PROF.DR. ŞAKİR ÇINKIR    
Adı : ŞAKİR
Soyadı : ÇINKIR
E-posta : scinkir@ankara.edu.tr, cinkir@gmail.com
Tel : 0312 3633350 / 3022
Ünvan : PROF.DR.
Birim : EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : EĞİTİMİN YÖNETİMİ VE POLİTİKASI BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/sakir-cinkir
Kişisel Akademik Bilgiler

ASSOC. PROF. DR. ŞAKİR ÇINKIR

Curriculum vitae

 

 
 


Name and Surname

:

Şakir ÇINKIR

 

Status

 

Assoc. Prof.Dr.

 

Department

:

Educational Management and Policy

 

Field

:

Educational Management

 

Date of Birth/Place

:

10.04.1969, Andırın-K.Maraş

 

Telephone

:

0.312.3633350/5007

 

e-mail

:

cinkir@education.ankara.edu.tr

 

Address

:

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi

06590-Cebeci-ANKARA

 

1.      Education

 

Doctor of Education

:

2001

“Training Provision for Existing and Prospective Primary Headteachers in England”, Department of Educational Management and Administration, University of Leeds, School of Education. ENGLAND.

 

 

Master of Art

:

1995

“Okul Büyüklüğünün Öğrenci Başarısı ile İlişkisi” Eğitim Yönetimi ve Teftişi Anabilim Dalı,  Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 

 

 

Undergraduate

:

1993

Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bölümü.

 

 

Work Life

 

1994-

2000

Araştırma Görevlisi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü; Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı (Eğitim Yönetimi ve Teftişi Bilim Dalı). 

 

 

 

 

2001

Dr. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü; Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı (Eğitim Yönetimi ve Teftişi Bilim Dalı). 

 

 

 

 

2006

Assistant Prof. Dr. (Educational Management)

 

 

 

 

 

 

 

Foreign Language

 

 

 

 

 

English:

Speaking

 

Reading

 

Writing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Good

 

Good

 

Good

 

           

 

Membership of professional bodies:

·         Alumni of Faculty of Educational Sciences

·         Alumni of Leeds University

·         Society of Educational Managers and Inspectors

Other skills:  (e.g. Computer literacy, etc.)

·         MS Word, MS Excel, MS PowerPoint,

·         SPSS (Statistic Package for Social Sciences)

 

 

Key qualification

Summary of experiences

Job analysis and Role description

Giving Inservice Training seminar about job analysis in several organizations.

Developing Assessment Scale (2001)

An Evaluation of National Standards for Prospective Headteachers in England . Unpublished Doctorate Disertation.England. Leeds University.

Social Impact Assessment Research (2002)

Social Impact Assessment of Basic Education Schools (YIBOs, PIOs, TIOs). Projected supported by World Bank. Deputy Project Manager and Project Coordinator.

Active Learning Project

(2003)

Training of 405 Basic Education School Teachers about ‘Active Learning and Teaching Strategies). Projected supported by World Bank. Deputy Project Manager and Project Coordinator.

Teacher Competencies

(2004)

Ministry Of National Education. Project Coordination Centre Support to Basic Education Project (National Co-Expert) 2004

Baseline Survey (2005). Public Attitudes Towards Education

Ministry of National Education. Project Coordination Centre Support to Basic Education Project (Deputy Project Manager) 2005-2006

Beneficiary Assessment

Ministry of National Education. Project Coordination Centre Support to Basic Education Project (Research Team Leader) 2007

Social Impact Assessment Research (2007)  Vocational and Technical Education Centres

 • Social Impact Assessment of Vocational and Technical Education Centres  (Deputy Project Manager and Project Coordinator)
 • Institutional Assessment of Vocational and Technical Education Centres  (Deputy Project Manager and Project Coordinator),
 • Cost-Benefit Analysis of Vocational and Technical Education Centres  (Deputy Project Manager and Project Coordinator)

Building Capacity of Ministry of National Education 2009-2010

 • Writing a report about the educational management models of several EU Countries. Worked as a short Term Expert for the Project Coordination Centre. MoNE.

 E-Performance System (2009-2010)

 • Developing E-Performance System for schools, school principals and teachers at MoNE (2009-2010) Experts.

Projecting Teacher Supply and Demand

 • Developing Teacher Employment Strategies and Polices for Ministry of National Education. (İKOP Projetc) 2012-2013

School Dropout and Grade Repetition

 • The reasons for School Dropout and Grade Repetitions in Secondary Schools in Turkey. Department of Secondary Education. Ministry of National Education. Key Expert  2012…

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Şakir Çınkır ‘s publication and other relevant information are as bellows:

 

 

Articles

Çınkır, Ş.(2010) "Perceptions of Educational Stakeholders’ about the Decentralizing Education Decision Making in Turkey", Educational Planning (ISEP) , Vol.19; No:1, p.22-36.

Çınkır, Ş., Kuru. S. (2010). Öğretmenlerin Okulda Mesleki Çalışma İlişkileri hakkında Görüşleri. (Teachers’ Perceptions About Professional Working Relationships in Schools). Pegem A. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. Journal of Educational Management.  Vol.63. s.353-371.

Çınkır, Ş. (2010) "Perceptions of Educational Stakeholders’ about the Decentralizing Education Decision Making in Turkey". Educational Planning (ISEP) , Cilt   19.1.

Çınkır, Ş. (2010).“Problems of Primary School Headteachers: Problem Sources and Support Strategies”. Elementary Education Online( İlköğretim Online) , Vol. 9, 1027-1036 pp

Elma C. ve diğerleri (2009). Medya Okur Yazarlığı Dersinin Okul Müdürlerinin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. 36: 86-97 ((2009)

 

Elma,C. ve diğerleri (2008). İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Medya ve Medya Okuryazarlığı Dersine İlişkin Tutumları. 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi-Sayı :27

 

Çınkır; Ş. (2007). Current Issues about Professional Development and Training: Concept and Approaches Hizmetiçi Eğitim ve Mesleki gelişim  World Applied Science JournalVolume 2 Number 4, Jul-Aug, 2007.

 

Kepenekci, Y. ; Çınkır,Ş.(February-2006). ‘Bullying Among High School Student in Turkey’. Journal of Child Abuse & Neglect.

 

Ergin, A. Çınkır, Ş. (Kış 2005). Eğitim Yönetiminde Kadınlar (Women in Educational Management). Eğitim Araştırmaları Dergisi. Sayı 18. Anı yayıncılık

 

Çınkır, Ş. (2003). Okul Müdürlüğü Beceri-Nitelikler ve Temel Görev Alanları.( School Headship: Skills-Qualities and Key Areas of Headship). İl Milli Eğitim Ankara. Sayı 36. Kasım-Aralık 2003.

Çınkır, Ş. (Kış 2004). Okulda Etkili Öğretmen-Öğrenci İlişkisinin Yönetimi (Managing Effective Teacher-Student Relationships in School.). Milli Eğitim Dergisi, Sayı :161. MEB. Yayımları Dairesi Başkanlığı.

Çınkır, Ş. (2006). Current  Issues About Professional Development And Training: Concept And Approaches. Journal of Educational Reform. In review.

 

Çınkır,Ş.; Kepenekci, Y. (2003). ‘Eğitimcilere Göre Öğrenciler Arası Zorbalık’. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. (Bullying Among the Students According to Educators) Pegem A- Yayıncılık. Ankara.

Çınkır Ş.(2003). İngiltere’de Okul Müdürlerinin Yetiştirilmesi: Okul Müdürleri için Ulusal Mesleki Standartlar. Training for School Headteachers in England: National Standards for Headteachers. “21. Yüzyıl Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirlmesi Sempozyumu” Bildiri Kitabı” Ankara Üniversitesi  Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayın No:190 .

Balcı, A.; Çınkır, Ş.(2003). Türkiye’ de Okul Müdürlerinin Yetiştirilmesi. (Training of School Principals in Turkey “21. Yüzyıl Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirlmesi Sempozyumu” Bildiri Kitabı” Ankara Üniversitesi  Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayın No:190

 

--------- (2002). Eğitim Yönetiminde Yerleştirme Üstünlükleri ve Sakıncalı Yanları. (Advantages and Disadvantages of Decentralisation of Educational Management. Eğitim Araştırmaları Dergisi. Ağustos. Anı Yayıncılık: Ankara

Çınkır, Ş. (2000), “Gelişmekte olan Ülkelerde Maliyet-Fayda Analizinin Eğitim Planlamacıları ve Politika Kararlarının Alınmasına Katkısı” (Cost-Benefit Analysis and its contribution to Educational Planners During Political Decisions). Eğitim Araştırmaları Dergisi. Sayı 1.

Book (Writing  Chapter )

 

--------- (2000), “Örgütlerde Personel Geliştirme”, Ed. C. Elma ve K. Demir. Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar: Uygulamalar ve Sorunlar, Developing Staff in Organisation. Contemporary Approaches in Management. Ankara: Anı Yayıncılık.

BookTranslation: THOMAN, Elizabeth ve Tessa JOLLS (2003). “Literacy for the 21st Century An Overview. & Orientation Guide To Media Literacy Education21.Yüzyıl Medya Okur Yazarlığı İlköğretim Okullarında Medya Okur Yazarlığı. Ankara: Ekinoks Yayınları

 

 

Translation

Çınkır, Ş. (2001) “Eğitimde Maliyet-Etkililik Analizi” Cost-Effectiveness Analysis in Education, (Mary Woodhall: Economics of Education Research. The World Bank, Washington DC. USA, 1987). Eğitim Araştırmaları Dergisi.

 

Çınkır, Ş. (2001) “Eğitimde Maliyet Analizi” (Cost Analysis in Education), (George Psacharoppoulos: Economics of Education Research. The World Bank, Washington DC. USA, 1987) A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. Baskıda

 

Çınkır, Ş. (2001) “Maliyet-Fayda Modeli” Çeviri. (Cost-Benefit Model) (George Psacharoppoulos: Economics of Education Research. The World Bank, Washington DC. USA, 1987) A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. Baskıda.

 

 

Published Notes

Çınkır, Ş. (2001), “ Problem Çözme ve Öğrenen Örgüt” (Problem Solving and Learning Organisation , Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi- Kara Harp Okulu Yönetici Eğitimi Programı Ders Notları,” (05-30 Kasım 2001). Ankara: AÜ. Basım Evi

--------- (2001), “ Bir Örgüt Olarak Okulda İnsan İlişkileri ve Yönetimi” Managing Relationships in School as an Oraganisation) , Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi- Kara Harp Okulu Eğiticilerin Eğitimi Programı Ders Notları,” (03-28 Eylül 2001). Ankara: AÜ. Basımevi

     ---------(1999), Yönetim Bilimi Alanı ve Kapsamı. (Management Theory and Concept) 22 Kasım- 10 Aralık 1999  MEB Yönetici Adaylarının Eğitimi Semineri Ders Notu, Ankara: AÜ. Basım Evi.

---------İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitim Programı. “ İnsan Kaynakları Yönetimi Amaç ve İlkeleri”.(Purpose and the Principles of Human Resource Management) A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Araştırma ve uygulama Merkezi.

---------İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitim Programı. “ Örgütlerde İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi”.(Developing Human Resources in Organisations) A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Araştırma ve uygulama Merkezi.

 

Seminars (2002-2004)

 

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi – Dış Ticaret Müsteşarlığı-Eğiticilerin Eğitimi Programı Semineri, “Hizmetiçi Eğitim ve Türleri” Types of In-service Training (INSET) Dersi (Aralık 2003).

 

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi – Dış Ticaret Müsteşarlığı-Eğiticilerin Eğitimi Programı Semineri, “Hizmetiçi Eğitim Gereksinimi Saptama Teknikleri”Technigues of Needs Assessment for INSET  Dersi (Aralık 2003).

 

Ankara Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM, İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı. ‘Personel Geliştirme ve HİE Gereksinimlerinin Saptanması’ Staff Development and  Needs Assessment for INSET Kasım- 2003

 

Ankara Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM, İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı. ‘Performans Yönetimi ve Performans Değerlendirme (Performance Management and Performance Assessment) Aralık- 2003

 

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi – Kara Harp Okulu Yönetici Eğitimi Programı Semineri, “Problem Çözme ve Öğrenen Örgüt” Problem Solving and Learning Organisation ,  Dersi (Ekim 2003).

 

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi – Kara Harp Okulu Eğiticilerin Eğitimi Programı Semineri, “Bir Örgüt Olarak Okulda İnsan İlişkileri” Managing Relationships in School as an Oraganisation)  Dersi (Eylül 2003).

 

Ankara Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM, İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı- ‘Hizmet içi Eğitim Gereksinimlerinin Saptanması’ Technigues of Needs Assessment for INSET Haziran- 2003

 

Ankara Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM, İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı-‘Performans Yönetimi ve Performans Değerlendirme. (Performance Management and Performance Assessment Haziran- 2003

 

Ankara Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM, İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı-‘Hizmet içi Eğitim Gereksinimlerinin Saptanması’ Technigues of Needs Assessment for INSET Mayıs- 2003.

 

Ankara Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM, İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı-‘Performans Yönetimi. (Performance Management) Mayıs- 2003.

 

Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, “Eğiticilerin Eğitimi” Programı, (Training of the Trainers)“Etkili Sunu Teknikleri” (Effective Presentation Techniques)  16 Mayıs  2003 Ankara.

 

                   Maliye Bakanlığı, Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığı, “Eğiticilerin Eğitimi” Programı “İnsan İlişikileri ve İletişim” Human Relationships and Communation dersi 20-24 Ocak 2003, Ankara

 

                   Maliye Bakanlığı, Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığı, Eğitim Yönetimi, Teknolojileri Eğitim Programı, “Etkili Sunu Teknikleri” (Effective Presentation Techniques)    20-24 Ocak 2003 Ankara.

 

         Maliye Bakanlığı, Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığı, Eğitim Yönetimi, Teknolojileri Eğitim Programı, “Hizmetiçi Eğitim ve Türleri” Types of In-service Training   27-31 Ocak 2003 İstanbul.

 

         Maliye Bakanlığı, Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığı, Eğitim Yönetimi, Teknolojileri Eğitim Programı, “Etkili Sunu Teknikleri” (Effective Presentation Techniques)    27-31 Ocak 2003 İstanbul.

TED Koleji, ”Eğiticilerin Eğitimi Semineri”, “Eğitim Yönetimi ve İnsan İlişkileri” Educational Management and Human Relationship) 04-08 Şubat 2003. Antalya/Kemer.

         Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi – kara Harp Okulu Yönetici Eğitimi Programı Semineri, “Problem Çözme ve Öğrenen Örgüt” Dersi (Ekim-Kasım 2002).

 

         Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi – Kara Harp Okulu Yönetici Eğitimi Programı Semineri, “Problem Çözme ve Öğrenen Örgüt” Dersi (Eylül 2002).

         Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Görevde Yükselme Eğitimi  Programında “Davranış ve Görgü Kuralları” dersi. Ankara (14 Haziran 2002)

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Görevde Yükselme Eğitimi Programında “İnsan Kaynakları Yönetimi” (Human Resource Management ) dersi. Ankara (13 Haziran 2002)

Maliye Bakanlığı, Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığı, Eğitim Yönetimi, Teknolojileri Eğitim Programı, “İnsan İlişkileri ve İletişim” dersi. Ankara. (03 Haziran 2002).

         Maliye Bakanlığı, Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığı, Eğitim Yönetimi, Teknolojileri Eğitim Programı, “Sunuş, Sunuş Teknikleri ve Uygulama” dersi. Ankara. (03 Haziran 2002).

Türk Telekom A.Ş. Genel Müdürlüğü’ nde Ankara,”Problem Çözme ve Karar Alma Teknikleri” dersi, Ankara, (01 Haziran 2002).

 

National International Conferences

 

Çınkır, Ş. (2010)Okul Müdürlerinin Performansının Değerlendirilmesi: Karşılaştırmalı Örnekler (Performance Evaluation for School  Principals: Comparative Examples. . V.Eğitim Yönetimi Kongresi- Antalya.

 

Çınkır, Ş; Kuru, S (2010).” Okul Yöneticilerinin Mesleki Gelişimi: Karşılaştırmalı Örnekler ve Türkiye İçin Öneriler” ( Professional Development for School principals: Comparative Examples and Lessons for Turkey.) V.Eğitim Yönetimi Kongresi- Antalya.

 
Çınkır, Ş., Kuru. S.  (2009) (Professional Working Relationships in Schools) Okullarda Mesleki Çalışma İlişkileri. IV.Eğitim Yönetimi Kongresi. Denizli. Pamukkale Üniversitesi
 
Çınkır, Ş. (2008) Appointing to School Management Position :Okul Yöneticiliğine Atanmak: MEB ile Danıştay Arasındaki Yönetmelik Savaşı. III.Eğitim Yönetimi Kongresi. Eskişehir. Osman Gazi Üniversitesi.
 
Çınkır. Ş. (2008). Perceptions of Educational Stakeholders’ about the
Decentralizing Educational Decision-Making in Turkey
Eğitim Paydaşlarının Eğitimin Yerinden Yönetimi İle İlgili Görüşleri ICES'08 Proceeding International  Conference on Educational Science . Kıbrıs:  Magosa. Üni.
 
 
Çınkır, Ş. (2007)  Problems Encountered by School Managers: Okul Müdürlerinin Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri. II.Eğitim Yönetimi Kongresi. Ankara. Ankara Üniversitesi.
 
Çınkır,Ş. (2006),  Bullying in Schools: Types, Impact and Preventation StrategiesOkullarda zorbalık: Türleri, etkileri ve önleme stratejileri” I.Şiddet ve Okul: Okul ve Çevresinde Çocuğa Yönelik Şiddet
ve Alınabilecek Tedbirler Sempozyumu
28 - 31 Mart 2006 MEB-UNICEF: İstanbul

 

Çınkır, Ş. (2005). Career Stages for Teachers: Advantages and Disadvantages: Öğretmenlerin Kariyer Basamaklarının Faydaları ve Sakıncaları. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. 28 Eylül 2005. Pamukkale Üniversitesi. Denizli.

Çınkır Ş.(2003). İngiltere’de Okul Müdürlerinin Yetiştirilmesi: Okul Müdürleri için Ulusal Mesleki Standartlar. Training for School Headteachers in England: National Standards for Headteachers. “21. Yüzyıl Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirlmesi Sempozyumu” Bildiri Kitabı” Ankara Üniversitesi  Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayın No:190 .

Balcı, A.; Çınkır, Ş.(2003). Türkiye’ de Okul Müdürlerinin Yetiştirilmesi. (Training of School Principals in Turkey “21. Yüzyıl Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirlmesi Sempozyumu” Bildiri Kitabı” Ankara Üniversitesi  Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayın No:190

Çınkır, Ş. (2002). İngiltere’ de Okul Müdürlerinin Yetiştirilmesi: Okul Müdürleri İçin Ulusal Mesleki Standartlar Programı. “21.Yüzyıl Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi Sempozyumu. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (EAUM). 16-17 Mayıs 2002, Ankara.

 

Balcı, A.; Çınkır, Ş.(2002). Türkiye’ de Okul Müdürlerinin Yetiştirilmesi. “21. Yüzyıl Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi Sempozyumu. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (EAUM). 16-17 Mayıs 2002, Ankara.

 

--------- (2002).  Issues About Desining of Training Programmes for Educational Leaders. First International Conference “Changing Times Changing Needs”. 08-10 Mayıs 2002. Magosa. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.

 

Çınkır, Ş. ; Hodgson, J. (1998). Perceptions of Headteachers About Training Provision for Headteachers in England: Preliminary Research Findings. Paper Presneted at BEMAS International Conference. UK.

 

 

Projects

 1. Milli Eğitim Bakanlığı- İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü 2012-2013. Öğretmen İstihdam Projeksiyonları Stratejileri ve Sistemlerinin Geliştirilmesi Projesi. (Developing strategies for teacher supply and Demand. Projection for 2023).  Öğretmen  projeksiyonu. Talep Analizi Danışma. (Supply Analysis Expert)
 1. Avrupa Birliği-Ulusal Ajans- Lifelong Learning Program- Leonardo-Da Vinci Multilateral Project – Transfer of Innovation başlığı altında “WBEE: Web-based e-inspection and e-performance” yenilik transferi projesi (Proje No: 2010-1-TRI-LEO05-16724) Proje Ortağı (Project Partner)
 1. Milli Eğitim Bakanlığı- Teftiş Kurulu Başkanlığı- Ortaöğretimi Geliştirme Projesi”
 2. “Performans Yönetim Sistemi”Developing  Perfomance Management System (Individual, Institutional and Managerial). 2010-2012.  Proje Danışmanı- (Project Consultant)
 1. - Avrupa Birliği: AB-T- TEDP: (Proje Yönetici Yardımcısı ve Proje Koordinatörü) Pilot İller İletişim Bileşeni Başlangıç Araştırması: Ankara (2006). Baseline Survey. Public Attitudes Towards Education.
 1. Mesleki Teknik Eğitim Merkezlerinin Değerlendirilmesi Projesi. Milli Eğitim Bakanlığı, EARGED. 2006. Propje Yönetici Yardımcısı ve Proje Koordinatörü.. Cost-Benefit Analysis, Institutional Evaluation and Social Impact Assessment of Vocational Education And Training Centers.
 1. Mesleki Eğitimi Güçlendirme Projesi “MEGEP sayısal Gelişmeler ve Tanıtım ve Yönlendirme Dersinin Değerlendirilmesi” Araştırması. Yürütücü.Numerical Development in MEGEP: Assessment of the Effectiveness of Guidence and Orientation Module.
 1. Dünya Bankası Destekli “ Fayda Sahipleri Değerlendirme” (Beneficiary Asssesment Project)  Araştırma Projesi, Proje Lideri. Ocak, 2007. Milli Eğitim Bakanlığı
 1. 01 Ocak – 31 Haziran 2002, Proje Koordinatörü,Temel Eğitim Okullarının Sosyal Etki Analizi, MEB – Dünya Bankası, Ankara. (Proje Yönetici Yardımcısı ve Proje Koordinatörü)
 1. 405 İlköğretim Okulu Öğretmenine ”Aktif Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri” (Active Learning and Teching Strategies) Eğitim Projesi, MEB. Dünya Bankası Destekli (MONE-WORLD BANK). 2. Ağustos 2002-26 Haziran 2003. (Proje Yönetici Yardımcısı ve Proje Koordinatörü: Deputy Project Coordinator.
 1. Developing Teacher Competencies:     Ministry Of National Education. Project Coordination Centre Support to Basic Education Project (National Co-Expert) 2004
 1. Baseline Survey: Ministry Of National Education. Project Coordination Centre Support to Basic Education Project (Deputy Project Manager) 2005.
 1. METEM’lerin Değerlendirilmesi. Mesleki Teknik Eğitim Merkezlerinin Değerlendirilmesi Araştırması (Research on the Assessment of Vocational and Technical  Training Centers.. Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı. December 2005

 

 

Thought Courses

Okutulan Dersler (Lisans ve Lisansüstü)

Eğitim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar (Contemporary Approaches to Educational Management)

Yönetimde İnsan İlişkileri (Human Relationships in Management)

Örgütsel Davranış (Organizational Behavior)

Eğitim Yönetimi (Lisans)2002 (Educational Management)

Eğitim Yönetimi ve Denetimi (Lisansüstü-Bilimsel Hazırlık)2004-2006

Eğitim Yönetimi (Lisansüstü-Tezsiz Yüksek Lisans)2004-2006

Okul Yöneticiliği (Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans)2004-2006 (School Management)

Yönetime Giriş (Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans) 2004-2006 (Introduction to Management Theories)

Akademik Yazma Teknikleri (Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans) 2005-2006 (Academic Writing Skills)

Hizmetiçi Eğitim (Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans) 2006 (Inservice Training INSET)

 

 

Date:

26.08.2013