DR.ÖĞR.ÜYESİ CAN GİRAY ÖZGÜL    
Adı : CAN GİRAY
Soyadı : ÖZGÜL
E-posta : ozgul@politics.ankara.edu.tr
Tel : +90 312 595 14 56
Ünvan : DR.ÖĞR.ÜYESİ
Birim : SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Bölüm : SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

I. Kişisel Bilgileri

 

Adres: A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Cemal Gürsel Cad. 06590 Cebeci / Ankara

Tel: 0 312 595 14 56

E-posta: ozgul@politics.ankara.edu.tr


 

II. Eğitim Durumu

 

Doktora: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Kent ve Çevre Bilimleri) Anabilim Dalı (2011-2017) 


Doktora Tez Araştırması: Berlin Teknik Üniversitesi (Almanya), Metropolitan Araştırmalar Enstitüsü (2012)

Doktora Tez Araştırması: Trier Üniversitesi (Almanya), Siyaset Bilimi Bölümü (2014-2015)


Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Kent ve Çevre Bilimleri) Anabilim Dalı (2008-2010) 


Lisans: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (2003-2007)

 


     III. Akademik Görevler

 • Doktor Öğretim Üyesi, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü (2018- ...)
 • Doktor Araştırma Görevlisi, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü (2017-2018)
 • Araştırma Görevlisi, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü (2009-2017)

     IV. İdari Görevler
 • A. Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Yardımcısı (2018-...)
 • A. Ü. Ernst Reuter  İskan ve Şehircilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Müdür Yardımcısı (2018-...)
 • A. Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Erasmus Koordinatörü (2015-2018)


             V. Makaleler

 • Dağlı, Z. ve Özgül, C. G. (2019), "Kamu Yönetimi Sistemi İçinde Yeni Bir Birim Olarak Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının İşlevi: İzmir Örneği, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 28, Sayı 1-2, Ocak-Nisan, s. 25-44. 
 • Özgül, C. G. (2017), "Türkiye'de Beledileştirme Politikası", Ankara Üniversitesi İnkilap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, 61, s. 249-268.
 • Keleş, R. ve Özgül, C. G. (2017), "Belediye Organlarına 'Kayyım' Atamaları Üzerine Bir Değerlendirme", SBF Dergisi, 72(3), s. 299-313.
 • Özgül, C. G. ve Değirmencioğlu, Ö. (2017), "İdare, Piyasa ve Mekan: TOKİ'nin Konut Politikasında Yeni Eğilimler", Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bİlimler Ensitüsü Dergisi, Kamu Yönetimi Özel Sayısı, 4, s. 495-504. 
 • Keleş, R., Mengi, A. ve Özgül, C. G. (2012), "Ernst Reuter'in İkinci Vatanı Türkiye'de Çağdaş Kentbilimin Gelişmesine Yaptığı Katkılar (Yayınları Üzerinden Bir Değerlendirme)", Mülkiye Dergisi, 36(275), s. 11-35.
 • Özgül, C. G. (2009), “Türkiye’de Siyasi Parti Programlarında Yerel Yönetimler”, Toplum ve Hekim, Dosya: Yerel Yönetimler ve Sağlık, 24(4-5), s. 305-323.

       VI. Kitaplar
 • Keleş, R., Mengi, A., Çınar, T., İşçioğlu, D., Zengin, O., Özgül, C.G., Sin, T. (2017), KKTC'de Yerel Yönetimlerin Sorunları ve Çözüm Önerileri, Nobel Yayınları, Ankara.
 • Sayılgan, G. Özer, A., Özgül, C.G., Kaya, A. (2019), Esnaf ve Sanatkarlar Özelinde Sektör Analizleri (Bakım, Sağlık ve Temizlik Hizmetleri Sektörü), T.C. Ticaret Bakanlığı Yayınları, Ankara.

      VII. Kitap Bölümleri

 • Özgül, C. G. (2019), "Housing Policy: Financialization of Housing in Turkey", Public Policy Analysis in Turkey, Past, Present and Future,  Ed. O. Kulaç, E. Akman, C., Peter Lang Publishing, Berlin.
 • Özgül, C. G. (2019), "Federal Almanya'da Kamu Yönetimi", Kamu Yönetimi Ülke İncelemeleri,  Ed. Koray Karasu (4. Baskı), İmge Kitabevi, Ankara (Basım Aşamasında)
 • Özgül, C. G. (2018), "Konut Aktivizmi: Mülkiyet Hakkı ve Kiracı Hareketlerinin Karşılaştırmalı Bir İncelemesi", Kentsel Politikalar, Ed. Ayşegül Mengi, Deniz İşçioğlu, Palme Yayıncılık, Ankara, s. 97-104.
 • Bıcakcı Canpolat, S. ve Özgül, C. G. (2017), "Türkiye’de Yerel Kredi Piyasası ve Belediyelerin Tahvil İhracı Üzerine Bir Değerlendirme", Belediyelerin Geleceği ve Yeni Yaklaşımlar, Ed. Mahmut Güler, Menaf Turan, Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları, No. 106, İstanbul, s. 114-125.
 • Özgül, C. G., (2016), “Çevresel Adalet ve Sürdürülebilir Gelişme Bağlamında Akdeniz'de Nükleer Enerji Tartışmaları”, Akdeniz'de Çevresel Güvenlik, Bildiriler Kitabı, Ed. Nesrin Algan, Deniz İşçioğlu, İmaj Yayıncılık, Ankara, s. 198-215.
 • Özgül, C. G. (2015), “Städtische Reformen in der frühen Republikanischen Ära”, Herausforderung und Inspiration: Ernst Reuter als Stadtreformer in der Türkei, Ed. Heinz Reif, Barış Ülker, Be.Bra Wissenschaft Verlag, pp. 61-80.
 • Özgül, C. G., (2015), "Urban Reforms in Early Republican Era”, Challenges and Inspirations: Ernst Reuter as an Urban Reformer in Turkey, Ed. Heinz Reif, Barış Ülker, Be.Bra Wissenschaft Verlag, pp.81-94.
 • Özgül, C. G., (2015), "Avrupa Birliği'nin Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Politikaları", Yerel Yönetim, Kent ve Ekoloji - Can Hamamcı'ya Armağan, (Ed. Aykut Çoban), İmge Kitabevi, Ankara, s. 111-130.

      VIII. Bildiriler 
 • Yavaşoğlu, F. ve Özgül, C. G. (2019), "Endüstri Mirası Dönüşümü: Malatya Şeker Fabrikası Yerleşkesi Örneği", 4. Kent Araştırmaları Kongresi, 16-18 Ekim 2019, Ankara.
 • Özgül, C. G. (2018), "Kenttaşlık ve Kentlilik Bilincinin Gelişmesinde Üniversitelerin Rolü: Olanlar ve Olması Gerekenler", Bayburt'ta Kentleşme ve Kentlilik Bilinci Kongresi, 14 Eylül 2018, Bayburt.
 • Özgül, C. G., (2017), "Devletin Mekanı", I. Genç Sosyal Bilimciler Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, 09-10 Mart 2017, Ankara.


     IX. Kitap Editörlükleri
 • Merkezi Yönetim- Yerel Yönetim İlişkileri: Özerklik, Beşinci Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ed. Ayşegül Mengi, Tayfun Çınar  ve Can Giray Özgül, Türk Belediyeler Birliği Yayınları, Ankara, 2013 

     X. Makale Çevirileri
 • Çoban, A. (2018), "Topluluk Kökenli Ekolojik Direniş Örneği Olarak Bergama Hareketi", Ekolojik İhtilaflar ve Kapitalizm, İmge Kitabevi, Ankara, s. 177-210.
 • Reif, H. ve Ülker, B. (2012), "Bilgi Transferi ve Kültürler Arası Pragmatizm Arasında Türkiye’de Kentsel Reformlar", Mülkiye Dergisi, 36(275), s. 37-50.