PROF.DR. ŞERİFE TÜRCAN ÖZŞUCA    
Adı : ŞERİFE TÜRCAN
Soyadı : ÖZŞUCA
E-posta : ozsuca@ankara.edu.tr
Tel : 5951315
Ünvan : PROF.DR.
Birim : SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Bölüm : ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞK.BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/serife-turcan-ozsuca
Kişisel Akademik Bilgiler

 

  ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Şerife Türcan Özşuca

Unvanı: Profesör     

Öğrenim Durumu :   

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Ekonomi İstatistik

ODTÜ

1979

Y. Lisans

Ekonomi

ODTÜ

1982

Doktora

Maliye

Gazi Üniversitesi

1990

Akademik Unvanlar

Yard. Doç.         

Ekonomi

Gazi  Üniv.

1993-1997

Doçent 

Çalışma Ekonomisi

Ankara Üniv.

1998-2003

Profesör 

Çalışma Ekonomisi

Ankara Üniv.

2004-

                                                                                                                                                                               

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri

Umur Aşkın: Bireysel Emeklilik Programlarının OECD Ülkelerindeki Uygulamaları ve Türkiye’de Uygulanabilirliği, Ankara Üniversitesi, 2003.

 

Aygül Ögeyik  “Avrupa Birliği’nde KOBİ’lere Yönelik Eğitim Programlarını İşgücü ve İstihdam Açısından İncelenmesi”, Ankara Üniversitesi, 2003.

 

Işıl Kösecioğlu ,  “Türkiye’de Sosyal Güvenlik Reformu”, Ankara Üniversitesi, 2006.

Hakan H., “Küreselleşmenin Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Finansmanı Üzerine Etkileri”,  Ankara Üniversitesi, 2006.

 

Gülbiye Yenimahalleli Yaşar, “Türkiye’de Sağlık Hizmetleri Finansmanı ve Genel Sağlık Sigortasının Gelişimi”, 2006.

 

 Doktora Tezleri

Gülbiye Yaşar   “Sağlık Finansmanında Gelişmeler ve Genel Sağlık Sigortası Örneğinde Türkiye”, Ankara Üniversitesi, 2001-.

 

Serhat Cihan Kart, “Türkiye ve AB’de Sosyal Diyalog”, 2010, Ankara Üniversitesi. (devam ediyor)

 

Rahim Taghizadeh, “Türkiye’de Aktif İşgücü Piyasası Politikalarının Etkinliği-Meta Analizi”, 2010, Ankara Üniversitesi. (devam ediyor)

 

 Yayınlar

 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

"Sosyal Güvenlik Kurumlarının Özel ve Kamu Tasarrufları Üzerindeki Etkileri", Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt:8, no:2,1992, s.93–109.

 "Avrupa Topluluğu ve Türkiye'de İşgücü Piyasasının Özellikleri, İşsizlik ve Uygulanan İstihdam Politikaları", Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt:9, no:2, 1992, s.27–41.

"Sosyal Güvenlik Kurumları: Fon Fazlasından Fon Açığına", Mülkiyeliler Birliği Dergisi, cilt:17. no:152, Şubat 1993, s.51–57.

 “Sosyal Güvenlik ve Emek Arzı", İktisat İşletme ve Finans, yıl:8,  no:82, Ocak 1993, s.36–48.

 "AT ile Bütünleşmeyi Hedefleyen Türkiye Sosyal Korumanın Neresinde?", Ekonomik Yaklaşım, cilt:4, no:9, Yaz 1993, s.55–63.

 "İşveren Sigorta Primlerinin Emeğin Göreli Gelir Payı Üzerindeki Etkisi", Ekonomik Yaklaşım, cilt:4, no:10, Sonbahar 1993, s.101–108.

 "Bölüşüm ve Ücretler: 1960–1993, Ekonomik Yaklaşım, cilt:6, no:18–19, Sonbahar 1993, s.119–126.

 "Türkiye'de Sanayileşmenin Yapısı: Bölgesel Analiz (1987–1994). İktisat İşletme ve Finans, yıl:11, no:129, Aralık 1996, s.29–48.

 "Özel Emeklilik Programları Kamu Emeklilik Programlarına Alternatif Olabilir mi?", Ekonomik Yaklaşım, İlkbahar-Yaz 1997, cilt 8, no:24–25, s.31–47.

 "Emek Piyasası Katılıkları: Avrupa'daki İşsizliğin Kaynağı Olarak Kabul Edilebilir mi?",  Ekonomik Yaklaşım, Bahar 1998, cilt 9, no:28, s.7–22.

 “Enformel Sektörde İstihdamın ve İşgücünün Özellikleri”, İktisat, Ev Eksenli Çalışma Özel Sayısı, Sayı:430, Ekim 2002 (Gülay Toksöz’le birlikte) .

 “Yapısal Uyum Küresel Bütünleşme ve Refah Devleti” Kamu-İş, İş Hukuku ve İktisat Dergisi, Cilt: 7, Sayı. 2, 2003, s. 227–237.

 “Küreselleşme ve Sosyal Güvenlik Krizi” Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt: 58, No: 2, Nisan Haziran 2003, s.133- 152.

 “Avrupa Birliği Sosyal Politikası ve Sosyal Politikanın Avrupa Bütünleşme Teorisindeki Rolü: Tarihsel Gelişme ve Geleceğe İlişkin Beklentiler”,  Mülkiye Dergisi, Cilt: 27, Sayı: 239, Mart, Nisan, Mayıs, 2003, s. 325- 343.

 

Diğer yayınlar

 

Sosyal Sigortalar Kurumu Tarihi 1946-1996, (G. Fişek ve M. A. Şuğle ile birlikta),    Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı ve Sosyal Sigortalar Kurumu, Cem Web Ofset Basımevi, Ankara 1997.

 

İşsizlik Sigortası ve Emek Piyasası, İmaj Yayınevi, Ankara, 1998.      

 

Sosyal Koruma Yoksunluğu Enformel Sektör ve Küçük İşletmeler, (Gülay Toksöz ile birlikte), Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları No: 591, Ankara, 2003.

 

Esneklik Güvenlik İkileminde Türkiye Emek Piyasası, İmaj Yayınevi, Ankara, 2003.

"Teknolojik Gelişme ve İstihdam", İş ve İşçi Bulma Kurumu İstihdam Dergisi, no:18,  Ocak-Mart 1995, s.19–23.

 

“Yeni Teknoloji İşsizliğe Yol Açıyor mu?”, Birlik Dergisi, 1995, s.24–26.

"Şili ve Arjantin Sosyal Güvenlik Reformları: Neler öğrendik?", Ekonomide Durum,  Güz 1999, sayı 6, s.217–236.

 

"İşsizlik Sigortasının İşgücü Piyasası Üzerine Muhtemel Etkileri", Çalışma Ortamı, Sayı: 48, Ocak-Şubat 2000. s.8- 10.

 

“Asgari Ücret İşsizlik ve Yoksulluk”, TTB Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, Ocak-Şubat-Mart 2004, s.9–14.

 

“Erken Emeklilik İşsizliği Azaltmada Çözüm mü?”, Dünya Gazetesi.

 

"İşsizlik Sigortası ve İşsizlik",  Türk-İş Yıllığı '97 1990’ların Bilançosu (Değerlendirme Yazıları) Cilt 2,  Türkiye İşçi Sendikaları Konfedarasyonu, Türk-İş Araştırma Merkezi, s.131–148.

 

Projeler

 

“Sosyal Güvenlik Sisteminde Yaşanan Kriz: Sistemin Yeniden Yapılanması Üzerine Öneriler”.   Türk Harb-İş, proje yöneticisi, 1994

 

“Sosyal Sigortalar Kurumu Tarihi (1946–1996)”  Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı , araştırmacı, Mart-Aralık 1996.

 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uzun Dönem İstihdam ve Danışmanlık Eğitimi Programı , eğitici, 999–2000.

 

“Küçük İşletmelerde Sosyal Koruma”, TESEV, proje yöneticisi , Mart 2002-  Mart 2003.

 

“Avrupa Birliği’nin Yapılanma Sürecinde Sosyal Politika”,Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Jean Monnet Avrupa Modülü, eğitici, 2003-2005.

 

“Research on Social Security Reform in Turkey” ISSA Research Project Promotion of Research in Social Security Institutions in Developing Countries, araştırmacı, 2003-2004.

 

“Türkiye için Yenileşme ve Sosyal Diyalog”, ILO projesi, 2007.

 

“Kayıtlı İstihdama Geçişte Etkin Denetim Modelleri Araştırması”, TUBİTAK- KAMAG Projesi, 2009.

 

İdari Görevler

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği 1999–2004

 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği 2005-2008

 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Bölüm Başkan Yardımcılığı 1999-2007

 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Sosyal Politika Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği  1999-2007