PROF.DR. RECAİ DOĞAN    
Adı : RECAİ
Soyadı : DOĞAN
E-posta : rdogan@divinity.ankara.edu.tr
Tel : 03122126800(1260)
Ünvan : PROF.DR.
Birim : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/recai-dogan
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

ADI SOYADI              :Prof. Dr. Recai DOĞAN

DOĞUM YERİ VE TARİHİ             : ANKARA 1965

BİLDİĞİ YABANCI DİLLER            :Almanca, İngilizce, Arapça

BİRİMİ                                            : Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

BÖLÜMÜ                                        :Felsefe ve Din Bilimleri

ANA BİLİM DALI                             :Din Eğitimi

 

 

YAYIN LİSTESİ

 

A.                BİLİMSEL DERGİLERDE ARAŞTIRMAYA DAYANAN YAYINLAR

 

a.                  SSCI, SSCI ,AHI ve Ekli Liste’de Yer Alan Dergilerdeki Yayınlar

 

1.                  “The Usage of Metaphor in the Prophet Muhammed’s (pbuh) Hadiths as an Educational Method”, Muslim Education Quarterly, Spring Issue, Volume 19, Number 3, 2002, 4-15

2.                  “The Human Model Which The Qur’an Aims to Bring Up in Terms of Objectives of Education”, Muslim Education Quarterly, Spring Issue, Volume 21, Number 1&2, 2004, s.12-23.

 

b.                  Yurt içi ve Yurt Dışı Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

 

1. “Osmanlı Eğitim Kurumları ve Eğitimde İlk Yenileşme Hareketlerinin Batılılaşma Açısından Tahlili”, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, c.XXXVII, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 1998, s.407-442.

2. “II. Meşrutiyet Dönemi Eğitim Hareketlerinde Din Eğitim-Öğretimi”, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, c.XXXVIII, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 1998, s.361-445.

3. “Cumhuriyet Öncesi Dönemde Yaygın Din Eğitimi Açısından Hutbeler”, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, c.XXXIX, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 1999, s.491-533.

4. “Yaygın Din Eğitimi Açısından İkinci Meşrutiyet Dönemine Kadar Vaaz ve Vaizliğin Gelişimine Tarihi Bir Bakış”, Dinî Araştırmalar, c.1, Sayı: 3, Ocak-Nisan 1999, s.257-272.

5. “Şâtibî’de Eğitimin Unsurları”, Diyanet İlmî Dergi, c.34, Sayı:1, Ocak-Şubat-Mart 1998, s.71-98.

6. “Osmanlı’nın Son Döneminde Yaygın Din Eğitiminde Vaaz ve Vaizlik”, Diyanet İlmî Dergi Osmanlı Devletinin Kuruluşunun 700. Yılı Özel Sayısı, c.35, S.1, Ocak-Şubat-Mart 1999, 171-206.

7. “İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri Yeterlik Ölçeği Üzerine Bir Ön Araştırma”, -Nurullah Altaş’la birlikte- Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: XLIII, s.109-122.

8. “Okutuu sistemasında din sabagının zarılçılığı emnede?”, Teologiya Fakultetinin İlmiy Jurnalı, Sayı:1, Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi yayını, Oş 2000, s.40-50.

9. “Islam dinindeki işeniç cana anın türk elderinin mamleket cönündögü köz karaşının kalıptanuusuna taasiri”, Teologiya Fakultetinin İlmiy Jurnalı, Sayı:1, Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi yayını, Oş 2000, s.126-130.

10. “İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri Yeterlik Düzeylerini Etkileyen Faktörler (Ankara Örneği)”, -Nurullah Altaş’la birlikte-, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: XLIV, s.173-186 .

11. “Din Öğretiminde Yeni Yöntem Tartışmalarında Kuramdan Uygulamaya: İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programları (Ankara Modeli)”, -Nurullah Altaş’la birlikte-,Değerler Eğitimi Dergisi, Cilt II, Ocak 2004, s. 41-57.

12. “Avrupa Birliği Sürecinde Dini Kurumlar ve Din Eğitimi: Almanya Modeli”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,

 

  1. ULUSLAR ARASI KONGRELERDE BİLDİRİ SUNMA

 

1.  “Metaphorical Expressions in the Prophet Muhammad’s Hadith”, Religions and Discourse Metaphor, Canon and Community Jewish, Christian and Islamic Aproaches, (eds) Ralph Bisschops-James Francis, Peter Lang AG, European Academic Publishers,Bern 1999, s.162-179.

2. “Düynölük tınçtıkka öbölgö bolgon kuran prentsipteri cana  din pedagogikasının rolu”, Islam Cana Tınçtık Sempozyumu, Oş Devlet Üniversitesi yayınları, Oş 2000, s.59-67.

3. “Madaniyattı taanıp-bilüüdö din pedagogikasının rolu”, İstoriya, Kultura i Ekonomika Yuga Kırgızstana Sempozyumu 19-20 Mayıs 2000, Kırgız –Özbek Üniversitesi Yayınları, Oş 2000, s.226-229.

4. “Musa Carullah’ın Maarif ve Usul-i Cedid Hakkındaki Görüşü”, Ölümünün 50. Yıldönümünde Musa Carullah Bigiyef (1875-1949), I. Uluslar arası Musa Carullah Bigiyef Sempozyumu, 6-7 Kasım 1999 Ankara, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 2002, s.129-144.

5. “1980’e Kadar Türkiye’de Din Öğretimi Program Anlayışları”, Din Öğretiminde Yeni Yöntem Arayışları-Uluslararası Sempozyum Bildiri ve Tartışmaları, MEB Yayınları, Ankara 2003, s. 11-646.

6. “Avrupa’da Kur’an-ı Kerim ve Dini Bilgiler Kursları: Problemler ve Çözüm Önerileri (Almanya Örneği)”, III. Din Şurası, 20-24 Ekim 2004, Ankara.

7. “Avrupa Birliği Sürecinde Dini Kurumlar ve Din Eğitimi: Almanya Modeli”, Avrupa Birliği Sürecinde Dini kurumlar ve Din Eğitimi Uluslar arası Sempozyumu, 17-19 Kasım 2006, İstanbul 2007, s.255-299.

8. “Some Evaluations On The Perceptıons Of Relıgıon In Islamıc Thought About The Conceptulızatıon Of Other Relıgıons (An Ottoman Example)”, ISREV, 2008, Ankara.

 

 

  1. ULUSAL KONGRELERDE BİLDİRİ SUNMA

 

1. “Ahmet Hamdi Akseki ve Yaygın Din Eğitimine Hizmetleri”, Ahmet Hamdi Akseki (Sempozyum), TDV Yayınları, Ankara 2004, s. 83-94.

2. “Cumhuriyetin İlk Yıllarında Tevhid-i Tedrisat Çerçevesinde Din Eğitim-Öğretimi ve Yapılan Tartışmalar”, Cumhuriyet’in 75. Yılında Türkiye’de Din Eğitimi ve Öğretimi,  Türk Yurdu Yayınları, Ankara 1999, s.227-288.

3. “Yüksek Dini Tahsil (İlahiyat Fakültelerinin Yeni Programları ve İlahiyat Ön Lisans Programları Hakkında Genel Bilgiler ve Öneriler), Din Eğitiminin Günümüzdeki Problemleri ve Çözüm Önerileri-Tartışmalı İlmi Toplantı, TİDEF Yayınları, Ankara, 2001, s. 54-83.

4. “İlahiyat Fakültelerinin Yeniden Yapılanması Üzerine”, -Cemal Tosun’la Birlikte-, Türkiye’de Yüksek Din Eğitiminin Sorunları, Yeniden Yapılanması ve Geleceği Sempozyumu, Isparta 2004, s. 487-507.

5. Diyanet İşleri Başkanlı tarafından düzenlenen “Hz. Peygamber ve Merhamet Eğitimi” konulu sempozyumda 18 Nisan 2011 tarihinde “Merhamet Eğitiminin Neliği” konulu tebliğ sunmuştur.

6. 20 Nisan 2011 tarihinde Söke Müftülüğü tarafından düzenlenen Kutlu Doğum programında “Hz. Peygamber ve Merhamet” konulu tebliğ sunmuştur.

7- 02 Ekim 2011 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” kapsamında düzenlenen panelde “Cami Çocuk Buluşması” konulu panel vermiştir.

 

 

D. KİTAP, MAKALE, KARAR TAHLİLİ VE VAK’A TAKDİMİ

 

1. “Kinderen en God Verteld in Verhalen –Kitap Tanıtımı”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: XLIV, s.489-495.

2. “Din Eğitimi ve Öğretiminde Yeniden Yapılanma”, Diyanet Aylık Dergi, Sayı: 153, Eylül 2003, s. 6-8.

3. “Meşrutiyetten Sonra Maarif Tarihi-Sadeleştirme”, Dini Araştırmalar, Eylül-Aralık 2001, C. 4, s. 11, ss. 197-207.

4. “İslam Terbiyesinin Mahiyeti-Sadeleştirme”,  Dini Araştırmalar, Mayıs-Ağustos 2002, C. 5, s. 13, ss. 199-200.

 

 

 

 

E. ALANINDA KİTAP YAZARLIĞI

 

1.      İlköğretim 4 ve 5. Sınıflar İçin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi (Prof. Dr. Cemal Tosun ile birlikte), 2. Baskı, Pegem A Yayıncılık, Ankara 2003. (BAŞ ESER)

2.      Din ve Gençlik, Pegem-A Yayıncılık, Ankara 2004.

3.      İlköğretim 6,7 ve 8. Sınıflar İçin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi  Özel Öğretim Yöntemleri (Prof. Dr. Cemal Tosun ile birlikte), Pegem A Yayıncılık, Ankara 2003.

4.      İslâmcıların Eğitim ve Öğretim Görüşleri, Bizim Büro Basımevi, Ankara 1999.

5.      Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 4-8 (Cemal Tosun ve Ayşe Korkmaz ile birlikte), Nobel Yayıncılık, Ankara 2001.

6.      Hitabet ve Mesleki Uygulama (Prof. Dr. Cemal Tosun ile birlikte), MEB Yayınları, Ankara 2002.

7. Din Eğitimi El Kitabı, (Yrd. Doç. Dr. Remziye Ege ile birlikte), Grafiker Yayınları, Ankara, 2012.

 

F. KİTAP ÇEVİRİSİ

1.      Evrensel Bir Ahlâka Doğru, Hans Küng-Karl-Josef Kuschel’in Erklärung zum Weltethos adlı kitabının Doç. Dr. Nevzat Aşıkoğlu ve Doç. Dr. Cemal Tosun  ile birlikte çevirisi, Gün Yayıncılık, Ankara 1995.

 

G. MAKALE ÇEVİRİSİ

 

1.        Musa Carullah, “Akademik İslam Üniversitesi”, İslamiyat, Cilt 6, Sayı: 1, Ocak-Mart 2003, s. 185-194.

 

 

 

H. KİTAPLARDA BÖLÜM YAZARLIĞI

 

  1. “Din Öğretiminde Dikkat Edilmesi Gereken Temel İlkeler ve Örnek Bir Ders İşlenişi”, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretim Programları ve Bir Uygulama Örneği (Ankara Modeli), Millî Eğitim Basımevi, İstanbul 2001, s.58-73.
  2. “Religious Education in Turkey”,
  3. “Atatürk Dönemi Din Eğitimi”,
  4. Açık öğretim Din Kültürü,
  5. Din Bilimleri I, İlitam,

 

G. EĞİTİM HİZMETLERİ

1. Diyanet İşleri Başkanlığı’nda Din Hizmetleri Personelinin Eğitimine Yönelik Program Geliştirme Komisyonunda görev yaptı.

2. Diyanet İşleri Başkanlığı’nda Kur’an Kursu Programlarının Geliştirilmesinde görev yaptı.

3. Milli Eğitim Bakanlığı’nda İlk, Orta ve İmam Hatip Lisesi Öğretim Programlarının geliştirilmesinde bulundu.

4. Diyanet İşleri Başkanlığı din hizmetleri personelinin yeterliklerini belirleme komisyonunda görev yaptı.

5. Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü’nde Öğretmenlik Mesleği Genel ve Özel Alan Yeterlikleri projesinde görev yaptı ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretmenlerinin özel alan yeterliklerinin belirlenmesinde uzman olarak bulundu..