DOÇ. DR. ÖZGE SIZMAZ    
Adı : ÖZGE
Soyadı : SIZMAZ
E-posta : ozgeabacioglu@gmail.com, ozgeabacioglu@gmail.com
Tel : +90 312 317 0315/4357
Ünvan : DOÇ. DR.
Birim : VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm : ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/ozge-sizmaz
Kişisel Akademik Bilgiler

KAZANILAN AKADEMİK DERECELER:
1. LİSANS, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 2006.
2. DOKTORA, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 2012.

DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER

1. Katılımcı- Yemlerde Mikroskobik Analizler, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, KKGM

2. Katılımcı -Deney hayvanları kullanım sertifikası kursu, ANKÜSEM

3. Viyana Veteriner Üniversitesi, Hayvan Besleme Enstitüsü’nde “Esans yağların in vitro rumen fermentasyonuna etkisi” üzerine 3 ay süreyle Erasmus Programı Yaz Stajı, Avusturya, 2011.

4. Egitmen -Deney hayvanları kullanım sertifikası kursu, ANKÜSEM, 2014

AKADEMİK / İDARİ GÖREVLER

1- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi
2- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Müzik Topluluğu Sorumlu Öğretim Elemanı
3- Hayvan Besleme Bilim Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
4- Veteriner Tavukçuluk Derneği Denetleme Kurulu Üyesi
5- Veteriner Hekimler Derneği Üyesi

Doktora Tezi: Broyler Rasyonlarına Borik Asit ve Askorbik Asit İlavesinin Performans ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi

BİLİMSEL YAYINLAR

ARAŞTIRMA MAKALELERİ

A. Science Citation Index (SCI) ve Science Citation Index-Expanded (SCI-Exp) Kapsamındaki Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. YILDIZ, G., KÖKSAL B.H., SIZMAZ Ö. (2011). Rasyonlara İlave Edilen Maya ve Borik Asitin Broylerlerde Performans, Karkas ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi, Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg., 17(3): 429-434.

2. P. SACAKLI, A. ERGUN, B.H. KOKSAL, A.G. BAYRAKTAROGLU, O. SIZMAZ. (2011). Effects of diets supplemented with yeast (Saccharomyces cerevisiae) products or/and hops (Humulus iupulus) on growth performance and intestinal morphology in broilers. Revue de Medecine Veterinaire, 11:531-537.

3. KOKSAL B.H., YILDIZ G., SIZMAZ O. (2012). Effects of boric acid and humate supplementation on some performance and egg quality parameters of laying hens. Brazilian Journal of Poultry Science,14(4): 283-289.

4. YILDIZ G., KOKSAL B.H., SIZMAZ O. (2013). Effects of dietary boric acid addition on growth performance, cholesterolemia, some carcass and tibia characteristics in different rearing periods in broiler chickens. Revue de Medecine Veterinaire, 164 (4): 219-224.

5. Yildiz G., Koksal B.H., Sizmaz O. (2013). Influence of dietary boric acid and liquid humate inclusion on growth performance, carcass traits and bone characteristics in broiler chickens. Archiv für Geflügelkunde, 77(4): 260-265.

6. Sizmaz O., Yildiz G. (2014). Effect of dietary boric acid and ascorbic acid on performance, some blood and bone parameters in broilers, Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg., 20(1): 65-71.

B. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. Sızmaz S., Sızmaz Ö, Çolpan İ. (2013). Ruminant beslemede lif olmayan karbonhidratlarin önemi. Yem Magazin, 68: 51-55.

BİLDİRİLER

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

1. SIZMAZ Ö., YILDIZ G., KOKSAL, B.H., CAKIN, K. (2010). Using of Boric Acid with Some Organic Materials (Yeast Culture, Organic Acid, Vegetable Oil) in Yearling Ram Rations, XXVI World Buiatrics Congress, November 14-18, Santiago, Chile (Poster)

2. SIZMAZ, Ö., YILDIZ G. (2011). Effect of Boric Acid and Ascorbic Acid on Some Bone Parameters in Broilers, 17th International Symposium on Boron, Borides and Related Materials, 11-17 September 2011, İstanbul, p: 327 (Poster)

3. SIZMAZ, Ö., YILDIZ G. (2011). Effect of Boric Acid and Ascorbic Acid on MDA (Malondialdehit) Levels in Broilers, 18th European Symposium on Poultry Nutrition, October 31 - November 04, 2011 Çeşme – İzmir, Turkey, p.: 254 (Poster)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

1. YILDIZ, G., ABACIOĞLU, Ö. (2007). Sağlık ve Hayvan Besleme Açısından Bor. IV. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, Tam Metinler Kitabı, Sözlü ve Poster Tebliğler, 24-28 Haziran 2007, Bursa, s.:481-487. (Poster)

2. YILDIZ, G., ÖZÇELİK, F., KÖKSAL, H., BAGDER, S., ABACIOĞLU, Ö. (2008). Organik Bor Üretilebilirliği ve Broyler Rasyonlarında Bor ile Humatın Kullanımı, 2. Ulusal Bor Çalıştayı Bildirileri Kitabı, s.:597-604, 17-18 Nisan 2008, Ankara. (Sözlü)

3. YILDIZ, G., KÖKSAL, B. H., ABACIOĞLU, Ö. (2009). Rasyonlara Farklı Zamanlarda İlave Edilen Borik Asitin Broylerde Performans ve Karkas Üzerine Etkisi. V. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), Tam Metinler Kitabı, Sözlü ve Poster Tebliğler, 30 Eylül-03 Ekim 2009, Tekirdağ/Çorlu, s.: 443-447. (Poster)

4. YILDIZ, G., KÖKSAL, B. H., ABACIOĞLU, Ö. (2009). Rasyonlara Borik Asit ve Sıvı Humat (Humik-Fulvik-Ulmik-Humatomelanik Asit) İlavesinin Broylerde Performans ve Karkas Üzerine Etkisi. V. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), Tam Metinler Kitabı, Sözlü ve Poster Tebliğler, 30 Eylül-03 Ekim 2009, Tekirdağ/Çorlu, s.: 448-453. (Poster)

5. YILDIZ, G., KÖKSAL, B. H., ABACIOĞLU, Ö. (2009). Rasyonlara İlave Edilen Maya ve Borik Asitin Broylerde Performans ve Karkas Üzerine Etkisi. V. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), Tam Metinler Kitabı, Sözlü ve Poster Tebliğler, 30 Eylül-03 Ekim 2009, Tekirdağ/Çorlu, s.: 438-442. (Poster)

6. KÖKSAL, B. H., YILDIZ, G., ABACIOĞLU, Ö. (2009). Yumurta Tavukları Rasyonlarına İlave Edilen Bor ve Humatın Performans Parametrelerine Etkileri. V. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), Tam Metinler Kitabı, Sözlü ve Poster Tebliğler, 30 Eylül-03 Ekim 2009, Tekirdağ/Çorlu, s.: 124-129. (Sözlü)

7. SAÇAKLI P., SIZMAZ Ö., KÖKSAL BH., ERGÜN A. (2011). Kurutulmuş Damıtma Çözünürlü Taneleri (DDGS) İçeren Yumurta Tavuğu Rasyonlarında DL Metiyonin veya DL Metiyonin Hidroksi Analoğu Kullanılmasının Yumurta Verim ve Kalitesi Üzerine Etkisi. VI. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), Tam Metinler Kitabı, Sözlü ve Poster Tebliğler, 29 Haziran-02 Temmuz 2011, Samsun, s.:259-263 (Poster).

8. SIZMAZ Ö., YILDIZ G. (2011). Broyler Rasyonlarına İlave Edilen Borik Asit ve Askorbik Asidin Performans ve Karkas Özellikleri Üzerine Etkileri, VI. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Tam Metinler Kitabı, Sözlü ve Poster Tebliğler, 29 Haziran-02 Temmuz 2011, Samsun, s: 264-268. (Poster)

9. SIZMAZ Ö., YILDIZ G. (2013). Borik Asit ve Askorbik Asidin Broylerlerde Performans,Bazı Kan ve Kemik Parametreleri ve Karkas Üzerine Etkileri, VII. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi (Uluslarası Katılımlı), Sözlü ve Poster Tebliğler, 26-27 Eylül, Ankara (Sözlü)

10. SIZMAZ S., SIZMAZ Ö., ÇOLPAN İ. (2013). Ruminant Beslemede Lif Olmayan Karbonhidratın Önemi, VII. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi (Uluslarası Katılımlı), Sözlü ve Poster Tebliğler, 26-27 Eylül, Ankara, (Poster)

11. KLEVENHUSEN F., DECKARDT K., SIZMAZ Ö., WİMMER S., MURO-REYES A., KHİAOSAARD R., CHİZZOLA R., ZEBELİ Q. (2013). Bazi Eterik Yağların (Çörek Otu-Defne Yaprağı) ve Ferula elaeochytris’in Rumen Fermentasyonu Üzerine Etkisinin Rusitec ile in vitro Olarak Belirlenmesi, VII. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi (Uluslarası Katılımlı), Sözlü ve Poster Tebliğler, 26-27 Eylül, Ankara, (Poster)

ÇEVİRİLER

1. SIZMAZ Ö., SAÇAKLI P. (2011). Süt sığırlarının Üremesinde ß-Karoten. Yem Magazin, 62: 49-55.

DERLEMELER

1. ABACIOĞLU, Ö. ve YILDIZ, G. (2008). Kaba Yem Partikül Boyutunun Beslenmeye Etkisi, İnfovet, Hayvan Sağlığı Sektörü Dergisi, Aralık 2008- 60: 50-57.

2. SIZMAZ, Ö. (2010). Bor Minerali ve Broyler Rasyonlarında Kullanımı. Veteriner Tavukçuluk Derneği Mektup Ankara Dergisi, 8(2): 14-18.

3. SIZMAZ, Ö. (2013). Aromatik Bitkiler ve Tavuk Beslemede Kullanılmaları: Çakşır Otu (Ferrula Elaeochytris). Veteriner Tavukçuluk Derneği Mektup Ankara Dergisi, 11(3): 26-27.

4. Sızmaz, Ö. (2013). Rodentler; Verdikleri Zararlar ve Mücadele Yöntemleri. Veteriner Tavukçuluk Derneği Mektup Ankara Dergisi, 11(4): 27-28.

KİTAPLAR

1. SIZMAZ, Ö. (2012). Beslenmenin Broylerlerde Et Verimi ve Karkas Kalitesi Üzerine Etkisi. 58-63. In: Yolcu Y. (ed): Hayvan Beslemede Güncel Yaklaşımlar. Infovet. Nisan 2012. 1-255.

2. YILDIZ, G., SIZMAZ, Ö., Cöner FI  (2012). Rasyona fitojenik yem katkıları eklenmesinin buzağı beslenmesi üzerine etkileri. 188-194. In: Yolcu Y. (ed): Hayvan Beslemede Güncel Yaklaşımlar. Infovet. Nisan 2012. 1-255.

PROJELER

Tamamlanan

1. DPT - Proje No: 2003K12019021-6: Yıldız, G., Küçükersan S, Küçükersan K, Tuncer, Ş. D., Özçelik F, Köksal, B. H., Abacıoğlu, Ö. (2006-2008) Organik Bor Üretimi ve Bu Ürünün Broyler ve Yumurtacı Tavuklar ile Koyun Beslemede Kullanılabilirliğinin Araştırılması

2. BOREN- Proje No: 2011.Ç0302: Yıldız, G., Sızmaz, Ö., Köksal, B.H. (2011-2012) Borik Asit ve Kimi Organik Madde (Maya Kültürü, Organik Asit, Yağ) Karışımının Toklu Rasyonlarında Kullanılma Olanaklarının Araştırılması