PROF.DR. METİN ÖZUĞURLU    
Adı : METİN
Soyadı : ÖZUĞURLU
E-posta : ozugurlu@politics.ankara.edu.tr
Tel : 90+312+ 5951334
Ünvan : PROF.DR.
Birim : SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Bölüm : ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞK.BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Adı Soyadı

METİN ÖZUĞURLU

Mevcut İşi

Öğretim Üyesi (A.Ü. SBF ÇEEİ Bölümü)

Doğrum tarihi

17.02.1961

Uyruğu

TC.

Adresi

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Cebeci Kampusu 06590 Cebeci, Ankara, Türkiye

 

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Profesör

Sosyoloji / ÇEEİ

Ankara Üniversitesi

2012

Doçent

Sosyoloji

Üniversitelerarası Kurul /
Ankara Üniversitesi  (02.06.2006)

2006

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (ÇEEİ)

Ankara Üniversitesi

2002

Y. Lisans

 Sosyoloji

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

1994

Lisans

 Sosyoloji

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

1986

Yüksek Lisans Tezi: FORMATION OF THE WORKING CLASS IN TURKEY: FROM EMPIRE TO NATION , Danışman: Prof.Dr. MEHMET C. ECEVİT, February, 1994.

Doktora Tezi: İŞÇİ SINIFININ OLUŞUMU ÜZERİNE BİR ÇÖZÜMLEME ÇERÇEVESİ: ANADOLU’DA BİR ‘KÜRESEL FABRİKANIN’ DOĞUŞU (DENİZLİ ÖRNEĞİ)
Danışman: Prof. Dr. MURAT ŞEKER

Mesleki Deneyim

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Prof. Dr.

Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara Üniversitesi

2012-

Doç. Dr.

Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara Üniversitesi

2006-2012

Yrd.Doç. Dr.

 Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara Üniversitesi

2003-2006

Müdür Yardımcısı

Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM)

2003-2005

Dr.Ar.Gör.  

 Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara Üniversitesi

2002-2003

Ar.Gör.

 Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara Üniversitesi

1994-2002

Araştırmacı

Kurucu Yönetici, Orta Doğu Toplumsal Araştırmalar Ltd. Şti., Ankara, Türkiye.

1991-1994

Gazeteci

Araştırmacı gazeteci, (Haftalık Haber Dergileri: 2000’e Doğru & Sokak)

1986-1990


ESERLER

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

Özuğurlu, M. “TEKEL resistance movement: Reminiscences on the class struggle”, Capital & Class, Vol.35, Number. 2, June 2011, (pp.179-189).

Ortayli, N., A. Bulut, M. Özuğurlu, M. Çokar “Why Withdrawal? Why Not Withdrawal? Men’s Perspectives”, Reproductive Health Matters, 13/25, (May 2005).

Ortayli, N., M. Özuğurlu, G. Gökçay “Female health workers: An obstetric risk group”, International Journal of Gynecology and Obstetrics, 54, 263-270 (1996)

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

Boratav, K., M. Özuğurlu, “Social Policies and Distributional Dynamics in Turkey: 1923-2002”Social Policy in the Middle East: Economic, Political, and Gender Dynamics, ed. V. M. Moghadam and M. Karshenas, London, Palgrave McMillan, 2006, (156-189).

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

Özuğurlu, M. “Türkiye tarımı üzerine gözlemler”, TTB Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, sayı. 38, Ekim-Kasım-Aralık 2010, s. 4-6.

Özuğurlu, M. “Taşeronlaşma, güvencesiz istihdam yada ‘hayatta dikiş tutturamama’ halleri üzerine”,  Memleket Siyaset Yönetim, Cilt. 4, Sayı.9, 2009, (s. 122-128)

Özuğurlu, M. “Özel Üniversite: Üniversite sitemindeki boşluktan sistemin kendisine” Toplum ve Bilim, 97, 260-300 (2003).

Özuğurlu, M. “Türkiye’de sosyal politikanın dönüşümü”, Toplum ve Hekim, 2005.

Özuğurlu, M. “Eşitlik-körü demokratikleşme programlarının eleştirisi” Praksis, 10, 11-34  (2003).  

Özuğurlu, M. “Sosyal politikanın dönüşümü: Sıfatın suretten kopuşu”, Mülkiye Dergisi, 27/239. 59-74 (2003).

Özuğurlu, M. “Eski şişedeki yeni tat: Uluslararası sendikacılık hareketinde yeni eğilimler”, Toplum ve Hekim, 17/4, 291-298, (2002).

Özuğurlu, M. “Sivil Toplum Kuruluşları ve Halkevleri”,  Mülkiye, 15/227, 281-292  (2001).

Özuğurlu, M. “Sendikacılık hareketinin krizi ve yeni eğilimler”, A.Ü. SBF Dergisi, 55/1  139-172 (2000).

Özuğurlu, M. “Üniversite-Sanayi İşbirliği Programı Üzerine Bir Eleştiri”, Kültür ve İletişim, 1/2 47-76 (1998)

Ulusal Yayınevlerinde Basılan Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler:

Özuğurlu, M. “Toplumsal Eşitsizlikler: Kuramsal Kapsam ve Metodolojik Yaklaşımlar”, Toplumsal Tabakalaşma ve Eşitsizlik, (Derleyen: Mehmet C. Ecevit, F. Güneş), T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No.2415, 2011, (1-23).

Özuğurlu, M. “Toplumsal Sınıflar: Kuramsal Kapsam ve Metodolojik Yaklaşımlar”, Toplumsal Tabakalaşma ve Eşitsizlik, (Derleyen: Mehmet C. Ecevit, F. Güneş), T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No.2415, 2011, (24-43).

Özuğurlu, M. Küçük Köylülüğe Sermaye Kapanı Ankara, Nota Bene Yayınları, 2011.

Bürkev, Y., Özuğurlu, M. “21. yüzyılda toplumsal hak mücadelelerinin sınıf içeriği”, Kuramsal ve Tarihsel Boyutlarıyla Hak Mücadeleleri Cilt I, (Derleyen: Y. Bürkev, M. Özuğurlu, Y. Özdek, E.V. Elgür), Ankara, Nota Bene Yayınları, (s.15-50), 2011.

Özuğurlu, M. “Kriz ve Toplum”, Kriz Ve… Toplum, İnsan, ideoloji, Ekonomi, (Konferans Kitabı) (Derleyen: Ahmet A. Dikmen, N. İlter Ertuğrul), Ankara, Tan Yayınları, 2009, (s. 13-24)

Özuğurlu, M. “Türkiye’de muhalefet krizi: Ulusalcılık, örgütlü emek hareketi ve sol”,  ve Toplum”, Küreselleşme, Kriz ve Türkiye’de Neoliberal Dönüşüm, (Derleyenler: N. Mütevellioğlu, S. Sönmez), İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları No. 234, 2009, (s.335-356)

Özuğurlu, M. “Sosyal belediyeciliğin tasfiyesi ve dilencileşme”, Yerel Yönetimler, Kriz ve Halkın Hakları: Neoliberal Dönüşüm Sürecinde Belediyeler, (Konferans Kitabı), Halkevleri Yayını, 2009, s. 78-82

Özuğurlu,M.  Anadolu'da Küresel Fabrikanın Doğuşu: Yeni İşçilik Örüntülerinin Sosyolojisi, İstanbul, Kalkedon Yayınları, 2008.

Özuğurlu, M “Geleceği Olmayan Bir Gelenek Üzerine Notlar” Türkiye’de Sendikal Kriz ve Sendikal Arayışlar, (Der. Fikret Sazak) Ankara: EPOS Yayınları, 2007, (281-296)

Özuğurlu, M. “Türkiye’de güvencesiz çalışma ve sınıflar mücadelesinin yeni gündemi”, Küreselleşmeye Güneyden Tepkiler, (Konferans Kitabı), (Derleyenler: C. Gürkan, Ö. Taştan, O. Türel), Ankara, Dipnot Yayınları, 2006, (s. 277-300).

Özuğurlu, M. Anadolu’da Küresel Fabrikanın Doğuşu: Yeni İşçilik Örüntülerinin Sosyolojisi, İstanbul: Halkevleri Emek Çalışmaları Merkezi Yayını, (2005).

Özuğurlu, M. “Marksizm ve İlkel Sermaye Birikimi”, Marksizm Ve… (Derleme), Ankara: İmge Yayınları, 161-191, (2003).

Özuğurlu, M. “Halkın Kamuya ve Devlete Bakışı”  Halkın Mülki İdareye Yönelik Tutum ve Beklentileri, (Derleyen: Dr. Cahit EMRE) Ankara: İçişleri Bakanlığı Yay., 31-57, (2003).

Özuğurlu, M.  “Mülki İdare Bürokrasisinin Toplumsal-Ekonomik Görüntüsü”  İyi Yönetim Arayışında Türkiye’de Mülki İdarenin Geleceği, (Derleyen: Dr. Cahit EMRE) Ankara: Türk İdari Araştırmalar Vakfı Yayınları, 45-78, (2002).

Özuğurlu,M. ve F. Güngör  “İngiliz Yoksul Yasaları: Paternalizm, Piyasa yada Sosyal Devlet”, Cevat Geray’a Armağan, Ankara: Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları,  433-464, (2001).

Özuğurlu,M. ve A.N. Erten, Birleşik Metal İşçileri Sendikası Üye Kimlik Araştırması:1999, İstanbul: Birleşik Metal İş Yayınları, Araştırma Dizisi No.1, (1999).

Özuğurlu,M. “Osmanlı İmparatorluğu’ndan Cumhuriyet’e: Örgütlü İşçi Hareketi ve Demokratikleşme Süreci”, (Derleyen: Alpaslan Işıklı), Türkiye’de Sendikacılık Hareketleri İçinde Demokrasi Kavramının Gelişimi, Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı Demokrasi Klasikleri Dizisi, No.6, 35-130, (1994).