PROF.DR. MÜFİT SELİM SARUHAN    
Adı : MÜFİT SELİM
Soyadı : SARUHAN
E-posta : saruhan@ankara.edu.tr
Tel : 0312 2126800/1362
Ünvan : PROF.DR.
Birim : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ-İSLAM FELSEFESİ ANABİLİM DALI
Kişisel Akademik Bilgiler


Prof.Dr.Müfit Selim SARUHAN

1969 , Bitlis.

 

Eğitim

1992 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.

1994 yılında Ankara Üniversitesi  Sosyal Bilimler Enstitüsünde

“İslam Düşüncesinde İsti’are (Metafor)” konulu teziyle Yüksek Lisansını,

14 Şubat 2000 tarihinde , Ankara Üniversitesi  Sosyal Bilimler Enstitüsünde “İslam Ahlak Felsefesinde Bilgi ve Hürriyet” konulu teziyle doktorasını tamamladı.

 Lisans:1992

Y.Lisans:1994

Dr: 2000

Doç.Dr. 2008

Prof.Dr.  2013

 

Yurt İçi ve Dışı Görevler  

Diyanet İşleri Başkanlığı (1989),

Milli Eğitim Bakanlığı (1993),

Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümü (1994),

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (1995),

 

Kırgızistan Osh Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (2000),

Romanya Ovidius Üniversitesi ,(2004).  Köstence/Constanta

Vatikan Gregorian Üniversitesi (2008 ) Roma  

Kazakistan Türk Kazak  Ahmet Yesevi Üniversitesi- Din Bilimleri ve İlahiyat Bölümü, 2013 Türkistan-Kazakistan

 

 ÜYELİKLER 

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı , Bilim Kurulu Asli Üyesi 

Türk Felsefe Derneği  

  

 YAYINLAR

 KİTAPLAR:

Saruhan, Müfit Selim ,İslam Ahlak Felsefesinde Bilgi ve Hürriyet Ankara ,2005(ISBN 975-6151-03-x)

Saruhan, Müfit Selim ,İslam Düşüncesinde İstiare-Metafor- Ankara 2005-(ISBN 975-651-04-8)

Saruhan, Müfit Selim ,İslam Meşşai Felsefesinde Filozof ,(1.Baskı 2007) Divan Kitap  'ta I.Baskı, İstanbul, 2017. 

Saruhan, Müfit Selim , Evrim ve Ahlak Filozofu İbn Miskeveyh Düşüncesinde Tanrı, Evren ve İnsan,  (1.basķı 2005) .Eskiyeni yayınları, 4.baskı,Ankara 2018. 


 

 KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ

Saruhan, Müfit Selim ,İslam Ahlak Felsefesi  Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim İlahiyat Tamamlama Yayınları, Ankara 2012.

Saruhan, Müfit Selim, İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi, Grafiker Yayınları IV.Baskı Ankara 2018.  


ULUSAL KİTAPTAN BÖLÜMLER:


Saruhan, Müfit Selim ,“İbn Haldun’un Felsefeye Bakışı” (167-186) İslam Felsefesinin Sorunları, Ankara,2003(Elis yayınları)

Saruhan, Müfit Selim ,"Ahlak Hukuk ve Din İlişkisi", Din ve Ahlak Felsefesi ,içinde editör, R.Kılıç,(Komisyon) Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim İlahiyat Tamamlama Yayınları, Ankara ,2006,s.232-249

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (5-6-7-8) Koza Yayınları, Komisyon Ankara 2003

Saruhan, Müfit Selim ,“İnsan Haklarının Güvencesi Olarak Kur’an’da İnanç Özgürlüğünün Temel İlkeleri”İnsan Hakları ve Din Sempozyum Kitabı içinde,Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat, ,Fakültesi Yayınları, Çanakkale,2010 (53-67)

Saruhan, Müfit Selim “İslam Ahlak Felsefesi:Tanım Kaynaklar,İçerik” (65-90) ,İslam Ahlak Felsefesi  Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim İlahiyat Tamamlama Yayınları, Ankara 2012 

Saruhan, Müfit Selim ,“İslam Ahlak Felsefesinde Ruh Sağlığı”(151-176) İslam Ahlak Felsefesi  Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim İlahiyat Tamamlama Yayınları, Ankara 2012 

Saruhan, Müfit Selim“Ahlak ve Erdemin İnşası ”  İslam Felsefesi Tarihi Grafiker yayınları ,Editör: Prof.Dr.Bayram Ali Çetinkaya,Ankara,2012( 329-354)

Saruhan, Müfit Selim, "İslam Felsefesinde Epistemoloji"  İslam Felsefesi Tarihi,Editör:İ.Maraş,Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara,2014, (140-151)

Saruhan, Müfit Selim ,"İslam Felsefesinde Felsefe ve Din Uzlaşması"İslam Felsefesi Tarihi,Editör:İ.Maraş,Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara,2014,(266-287

Saruhan, Müfit Selim ,"Ortak Yaşama Felsefemizin İlkesi ve Güvencesi:Adalet"  (285-303) Ortak Yaşama Kültürü ve Felsefesi kitabı içinde,Yayına Hazırlayan,Prof.Dr.Celal Türer,Ankara,2015,(Türk Felsefe Derneği) 419 sayfa.

Saruhan, Müfit Selim, "İbn Miskeveyh"  Doğu'dan Batı'ya Düşüncenin Serüveni-Felsefe,Ahlak,ve Kelamın Sentezi, 6.cilt, (393-423 Editörler,Prof.Dr.BayramAli Çetinkaya, Prof.Dr.İsmail Çalışkan, İnsan Yayınları,istanbul,2015.

Saruhan, Müfit Selim,"Mezhep: Gidilen Yollar ve Sanılar(Zehab)" s.229-239.

İslam'ın Hakikati ve Mezhep Sorunu, Kitabı içinde, Editör: Prof.Dr.Mehmet Evkuran,Anadolu İlahiyat Akademisi Yayınları, 295 sayfa,Ankara,2016.

Saruhan, Müfit Selim, "Din ve Bilim:Kabuller ve Önyargılar" ( 172-189) Dini Düşüncede Sorunlar ve Yorumlar Kitabı içinde,Editörler:Prof.Dr.Şaban Ali Düzgün,Tuğba Günal,Endülüs Yayınları,240 sayfa,İstanbul,2016.

Saruhan, Müfit Selim , “Ahlak ve Erdemin İnşası ”  İslam Felsefesi El Kitabı Grafiker yayınları ,Editör: Prof.Dr.Bayram Ali Çetinkaya,Ankara,2017 (245-269)

Saruhan, Müfit Selim ,"Filozof Sufi,Sadreddin Konevi".Türk Düşünce Tarihi ElKitabı,Grafikeryayınları,Editör:Prof.Dr.BayramAli Çetinkaya,Ankara,2018. (141-63)


ULUSLAR ARASI KİTAPTAN BÖLÜMLER:


Saruhan, Müfit Selim ,“Islah-Reform ,Medieval Islamic Civilization: An Encyclopedia,Routledge Taylor and Francis Group,London and NewYork 2006,Ed:Josef,W.Mery. /  2nd edition , 2017.


Saruhan, Müfit Selim ,Organizational and Psychological Aspects of Terrorism “Religion, Terror and Suicide Attacks “119 – 129 Edited by Centre of Excellence Defence Against Terrorism, Ankara, Turkey ISBN 978-1-58603-892-2 Volume 43, 2008 Publisher;IOS Pres,Netherlnads


Saruhan, Müfit Selim , Objections for Euthanasia and Organ Transplantation and Determining Values In The Lights Of Islamic Ethics." ‘Islam and Bioethics” ““Ankara University 2012, ed:Berna Arda,Vardit Rispler-Chain(http://kitaplar.ankara.edu.tr/dosyalar/pdf/846.pdf)


Saruhan, Müfit Selim ,"Sufi and Religious Man"Krgyzıstan Education Ministry and Indian Embassy Cooperation, Osh,2001,pp157-60. 


Saruhan, Müfit Selim,”Barış” İslamiyet-Hristiyanlık Kavramları Sözlüğü,C.1s .84 ,Editörler:M.Selçuk,H.Albayrak,P.Antes,R.Heinzmann,M.Thurner, Ankara Üniversitesi Yayınevi,2013


Saruhan, Müfit Selim," Friede",Band I, 214-15,Lexion Dialogs,Grundbegriffe aus ChristentumundIslam,ImAuftragderEugenBiserstiftung,ın Zusammenarbeit mit,M.Selçuk,H.Albayrak,P.Antes,R.Heinzmann,M.Thurner,Germany2013


Saruhan, Müfit Selim,"Ahmet Yesevi'de Ruhsal Tıb:Yöntem ve İlkeler" The Spiritual Physics in Ahmad Yasavi:The Principals and Methods"Geçmişten Geleceğe Uluslararası Hoca Ahmed Yesevi Sempozyumu Kitabı,İstanbul,2016,(973-983)

 

ULUSLARARASIİNDEKSLERDETARANAN ULUSLARARASI/ULUSAL HAKEMLİ  DERGİLERDE YAYINLANAN 


MAKALELER:


Saruhan, Müfit Selim ,“Ahlak Felsefemizde İyi ve Kötünün Sebepleri” İslami Araştırmalar Dergisi . Cilt 15,Sayı 4 , 543-558, Ankara, (2002). 


Saruhan, Müfit Selim ,”İslam Ahlakında İsraf ve Cimriliğin Tedavisi”,İslami Araştırmalar Dergisi ,İktisat Özel Sayısı.cilt 16,sayı 4, (640-647), (2003)


Saruhan, Müfit Selim ,“Kindi’de Beş Cevher” Felsefe Dünyası, 2005, 42.sayı (166-175)


Saruhan, Müfit Selim ,“İslam Felsefesinde Delil ve Önemi” (369-379 İslami Araştırmalar Dergisi,17.cilt 4.sayı (2005))


Saruhan, Müfit Selim ,“İslam Filozof ve Düşünürlerinde Ölüm Korkusu ve Tedavisi",Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 47.Sayı, 1,(107-123) (2006)


Saruhan, Müfit Selim ,“İslam Felsefesi ve Problemleri Üzerine Bir Değerlendirme”,Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi,C.9,Sayı,3 Temmuz/Ağustos,2009 s.(71-87)


Saruhan, Müfit Selim ,"God in Ibn Mıskawahy's Thought" Hamdard Islamicus, No. 3 issue (July-Sept) Vol.XXXI; pp(35-45)2008 (Indexed in Religion Index One :periodicals,American Theological Library Assocation,Chicago,


Saruhan, Müfit Selim ,“The Matter of Epistemology of Ethics in Islamic Theology”,Islamic Quarterly, Vol.53,No.3. (Pages 269 - 278) London,2009( 29.11) (Index Islamicus)


Saruhan, Müfit Selim ,“Praise For Reason and Love in Zakarıya Al Razi”, Hamdard Islamicus,January,March,2010,Vol:XXXIII,No.1(Pages,21-29) Indexed in Religion Index One :periodicals,American Theological Library Assocation,Chicago


Saruhan, Müfit Selim ,“ On The Foundational Principles of Civilization in al Farabi”Farabi’de Medeniyetin Kurucu İlkeleri Üzerine” Kutadgubilig Felsefe- Bilim Araştırmaları Dergisi, Sayı 18 Ekim 2010, Sayfa,383-401(Philosoher's Index))


Saruhan, Müfit Selim,”On The Ethical Rationalism of Al Ghazali” Journal of Islamic Research,Vol.3.No:2 December,2010,pp,51-66; Rotterdam,Islamic University of Europa,(Indexed by Index Islamicus)

Saruhan, Müfit Selim ‚“Dini Ahlak Neden Küçümsenir Kutadgubilig Felsefe- Bilim Araştırmaları Dergisi,Sayı 19,Mart 2011,İstanbul, (443-449)


Saruhan, Müfit Selim,"Erdemlerin Erdemi:Adalet"Adam Akademi Sosyal Bilimler Dergisi,C.5. sayı 1.Haziran 2015,s.1-15. "Adam Academy,Journal of Social Sciences

 


ULUSAL:

Saruhan, Müfit Selim , “VII. Ve XII. Yüzyıllar Kapsamında İslam Felsefesi Tarihinde, Filozofların Hükümdarlarla Olan İlişkileri” İslami Araştırmalar Dergisi, Cilt 12 Sayı 2, 202-209 Ankara, (1999).


Saruhan, Müfit Selim ,“A Comparison of The Usage of Metaphor in the Islamic Philosophers and Mystics,” Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, yıl 1 Sayı 3, 100-127 Ankara Nisan (2000).


Saruhan, Müfit Selim ,“Ebu Hayyan Et Tevhidi ve El Mukabasat Adlı Eserinin Tasavvuf Ahlakı Açısından Tahlili” Tasavvuf, İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi,Yıl 2.sayı, 4 115 -126, Ankara ,Eylül (2000).


Saruhan, Müfit Selim,“Kur’an da Din Ahlakı-Bir Kavram Denemesi”-Dini Araştırmalar Dergisi Cilt 3.Sayı 8. 189-198, Ankara Eylül -Aralık (2000).


Saruhan, Müfit Selim ,“Terörün Zihinsel Kökenleri”( 303-314) Dini Araştırmalar Dergisi, Din ve Terör Özel Sayısı,cilt 7,sayı 20, ,Eylül Aralık (2004).


Saruhan, Müfit Selim ,“İbn Kemmüne ve Nefs Hakkındaki Görüşleri,(289-300) Tasavvuf Dergisi,(2005) Saruhan, Müfit Selim ,"Zahiriliğin Öncüsü,İbn Hazm'da Felsefi Meseleler" Dini Araştırmalar Dergisi ,C.8,Say 25 Mayıs-Ağustos (159-181), 2006.


Saruhan, Müfit Selim, “İslam Düşüncesinde Ahlak İlmi” (53-57

EskiYeni,sayı,28,Bahar, Ankara, 2014.


Saruhan, Müfit Selim,"Tanrı ve Ahlak:Kabüller ve Önyargılar" (7-24) EskiYeni,sayı,31,Güz,2015.


Saruhan, Müfit Selim,"Mustafa Rahmi Balaban ve Ahlak Kitabı" Takdim,tanıtım ve sadeleştirme,İslami Araştırmalar Dergisi,2015,2,75-92.


Saruhan, Müfit Selim,"İbn Rüşd'ün İyi ve Kötü üzerine Görüşleri"G.F.Hourani'den Çeviri, (Studia Islamica,"Avverroes on Good and Evil",G.PMaisonneuve larose, Paris,MCMLXXII, İslami Araştırmalar Dergisi,2015,3,107-119.


Saruhan, Müfit Selim,”Özgürlük ve Kemal İhtiyacıFerdiyyet,Varlığın Kaşifi Benliğin Tutsağı Olarak İnsan”,Din ve Toplum Dergisi,5(2),22-34.(2017).


Saruhan, Müfit Selim,”Ahmet Yesevi Düşüncesine Olan ihtiyacımız”Türk Yurdu,36(352)35-88


Saruhan, Müfit Selim”Niçin farklı Yorumluyoruz ?”.  Eski Yeni(34), 191-203.(2017)


Saruhan, Müfit Selim,"Hukukun Adaletinden Adaletin Hukukuna" (7,-17) EskiYeni,sayı 36,Mayıs,2018.

Saruhan, Müfit Selim, " Value of Knowledge in Sayyed ’Ali Bin ’Usman Al-Hujwiri (Data Ganj Bakhsh)”  Akademiar(4), 65-83. 2018

   

Diğer Yayınlar:

Saruhan,Müfit Selim, “Dünyevileşme Benliğimizin İsrafı”Din Ve Toplum Dergisi, Cilt,4,sayı 10,Ankara,2012,(30-38)

Saruhan, Müfit Selim ,"Edebiyatımızda Ölümsüzlük Arzusu", Marea Neagra, Karadeniz Romanya Müslüman Tatar Türkleri Demokrat Birliği Yayın Organı Ocak 2004  XVsayı(130) 1 

Saruhan, Müfit Selim ,"O atribuţie în dialogul dintre religii Etica religiei în Coran",Karadeniz Romanya Müslüman Tatar Türkleri Demokrat Birliği Yayın Organı Ocak 2004 Yıl XV sayı(131) 

Saruhan, Müfit Selim ,“İslam Düşüncesinde Ahlak ve Saadet" Köprü Üç Aylık Fikir Dergisi Ahlak Özel Sayısı 2001.Sayfa 155-164 

Saruhan, Müfit Selim ,"Kültürel Yansımalar ve Dindarlık", Diyanet Aylık Dergi, Temmuz 2003 sayfa 16 

Saruhan, Müfit Selim,”Şemsettin Şehrezuri, eş Şeceretü'l İlahiyye Fi Ulum'il Hakaiki'r Rabbaniya,(3.cilt) edisyon Kritik, Dr. Necip Görgün, Elif Yayınları, İstanbul,2004, Dini Araştırmalar Dergisi, Ocak-Nisan, 2005,(Kitap Tanıtım)


Sempozyumlar/Paneller/Çalıştaylar

A)Ulusal


Saruhan, Müfit Selim ,“İbn Haldun'un Felsefeye Bakışı “İslam Felsefesinin Sorunları, Ank. 2002,(İslam Felsefecileri Derneği), , Elis Yayınları Ankara 2003.

Saruhan, Müfit Selim, “İslam Felsefesinin Özgünlüğü”, İslam Felsefecileri Derneği 8-9 Kasım 2006 Ankara,2009(Elis yayınları)

Saruhan, Müfit Selim ,“İnsan Haklarının Güvencesi Olarak Kuran’da İnanç Özgürlüğünün Temel İlkeleri”National Human Rights And Religion Symposium 15 – 17 May 2009 Çanakkale, Turkey

Saruhan, Müfit Selim ,"Sühreverdi ve Şarihleri"Mardin Artuklu Üniversitesi Felsefe ve Mimarlık BölümüMardin 26-28 Eylül 2014 

Saruhan, Müfit Selim ,"Ortak Yaşama Felsefemizin ilkesi ve Güvencesi:Adalet " Türk Felsefe Derneği,Ortak Yaşama Kültürü ve Felsefesi Seminerleri,Bingöl Üniversitesi, 22.04.2015

Saruhan,MüfitSelim,"İslam Düşüncesinin Kurucu Unsurları: Usul-i Fıkıh ,Kelam,Tasavvufve İslam Felsefesi"İslami ilimlerde Metodoloji Problemi VI,İstanbul,13-15 Kasım 2015.İslami İlimler Araştırma Vakfı.

Saruhan,Müfit Selim "İslam'ın Hakikati ve Mezheb Sorunu"Anadolu İlahiyat Akademisi,Kelam Çalıştayı,Ankara, 27-28 Kasım 2015

Saruhan,MüfitSelim,Ahlak ve Hukuk Çalıştayı,Anadolu İlahiyat Akademisi,Ankara,2016

Saruhan,Müfit Selim,Pozitif Hukuk ve İslam Hukuku Çalıştayı Anadolu İlahiyat Akademisi  Mart 2018

Saruhan,Müfit Selim,İslam Düşüncesinin Ana Merkezleri Maverarunnehir,13-14Ekim İstanbul,2018.

Saruhan,Müfit Selim,Gelenekten Geleceğe Türk Bilimi ve Düşüncesi Çalıştayı,Atatürk Kültür Merkezi,Ankara,2019.

 Saruhan, Müfit Selim ,"İyiliğin Felsefi Temelleri" İyilik Ekseninde Aile Forumu,26-27 Nisan 2019 Istanbul.(Düzenleme;Diyanet Isleri Başkanlığı)B) Uluslararası

Saruhan, Müfit Selim “Sufi And Religious Man in Islamic Thought. “Oş 2002 Uluslar Arası Bilim Konferansı Kırgizistan Milli Eğitim Bakanlığı ve Hindistan Büyükelçiliği

 Saruhan, Müfit Selim,Azreti Muhamed Emne Üçün Süyüktü ? İslam Cana Toleranttuluk Konferansyası Osh Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (İslam ve Hoşgörü Başlıklı Konferansta Hz. Peygamberi Niçin Seviyoruz? başlıklı tebliğ). 24.04.2002 Osh. Sayfa 25-28

 Saruhan, Müfit Selim ,Islam and the Challenges of The Modern Society, Romanian-American Colloquıa On Comparative Relıgions and Cultural Heritage in Dobregea,21-28 Mart 2004 Ovidius Üniversitesi ve Southhampton Long Island Üniversitesi İşbirliği

Saruhan, Müfit Selim ,Confrence on Freedoom of Belief and Expression Jalal Abad Krgyzistan 15-16 February,2002

Saruhan, Müfit Selim ,History and Civilization ( Istorie Şi Civilizatie ) 13-14 Martie,2004 Constanta,Ovidius University ,Romania 

Saruhan, Müfit Selim ,Religion ,"Terror and Suicide Attacks "Advanced Training Course (ATC) on "Organizational and Psychological Profile of Terrorism." Religion, Terror and Suicide Attacks "COEDOrganization by NATO in Skopje/ Macedonia 22-26 October 2007 in collaboration with Macedonian MOD.

Saruhan, Müfit Selim ,Internatıonal Ibn Sına Symposıum 22-24 Mayıs/May 2008 "On Ethical Analysis in Ibn Sina’s Thought" Organization,(Istanbul Municapility,Marmara University,Assosation of Scholors of Islamic Philosophy

Saruhan, Müfit Selim, ‘Islam and Bioethics” Objections for Euthanasia and Organ Transplantation and Determining Values In The Lights Of Islamic Ethics. ““Ankara,2012,ed:Berna Arda,Vardit RisplerChain(http://kitaplar.ankara.edu.tr/dosyalar/pdf/846.pdf)International Conference on Islam and Bioethics,Ankara University&University of Haifa Çolaklı - Antalya, Turkey14- 16th April, 2010. 

Saruhan, Müfit Selim, “Hikmetin İzinde “başlıklı bildiri “Kazakistan’da Dini Tarihi ve Felsefi Meseleler” Sempozyumu 23 Ekim,2013.

Saruhan, Müfit Selim,"Ahmet Yesevi'de Ruhsal Tıb:Yöntem ve İlkeler" The Spiritual Physics in Ahmad Yasavi:The Principals and Methods"Geçmişten Geleceğe Uluslararası Hoca Ahmed Yesevi Sempozyumu,2016.

Saruhan, Müfit Selim," İslam ve Bilim İlişkisi: Kabuller ve Önyargılar" Uluslararası Fuad Sezgin Bilim Tarihi Sempozyumu,7-9 Mart 2019 Van.
VERDİĞİ LİSANS VE LİSANSÜSTÜ DERSLER

Lisans

İslam Felsefesi  Tarihi

İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi (Arapça)

Islamic Moral Philosophy (English Theology)

Arabic Texts ın Islamic Philosophy (English Theology)

Islamic Philosophy (English Theology)

Yüksek Lisans

İslam Felsefesinde Dil ve Metafor

İslam Felsefesinde Ruhsal Tıb

Arapça Felsefi Metinler

Doktora

İslam Felsefesinde Ahlak ve Epistemoloji

İslam Felsefesinde Erdemler


ULUSLARARASI DERGİ  EDİTÖRLÜĞÜ

İslami Araştırmalar Dergisi,Journal of Islamic Research ,Ankara,Tekdav.(Halen)

Uluslararası İndekslerde Taranan Uluslararası Hakemli Dergılerde Özel Sayı Editörlüğü

Saruhan,Müfit Selim, "Ahlak Özel Sayısı" Adam Akademi Sosyal Bilimler Dergisi, c.5, sayı 2 Aralik, 2015.


DANIŞMANLIĞINDA TAMAMLANAN Y.LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ


ÇAMLI Sercan,(2019),"İslam Felsefesinde Nefsle lgili Ölümsüzlük Teorileri,
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı,İslam Felsefesi

KONYALI AFRA, (2018). İslam Felsefesinde Zaman Teorileri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı,İslam Felsefesi

YILMAZ ENES RIDVAN, (2017). Aristoteles İbn Miskeveyh ve Nasîrüddin Tûsî'ye Metaetik Bir Yaklaşım, Ankara Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü-Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı,İslam Felsefesi

UYMAN SEÇİL, (2016). Ahlakta Degisim ve Gelisim Nasiruddin Tusi Örneği, Ankara Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı.
İslam Felsefesi

KURTARAN MAHMUT, (2011). Fârâbî'nin Ahlak Felsefesi, Ankara Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı,İslam Felsefesi

KAÇIRAN ERİŞMİŞ AZİZE, (2011). Klasik İslam ahlakçılarında dostluk kavramı, Ankara Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı,İslam Felsefesi

BARMAN KASIM, (2010). İslam felsefesinde aile ahlâkı Nasîruddin et Tûsî örneği, Ankara Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


Doktora:

YAQOOB LUAY HATEM, (2017). Hocazade'nin Kitabu't Tehafut adlı Eserinin Tahkik ve Tahlili, Ankara Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı  İslam Felsefesi

BOZYİĞİT AHMET, (2015). İbn Meserre ve Felsefesi, Ankara Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İslam Felsefesi