DR.ÖĞR.ÜYESİ PELİN TAŞKIN    
Adı : PELİN
Soyadı : TAŞKIN
E-posta : ptaskin@education.ankara.edu.tr, pelintaskin@gmail.com
Tel : 3633350-3017
Ünvan : DR.ÖĞR.ÜYESİ
Birim : EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : EĞİTİMİN YÖNETİMİ VE POLİTİKASI BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

  

KİŞİSEL BİLGİLER

 

Adı Soyadı                                        : Pelin TAŞKIN

 

Unvan                                                : Yard. Doç. Dr.

 

Bölüm                                                : Eğitim Yönetimi ve Politikası

 

Telefon                                              : +903123633350 / 3017

 

E-posta                                              : pelintaskin@gmail.com

 

Adres                                                : Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi,

  Eğitim Yönetimi ve Politikası Bölümü

  06590-Cebeci-ANKARA


EĞİTİM

 

Doktora. 2008-2014. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi ve Teftişi ABD.

Eberhard Karls Universität, Ekonomi ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde 2012-2013 eğitim öğretim yılı güz döneminde, Erasmus Değişim Programıyla misafir öğrencilik.

 

Yüksek Lisans. 2005–2008. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karşılaştırmalı Hukuk ABD.

 

Lisans. 2000- 2004. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi.

 

 

TEZLER

 

Yüksek Lisans

Taşkın P. (2008). Karşılaştırmalı Hukukta Sözleşmelerin Kanuna, Ahlaka ve Adaba Aykırılığı Sorunu. (Danışman: Prof. Dr. Arzu Oğuz) Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

 

Doktora

Taşkın P. (2014). Ortaöğretim Okulları Öğrencilerine Yönelik Disiplin Düzenleme ve Uygulamalarının Çocukların Temel Hak ve Özgürlükleri Bağlamında Değerlendirilmesi, (Danışman: Prof. Dr. Yasemin Karaman Kepenekci) Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.


YAYINLAR

 

A.  Uluslararası Hakemli Dergide Yayımlanan Makaleler (ERIC’te Taranan Makaleler)

 

A1. Kuru Çetin S., Taşkın P. (2016). Parent Involvement in Education in Terms of Their Socio-Economic Status, Eurasian Journal of Educational Research, 66, 105-122.

A2. Taşkın P. (2014). Opinions of Secondary School Students on the Effects of Disciplinary Regulations and Practices on the Freedom of Thought and Expression. Eurasian Journal of Educational Research, 57, 51-72.

(Bu çalışma doktora tezinden üretilmiştir.)

 

B. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler (Alan Indekslerinde Taranan Makaleler)

 

B1. Taşkın P. , Nayır F. (2015). Okulların Tüzel Kişiliği Var Mıdır? Olmalı mıdır? Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Eğitim Bilimleri Sayısı, 13(4), 1-18.

 

B2. Kuru Çetin S. ; Taşkın P. (2015). Okulda Bedensel Ceza Uygulanmasına Karşı Çocuğun Korunması, Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi Eğitim Özel Sayısı, 7 (14).

         http://sbe.giresun.edu.tr/fileadmin/user_upload/diger/Egitim_OEzel_Sayisi/7-Saadet_Kuru_Cetin-Bedensel_ceza.pdf

 

B3. Taşkın P. (2011) Environmental Rights of Children and a General Evaluation of Environmental Education in Turkish Educational System, İlköğretim Online, 10(2), 682-694.

 

B4. Taşkın P. (2010).  5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve Getirdiği Yenilikler, Ankara Barosu Dergisi, 68 (4), 159-178.

 

C. Ulusal Hakemli Dergilerde Taranan Makaleler

 

C1. Demirkasımoğlu N. ; Taşkın P. (2015). Yetenek Yönetiminin Örgütsel Etkililik ile İlişkisi: Özel Öğretim Kurumları Örneği, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4 (4) , 268-285.

http://www.jret.org/FileUpload/ks281142/File/28.demirkasimoglu.pdf

 

Ç.Armağan Eserlerde Yayımlanan Makaleler

 

Ç1. Taşkın P. (2015). Türk Eğitim Sisteminde Öğrencilerin Eğitim Yönetimine Katılımı. İnayet Aydın, Şakir Çınkır (Ed.) Prof. Dr. Ethem Başaran’a Armağan içinde (s.409-419). Ankara: Anı Yayıncılık.

 

Ç2. Kepenekci Karaman Y.; Taşkın P. (2011). Çocuğun Özel Yaşamının Gizliliği Hakkı. Cemil Öztürk, İlhami Fındıkçı (Ed.) Prof. Dr. Yahya Akyüz’e Armağan içinde (s.831-841). Ankara: Pegem Akademi.

 

D.Hakemli Olmayan Dergilerde Yayimlanan Türkçe Makaleler

 

D1. Taşkın P. (2015). Yine Yeniden Yönetmelik Değişikliği:Eğitim Mevzuatı Oluşturma Sorunu, Eleştirel Pedagoji Dergisi, 42, 40-45.

 

D2. Taşkın P.(2016). Hukuk Kurallarına Göre Eğitimin Amacı ve İçeriği, Öğretmen Dünyası Dergisi, 433, 25-29.

E. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Basılan Bildiriler

 

E1. Taşkın, P., Karaman-Kepenekci, Y. (2009). Demokratik Katılıma Bir Örnek: Çocukların Dernek Kurma Özgürlüğü, 1st International European Union, Democracy, Citizenship and Citizenship Education Symposium (Bildiriler Kitabı), May 28-30, 2009, Uşak, Turkey.

 

F. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

 

 

F1. Karaman Kepenekci Y., Taşkın P. (2016). Velayet Hakkının Kullanılmasında Okula Yansıyan Sorunlara İlişkin Okul Müdürlerinin Görüşleri, 3. International Eurasian Educational Research Congress,31.05-03.06.2016, Muğla, Türkiye.

 

F2. Taşkın P., Erdemli Sıldıroğlu Ö. (2016).Problems Faced by Teachers in the Process of Syrian Students’ Education. European Conferance on Educational Research (ECER), 22-26.08.2016, Dublin, İrlanda.

 

F3. Taşkın P. (2015). An Overview of Students’ Freedom of Speech in Turkey. V. International Conference on Critical Education,15-18.06.2015, Wroclaw, Polonya.

 

F4. Kuru Çetin S. , Taşkın P. (2015). Sosyo Ekonomik Durumları Bakımından Ailelerin Eğitime Katılımı, 2. International Eurasian Educational Research Congress, 8-10.06.2015,Ankara, Türkiye.

 

F5. Taşkın P., Nayır F. (2015). Do Schools Have Legal Personalities, Should They?, The International Congress on Education for the Future:Issues and Challenges  ICEFIC, 13-15.05.2015, Ankara, Türkiye.

 

F6. Taşkın P. (2012). The Assesment of Child Protection System in Turkey Through A Historical Perspective, European Conferance on Educational Research (ECER), 17-18.09.2012, Cadiz, İspanya.

 

F7. Taşkın P. ; Kuru Çetin S. (2011). Students’ Views on Turkish Open High School, European Conferance on Educational Research (ECER), 13-16.09.2011, Berlin, Almanya.

 

F8. Taşkın P. (2009). Environmental Rights of Children and A General Evaluation of Environmental Education in Turkish Educational System, The Future of Ecocriticism: New Horisons, Antalya, Türkiye.

 

G. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

 

G1. Demirkasımoğlu N., Taşkın P. (2015). Yetenek Yönetiminin Örgütsel Etkililikle İlişkisi: Özel Öğretim Kurumları Örneği, 10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 07-09.04.2015, Gaziantep.

 

G2. Kuru Çetin S.; Taşkın P. (2010). Okulda Bedensel Ceza Uygulanmasına Karşı Çocuğun Korunması, 6.Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 16-17. 04. 2011,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (Saadet Kuru Çetin tarafından sunuldu.)

 

 

H. Türkçe Kitap Bölümleri

 

H1. Taşkın P. (2015). Okul Yönetiminde Öğrenci İşleri. Uğur Akın (Ed.), Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi içinde (s. 267-298). Ankara:Pegem Akademi.

 

I. Ulusal Hakemli Dergilerde Hakemlik Görevi

 

Hakemlik Yapılan Dergi

Dergi Türü

Hakemlik Sayısı

Hakemlik Yılı

I1. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Ulusal

1

2014

I2. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Ulusal

2

2015


İ. Verilen Dersler

 

Dersin Adı

Program

Düzeyi

Öğretim Yılı

Dönemi

Dersin Verildiği Kurum

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

Zihin Engelliler Öğretmenliği

Lisans

2010-2011

Bahar

A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi

Temel Hukuk

 

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Lisans

2011-2012

Güz

A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

Zihin Engelliler Öğretmenliği

Lisans

2011-2012

Bahar

A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği

Lisans

2011-2012

Bahar

A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

Zihin Engelliler Öğretmenliği

Lisans

2012-2013

Bahar

A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği

Lisans

2012-2013

Bahar

A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi

Temel Hukuk

 

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Lisans

2013-2014

Güz

A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

Zihin Engelliler Öğretmenliği

Lisans

2013-2014

Bahar

A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği

Lisans

2013-2014

Bahar

A.Ü. İlahiyat Fakültesi

Temel Hukuk

 

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Lisans

2014-2015

Güz

A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

Zihin Engelliler Öğretmenliği

Lisans

2014-2015

Bahar

A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği

Lisans

2014-2015

Bahar

A.Ü. İlahiyat Fakültesi

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi (Pedagojik Formasyon)

 

Sertifika Programı

2014-2015

Bahar

A.Ü. Eğitim Bilimleri Fak

Temel Hukuk

 

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Lisans

2015-2016

Güz

A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi

2015 yılı Hazırlayıcı Eğitim Programı

Hizmet İçi Eğitim

2015-2016

Güz

A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi


Dersin Adı

Program

Düzeyi

Öğretim Yılı

Dönemi

Dersin Verildiği Kurum

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

Zihin Engelliler Öğretmenliği

Lisans

2015-2016

Bahar

A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği

Lisans

2015-2016

Bahar

A.Ü. İlahiyat Fakültesi

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

Okul Öncesi Öğretmenliği

Lisans

2015-2016

Bahar

A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Lisans

2015-2016

Bahar

A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi (Pedagojik Formasyon) 

Sertifika Programı

2015-2016

Bahar

A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi

 Eğitim Yönetiminin Hukuksal Temelleri

EYTEP

Yüksek Lisans

2015-2016

Bahar

A.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Temel Hukuk

 

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Lisans

2016-2017

Güz

A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi

Çocuk Hukuku

EYTEP

Yüksek Lisans

2016-2017

Güz

A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi


J. Atıflar (Türkçe Eserlere Atıflar)

Atıf Alan Eseri

Atıfta Bulunulan Eser

J1. Taşkın, P. (2010) 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve Getirdiği Yenilikler Ankara Barosu Dergisi, 68 (4), 159-179.

Algan B. Algan M. ( 2013). Eğitim Hakkı ve Özgürlüğü Bağlamında Eğitim Hizmetlerinin Ruhsat Usulü İle Özel Kişilere Gördürülmesi, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 17(3), 147- 194. 

J2. Taşkın P. ; Karaman Kepenekci Y. (2009) “Demokratik Katılıma Bir Örnek: Çocukların Dernek Kurma Özgürlüğü”, 1st International European Union, Democracy, Citizenship and Citizenship Education Symposium, Bildiriler Kitabı.

Dost S. (2012) Çocukların Dernek Kurma Hakkının Etkin Biçimde Kullanılmasına Yönelik Öneriler, Uluslararası Katılımlı Çocuk İhtiyaçları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ankara, , s. 346- 358.

J3. Taşkın P. ; Karaman Kepenekci Y. (2009) “Demokratik Katılıma Bir Örnek: Çocukların Dernek Kurma Özgürlüğü”, 1st International European Union, Democracy, Citizenship and Citizenship Education Symposium, Bildiriler Kitabı.

Nayır F., Karaman Kepenekci Y. (2011). İlköğretim Türkçe Ders Kitaplarında Çocukların Katılım Hakkı, İlköğretim Online , 10 (1), 160-168.

J4. Opinions of Secondary School Students on the Effects of Disciplinary Regulations and Practices on the Freedom of Thought and Expression. Eurasian Journal of Educational Research, 57, 51-72

Gülşen C. (2015). Opinions of Provincial Executives on Readiness for Transfer of

Authority in the Management of Educational Services, Anthropologist, 22(2): 373-380.

J5. Taşkın, P. (2010) 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve Getirdiği Yenilikler Ankara Barosu Dergisi, 68 (4), 159-179.

Özdemir H., Çiftlikçi A. (2015). Avrupa Birliği (AB)’ne Üyelik Sürecinde Türkiye’de Hukuk Devletinin Dönüşümü: Helsinki Zirvesi’nden Günümüze İç Hukukta Yapılan Düzenlemeler Üzerine, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Fırat University Journal of Social Science) Cilt: 25, Sayı: 1, Sayfa: 123-144, ELAZIĞ-2015

 

K. Diğer Etkinlikler

K1. Yayınlanan Ders Notları

Temel Hukuk Ders Notları: Ankara Üniversitesi Açık Ders Malzemeleri-Ankadem.

http://acikders.ankara.edu.tr/course/index.php?categoryid=20 adresinden açık erişim.

 

K2. Verilen Seminerler

1. 24.06.2014 tarihinde Ankara Pursaklar Ayyıldız Anadolu Lisesi’nde “Öğrencilere Yönelik Disiplin Yaptırımları” konulu seminer verilmiştir.