PROF.DR. FATİH RUKANCI    
Adı : FATİH
Soyadı : RUKANCI
E-posta : rukanci@ankara.edu.tr, frukanci@gmail.com
Tel : 3103280/1658
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Prof. Dr. Fatih Rukancı
Öğrenim Durumu

Lisans

Ankara Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü Arşivcilik ABD, 1995

Y. Lisans

Ankara Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü, 1999.

Doktora

Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2003.


Görevler

Ar. Gör.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 1996-2003.

Dr., Ar. Gör.  

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2003-2008.

Yrd. Doç. Dr.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2008-2009.

Doç. Dr.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2009-2015

Prof. Dr. 

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Şubat 2015-...

Koordinatörlük

A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı Koordinatörlüğü, 2005-2013

Bölüm Başkan Yardımcılığı

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Şubat 2013-Mart 2015

 

Tezler

 “Türkiye’de Arşivcilik Eğitimi” (Yüksek Lisans, 1998).

"Türkiye’de Hukuk Kaynaklarının Bibliyografik Denetimi” (Doktora, 2003).

 

Tamamlanan Lisansüstü Tezler

 “Türkiye’de Güzel Sanatlar Arşivi Çalışmaları” (Songül Akfındık).

"Bilgi İle İyileşme: Bibliyoterapi" (Müge Yılmaz).

"Türkiye'de Yazma Eser Kütüphanelerinin Organizasyonu" (Tuğçe Kozan).

"Türkiye'de Devlet Yayınlarının Bibliyografik Denetimi" (Yakser Türk).

 Projelerde Yaptığı Görevler

1.     TÜBİTAK 1001 Proje kapsamındaki (107K195-SOBAG) "Üniversiteler İçin Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi (BEYAS)" adlı projede araştırmacı. 15 Ekim 2007-15 Ekim 2009.

2.        “Türkiye Bilimler Akademisi Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü / Sosyal Bilimler”. (2011). Yay. Haz.: Afet Kutlu, Sevim Yücesan ve Hüseyin İçen. Ankara: TÜBA.

3.   e-Türkiye Projesi, DPT Koordinatörlüğünde, “Arşiv ve Dijital Depolama Çalışma Grubu”nun Elektronik Kütüphaneler Alt Çalışma Grubu Üyesi. 2001.

4.   “A.Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi Yazmalar ve Nadir Eserlerin Kataloglanması ve Dijital Ortama Aktarılması Projesi”, A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Yazma Eserlerin Katalog Kayıtlarının Hazırlanması. 1999.

 

 

Mesleki Kuruluşlara / Derneklere Üyelikler

1.    “Türk Kütüphaneciliği” dergisi Yazı Değerlendirme Kurulu üyeliği (Aralık 2008-…). 

2.    “Bilgi Dünyası” dergisi Yazı Değerlendirme Kurulu üyeliği (Nisan 2008-…). 

3.    Türk Kütüphaneciler Derneği'nin yayın organı olan "Türk Kütüphaneciliği" dergisinde yardımcı editörlük görevi. (Aralık 2006-Ağustos 2007).

4.    Türk Kütüphaneciler Derneği üyeliği (Mart 1996-…).

5.    Türk Arşivciler Derneği üyeliği (Ocak 2008-…).

6.    Stratejik Bilgi Yönetimi Derneği üyeliği (Eylül 2010-…).

7.    Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği Üyeliği (Aralık 2012-...).


Dersler 

Lisans

Hukuk Kaynakları ve Erişim

Osmanlıca I

Osmanlıca II

Osmanlıca Gramer I

Osmanlıca Gramer II

Yazma ve Nadir Eserler I

Yazı Türleri-I

Yazı Türleri-II

Arşivlerde Düzenleme Sistemleri

Yüksek Lisans

Yazma Eserlerde Değerlendirme Ölçütleri (Güz)

Yazma Eser Kütüphaneciliği (Bahar)

Yerel Yönetimlerde Arşivcilik Uygulamaları (Bahar)

Doktora

Özel Arşivler (Güz)

Arşivlerde Araştırma Hizmetleri (Bahar)

 

ESERLER

Kitaplar (Books)


1.. Rukancı, Fatih, Hakan Anameriç ve Kemal Tuzcu. (2016). Yazma Eserlerin Bibliyografik Denetimi. İstanbul: Hiperlink 
2.    Anameriç, Hakan ve Fatih Rukancı. (2011). Posta Pullarında Başkent Ankara: Seçmeler (1922-2008). Ankara: Vehbi Koç ve Ankara Araştırmaları Merkezi.

3.     Karakaş, Sekine, Hakan Anameriç ve Fatih Rukancı. (2011). Pullarda İstanbul. Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü.

4.    Belge Yönetimi ve Arşiv Terimleri Sözlüğü. (2009). Hazl.: Sekine Karakaş, Fatih Rukancı ve Hakan Anameriç Ankara: T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü.

5   Rukancı, Fatih. (2005). Türkiye'de Hukuk Kaynaklarının Bibliyografik Denetimi. Ankara: Alter. [Doktora tezi temel alınarak hazırlanmıştır].

6.   TBMM Kütüphanesi'nin Kuruluş Süreci ve İlk Sınıflama Çalışmaları: Büyük Millet Meclisi Kütüphanesi Fihristi: Mukaddime. (2004). Hazl.: Fatih Rukancı ve Hakan Anameriç. Ankara: TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları.


Editörlük (Editorial Books)

1.    Uğursoy, Nurten, Ülker Pınar Kaya ve Sibel Tokgöz. (2013). Belediyelerde Ayıklama-İmha Devir-Teslim İşlemleri. Ed.: Fatih Rukancı ve Hakan Anameriç. İstanbul: Marmara Belediyeler Birliği

2.    Yosun, Hayrullah, Metin Elbeyoğlu ve Ömer Yıldırım. (2012). Soru ve Cevaplarla Belediyelerde Standart Dosya Planı Uygulaması. Edi: Fatih Rukancı ve Hakan Anameriç. Ankara: Türkiye Belediyeler Birliği.

3.    Osmanlıca Belgelerde Kütüphaneciliğimiz. (2008). Ed.: Fatih Rukancı ve Hakan Anameriç. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği.

4.    Türk Kütüphaneciliği: Yazarlar ve Okurlar İçin Rehber. (2007). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği. (Ebru Kaya, Erol Yılmaz, Hakan Anameriç ve Esin Sultan Oğuz ile birlikte).

5.  Osmanlıca Metinler: Kütüphanecilik ve Çeşitli Alanlara Ait Belgelerin Transkripsiyonu. (2006). Ed.: Fatih Rukancı ve Hüseyin Odabaş. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi. 

6.    Elektronik Gelişmeler Işığında Araştırma Kütüphaneleri Bildiriler 24-26 Ekim 2002 Bolu. (2002). Ed.: Fatih Rukancı [ve diğerleri]. Ankara: Ankara Üniversitesi.

 

Makaleler (Articles)

1. Rukancı, Fatih. (2014). "19. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı'da Tıp Kütüphaneciliğine Dair Arşiv Belgelerinden Örnekler". Bilgi Dünyası 15 (1): 189-201.

2.   Rukancı, Fatih and Hakan Anameriç. (2012). "The Art of Bookbinding in the Ottoman Empire (Fifteenth to Nineteenth Centuries)". Torunskie Studia Bibliologiczne, 2 (9-2012): 9-28. [Index Copernicus, The Central European Journal of Social Sciences and Humanities,PolskaBibliografia Bibliologiczna].http://www.home.umk.pl/~tsb/?q=pl/node/273

3.    Rukancı, Fatih. (2012). "Yazma Eserlerde Fiziksel Niteleme". Erdem, 63 (2012): 169-204.

4.    Anameriç, Hakan ve Fatih Rukancı. (2010). "Rasadhane-i Amire'ye 1869 Yılında Alınan Bazı Araç ve Kitaplar Hakkında Belgeler. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 49 (2): 223-244. [MLA-Modern Language Association of America International Bibliography].

5.    Rukancı, Fatih ve Hasan Koç. (2010). "Arşivcilikte Genel Tasnif Sistemi ve Bileşenleri". Bilgi Dünyası, 11 (1): 1-22.

6.    Rukancı, Fatih. (2010). “Belediyelerde Arşivci İstihdamı”. Beklenen Mahalli İdareler Dergisi, 20 (194): 13-16.

7.    Rukancı, Fatih ve Hakan Anameriç. (2009). "Türk Matbaacılığının Önemli İsimlerinden Ahmed İhsan (Tokgöz) ve Matbaası". Erdem, 54 (2009): 149-188. (ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı'nda dizinlenmektedir).

8.    Anameriç, Hakan ve Fatih Rukancı. (2009). "Libraries in the Middle East During the Ottoman Empire (1517-1918)". Libri, 59 (4): 145-154 [SSCI, ISI].

9.    Rukancı, Fatih. (2008). "Osmanlı Devleti'nde Arşivcilik Çalışmaları". Türk Kütüphaneciliği, 22 (4): 414-434. (LISTA ve TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı).

10.    Anameriç, Hakan. Sekine Karakaş ve Fatih Rukancı. (2008). "How Does Money Inform: A Study on Turkish Banknotes National Library of Turkey Example". Library Collections Aqcuisitions and Technical Services, 32 (1-2): 86-91 [SSCI, ISI].

11.  Rukancı, Fatih ve Hakan Anameriç. (2008). "XI.-XVI Yüzyıllar Arasında Medrese ve Üniversitelerde Eğitim". Ege Üniversitesi Tarih İncelemeleri Dergisi. 23 (2 Aralık): 35-56. (Index Islamicus, Türkologischer Anzeiger ve ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı).

12.  Rukancı, Fatih ve Hakan Anameriç. (2008). “Evrak-ı Atikanın Suret-i Tasfiyesine Dair Rapor”. TTK Belgeler XXVII (31): 91-111 (22 belge ile birlikte).

13.  Rukancı, Fatih ve Hakan Anameriç. (2006) “Libraries as Science, Education and Cultural Institutions in the Ottoman Empire (XIVth - XVIIth Centuries)”. Libri 56 (4 December): 252-263. [SSCI, ISI].

14.  Rukancı, Fatih ve Hakan Anameriç. (2006). "Altmış Yılın Ardından Milli Kütüphane". Türk Kütüphaneciliği, 20 (4): 401-407.

15. Anameriç, Hakan ve Fatih Rukancı. (2006). “Kopernik’in Doğduğu Ev ve Kopernik Müzesi”. Bilim ve Ütopya. 13, 37-40

16. Rukancı, Fatih ve H. Anameriç.  (2006). "Nicolaus Copernicus Üniversitesi Kütüphanesi: Bina ve Derme Özellikleri İle İlgili Bir İnceleme". Türk Kütüphaneciliği, 20 (4): 393-400.

17. Rukancı, Fatih. (2005) "Atıf Efendi Kütüphanesi". Türk Kütüphaneciliği, 19 (4) 465-466.

18. Rukancı, Fatih. (2005). "Raşit Efendi Yazma Eserler Kütüphanesi". Türk Kütüphaneciliği, 19 (3): 363-365.

19. Rukancı, Fatih. (2005). "Sivas Ziya Bey Yazma Eserler Kütüphanesi". Türk Kütüphaneciliği, 19 (2): 278-281.

20. Odabaş, Hüseyin ve Fatih Rukancı. (2004).  "Belge Yönetiminin Bir Unsuru Olarak Yazışma Yönetimi". Türk Kütüphaneciliği, 18 (4): 385-406. [Library and Information Science Abstracts-LISA].

21. Rukancı, Fatih ve Hakan Anameriç. (2004). "Ortaçağda İlk Üniversiteler: Studium Generale". Felsefe Dünyası, 39  (2004/1): 170-186 (2004). [The Philosopher’s Index].

22. Rukancı, Fatih. (2004). "Fenn-i Tab'ın 'Osmanlılar Arasında Şuyu'u [Osmanlılar Arasında Kitap Basma Tekniğinin Yaygınlaşması]”. Türk Kütüphaneciliği, 18 (3), 329-332.

23. Rukancı, Fatih ve Hakan Anameriç. (2003). "Elektronik Kitap Teknolojisi ve Kullanımı" Türk Kütüphaneciliği, 17 (2): 147-166 . [Library and Information Science Abstract-LISA].

24. Rukancı, Fatih.  (2000). "Avrupa'da Arşivcilik Çalışmaları." Türk Kütüphaneciliği, 14 (4): 412-420. [Library and Information Science Abstracts-LISA].

25. Rukancı, Fatih, Hakan Anameriç ve Yusuf Yalçın. (2016). Private Archives in Turkey / Türkiye'de Özel Arşivler. Bilgi Dünyası 17 (1) : 22-38.

26. Anameriç Hakan ve Rukancı, Fatih. (2016). Türkiye'de ve Türki Cumhriyetlerde Çocuk Edebiyatının Tanıtımında Filatelik Materyallerin Önemi. H. Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi 2015 / 2, 25-49.


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

(International Proceedings and Presentations)

1.    Rukancı, Fatih. (2013). “Arşiv Belgelerimizin Kanıtsal Değeri: XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı'da Gayr-i Müslim Tebaa'ya İlişkin Örnekler”. Osmanlı Coğrafyası Kültürel Mirasının Yönetimi ve Tapu Arşivlerinin Rolü Uluslararası Kongresi Bildirileri (Cilt 2)İstanbul 21-23 Kasım 2012=International Congress of "The Ottoman Geopolitics Management Of Cultural Archive Heritage and Role of Land Registry Archives" 21-23 November 2012 İstanbul içinde (493-509). Ankara: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Dairesi Başkanlığı.

2.    Rukancı, Fatih. (2011). "20. Yüzyılın İlk Çeyreğinde İstanbul Kütüphaneleri", 7. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi: Türk ve Dünya Kültüründe İstanbul Bildiriler II: Yaşamın İstanbulcası ve İstanbul'da Bilim ve Kültür Kurumları = 7th International Turkish Culture Congress: In Turkish and World Culture Proceedings II. içinde (753-766). Ankara: Atatürk Kültür Merkezi.

3.    Rukancı, Fatih. (2009). "Ulusal Kültürümüzün Yaşam Kaynağı Olarak Arşivlerimiz". 6. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi Bildirileri 21-26 Kasım 2005 Cilt II: 6th International Congress on Turkish Culture The Effects and Contributions of the Turkish Culture to World Cultures Volume II 21-26 November 2005 içinde (895-902). Ankara: Atatürk Kültür Merkezi.

4.    Rukancı, Fatih. (2009). "Arşiv Belgelerimizin Uluslararası Önemi". Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi Bildiriler: Müzeler, Arşivler, Kütüphaneler, Yayınevleri, Telif Hakları: International Congress of North African and Asian Studies Papers: Museums, Archives, Libraries, Publishers, Copyright Issues – ICANAS 38 10-15 Eylül 2007, Ankara içinde (205-218). Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu.

5.    Karakaş, Sekine and Fatih Rukancı (2008). "The Miniature Art in the Manuscripts of the Ottoman Period (XVth - XIXth Century) ". 30th MELCOM (Middle East Libraries Committee) InternationalConference. http://www.sant.ox.ac.uk/ext/melcomintl/melconfoxford-papers08.shtml'dan 04.11.2008 tarihinden itibaren erişilmektedir.

6.    Anameriç, Hakan ve Fatih Rukancı. (2008). "Bulgaristan'a Satılan Evrak ve Özel Arşivlerin Ülke Tarihindeki Önemi: Records Sold to Bulgaria and Importance of Private Archives in the History of the Country". Balkan Ülkeleri Kütüphaneler Arası Bilgi-Belge Yönetimi ve İşbirliği Sempozyumu Bildirileri 5-7 Haziran 2008, Edirne: Information/Documentation Management and Cooperation Among the Libraries in the Balkan Countries Symposium Papers 5-7 June 2008, Edirne içinde (108-117). Yay. Hazl: Ender Bilar ve Yaşagül Ekinci. Edirne: Trakya Üniversitesi Rektörlüğü.

7.    Rukancı, F. ve H. Anameriç. (2004). "Bilgi Toplumu ve Toplumun Bilgilenmesinde Kütüphanelerin Rolü" Kütüphaneciliğin Destanı Uluslararası Sempozyumu Bildiriler: Saga of Libarianship International Symposium Proceedings içinde (330-338). Hzl: Sacit Arslantekin ve Fahrettin Özdemirci. Ankara: Ankara Üniversitesi DTCF Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.

8.    Rukancı, F. "Ülkemizde Arşiv Eğitimi ve Geleceği.", Bilginin Serüveni: Dünü, Bugünü ve Yarını Türk Kütüphaneciler Derneği’nin Kuruluşunun 50. Yılı Uluslararası Sempozyum Bildirileri 17-21 Kasım 1999, Ankara: Adventures of Information: It’s Past, Present & Future50th Anniversary of the Establishment of Turkish Librarians’ Association Proceedings of the International Symposium,17-21 November 1999, Ankara içinde (136-143). Ed: Özlem Bayram [at all] Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, (1999).

9. Rukancı Fatih. Yazma Eser Koleksiyonlarının Tanıtımı.(2016). ÜNAK 2014 Uluslararası Sempozyumu Bildirileri içinde. (517-526). https://www.unak.org.tr/upload/userfiles/files/UNAK2014bildiri.pdf

10. Anameriç Hakan ve Rukancı Fatih. (2016). Teknoloji Özel Arşivleri Nasıl Etkiliyor?. ÜNAK 2013 Konfransı Bildirileri içinde (115-120). https://www.unak.org.tr/upload/userfiles/files/UNAK2013bildiri.pdf

 

Kitap İçinde Bölümler /Yayınlanmış Ulusal Bildiriler (Book Chapters / Proceedings)

1.    Rukancı, Fatih. (2011). "Özel Arşiv Kavramı ve Yurt Dışındaki Uygulamalardan Örnekler". 45. Kütüphane Haftası Türkiye'de Arşivler ve Arşivcilik Uygulamaları 2-3 Nisan 2009, Ankara Bildiriler içinde (53-70). Ankara: VEKAM.

2.    Rukancı, Fatih. (2011). "Elektronik Kitaplar Neleri Değiştirebilir?". 44. Kütüphane Haftası Geçmişten Günümüze Kitabın Serüveni 4 Nisan 2008, Ankara Bildiriler içinde (63-74). Ankara: VEKAM.

3.    Rukancı, Fatih. (2011). "What Can Electronic Books Change?". In 44th Library Week Book's Quest: From Past to Future April 4th, 2008, Ankara Proceedings (63-72). Ankara: VEKAM.

4.    Rukancı, Fatih ve Hakan Anameriç. (2010). "Arşivciliğe Kavramsal Yaklaşım". 8. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi: Sosyolojik ve Hukuki Boyutlarıyla Sekreterlik Mesleği Bildiri Kitabı 14-16 Ekim 2009, Ankara içinde (163-170). Yay. Hazl.: Hülya Gürsoy ve Meral Güneş. Ankara: Ankara Üniversitesi.

5.    Anameriç, Hakan ve Fatih Rukancı. (2009). "Cumhuriyet Döneminden Günümüze Bilgi Merkezlerinin Türkiye’de Bilginin Toplumsallaşmasındaki Etkileri". Tülin Aren'e Armağan içinde (29-53). Edi: İshak Keskin, Muhammet Hanifi Kutluoğlu ve Sevil Pamuk. İstanbul: Pamuk Yayıncılık.

6.    Rukancı, Fatih. (2004)."Hukuk Kaynaklarımıza İlişkin Bilgi Erişim Sorunu". Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü'nün Kuruluşunun 50. Yılına Armağan içinde (120-129). Yayl. Hzl: Doğan Atılgan. Ankara: Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.

 

Çeviri / Transkripsiyon (Translations / Transcriptions)

1. Rukancı, Fatih. (2008). “Avrupa Kütübhaneleri”. Osmanlıca Belgelerde Kütüphaneciliğimiz içinde (14-19). Ed.: Fatih Rukancı ve Hakan Anameriç. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği.

2.  Rukancı, Fatih. (2008). “İstanbuldaki Kütübhanelerin Durumuna Dair”. Osmanlıca Belgelerde Kütüphaneciliğimiz içinde (24-32). Ed.: Fatih Rukancı ve Hakan Anameriç. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği. (2007).

3.    Rukancı, Fatih. (2008). “Konya Müzesindeki Kütübhane”. Osmanlıca Belgelerde Kütüphaneciliğimiz içinde (44-57). Ed.: Fatih Rukancı ve Hakan Anameriç. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği.

4.    Rukancı, Fatih. (2008). “Kütübhane-i Umumi Hakkında”. Osmanlıca Belgelerde Kütüphaneciliğimiz içinde (129-136). Ed.: Fatih Rukancı ve Hakan Anameriç. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği.

5.    Rukancı, Fatih. (2008). “Mekteb Kütübhanelerine Alınabilecek Mecmualara Dair”. Osmanlıca Belgelerde Kütüphaneciliğimiz içinde (160-163). Ed.: Fatih Rukancı ve Hakan Anameriç. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği.

6.    Rukancı, Fatih. (2008). “Millet Kütübhanesi”. Osmanlıca Belgelerde Kütüphaneciliğimiz içinde (164-175). Ed.: Fatih Rukancı ve Hakan Anameriç. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği.

7.    Anameriç, Hakan ve Fatih Rukancı, (2008). “Okumak Zevki ve Kitablar”. Osmanlıca Belgelerde Kütüphaneciliğimiz içinde (180-192). Ed.: Fatih Rukancı ve Hakan Anameriç. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği.

8.    Rukancı, Fatih. (2006). “Bab-Anı Beyan İderkim Osman Gazi Allah Rahmetine Vardı, Andan Sonra Orhan Gazi Neyledi Anı Bildirir”. Osmanlıca Metinler: Kütüphanecilik ve Çeşitli Alanlara Ait Belgelerin Transkripsiyonu içinde (88-91). Ed.: Fatih Rukancı ve Hüseyin Odabaş. Ankara: Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı.

9.    Rukancı, Fatih. (2006). “Uğursuz Saat”. Osmanlıca Metinler: Kütüphanecilik ve Çeşitli Alanlara Ait Belgelerin Transkripsiyonu içinde (92-95). Ed.: Fatih Rukancı ve Hüseyin Odabaş. Ankara: Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı.

10. Rukancı, Fatih. (2006). “Piyale Paşa”. Osmanlıca Metinler: Kütüphanecilik ve Çeşitli Alanlara Ait Belgelerin Transkripsiyonu içinde (96-97). Ed.: Fatih Rukancı ve Hüseyin Odabaş. Ankara: Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı.

11. Rukancı, Fatih. (2006). “Ali Kuşcu”. Osmanlıca Metinler: Kütüphanecilik ve Çeşitli Alanlara Ait Belgelerin Transkripsiyonu içinde (98-101). Ed.: Fatih Rukancı ve Hüseyin Odabaş. Ankara: Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı.

12. Rukancı, Fatih. (2006). “Devlet-i Aliyye ve İngiltere İttifakı”. Osmanlıca Metinler: Kütüphanecilik ve Çeşitli Alanlara Ait Belgelerin Transkripsiyonu içinde (102-105). Ed.: Fatih Rukancı ve Hüseyin Odabaş. Ankara: Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı.

13. Rukancı, Fatih. (2006). “Kanun-ı Esasi – Rüşdü ve Mithat Paşalar”. Osmanlıca Metinler: Kütüphanecilik ve Çeşitli Alanlara Ait Belgelerin Transkripsiyonu içinde (106-114). Ed.: Fatih Rukancı ve Hüseyin Odabaş. Ankara: Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı.

14. Rukancı, Fatih ve Hakan Anameriç. (2006). "İfade-i Meram". Przemysl Polski a Turcja: Ilustrowana Ksiega Pamiatkowa z Okazji I-Ej Wystawy Polskiej w Konstantynopolu -1924-: Lehistan Sanayi ve Türkiye İstanbul Leh Sergisi Hatırası Resimli Mecmua: L'Indusrtie Polonaise et la Turquie Livre Illustre içinde (9-10). Tıpkı Basım. Ed: Ludwik Lydko and Joseph Stanach. Ankara: Buluş Tasarım ve Matbaacılık Hizmetleri.

15. Rukancı, Fatih ve Hakan Anameriç. (2006). "Lehistan ve Türkiye ". Przemysl Polski a Turcja: Ilustrowana Ksiega Pamiatkowa z Okazji I-Ej Wystawy Polskiej w Konstantynopolu -1924-: Lehistan Sanayi ve Türkiye İstanbul Leh Sergisi Hatırası Resimli Mecmua: L'Indusrtie Polonaise et la Turquie Livre Illustre içinde (18-19, 21). Tıpkı Basım. Edi: Ludwik Lydko and Joseph Stanach. Ankara: Buluş Tasarım ve Matbaacılık Hizmetleri.

16. Rukancı, Fatih ve Hakan Anameriç. (2006). "Lehistan'a Bir Nazar ". Przemysl Polski a Turcja: Ilustrowana Ksiega Pamiatkowa z Okazji I-Ej Wystawy Polskiej w Konstantynopolu -1924-: Lehistan Sanayi ve Türkiye İstanbul Leh Sergisi Hatırası Resimli Mecmua: L'Indusrtie Polonaise et la Turquie Livre Illustre içinde (35, 37-39). Tıpkı Basım. Edi: Ludwik Lydko and Joseph Stanach. Ankara: Buluş Tasarım ve Matbaacılık Hizmetleri.

17. Rukancı, Fatih, ve Hakan Anameriç. (2006). "İstanbul'da Leh Sergisi ve Ehemmiyeti ". Przemysl Polski a Turcja: Ilustrowana Ksiega Pamiatkowa z Okazji I-Ej Wystawy Polskiej w Konstantynopolu -1924-: Lehistan Sanayi ve Türkiye İstanbul Leh Sergisi Hatırası Resimli Mecmua: L'Indusrtie Polonaise et la Turquie Livre Illustre içinde (61-62, 64-65). Tıpkı Basım. Edi: Ludwik Lydko and Joseph Stanach. Ankara: Buluş Tasarım ve Matbaacılık Hizmetleri.

18. Rukancı, Fatih ve Hakan Anameriç. (2006). "Hal-i Hazırda Lehistan Sanayi". Przemysl Polski a Turcja: Ilustrowana Ksiega Pamiatkowa z Okazji I-Ej Wystawy Polskiej w Konstantynopolu -1924-: Lehistan Sanayi ve Türkiye İstanbul Leh Sergisi Hatırası Resimli Mecmua: L'Indusrtie Polonaise et la Turquie Livre Illustre içinde (116, 119). Tıpkı Basım. Edi: Ludwik Lydko and Joseph Stanach. Ankara: Buluş Tasarım ve Matbaacılık Hizmetleri. 


Yurtiçi-Yurtdışı Seminer / Hizmetiçi Eğitim / Panel / Konferans Faaliyetleri 

(Seminars / Educational Activities  / Conferences / Presentations)

1.     14-17 Nisan 2014 tarihleri arasında Avrasya Kütüphaneciler Birliği Derneği, Eskişehir Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı ve Eskişehir Valiliği tarafından düzenlenen I. Uluslararası Avrasya Türk Dünyası Çocuk Edebiyatı Yayıncılığı Sempozyumu'nda "Türkiye ve Türki Cumhuriyetlerde Çocuk Edebiyatının Tanıtımında Filatelik Materyalin Önemi" başlıklı bildiri sunulmuştur.   

2. 19-21 Eylül 2013 tarihleri arasında Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği ve Marmara Üniversitesi tarafından düzenlenen ÜNAK2013 Bilgi Sistemleri, Platformlar, Mimariler ve Teknolojiler Konferansı’na “Teknoloji Özel Arşivleri Nasıl Etkiliyor?” başlıklı bildiri ile katkıda bulunulmuştur. (Hakan Anameriç ile birlikte).

3. 17 Mayıs 2013 tarihinde IRCICA tarafından düzenlenen “Sayısallaştırma Çalışma Gurubu Toplantısı”na Yazma ve Nadir Eserlerin Dijitalleştirilmesi Süreci ve Standartlar konularında katkıda bulunulmuştur.

4. 25-31 Mart 2013 tarihleri arasında düzenlenen 49. Kütüphane Haftası Etkinlikleri kapsamında 28 Mart 2013'te Çorum Hitit Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen "Yenileşim ve Kütüphaneler" başlıklı panele "Kamu Arşivleri ve Özel Arşivler" konulu sunum ile katkıda bulunulmuştur.

5.  26-31 Mart 2012 tarihleri arasında düzenlenen 48. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında 28 Mart 2012'de Nevşehir Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen "Osmanlıdan Günümüze Kütüphane Kültürü" konulu panele davetli konuşmacı olarak "Osmanlı Devletinde Kütüphanecilik ve Kütüphane Görevlileri" başlıklı sunumla katkıda bulunulmuştur.  

 6. 22-26 Aralık 2011 tarihleri arasında Türkiye Belediyeler Birliği İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Belediyelerde Resmi Yazışma, Bilgi/Belge ve Arşiv Yönetimi Eğitimi" başlıklı eğitim programına "Belge Yönetimi ve Arşiv Terimleri" ve "3473 Sayılı Kanun" başlıklı derslerle eğitici olarak katkı sağlanmıştır.

7.   6-9 Haziran 2011 tarihleri arasında T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü tarafından Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı BİS 15.06 Nolu Standart Kodu çerçevesinde düzenlenen "Bilgi, Belge ve Arşiv Yönetimi" konulu eğitim programına "Belge Yönetimi ve Terimleri: Kavramlar, Olgular ve Algılar - 3473 Sayılı Kanun" ve "Arşiv Düzenleme Yöntemleri" başlıklı derslerle katkıda bulunulmuştur.

8.   25-27 Mayıs 2011 ve 1-3 Haziran 2011 tarihleri arasında Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Bilgi/Belge ve Arşiv Yönetimi başlıklı eğitim programında "Belge Yönetimi ve Arşiv Terimleri" ve "3473 Sayılı Kanun"  başlıklı derslerle katkıda bulunulmuştur.

9.  17-21 Mayıs 2011 tarihleri arasında Türkiye Belediyeler Birliği İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Belediyelerde Resmi Yazışma, Bilgi/Belge ve Arşiv Yönetimi Eğitimi" başlıklı eğitim programına "Belge Yönetimi ve Arşiv Terimleri" ve "3473 Sayılı Kanun" başlıklı derslerle eğitici olarak katkı sağlanmıştır.

10. 14-20 Şubat 2011 tarihleri arasında Türkiye Belediyeler Birliği İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Belediyelerde Resmi Yazışma, Bilgi/Belge ve Arşiv Yönetimi Eğitimi" başlıklı eğitim programına "Belge Yönetimi ve Arşiv Terimleri" ve "3473 Sayılı Kanun" başlıklı derslerle eğitici olarak katkı sağlanmıştır.

11. 13-17 Aralık 2010 tarihleri arasında Türkiye Belediyeler Birliği İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Belediyelerde Resmi Yazışma, Bilgi/Belge ve Arşiv Yönetimi Eğitimi" başlıklı eğitim programına "Belge Yönetimi ve Arşivcilik Mevzuatı ve Terminolojisi" başlıklı dersle eğitici olarak katkı sağlanmıştır.

12.   14-17 Eylül 2010 tarihleri arasında T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Standart Dosya Planı, Arşiv Düzenlemesi ve Dosyalama İşlemleri" başlıklı eğitim programına "3473 Sayılı Kanun Uygulamaları" ve "Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik" derslerle eğitici olarak katkı sağlanmıştır.

13.   29 Mart - 4 Nisan tarihlerinde 46. Kütüphane Haftası etkinliklerinde 30 Mart 2010 tarihinde İzmir Üniversitesi'nde "Kütüphanelerde Yeni Yaklaşımlar ve Uygulamalar" adlı panelde "Yazma ve Nadir Eserlerin Niteleme Ölçütleri" başlıklı bildiri sunulmuştur.

14.   1 Mart 2010'da Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nde düzenlenen "Aylık Konferanslar Dizisi"nde "Bilgi Kaynağı Olarak Pullar: Posta Pullarında Başkent Ankara" başlıklı sunum yapılmıştır.

15.   28 Ocak - 8 Şubat 2008 tarihleri arasında Genel Kurmay Başkanlığı tarafından düzenlenen "Kütüphanecilik Hizmetiçi Eğitim Kursu" adlı programa "Bilgi Toplumu ve Kütüphaneler", "Okuyucu Hizmetleri" ve "Yazma ve Nadir Eserler" adlı derslerle eğitici olarak katkı sağlanmıştır.

16.   30 Nisan - 11 Mayıs 2007 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından Mersin Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü'nde düzenlenen "Kütüphanecilik Kursu" adlı programda "Danışma Hizmeti", "Bilgi Erişim Sistemleri", "Kullanıcı Eğitimi ve Ödünç Verme İşlemi" ve "Yazma ve Nadir Eserler" başlıklı dersler anlatılmıştır.

17.   26 Mart - 1 Nisan 2007 tarihleri arasında düzenlenen 43. Kütüphane Haftası Etkinlikleri'nde 28 Mart 2007 tarihinde "AB Yüksek Öğretim Programı Erasmus ve Kütüphanecilik Eğitimi" başlıklı panelde "ERASMUS Öğretim Elemanı Değişim Programı ve Torun Nicolaus Copernicus Üniversitesi Deneyimi" başlıklı bildiri sunulmuştur.

18.   08-22 Mayıs 2006 tarihleri arasında Socrates/Erasmus Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı kapsamında Torun Nicolaus Copernicus, Institute of Information Science and Bibliology'de ziyaretçi öğretim üyesi olarak "Libraries in the Ottoman Empire (XIVth and XVIIIth Centuries" ve "Basic  Scientific and Educational Institutions in the Ottoman Empire: Madrasas" konulu dersler / seminerler verilmiştir.

19.   24 Mart 1999'da Erzurum'da düzenlenen “Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü’nün Kütüphanecilik Paneli"nde "Ülkemizde Uygulanabilecek Arşiv Eğitim Programı” adlı bildiri sunulmuştur. 

 

TV Programı (TV Programmes)

1. KANAL B televizyonu için Mesude Aksungur'un hazırlayıp Ayşen Gaye Tokman'ın sunduğu Biz Bize adlı programda "Posta Pullarında Başkent Ankara Sergisi ve Kitabı" konusu ile katkıda bulunulmuştur (9 Aralık 2009).

 

2. TRT AVAZ kanalında 10.01.2012 tarihinde canlı olarak yayınlanan Yenigün adlı programa "Osmanlılardan Cumhuriyet Dönemine Kütüphaneciliğimiz ve Bilgi Teknolojilerinin Kütüphaneciliğe Yansımaları" konusuyla katkıda bulunulmuştur.

 

Sergiler (Exhibitions)

1. 21 Ekim - 15 Kasım 2009 tarihleri arasında VEKAM (Vehbi Koç ve Ankara Araştırmaları Merkezi)'da "Posta Pullarında Başkent Ankara: Seçmeler (1922-2008)" konulu sergi.

2. 18 Kasım - 13 Aralık 2009 tarihleri arasında TAD (Türk-Amerikan Derneği)'da "Posta Pullarında Başkent Ankara: Seçmeler (1922-2008)" konulu sergi.

3. 28 Aralık 2009 - 13 Ocak 2010 tarihleri arasında Atılım Üniversitesi'nde "Posta Pullarında Başkent Ankara: Seçmeler (1922-2008)" konulu sergi.

4. 1 Mart 2010'da Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nde  "Posta Pullarında Başkent Ankara: Seçmeler (1922-2008)" konulu sergi.

 

 

Diğer Yayınlar (Other Works)

1.    Pullarda Ankara - Ziraat Bankası. (2011). Arkadaş Ankara Kültür - Sanat Etkinlikleri, 19 (190-Mayıs 2011): 2.

2.    Pullarda Ankara - Ankara Keçisi. (2011). Arkadaş Ankara Kültür - Sanat Etkinlikleri, 19 (189-Nisan 2011): 2.

3.    Pullarda Ankara - A.Ü. DTCF. (2011). Arkadaş Ankara Kültür - Sanat Etkinlikleri, 19 (187-Şubat 2011): 2.

4.    Pullarda Ankara - Paraşüt Kulesi. (2011). Arkadaş Ankara Kültür - Sanat Etkinlikleri, 19 (186-Ocak 2011): 2.Atıflar / Citations

1.    Dönmez, Süleyman. (2004). “Ortaçağ Felsefesi’ni Anlamada Dilbilimsel Yönelim”. Bilimname 2 (6, 2004/3): 201-210.

2.    Kurulgan, Mesut. (2005). “Bilgi Teknolojilerinin BBM’lere Getirdiği Yenilikler”. Bilgi Dünyası 6 (2): 171-192.

3.    Gürcan, Halil İbrahim. (2005). “E-Kitap Yayımcılığı ve Uygulamaları”. http://inet-tr.org.tr/inetconf10/bildiri/54.doc

4.    Koç, Serkan ve Özgür Koşaner. (2005). "Bilgi Okuryazarlığı ve Aktif: Bir Uygulama Örneği". II. Aktif Eğitim Kurultayı Bildirileri 3-4 Haziran 2005 İzmir içinde (74-89). Haz: E. Alıcı. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi.

5.    Kurulgan, Mesut. (2006). "Bilgi Toplumunun Kütüphaneler Üzerine Etkisi". Bilgi Hizmetlerinin Organizasyonu ve Pazarlaması ÜNAK'05 Bildiriler İstanbul 22-24 Eylül 2005 içinde (162-180). Edi: Aytaç Yıldızeli ve Hatice Kübra Bahşişoğlu. İstanbul: Kadir Has Üniversitesi.

6.    Çakırer, Mehmet Akif. (2006). "Bilgi Toplumunda Kütüphaneler ve ABD'deki Urbana Free Library Örneği". Bilgi Hizmetlerinin Organizasyonu ve Pazarlaması ÜNAK'05 Bildiriler İstanbul 22-24 Eylül 2005 içinde (280-286). Edi: Aytaç Yıldızeli ve Hatice Kübra Bahşişoğlu. İstanbul: Kadir Has Üniversitesi.

7.    Antalyalı, Ömer Lütfi. (2007). "Tarihsel Süreç İçerisinde Üniversite Misyonlarının Oluşumu". Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2007/2 (6): 25-40. 

8.  Bayraktar, Berat Bir ve Asiye Kakırman Yıldız. (2007). "Kurumsal Bilginin Stratejik Planlama Sürecinde Kullanılması" Bilgi Dünyası 8 (2): 280-296.

9. Atılgan, Doğan. (2008). "Türkiye'de Üniversite Kütüphanelerinin Tarihi". Türk Kütüphaneciliği 22 (4): 451-458.

10.    Coşkun, Eyyup ve Seda Taş. (2008). "Ders Kitaplarına Metin Seçimi Açısından Türkçe Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (10): 59-74.   

11. Anameriç, Hakan. (2008). "Osmanlılarda Kütüphane Kültürü ve Bilimsel Yaşama Etkisi". OTAM (19): 53-78.

12. Lerner, Fred. (2009). Story of Libraries: From the Invention of Writing to the Computer Age. 2nd Edition. Continuum.

13. Topdemir, Hüseyin Gazi. (2009). İbn-i Sina. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

14. Çukurçayır, M. Akif ve Esra Çelebi. (2009). "Bilgi Toplumu ve E-Devletleşme Sürecinde Türkiye". Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 (9): 59-82.

15. Erol, Aysun. (2009). Dünyada ve Türkiye’de Elektronik Yayıncılık. Süleyman Demirel Üniversitesi: Sosyal Bilimler Enstitüsü.

16. Bayter, Mustafa. (2009). “E-Kitapların Kataloglanması”. Türk Kütüphaneciliği 23 (2): 321-336.

17. Anameriç, Hakan. (2009). "Government Publications and Grey Literature in Turkey". Journal of Academic Librarianship 35 (5): 486-492.

18. Gökçearslan, Armağan. (2009). “Elektronik Kitap ve Eğitime Etkisi”. Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Dergisi (4): 137-147.

19. Ünal, Yenal. (2009). "Bilgi Toplumunun Tarihçesi". Tarih Okulu (V, Sonbahar): 123-144.

20. Öngöz, Sakine ve Adnan Baki. (2010). "E-Book Usage of Graduate Students Studying Educational Sciences in Turkey". Turkish Online Journal of Distance Education - TOJDE 11 (1): 198-212.

21. Önal, H. İnci. (2010). "Impact of Ottoman Libraries on Education Systems in Egypt and Turkey: Ideals and Realities". In Proceedings of the International Conference on Egypt During the Ottoman Era 26-30 November 2007, Cairo (241-253). İstanbul: IRCICA.

22. Çiftçi, Münire. (2010). "Girişimci Üniversite ve Üçüncü Kuşak Üniversiteler". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2010): 341-347.

23. Keskin, İshak. (2011). "Arşivcilikte Meslek Etiğinin Gelişimi". Prof. Dr. Şevki Nezihi Aykut Armağanı içinde (217-230). Yay. Hazl: Gülden Sarıyıldız [ve diğerleri]. İstanbul: Etkin Kitaplar.

24. Yıldız-Kakırman, Asiye. (2011). "Kullanıcı İhtiyaç ve Beklentilerinin Kütüphanelerin Değişim Yönetimi Sürecine Etkileri". Prof. Dr. Şevki Nezihi Aykut Armağanı içinde (139-155). Yay. Hazl: Gülden Sarıyıldız [ve diğerleri]. İstanbul: Etkin Kitaplar.

25. Kaygısız, Esra G. (2011). "Bilgi Merkezlerinde Kurumsal Vatandaşlık". Prof. Dr. Şevki Nezihi Aykut Armağanı içinde (187-198). Yay. Hazl: Gülden Sarıyıldız [ve diğerleri]. İstanbul: Etkin Kitaplar.

26. Şentürk, Burçak. (2011). "Arşiv Kurumlarında 'Hizmet Kalitesi' Kavramı". Prof. Dr. Şevki Nezihi Aykut Armağanı içinde (297-305). Yay. Hazl: Gülden Sarıyıldız [ve diğerleri]. İstanbul: Etkin Kitaplar.

27. Çiçek, Niyazi. (2011). "Kamu Yönetiminde Gereksiz Belge Üretimine Sebep Olan Faktörler". Prof. Dr. Şevki Nezihi Aykut Armağanı içinde (339-354). Yay. Hazl: Gülden Sarıyıldız [ve diğerleri]. İstanbul: Etkin Kitaplar.

28. Öngöz, Sakine. (2011). "Elektronik Ders Kitabı Değerlendirme Formunun Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması". 11th International Educational Technology Conference-IETC 25-27 May 2011 Proceedings Book (Volume II), İstanbul içinde (1481-1486). İstanbul.

29. Demirel, Raşit. (2011). “Zenginleştirilmiş E-Kitap Uygulaması”. 11th International Educational Technology Conference-IETC 25-27 May 2011 Proceedings Book (Volume II), İstanbul içinde (2148-2151).

30. Aydın, İsmail. (2012). "Bilişim Sektörü e Türkiye'nin Sektördeki Potansiyeli". International Journal of New Trends in Arts, Sports and Science Education 1 (1): 180-200.

31. Hatipoğlu, Nuh and Nilgün Tosun. (2012). “The Design of Renewable and Interactive E-Book Template for E-Learning Environments”. Online Journal of Communication and Media Technologies 2 (2): 126-140.

32. Kumar, Rajender. (2012). “Growth and Development of Architectual Engineering College Libraries in Haryana, India”. Library Philosophy and Practice (May): http://unllib.unl.edu/LPP/lpp2012.htm

33. Somer, Ş. Nihal ve İshak Keskin. (2012). “Bir Bilgi Kaynağı Olarak Efemera ve Türleri”. Bilgi Dünyası 13 (2): 437-456.

34. Şentürk, Burçak. (2012). "Arşiv Hizmetlerinde Kalitenin Sağlanmasına Yönelik Bir Model Önerisi" Prof. Dr. K. Gülbün Baydur'a Armağan içinde (145-154). Yay. Hazl.: Özgür Külcü, Tolga Çakmak ve Nevzat Özel Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.

35. Yılmaz, Müslüm. (2013). "Osman Nuri Ergin: Hayatı, Şahsiyeti ve Eserleri (1883-1961)" Türkiyat Mecmuası C.23 / Bahar, 141-188.

36. Durualp, Ender, Enver Durualp ve Pınar Çiçekoğlu. (2013). "6-8. Sınıftaki Öğrencilerin Okumaya İlişkin Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi" Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 (1) 159-174.

37. Altay, Ahmet. (2013). “Bulgaristan Aziz Kiril ve Methodius Ulusal Kütüphanesinde Bulunan Sinop İle İlgili Osmanlı Arşiv Belgeleri”. Sinop Üniversitesi Sinop İli Değerleri Sempozyumu 15-18 Mayıs 2013 Sinop.

38. Arlı, Erdal. (2013). “Barınma Yerinin Üniversite Öğrencilerinin Kişisel ve Sosyal Gelişim ve Akademik Başarı Üzerindeki Etkilerinin Odak Grup Görüşmesi İle İncelenmesi”. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi 3 (2): 173-178.

39. Yeşilyaprak, Hülya. (2013). “Kandilli Teleskopları”. Türkiye’de Teleskopla Bilim Sempozyumu Bildirileri 14 - 15 Mayıs 2012 İstanbul içinde (57-81). İstanbul: İstanbul Üniversitesi.

40. Kaygısız, Esra Gökçen ve Nizamettin Oğuz. (2013). “Ulusal Bilgi Merkezi Model Önerisi”. Osmanlı Coğrafyası Kültürel Mirasının Yönetimi ve Tapu Arşivlerinin Rolü Uluslararası Kongresi 21-23 Kasım 2012 İstanbul Bildiriler (Cilt 1) içinde (417-431). Ankara: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Dairesi Başkanlığı.

41.  Şentürk, Burçak. (2013). “Kültürel Arşiv Mirası ve Arşivci”. Osmanlı Coğrafyası Kültürel Mirasının Yönetimi ve Tapu Arşivlerinin Rolü Uluslararası Kongresi 21-23 Kasım 2012 İstanbul Bildiriler (Cilt 3) içinde (915-926). Ankara: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Dairesi Başkanlığı.

42. Önder, Işık. (2013). Yeni Yüzyılın Kitabı: Elektronik Kitap. Ankara: Orient Yayınları.

43. Kurulgan, Mesut. (2013). "Bilgi Teknolojilerinin Kütüphane / Bilgi-Belge Merkezlerine Etkisi: Toplumsal, Yapısal, Yönetsel ve İşlevsel Açılardan Bir İnceleme" Türk Kütüphaneciliği 27 (3) : 472-495.

44. Gültekin, Fatma. (2013). Ceza Korkusundan Ödül Bağımlılığına Eğitimde Ödül Ceza Dengesi. Bursa: Aile Akademisi Derneği.

45. Alabay, Mehmet Nurettin, Melih Rüştü Çalıkoğlu ve Aslıhan Aygün. (2013). "Üçüncü Nesil Üniversitelerin Yeniden Konumlandırılması: Bağımsız Bir Fonksiyon Olarak Sosyal Etkinin Doğuşu". International Conference on Quality in Higher Education ICQH2013 içinde (?-?). Sakarya.

46. Marinkovic, Mirjana. (2013). “Biblioteke u Osmanskom Tsartsvu - Библиотеке у Oсманском царству”. Citaliste 23 (18, November): 36-44.

47. Uğursoy, Nurten, Ülker Pınar Kaya ve Sibel Tokgöz. (2013). Belediyelerde Ayıklama-İmha Devir-Teslim İşlemleri. İstanbul: T.C. Marmara Belediyeler Birliği.

48. Başören, M. Tarık ve Ömer Beyhan. (2013). "Ortaokul Öğrencilerinin E-kitap Okuma Düzeylerinin farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi". International Symposium on Changes and New Trends in Education içinde (267-272).

49. Candan Buket. (2013). "Türk Kültüründe Kütüphaneler ve Eğitim Hayatımıza Etkileri: Cumhuriyet Öncesi Dönem. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 (2): 105-124.

50. Tosun, Nilgün. (2014). “A Study on Reading Printed Books or E-Book: Reasons for Student - Teachers Preferences”. Turkish Online Journal of Educational Technology 13 (1): 21-28.

51. Yalçın, Yusuf ve Mehtap Akgün. (2014). "Reconstruction of Private Archives in Turkey". Journal of Balkan Libraries Union 2 (1): 16-20

52. .Duran, Erol ve Ozan Alevli. (2014). "Ekrandan Okumanın Sekizinci Sınıf Öğrencilerinde Anlamaya Etkisi". Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları 2 (1): 1-11.

53.Armağan, A. Şenol, (2011). "Bir Değerlendirme: Cumhuriyet Döneminde Arşivciliğimiz ve Arşivcilik Eğitimi” Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2011-1 (22): 20-50.

54. Yılmaz, Bülent ve Hakan Aydın. (2011). "Bilgi Politikası Konusundaki Uluslararası Çalışmalarda Kütüphane Kurumuna Yaklaşım : Avrupa Birliği Lizbon Stratejisi ile Birleşmiş Milletler Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi". Bilgi Dünyası, 12 (1): 46-69.