DR. ÖĞR. ÜYESİ SEDEF BULUT    
Adı : SEDEF
Soyadı : BULUT
E-posta : sbulut@ankara.edu.tr
Tel : 312 3166265
Ünvan : DR. ÖĞR. ÜYESİ
Birim : TÜRK İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm : Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/sedef-bulut
Kişisel Akademik Bilgiler


Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

 

Lisans

Tarih Ana Bilim Dalı

 Marmara Üniversitesi

 

Y. Lisans

T.C. Tarihi Bilim Dalı

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü


Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

T.C. Tarihi Bilim Dalı

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı  

“Paris Konferansı’nda Şerif Paşa’nın Faaliyetleri ve Doğu Anadolu Ahalisinin Durumu” Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doç. Dr. Mehmet Şahingöz, 1997.


Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve  Danışmanı

“Muhtıra Sonrası Demokratikleşme Hareketine Örnek Model Olarak 1973 Seçimleri”, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Prof. Dr. Semih Yalçın,2006.


İş Tecrübesi

Öğretim Üyesi, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Yrd. Doç.Dr. 

Okutman,  Gazi Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü,Dr.

Tarih Öğretmenliği, Çankaya Anadolu Lisesi.

(Geçici görev)Başbakanlık, Devlet Bakanlığı.

Uzman, Başbakanlık, TESTAŞ Genel Müdürlüğü, Basın Yayın Halkla İlişkiler.


İdari Görevler ve Üyelikler

TİTE, Mevlana Koordinatörü-2018.

Ankara Üniversitesi CTS(Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı Destek Birimi)Üyeliği.

Müdür Yardımcılığı,Gazi Üniversitesi, Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi(2003-2005).


Lisans ve Lisansüstü Düzeyde Verdiği Dersler

Lisans:Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I-II, Osmanlı Tarihi ve Uygarlığı I, Yeni ve Yakınçağ Avrupa Tarihi

Yüksek Lisans:Türk Kurtuluş Savaşı Tarihi I-II

Doktora: Toplumsal Dönüşüm ve Kadın I-II


Kitap ve Kitap Bölümleri

Bulut, Sedef, “ Aydın Bir Kadın Portresi: Yeni Defne Dergisi’ndeki Yazıları Işığında “Hasene Ilgaz” KADIN KALEMİNDEN KADIN ALGISI I, Gece Kitaplığı, Ankara,2018.

Bulut, S., Muhtıra Sonrası Demokratikleşme Hareketine Örnek Model Olarak 1973 Seçimleri, Berikan Yayınevi, Ankara 2007. (Doktora tezi) 

Bulut, S., “Gizli Anlaşmalar, Paris Barış Konferansı, Mondros Mütarekesi, Türk İnkılabı: Hukuk, eğitim, kültür, sosyal  ve ekonomik alanda inkılaplar” (Kolektif eser)(Ed. E.Semih Yalçın), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Gazi Kitabevi, Ankara 2006.


Kitap Tanıtımları

Kazım Karabekir Edirne Hatıraları(Yayına Hazırlayan Ziver Öktem)Yapı Kredi Yayınları, İstanbul,2009. Kitap Tanıtım.  Atatürk Yolu Dergisi. S. 60, Bahar 2017.


Editörlükler

Sakarya Zaferi ve Haymana III, (Prof. Dr. Temuçin F. Ertan ile), Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 2015.


Ulusal ve Uluslararası Kongrelerde Sunulan Bildiriler

Bulut, Sedef, Tetkik-i Mezalim Heyetinin Faaliyetleri, Sakarya Meydan Muharebesi ve Haymana Uluslararası Sempozyumu (3-4 Eylül 2016), Haymana-ANKARA. 

Bulut,S., “Donanma-yı Osmanî Muavenet-i Milliye Cemiyeti:  İzmit Müstakil Livası Şubesinin Çalışmaları”, Uluslararası Kara Mürsel Alp ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu-II., 03-05 Nisan 2015, Kocaeli/TÜRKİYE.

Bulut, S., “Cumhuriyetin İlanından Günümüze Yerel Seçimlerde Kadın Olgusu: Kadın Belediye Başkanları Üzerine Bir İnceleme”, Uluslararası Medeniyet ve Kadın Kongresi, 20-22 Ekim 2014, Muğla/TÜRKİYE. 

Bulut, S. , “Türk Dünyasının Ortak Tarihi Oluşturmada Arşivlerin Rolü: Örnek Model olarak Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Arşivi TİTE”, Dünya Uygarlığı İçerisinde Türk Uygarlığı Tarih ve Dil Meseleleri Kurultayı 26-29 Haziran 2014, Eskişehir/TÜRKİYE.

Bulut,S., “Batı Cephesi’nde En Sıcak Yıl 1921: İnönü Savaşı’ndan Sakarya Savaşı’na”, III. Ulusal Sakarya Zaferi ve Haymana Sempozyumu, 11-12 Eylül 2014, Haymana/TÜRKİYE.

Bulut,S.,Mustafa Kemal Atatürk’ün Orta Asya Politikası Ekseninde 1936-1938 Yılları Arasında Türkiye’ye Gelen Orta Asyalı Öğrenciler Üzerine Bir DeğerlendirmeThe 11. Central Asia International Scientific Confrence11-12 Haziran 2013, Sangju, KOREA.

Bulut, S., “Lozan Konferansı’nda Duyunu Umumiye ve Osmanlı Borçlarının Taksimi”, Siyasal, Sosyal ve Ekonomik Yönleriyle Lozan Konferansı, (10 Mayıs 2013), Ankara/TÜRKİYE. 

Bulut, S.“Osmanlı’da Kadın Meselesine Farklı Bir Bakış: Türkçülük ve Orta Asya Referansı”,International Commitee of Pre-Ottoman and Ottoman Studies (CIEPO), On the Central Asiatic Roots of the Pre-Ottoman and Ottoman Culture, (24-29 Ağustos 2009), Bişkek/KIRGIZİSTAN.(Makale olarak yayımlandı)

Bulut, S.,“İşgal İstanbul’unda Bolşevik Faaliyetler: İtilaf Devletlerinin Bolşevizm Endişesi ve Uyguladıkları Politikalar”, International Commitee of Pre-Ottoman and Ottoman Studies (CIEPO),Van/TÜRKİYE.(Makale olarak yayımlandı) 


Makaleler

Bulut, S., 38. Enlemde Güç Mücadelesi: Kore Savaşı ve Türkiye’deki Tezahürleri, Gümüşhane Üniversitesi Mavi Atlas Dergisi,  C.6, S.1,2018.

Bulut, S.- M. Vurmay Güzel, Ortadoğulu Kadın Gözünden Atatürk Döneminde Kadın Hakları: “Mısır Örneği”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, C.57,S.1, 2017. 

Bulut, S.,  “Türk Dış Politikasındaki Gelişmeler Ekseninde Sir Winston Churchill’in 1959 Yılı Gayr-ı Resmi Türkiye Ziyareti Üzerine Bir Değerlendirme”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi,c.XIII,S.26, (Bahar 2013),s.223-228. (ULAKBİM ve ASOS tarafından taranmaktadır 

Bulut, S.,  “Üçüncü Dönem Demokrat Parti İktidarı (1957-1960): Siyasi Baskılar ve Tahkikat  Komisyonu , Gazi Akademik Bakış,c.2,S.4, Yaz, 2009, s.125-145. ). (IMB, EBSCO, DOAJ, Indexs Copernicus ve TUBİTAK/ULAKBİM SBVT tarafından dizinlenmektedir). 

Bulut, S.,  “27 Mayıs 1960’tan Günümüze Paylaşılamayan Demokrat Parti Mirası”, SüleymanDemirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi,S.19, Mayıs, 2009, s.73-91. (TÜBİTAK, ULAKBİM ve MLA International Biblography indekslerinde taranmaktadır). 

Bulut, S.,  “İşgal İstanbul’unda Bolşevik Faaliyetler: İtilaf Devletlerinin Bolşevizm Endişesi ve Uyguladıkları Politikalar”, Tarihin Peşinde, S.9 (Nisan 2013), s.207-233. (EBSCO uluslararası indeks ve veri tabanınca taranmaktadır). 

Bulut, S.,  “Türkçülerin Penceresinden Osmanlı’da Kadın Meselesi ve Orta Asya Referansı”, Tarihin Peşinde, S.10, (Ekim 2013), s.313-336.(EBSCO uluslararası indeks ve veri tabanınca taranmaktadır) 

Bulut, S.,“Balkan Savaşlarından Lozan’a Batı Trakya Meselesi ve Mustafa Kemal  Atatürk’ün Batı Trakya Politikası”, Gazi Türkiyat, Türklük Bilimleri Araştırmaları Dergisi, S.3 (Güz 2008), s.83-97. (ULAKBİM  Sosyal Bilimler veri tabanında taranmaktadır). 

Bulut, S., “Sovyet Tehdidine Karşı Güvenlik Arayışları I. ve II. Menderes Hükümetlerinin (1950-1954) NATO Üyeliği ve Balkan Politikası”, Atatürk Yolu Dergisi,c.11,S.41(Mayıs 2008), s.35-63. (ULAKBİM Sosyal Bilimler veri tabanında taranmaktadır) 

Bulut, S., “Kazananı Olmayan Bir Seçim: 1973 Genel Seçimi ve Seçim Propagandaları”, Hacettepe Üniversitesi, CTAD, Güz, 2007. (Doktora tezinden üretilmiştir). 

Bulut, S., “Milli Mücadele Hareketi İçerisinde Doğu Anadolu Ahalisinin Durumu ve Mustafa   Kemal’in Tutumu”,(Yüksek Lisans Tezinden Üretilmiştir) Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, Mart, 1999.

"Paris Barış Konferansı’ndan Büyük Ortadoğu Projesine”, 2023 Dergisi,15 Nisan 2005. 

“Merkez Sağda Bitmeyen Kavga: Demokrat Parti Misyonu ve Adnan Menderes,   BAREM, siyaset, ekonomi, aktüalite dergisi, Kasım, 2008.


Danışman Olarak Yönettiği Tamamlanmış Yüksek Lisans Tezleri

Ceyhun Öğreten,“Tarihsel Açıdan Türkiye-IMF İlişkilerinin Başlangıç Dönemi (1947-1960)”.

Umut Gürses, “Kıbrıs Türk’tür Derneği ve Faaliyetleri”.

Halilcan Er, "NATO'ya Üyelik Sürecinde Türk ve Yunan Kamuoyu".

Ayça Yenilmez," Dernekten Siyasal Partiye: Toprak Emlak ve Serbest Teşebbüs Fırkası (TEST)".


Paneller, Konferanslar

"On Yılda Onbeş Milyon Genç Yaratmak", Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi,10 Kasım 2017.(konferans)

"Siyasette Kadın",Toplumsal Cinsiyet Çalıştayı 5-6 Eylül 2016,Hacettepe Üniversitesi,Ankara.(konferans)

"Özgürlük ve Bağımsızlığa Açılan Kapı: Lozan Antlaşması",TÜKAL(Tüm Kadın Lobisi  Derneği)  8 Mart 2017(panelist)

“Atatürk Döneminde Toplumsal Dönüşüm ve Kadın”,Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, 15 Mart 2017.(konferans)

62. Perşembe Etkinlikleri, Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, 23 Mart 2017.(konferans)

Ankara Üniversitesi Kadın Platformu Koordinatörlüğü "Atamızı Anıyoruz" etkinliği çerçevesinde( konferans)8 Kasım 2016.

Türkiye Cumhuriyeti- Kore Cumhuriyeti Dostluğu’nun 65. Yılı(Panel),65 Yılın Ardından Kore Savaşı’nın Analizi ve Günümüze Kadar Bu Savaşın Ülkemiz ile Dünya İçin Jeopolitik Etkileri, 4 Mayıs 2015,Ankara Üniversitesi Rektörlük 100. Yıl Konferans Salonu.(panelist).

90. Yılında Devletimizin Kuruluş Belgesi Lozan Antlaşması, Nisan 2013,(panelist) 

Kadın ve Siyaset, Kırıkkale Üniversitesi, Mart 2007. (panelist)
Türklerde Hâkimiyet Telakkisi, G.Ü. Kastamonu EğitimFakültesi, Nisan 2002. (panelist) 
Milli Hâkimiyet, Mayıs 2002. Özel Türkav Okulları.(panelist) 
Cumhuriyet ve Demokrasi, G.Ü. Kırşehir Eğitim Fakültesi,Ekim 2004. (panelist) 


TV Programları

“29 Ekim Özel”, Mete Çubukçu ile PASAPORT programı,(program konuğu) NTV, 29 Ekim 2016.

“Çanakkale Özel”, Mete Çubukçu ile PASAPORT” programı,(program konuğu) NTV, 18 Mart 2016.

"Kore Savaşı", Mithat Sirmen ile (program konuğu),Kanal B, Mayıs 2015.

Gün Çiçekleri programı, 17 Ekim 2012, 23 Nisan Özel Programı,(canlı yayın konuğu), TRT AVAZ. 

"Milli Mücadele Dönemi Türk Dış Politikası",Nisan 2009(program konuğu),TRT INT, İstikbal’den İstiklale Programı. 

Atatürk’ün Dış Politikası ve Balkan Paktı, Ocak 2009(program konuğu), TRT INT, İstikbal’den İstiklale Programı. 

Osmanlı’dan Cumhuriyet’ e Nevruz, Mart 2008 (program konuğu), TRT INT, İstikbal’den İstiklale Programı. 

29 Ekim Özel Programı, 29 Ekim 2007(canlı yayın konuğu), TRT GAP Hayatın Renkleri. 

10 Kasım Özel Programı, 10 Kasım 2006.(canlı yayın konuğu), TRT GAP Hayatın Renkleri. 

Ramazan Özel Programı, Ekim 2007, I. Meclis ve Özellikleri,(canlı yayın konuğu), ATA TV. 

Belgeseller

“Haşhaş” (Opium Poppy Documentary (45’00”) adlı belgesel filimde (danışmanlık ve röportaj) 2011. 

Uzmanlık ve İlgi Alanları:

Yakın Dönem Türk Siyasi Tarihi, Türk İnkılap Tarihi, Kadın Çalışmaları ve Kadın Hareketleri Tarihi.