Kutlu, Ö., Yıldırım, Ö., Bilican, S. ve Kumandaş, H. (2011). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlamada başarılı olup-olmama durumlarının kestirilmesinde etkili olan değişkenlerin incelenmesiEğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 2(1), 132-139.

Batan, B. ve Kutlu, Ö. (Temmuz-2012). İlköğretim öğrencilerinin ev ödevleri ile ilişkili tutumlarını etkileyenfaktörler. Çağdaş Eğitim Akademik, 3, 1-12.

Arık, R. S. ve Kutlu, Ö. (2013). Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme alanı yeterliklerinin yargıcı kararlarına dayalı ölçeklenmesiEğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 3(2), 163-196.

Tunç Pehlivan, E. B. ve Kutlu, Ö. (Yaz-2014). Türkçe test maddelerinde yanıtlama davranışlarının incelenmesi.Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 5(1), 61-71.

Ömeroğlu, E., Büyüköztürk, S., Aydoğan, Y., Çakan, M., Kılıç Çakmak, E., Özyürek, A., Gültekin, G., Günindi, Y., Kutlu, Ö., Çoban, A., Yurt, Ö., Koğar, H. ve Karayol, S. (2014). Okul öncesi sosyal beceri değerlendirme ölçeği anne-baba formuna ait norm değerlerinin belirlenmesi ve yorumlanmasıKarabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(2), 102-115.

Ömeroğlu, E., Büyüköztürk, Ş., Aydoğan, Y., Çakan, M., Çakmak Kılıç, E., Özyürek, A., Akduman Gültekin, G., Günindi, Y., Kutlu, Ö., Çoban, A., Yurt, Ö., Koğar, H. ve Karayol, S. (Mayıs-2014). Sosyal beceri eğitici eğitim programının etkililiğiMuğla Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 1-10.

Ömeroğlu, E., Büyüköztürk, S., Aydoğan, Y., Çakan, M., Kılıç Çakmak, E., Özyürek, A., Gültekin, G., Günindi, Y., Kutlu, Ö., Çoban, A., Yurt, Ö., Koğar, H. ve Karayol, S. (2014). Okul öncesi sosyal beceri destek projesinde geliştirilen ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerin tanıtımıMSKU Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 74- 83.

Kumandaş̧, H., & Kutlu, Ö. (2015). High stake tests [Yüksek risk içeren sınavlar]. Eğitim Bilimleri AraştırmalarıDergisi - Journal of Educational Sciences Research, 5(2), 63-75. http://ebad- jesr.com/
DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2015.52.4

Erman Aslanoğlu, A., & Kutlu, Ö. (2015). Factors related to the reading comprehension skills of 4th grade students according to data of PIRLS 2001 Turkey [PIRLS 2001 Türkiye verilerine göre 4. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerileriyle ilişkili faktörler]. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi - Journal of Educational Sciences Research, 5(2), 1-18. http://ebad-jesr.com/

DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2015.52.1
Şenel, S. ve Kutlu Ö. (2015). Ankara Üniversitesi uzaktan eğitim programına katılan öğrencilerin akademik başarılarını yordayan faktörlerEğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi6(2), 177-193.

Kurnaz, B. ve Kutlu Ö. (2016). İlkokul 4. sınıf için hazırlanan bilimsel süreç becerileri programının etkililiğininbelirlenmesi. İlköğretim Online15(2), 529-547.
DOI Number: http://dx.doi.org/10.17051/io.2016.36891

Kutlu, Ö., & Yavuz, H. Ç. (2016). Factors that play a role in the academic resilience of academicians[Akademisyenlerin akademik yılmazlıklarında rol oynayan faktörler]. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi - Journal of Educational Sciences Research, 6(2), 131-150. http://ebad-jesr.com/ DOI Number: http://dx.doi.org/10.22521/jesr.2017.71.8

Şimşek, N. T., & Kutlu, Ö. (2017). Determining the response behaviors of middle school students for open- ended questions [Ortaokul Öğrencilerinin Açık Uçlu Maddelerdeki Yanıtlama Davranışlarının Belirlenmesi].Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi -Journal of Educational Sciences Research, 7(1), 243-252. http://ebad-jesr.com/ DOI Number: http://dx.doi.org/10.22521/jesr.2017.71.8

Kutlu, Ö., Kula, S., & Şimşek, N. T. (2017). Identifying the Relationships Between Perseverance, Openness to Problem Solving, and Academic Success in PISA 2012 Turkey [PISA 2012 Türkiye Uygulamasında Kararlılık, Problem Çözmeye Açıklık ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi]. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi -Journal of Educational Sciences Research, 7(1), 263-274. http://ebad-jesr.com/ DOI Number: http://dx.doi.org/10.22521/jesr.2017.71.9

Kutlu, Ö., Babadoğan, M. C., Öztürk Kumandaş, H., & Altıntaş, Ö. (2018). Determination of the effectiveness ofİstanbul strait-blue belt movement project. Turkish Journal of Education (Türk Eğitim Dergisi), 7(1), 1-17. www.turje.org   DOI Number: 10.19128/turje.180101

Tunç Burcu, E., & Kutlu, Ö. (2018). İki ve çok kategorili puanlanan maddelerde değişen madde fonksiyonlarının karşılaştırılması. Başkent University Journal of Education, 5(1), 41-51. www.turje.org    DOI Number: 10.19128/turje.180101

Karaşahinoğlu, A., & Kutlu, Ö. (2018). The Perception of Testing in Pupil’s Drawings. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi -Journal of Educational Sciences Research, 8(1), 1-18. http://ebad-jesr.com/   DOI Number: http://dx.doi.org/ 10.22521/jesr.2018.81.1

Karaşahinoğlu, A., & Kutlu, Ö. (2018). The Effect of Self-Assessment on Achievement in Writing in English.Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi -Journal of Educational Sciences Research, 8(1), 107-118. http://ebad-jesr.com/   DOI Number: http://dx.doi.org/ 10.22521/jesr.2018.81.1

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Kutlu, Ö. (1995). 1994-MÖZYES beden eğitimi ve spor sınavında uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi.Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Kongresi, 6-8 Eylül, Ankara.

Kutlu, Ö. (1998). İlköğretimde öğrenci yetiştirme yaklaşımı, öğretme-öğrenme sürecinin izlenmesi öğrenme eksiklerinin ve güçlüklerinin belirlenmesi ve öğretimde başarısızlığın önlenmesiCumhuriyetin 75. Yılında İlköğretim Sempozyumu, 1. Ulusal Sempozyum. 27-28 Kasım, Öğretmen Hüseyin Hüsnü Tekışık Araştırma Geliştirme Merkezi, Ankara.

Kutlu, Ö. (2000). Üniversite sınavına giren ergenlerin kaygılarına yol açan kaynaklar. Ergen Günleri. 23-25 Kasım, Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Kuşadası.

Kutlu, Ö. (2002). Eğitim sistemimizde yükseköğretime geçişTürkiye’nin Geleceği İçin Eğitim Sistemimizin Planlanması Sempozyumu. 21-22 Haziran, Özel Dershaneler Birliği Derneği, Ankara.

Berberoğlu, G., Kaptan, F. ve Kutlu, Ö. (2002). Türkiye genelinde sekizinci sınıf öğrencilerinin fen bilgisidersindeki üst düzey zihinsel becerilerinin incelenmesi. V. Ulusal Fen ve Matematik Eğitim Kongresi. 6-18 Eylül, ODTÜ, Ankara.

Kutlu, Ö. (2002). Yapılandırılmış eğitim programlarının etkililiğinin değerlendirilmesi. XI. Ulusal Eğitim BilimleriKongresi. 23-26 Ekim, Yakın Doğu Üniversitesi, Kıbrıs.

Kutlu, Ö. ve Gülleroğlu, D. (2003). İlköğretimde sınava ilişkin tutumların belirlenmesi. Cumhuriyetin 80. yılında disiplinlerarası bakışla Türkiye’de çocukIV. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi. 15-17 Ekim 2003, AnkaraÜniversitesi, Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara.

Kutlu, Ö. (2003). HIV/AIDS eğitim programlarının ve çalışmalarının değerlendirilmesi6. AIDS Kongresi. 1-4Aralık, AIDS Savaşım Derneği, İstanbul.

Kutlu, Ö. (2004). Tek soruyla öğrenci performansının belirlenmesiEğitimde İyi Örnekler Konferansı, 17-18 Ocak,İstanbul: Sabancı Üniversitesi.

Kavak, Y., Kutlu, Ö. ve Artar, M. (2004). Ortaöğretimin yeniden yapılandırılması sürecinde ders kitaplarının iyileştirilmesi konusunda eğitim yayıncılarının görüşleriOrtaöğretimin Yeniden YapılandırılmasıSempozyumu. 20-22 Aralık, Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu, Ankara.

Kutlu, Ö. ve Karakaya, İ. (2004). Ortaöğretim kurumları öğrenci seçme ve yerleştirme sınavının faktör yapılarına ilişkin bir araştırma. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. 6-9 Temmuz, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,Malatya.

Kutlu, Ö. ve Ahioğlu, N. (2005). Yükseköğretimde ders kazanımlarının çoklu değerlendirilmesi örneği: Cinselsağlık bilgileri eğitimi dersiEğitimde İyi Örnekler Konferansı. 15-16 Ocak, Sabancı Üniversitesi, İstanbul.

Uğur, A. ve Kutlu, Ö. (2005). Zaman yönetimi programının etkililiğinin değerlendirilmesiXIV. Ulusal EğitimBilimleri Kongresi. 28-30 Eylül, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Denizli.

Kutlu, Ö. (2005). Yeni İlköğretim programlarının öğrenci başarı gelişimini değerlendirme boyutu açısındanincelenmesi. Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu, Eğitimde Yansımalar: VIII. 14-16Kasım, Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi, Kayseri.

Kutlu, Ö. (2006). İlköğretimden Yükseköğretime yönlendirme ve sınav sistemiAB Vizyonu, Türkiye’de Eğitim veÖzel Okullar Sempozyumu. 20-21 Ocak, Antalya.

Kutlu, Ö. (2006). Performans sorularının yaşam becerileriyle ilişkisi. Eğitimde Çağdaş Yönelimler III, Yapılandırmacılık ve Eğitime Yansımaları Sempozyumu. 29 Nisan, Özel Tevfik Fikret Okulları, İzmir.

Kutlu, Ö., Koşan, A. ve Balcıoğlu, H. (2006). Tıp eğitiminde psikolojik ölçme aracı olarak başarı testleri ve bir başarı testi geliştirme örneğiIV. Ulusal Tıp Eğitim Kongresi. 2-5 Mayıs, Çukurova Üniversitesi, TıpFakültesi, Adana.

Kutlu, Ö. (2006). Öğrenci performansının ölçülmesi ve belirlenmesiXV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. 13-15 Eylül, Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Muğla.

Kutlu, Ö. (2006). Cinsel bilgi ve becerilerin ölçülmesi. Cinsellik ve Cinsel Tedaviler VI. Ulusal Kongresi. 24-26Kasım, Cinsel Eğitim ve Tedavi Araştırma Derneği, İstanbul.

Kutlu, Ö. ve Bodur, S. (2007). Okuduğunu anlama becerisinin ölçülmesiEğitimde İyi Örnekler Konferansı. 4-5Mayıs, Sabancı Üniversitesi, İstanbul.

Kutlu, Ö., Büyüköztürk, Ş. ve Doğan, C. D. (2007). İlköğretim öğretmenlerin yeni değerlendirme yöntemlerine yönelik tutumlarını etkileyen faktörler. 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. 5-7 Eylül, GaziosmanpaşaÜniversitesi, Eğitim Fakültesi, Tokat.

Kutlu, Ö., Apak, G. ve Doğan, S. (2008). Sosyal bilgiler dersinde bir performans görevi uygulaması: Atatürk’ünliderlik özellikleri. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı. 5-6 Nisan, Sabancı Üniversitesi, İstanbul.

Kutlu, Ö., Bodur, S. ve Doğan, S. (2008). Türkçe dersinde bir performans görevi uygulaması: İletişim. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı. 5-6 Nisan, Sabancı Üniversitesi, İstanbul.

Kutlu, Ö. ve Aslanoğlu A. E. (2008). Dinlediğini anlama becerisinin ölçülmesi. VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği EğitimSempozyumu. 2-4 Mayıs, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı, Çanakkale.

Kutlu, Ö. (2008). Okuduğunu anlama becerisinin ölçülmesi. Yabancı Dil Bölümleri ve Yüksekokullarının Yabancı Dil Öğretiminde Sorunları Kurultayı. 7-9 Mayıs 2008, Muğla Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu,Muğla.

Büyüköztürk, Ş., Kutlu, Ö. ve Doğan, C. D. (2008). İlköğretim öğretmenlerinin yeni değerlendirme yaklaşımlarına yönelik tutumlarıI. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi. 14-16 Mayıs, AnkaraÜniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara.

Kutlu, Ö., Yıldırım, S. ve Savaşan, G. (2008). Türkçe dersinin kazandırmayı hedeflediği okuduğunu anlamabecerisinin ölçülmesi. I. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi. 14-16 Mayıs, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı, Ankara.

Kutlu, Ö. ve Aslanoğlu A. E. (2008). Dinlediğini anlama becerisiyle ilişkili faktörler17. Ulusal Eğitim BilimleriKongresi. 1-3 Eylül, Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sakarya.

Kutlu, Ö. ve Karakaya, İ. (2009). Sistem bütünlüğü içerisinde üniversiteye öğrenci akışıTürkiye’nin 2023 Vizyonunda Üniversiteye Giriş Sistemi Kongresi16-17 Nisan, Atılım Üniversitesi, Ankara.

Kutlu, Ö. ve Kumandaş H. (2009). Başarının ve bazı demografik değişkenlerin öğrencilerin performans görevlerine ilişkin tutumlarına etkisiEğitimde Yeni Yönelimler-5: Öğrenmenin Doğası ve DeğerlendirmeSempozyumu. 18 Nisan, Tevfik Fikret Okulları, İzmir.

Kutlu, Ö., PehlivanE. B. ve Yalçın, S. (2009). İlköğretim programında yer alan kazanımlara dayalı soru yazma çalışmasıVIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. 21-23 Mayıs, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eskişehir.

Bıkmaz, F., Kutlu, Ö., Arcak, S. ve Ok Sözüdoğru, S. (2009). Toprak bilim okulu eğitim programının uygulanması.VIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. 21-23 Mayıs, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eskişehir.

Çok, F. ve Kutlu, Ö. (2011). Bir program denemesi: Ergenlerin cinsel eğitimiCinsellik ve Cinsel Eğitim Kongresi. 3-4 Aralık, Cinsel Eğitim ve Tedavi Araştırma Derneği, İstanbul.

Aydın, S. ve Kutlu, Ö. (2012). Öğrenci başarısının artırmanın yolu: Dereceli puanlama anahtarı kullanarakgeribildirim verme. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı. 31 Mart, Sabancı Üniversitesi, İstanbul.

Kutlu, Ö. Kumandaş, H. ve Yıldırım, Ö. (2012). Sınıf öğretmeni adaylarının yükseköğretim programına yerleşmelerinde aldıkları ortaöğretim eğitiminin yeterliğine ilişkin görüşleri11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. 24-26 Mayıs, Rize Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Rize.

Kutlu, Ö. (2012). Yazılı anlatım becerilerinin ölçülmesiŞişli Terakki Okulları Yazma Becerileri Sempozyumu28 Nisan, Özel Şişli Terakki Okulları, İstanbul.

Diğer Yayınlar

Kutlu, Ö. (1990). 1987 ve 1990 yılları arasında yapılan tıpta uzmanlık eğitimi giriş sınavı (TUS) puanlarına ilişkin bir çalışma. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) İçin Hazırlanmış, Yayınlanmamış Rapor, Ankara.

Ulusal ve Uluslararası Projeler (DPT, TÜBİTAK, AB, vb.)

page14image46507312page14image46505072

Temel nitelikler

page14image52668736page14image46502832
page14image46501040

Deneyimlerin özeti

page14image52660864

Test Geliştirme

1998 yılından itibaren, Milli Eğitim Bakanlığı Bilgisayar Eğitimi ve Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün (EGİTEK) Ölçme Şubesi’nde görevli personele, ölçme ve değerlendirme konusunda akademik rehberlikte bulunmak, personelin istenilen düzeyde soru hazırlamasını sağlamak ve test oluşturmak amacıyla danışmanlık hizmeti vermek.

Bu görev Ocak 2009 tarihinden itibaren tekrar başlamıştır.

page14image52660480page14image46511120

Ders Kitaplarına Soru Hazırlama, İnceleme, Eleştirme ve Geliştirme

page14image52673344page14image46510784
page14image52659712

Mart 1999’da MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü'nce başlatılan, Materyalleri İnceleme Komisyonunda, Sosyal Bilgiler ve Hayat Bilgisi alanındaki Ders Kitabı, Öğrenci Çalışma Kitabı ve Öğretmen Kılavuz Kitabında yer alan soruları ölçme ve değerlendirme ilkeleri açısından incelemek.

page14image52672192

Soru İnceleme ve Başarı Testi Geliştirme

Mayıs 1999’dan itibaren Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Projesi İkraz Anlaşması Çerçevesinde, "Eğitimde Çağı Yakalamak 2000 Projesi”nde, "Öğrenci Başarısının Ölçülmesi" konusunda İlköğretim Genel Müdürlüğü (Mayıs 19992001) ve Eğitimi Araştırma Geliştirme Dairesi (EARGED)’e yarı zamanlı danışmanlık görevini yürütmek.

page14image52683008page14image46549408

Temel Eğitim Projesi

page14image52679936page14image46548064
page14image52678016

2000 yılında, izleme-değerlendirme çalışmaları kapsamında öğrenci başarısının değerlendirilmesi çalışmalarına katılmak.

page14image52686272

Başarı Testlerinin Sonuçlarını Yorumlama

Ocak - Haziran 2003 tarihleri arasında, Temel Eğitim Projesi kapsamında gerçekleştirilen Öğrenci Başarılarının Belirlenmesi Sınavı (ÖBBS 2002) durum belirleme raporunun hazırlanması çalışmalarına katılmak.

page14image52675328page14image46559712

Test ve Anket Sonuçlarını Yorumlama

page14image52683776page14image46562400
page14image52732160

Ocak - Haziran 2003 tarihleri arasında, Uluslararası Okuma Becerilerinde Gelişim Projesi (PIRLS 2001) ulusal raporunun hazırlanması çalışmalarına katılmak.

page14image52731008

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yurt Sevgisi Eğitimi Projesi

Ağustos-Aralık 2004 tarihleri arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nca yürütülen, Yurt Sevgisi Eğitimi Projesi’nin değerlendirilmesine katkıda bulunacak ölçme araçlarını geliştirmek. Çalışma Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi işbirliği ile yürütülmüştür.

page14image52727552page14image46548288

Arçelik Eğitimde Gönül Birliği Projesi

page14image52732544page14image46553664
page14image52723712

Proje Yatılı İlköğretim Bölge Okulları (YİBO) ile ilgilidir. Proje 2004 - 2012 yılları arasında olmak üzere toplam sekiz yıl sürecektir. Proje Arçelik tarafından desteklenmektedir. Projenin yürütücü firması Green Active’dir. Projedeki görevim öğretmen eğitimine destek vermektir.

page14image52724864

Ders Kitaplarının Yazımı

page14image46562064 page14image52730624

Çalışma, Avrupa Birliği ve Milli Eğitim Bakanlığı Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı ile MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü'nce yürütülmektedir. Şubat Temmuz 2005 tarihleri arasında yürütülen bu çalışmada Yeni İlköğretim Programlarına dayalı ders kitaplarının yazılması çalışmalarında; Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Türkçe ve Hayat Bilgisi alanındaki Ders Kitabı, Öğrenci Çalışma Kitabı ve Öğretmen Kitabında yer alan soruları yeni ölçme ve değerlendirme ilkeleri açısından incelemek. Çalışma Dekanlık izniyle yürütülmüştür.

page14image46590912
page14image46590240page14image46591696

Temel nitelikler

page14image52723904page14image46581504
page14image46592144

Deneyimlerin özeti

page14image52736384

Temel Eğitime Destek Projesi Başlangıç Araştırması

page14image52738304page14image46587216

Şubat 2005 tarihinde başlayan, Avrupa Birliği-Milli Eğitim Bakanlığı Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı ve Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Araştırma Uygulama Merkezi işbirliği ile yürütülün projede ölçme araçlarının geliştirilmesi kısmının sorumluluğunu yürütmek.

page14image52731200

Şartlı Nakit Transferleri Etki Değerlendirme Çalışması

Dünya Bankası tarafından finanse edilen ve Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Sosyal Riski Azaltma Projesi kapsamında Türkiye'nin en yoksul kesimleri için uygulanan Sağlık ve Eğitim yardım hizmetlerinin (Şartı Nakit Transferi Projesi" -Conditional Cash Transfer) Etki Değerlendirme Çalışmasında anket geliştirme sürecine danışmanlıkyapmak.

Çalışma AGRIN Co. Ltd. ile International Food Policy Research Institute (IFPRI) ilebirlikte yürütülecektir. Teklif çeşitli değerlendirme aşamalarından sonra birinci olarak seçilmiştir.

page14image52672576page14image46500032

Mesleki Bilgi, Rehberlik ve

page14image46504176 page14image52497408
page14image52498176

Orta Öğretim Projesi Mesleki Rehberlik Bileşeni, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim

page14image46505856

page15image46575984page15image46574304

Danışmanlık HizmetleriBaşlama: Aralık 2009Bitiş: Aralık 2010

page15image52467520page15image46574416
page15image46567472

Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Projenin en temel çıktılarından biri Mesleki Bilgi Sistemi (MBS)’dir. MBS; mesleki bilgilendirmeyle ilgili kaynakların geliştirilmesini, bireylerin kendilerini değerlendirmelerini ve işgücü piyasasına ulaşmalarını amaçlayan, online olarak çalışacak bir yapıdır. MBS’nin kendini değerlendirme boyutunda kişilerin “yetenekleri”, “mesleki ilgileri” ve “mesleki değerleri” ölçülecektir.

page15image52480640

Türkiye’de Yüksek Risk Grubundaki Gezici Çalışanlar Arasında HIV/AIDS Bilgi, tutum ve Davranışları Projesi

Başlama: Ocak 2010Bitiş: Mayıs 2010

page15image52492544page15image46564672

İstanbul, İzmir, Antalya ve Trabzon illerinde, inşaat, turizm ve uluslararası taşımacılık sektörlerinde çalışan 1200 işçinin HIV/AIDS hastalığı konusundakibilgileri, görüşleri ve yaptıkları riskli cinsel davranışlarını belirlemektir. Proje Hacettepe AIDS Tedavi Araştırma Merkezi’yle ve Dünya Bankası desteğiyle yürütülmüştür.

page15image52591040

Okulöncesi Sosyal Beceri Destek Projesi (TÜBİTAK KAMAG Projesi) Başlama: Kasım 2010 Bitiş: Kasım 2013

Projenin özel amaçları;
Örgün eğitim programlarını destekleyici 36-72 aylık çocuklara yönelik sosyal beceri eğitim programlarının geliştirilmesi ve uygulanması.
Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri için sosyal beceri temelli eğitici eğitimiprogramlarının geliştirilmesi ve uygulanması.
Sosyal Beceri Eğitim Programı uygulama çalışmalarının izlenmesi ve programın gözden geçirilerek geliştirilmesi.
Eğitici eğitimi Sosyal Beceri Eğitim Programlarının yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması.
Okul öncesi eğitimin ve öğrenci niteliğinin geliştirilmesine ilişkin nihai raporun geliştirilmesi ve kullanılması konusunda ilgili kurum ve kuruluşlara destekverilmesidir.

page15image52587776page15image46566352

Diş Hekimi YetiştirmeSürecinde Bilgi ve Becerilerin Ölçülmesi veDeğerlendirilmesi Projesi Başlama: Kasım 2013 Bitiş: Şubat 2016

page15image46577664 page15image52667968
page15image52560064

Bu proje, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyeleriyle birlikte yürütülen ölçme ve değerlendirme çalışmalarını gerçekleştirmek amacıyla hazırlanmıştır. Amaç, Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde hazırlanan çoktan seçmeli, açık uçlu, doğru-yanlış, performans görevi gibi kuramsal yapıların ölçülmesinde kullanılan soru türlerinde, klinik öncesi ve klinik uygulamalara ait ölçme yaklaşımlarında var olan standartları arttırmaktır. Bu yolla hem soru yazma ve puanlama hem de elde edilen ölçme sonuçlarına dayanarak geribildirim verme süreçlerinin gelişimi sağlanabilecektir.

page15image46578560
page15image46568592 page15image52561600

Projenin Adı

page15image52562176 page15image52562560

Konusu

page15image52563136

DestekleyenKuruluş

page15image52563712
page15image52564096

Projedeki Görevi

page15image52564672
page15image52565056 page15image52565440

Bütçesi (TL)

page15image52566016 page15image52566400 page15image52566784 page15image52567168

BaşlangıçTarihi

page15image52567744 page15image46573520

BitişTarihi

page15image52568896 page15image52569280

Zaman Yöne-timi Progra-nın Etkililiğinin Değerlendiril- mesi

İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin zamanlarını etkiliyönetmeleri

TÜBİTAK

ProjeDanışmanı

67.000 TL

Nisan 2007

Nisan 2008

page15image52571008 page15image52571392

Toprak Bilim Okulu

page15image52571968 page15image52572352

İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin doğayı, toprağı tanımaları

page15image52572928

TÜBİTAK

page15image52573504
page15image52573888

Araştırmacı

page15image52574464
page15image52574848 page15image52575232 page15image52575808 page15image52662976

Ekim 2007

page15image52625792 page15image52626176

Ekim 2009

page15image52626752 page15image52627136

Diş Hekimi YetiştirmeSürecinde Bilgi ve Becerilerin Ölçülmesi veDeğerlendiril- mesi Projesi

page15image46495296 page15image52628288

Projede madde yazma, puanlama ve geribildirim vermeçalışmaları-nın yanında iki adet panel, çalıştay vekitap yazmaçalışması da yer almaktadır.

Ankara Üniversitesi BAP Projesi

page15image52628864

Yürütücü

page15image52629440

70.000 TL

page15image52630208 page15image52630592

Aralık 2013

Mayıs2015

page15image52631360 page15image46412032
page15image46414608 page15image52632704

Projenin Adı

page15image46448160 page15image52633856

Konusu

page15image52634432 page15image52634816

DestekleyenKuruluş

page15image52635392 page15image52635776

Projedeki Görevi

page15image52636352

BaşlangıçTarihi

page15image52636928
page15image52637312 page15image46556688

BitişTarihi

page15image52638464 

page16image46645248 page16image52456704

Sınırsız MaviProjesi

page16image52460160 page16image52457664

İlköğretim 1., 2-3. 4-5., 6-8 ve 9-12. Sınıflar için; Öğretmen ve
Öğrenci Kitapları

page16image52473472 page16image52469440

Deniz TemizDerneği(TURMEPA)

page16image52475200 page16image52662784

Ölçme veDeğerlendirme Uzmanı

page16image52740480

2006

page16image52741056
page16image52741440 page16image46648496

2007

page16image52742592 page16image52742976

Kişisel Sağlık ve Temizlik Eğitimi

page16image52743552 page16image52743936

İlköğretim 1., 2-3. ve 4- 5. Sınıflar için; Öğretmen ve
Öğrenci Kitapları

Eczacıbaşı

page16image52744704 page16image52745088

Ölçme veDeğerlendirme Uzmanı

2007

page16image52745664

2008

page16image52746432 page16image52746816

Vergibilir: Çocuklarda Vergi BilinciGeliştirme Eğitimi

İlköğretim
4-5. Sınıflar için; Öğretmen ve Öğrenci Kitapları

Maliye Bakanlığı

Ölçme veDeğerlendirme Uzmanı

2007

2008

page16image52748352 page16image52748736

Mavi KuşakHareketi – İstanbul BoğazıProjesi

page16image52749312 page16image52749696

İlkokul 1-4, Ortaokul 5-6 ve Lise 9-12. sınıflar

page16image52750272 page16image52750656

Deniz TemizDerneği(TURMEPA)

page16image52751232 page16image52751616

Eğitsel ve Akademik İçerik Geliştirme

page16image52752192

Ocak 2014

page16image52752768
page16image52753152 page16image52753536

Mart 2014

page16image52754112 page16image52754496

D- Marin Projesi
“Fark Ettim Denizler Bizim OksijenKaynağımız”

İlkokul 3-4. sınıflar

Deniz TemizDerneği(TURMEPA)

Eğitsel ve Akademik İçerik Geliştirme veProje Danışmanlığı

Eylül 2015

Devam Ediyor

page16image52707328 page16image52707712

ABİDE Projesi

page16image46661040 page16image52708864

İlkokul 4. sınıflar

page16image52709440 page16image52709824

MEB Ölçme,Değerlendirme ve Sınav Hiz- metleri GenelMüdürlüğü

page16image52710400 page16image52710784

AkademikDanışman

page16image52711360

Ocak 2018

page16image52711936
page16image52712320 page16image52712704

Devam Ediyor

page16image52713280 


Yönetsel Görevler

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri FakültesiAraştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü (2004-2007)

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyeliği (2004-2010)

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (2007-2010)

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü Bölüm Başkan Yardımcılığı (2009-2010)

Ankara Üniversitesi Çocuk Üniversitesi Bilim Kurulu Üyeliği (Başlama: 2009-2012)

Ankara Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcılığı (Başlama:Haziran 2010-2013)

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlköğretim Okulu Bilim Kurulu Üyeliği (2004-2007; Ekim 2009-Ekim 2012)

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Eğitim Komisyonu Üyeliği (2013- Devam ediyor)

Ankara Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü (Başlama: Haziran2013- Devam ediyor)

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

  • Türk Eğitim Derneği

  • Eğitim Bilimleri ve Uygulama Derneği

  • Dil Derneği

  • AIDS Tedavi ve Araştırma Derneği

    • Voleybol Federasyonu Eğitim Kurulu Eczacılar Odası Eğitim Kurulu

Dergi Editörlüğü

Eğitim ve Bilim

Verdiği Eğitimler

Devlet Kurumları (MEB, TCDD, TCK, TKİ, EMG)

Bankalar
Türk Patent Enstitüsü
Üniversiteler

Devlet OkullarıÖzel Okullar
İl Çalışmaları

Özel Çalışma Konuları

Test Geliştirme
Üst Düzey Düşünme Becerilerinin Ölçülmesi Performans Görevi Geliştirme
Proje Hazırlama
Portfolyo Hazırlama
Madde Yazma (Açık uçlu, çoktan seçmeli vb.) Puanlama Anahtarı Hazırlama ve Geribildirim VermeOkuduğunu/Dinlediğini Anlama Becerisinin ÖlçülmesiYazılı Anlatım Becerisinin Ölçülmesi
Okul Başarısının Geliştirilmesi
Soru Bankası Oluşturma
Sosyal Sorumluluk Projeleri
Yükseköğretime Öğrenci Seçme Sistemi

İl Çalışmaları

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan “Ölçme ve Değerlendirme Merkezleri” bünyesinde yürütülen ölçme ve değerlendirme çalışmaları

Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Artvin İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü