ARŞ. GÖR. DR. DENİZ POLAT AKGÜN    
Adı : DENİZ
Soyadı : POLAT AKGÜN
E-posta : polat@law.ankara.edu.tr, deniz06286@gmail.com
Tel : 0 (312) 595 50 00-2274
Ünvan : ARŞ. GÖR. DR.
Birim : HUKUK FAKÜLTESİ
Bölüm : ANAYASA HUKUKU ANABİLM DALI
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/deniz-polat-akgun
Kişisel Akademik Bilgiler

EĞİTİM

Lisans: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi / 2007

Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü / 2011

        Tez: "Milliyetçilik ve Anayasalar"

Doktora: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü /2019

       Tez: "Anayasa Hukukunda Sanat Özgürlüğü"


YAYINLAR

"Anayasalar, Siyasi Kültür ve Haida Gwaii'nin Ruhu", İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 9, S. 2, Aralık 2018, s. 373-390.

"7062 Sayılı Yüksek Seçim Kurulu'nun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Üzerine Değerlendirmeler", İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 9, S. 1, Haziran 2018, s. 371-386.

(Zehra Özkan ile birlikte), "Basın Yayıncılarına Bağlantılı Hak Tanınması Sorunsalı", Terazi, Nisan 2018, s. 49-65.

(Ozan Ergül & Ersoy Kontacı ile birlikte), Güncel ve Notlu 1982 Anayasası, 7. baskı, Savaş Yayınevi, Ankara, 2019.

“Understanding of the Turkish Constitutional Court Regarding Unitary State”, The Turkish Yearbook of International Relations, Ankara University Faculty of Political Science Publications, Vol. 45, 2014.

“Anayasa Yargısında Bir Güneydoğu Asya Örneği: Tayland”, Prof. Dr. Erdal Onar'a Armağan içinde, C. II, Ankara Üniversitesi Yayınları, No.391, 2013.


BİLDİRİLER 

"Hukuk Devleti ve Adil Yargılanma Hakkı Işığında 'Şiddete Uğramış Kadın Sendromu' Üzerine Bir İnceleme, XI. Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı, 9-12 Ocak 2020.

“Sanat, Nefret Söylemleri ve İnsan Onuru: İnsanın Değeri Üzerine Bir İnceleme”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, IX. Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar Sempozyumu, 2-4 Ekim 2019.


“Avrupa Birliği Hukukunda Basın Özgürlüğü Alanında Yaşanan Güncel Gelişmeler", Avrupa Birliği Güncel Gelişmeler Konferansı III, ATAUM, 8 Mayıs 2019. 

"Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Normlar Hiyerarşisindeki Yeri Üzerine Bir Değerlendirme", Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukukun Güncel Sorunları Sempozyumu-II, 26-27 Aralık 2018.

"298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'da Yapılan Değişiklikler Üzerine Bir Değerlendirme", Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukukun Güncel Sorunları Sempozyumu, 5-6 Haziran 2018.

"Sanatsal Yaratıcılık Özelinde Temel Hak ve Özgürlüklerin Yargısal Korunması: Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Üzerine Bir İnceleme", Avrupa Birliği Güncel Gelişmeler Konferansı II, ATAUM, 10 Mayıs 2018. 

“Anayasa Hukukunda Sanat Özgürlüğünün Tanımlanması”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 90. Yıl Kongresi, 3 Kasım 2015.

“Judicial Review Regarding Decisions on Lifting Parliamentary Immunity in Turkey”, III. Turkish-Italian Conference of Constitutional Law: Rule of Law, Eastern Mediterranean University, Faculty of Law, Famagusta/North Cyprus, 9-10 June, 2015.

“Understanding of the Turkish Constitutional Court Regarding Unitary State”, II. Turkish-Italian Seminar of Constitutional Law, Bologna/Italy, 25-26 September 2014.Öğrenci görüşme saati:
Salı günleri: 14:00-15:00