DR.ÖĞR.ÜYESİ ŞEYDA DEMİR    
Adı : ŞEYDA
Soyadı : DEMİR
E-posta : sedemir@ankara.edu.tr
Tel : 03123633350/3008
Ünvan : DR.ÖĞR.ÜYESİ
Birim : EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ

 

ÖZGEÇMİŞ

 

Adı Soyadı:

Şeyda Demir

Doğum Tarihi:

4 Ağustos 1983

İletişim Bilgileri:

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü 06590 Cebeci Ankara

Tel: 0312 363 33 50

E-posta Adresi:

sedemir@ankara.edu.tr

 

 Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Doktora

Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Özel Eğitim

Ankara Üniversitesi

2016

Yüksek Lisans

Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Özel Eğitim

Ankara Üniversitesi

2009

Lisans

Psikoloji

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

2005

Yüksek Lisans Tezi: “Otizmli Çocukların Sosyal Becerilerinin Farklı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi”. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Danışman: Prof. Dr. Bülbin Sucuoğlu

Doktora Tezi: “Öğretmen Eğitimi Programının Kaynaştırma Uygulamaları Yürütülen Okul Öncesi Sınıflardaki Öğretmen ve Özel Gereksinimli Çocuklar Üzerindeki Etkileri”. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Danışman: Prof. Dr. Bülbin Sucuoğlu

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Dr.Öğr.Üyesi

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü

2018 Eylül- Halen

Ar. Gör. Dr.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü

2016 Haziran-2018 Eylül

Ar. Gör.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü

2007-2016

İdari Görevler

1-      Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Bölüm Başkan Yardımcılığı, Eylül 2018-Halen

2-      Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcılığı, Ocak 2018-Halen

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

1-      International Society on Early Intervention (ISEI)

2-      Türk Psikologlar Derneği (TPD)

3-      Özel Eğitimciler Derneği

Dergilerde Editörlük, Editörler Kurulu Üyeliği, Editör Yardımcılığı, Akademik Danışmanlar Kurulu Üyeliği:

Editör Yardımcılığı, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 2016 Ağustos-Halen

 

ESERLER

 

A.      Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

A.1  Sucuoğlu, N. B., & Demir, Ş. (2018). Yeterlik İndeksi: Özel gereksinimli küçük çocukların gelişimsel işlevlerinin değerlendirilmesi. İlköğretim Online, 17(1), 223-238.  Doi: 10.17051/ilkonline.2018.413759

A.2  Sucuoğlu, N. B., Bayraklı, H., Karasu, F. İ., & Demir, Ş. (2017). The preschool classroom management and inclusion. International Journal of Early Childhood Special Education, 9(2), 66-80.

A.3  Sucuoğlu, B., & Demir, Ş. (2017). Bağlamsal Değerlendirme Envanteri: Otizmli bireylerin problem davranışlarının bağlamsal değişkenleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 18(2), 209-224.

A.4  Demir, Ş. (2016). Okul öncesi kaynaştırma sınıflarındaki öğretmenlerin, özel gereksinimli ve risk grubu çocukların sınıf içi davranışlarının incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 17(2), 141-162.

Aday Notu: Doktora tezinden üretilmiştir.

A.5  Sucuoğlu, N., Bakkaloğlu, H., Akalın, S. Demir, Ş., & İşcen-Karasu, F. (2015). The effects of the preschool inclusion program on teacher outcomes in Turkey. Journal of Early Childhood Teacher Education, 36(4), 324-341. doi: http://dx.doi.org/ 10.1080/10901027.2015.1105328

A.6  Sucuoğlu, B., Bakkaloğlu, H., İşcen, F., Demir, Ş., & Akalın, S. (2014). Okul öncesi öğretmenlerinin kaynaştırmaya ilişkin bilgi düzeyleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14 (4), 1467-1495. doi: 10.12738/estp.2014.4.2078 [Online]  http://www.edam.com.tr/kuyeb/pdf/tr/1cea3aa73d1457e78d75afb8cbe5e44171485.pdf

A.7  Akalın, S., Demir, Ş., Sucuoğlu, B., Bakkaloğlu, H., & İşcen, F. (2014). The needs of inclusive preschool teachers about inclusive practices. Eurasian Journal of Educational Research, 54, 39-60. Online] http://www.ejer.com.tr/0DOWNLOAD/pdfler/eng/hbakkaloglu54.pdf. doi: http://dx.doi.org/10.14689/ejer.2014.54.3

A.8  Sucuoğlu, B., Bakkaloğlu, H., İşcen Karasu, F., Demir, Ş., & Akalın, S. (2013). Inclusive preschool teachers: Their attitudes and knowledge about inclusion, 5(2), 107-128. http://www.int-jecse.net/files/ASA7592MO3G737O1.pdf. doi: http://dx.doi.org/ 10.20489/intjecse.107929

A.9  Ergül, C., Baydık, B., & Demir, Ş. (2013). Özel eğitim öğretmen adaylarının ve öğretmenlerinin zihin engelliler öğretmenliği lisans programı yeterliklerine ilişkin görüşleri ve bu görüşlerin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(1), 1-24. 

A.10          Sucuoğlu, B. & Demir, Ş. (2012). Effect sizes of behavioral interventions for Turkish students with autism. Eurasian Journal of Educational Research (Eğitim Araştırmaları), 12(48), 21-38.

B.      Ulusal/Uluslararası Kitaplar

B.1 Sucuoğlu, B., Diken, İ. H., Demir, Ş., Ünlü, E., & Şen, A. (2010). Özel eğitim terimler sözlüğü. Ankara: Maya Akademi.

C.      Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler

C.1 Demir, Ş. (2017). Öncüllere dayalı uygulamalar. D. Erbaş ve Ş. Yücesoy-Özkan (Eds). Uygulamalı davranış analizi içinde (ss. 367-400). Ankara: Pegem Yayıncılık.

C.2 Demir, Ş. (2016). Zihin yetersizliği: İyi uygulamalar. İ. H. Diken ve H. Bakkaloğlu (Eds.), Zihin yetersizliği ve otizm spektrum bozukluğu içinde (ss. 131-161). Ankara: Pegem Yayıncılık.

C.3 Demir, Ş. (2012). Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklara sosyal becerilerin öğretimi. E. Tekin-İftar (Ed.), Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar ve eğitimleri içinde (ss. 367-420). Ankara: Vize Yayıncılık.

D.      Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

D.1 Demir, Ş. (2014). Otizmli çocukların sosyal becerilerinin değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 47(2), 223-243.

Aday Notu: Yüksek lisans tezinden üretilmiştir.

E. Bildiriler

E.1. Uluslararası Kongrelerde Sunulan Sözlü/Poster Bildiriler:

E.1.1 Bahap-Kudret, Z., Ökcün-Akçamuş, M., & Demir, Ş. (2017). The practices of special education teachers with autistic children in pre-verbal communication.  5th International Early Childhood Education Congress’te sunulan sözlü bildiri, Ankara, Türkiye.

E.1.2 Sucuoğlu, N. B., Bakkaloğlu, H., & Demir, Ş. (2017, Mayıs). Okul öncesi eğitimin özel gereksinimli olan ve normal gelişen çocukların ev ortamları üzerinde etkisi var mıdır? V. International Eurasian Educational Research Congress/EJERCongress 2017’nde sunulan sözlü bildiri, Denizli Türkiye.

E.1.3 Sucuoğlu, B., & Demir, Ş. (2017, Mayıs). Özel gereksinimli olan ve olmayan küçük çocukların gelişimsel işlevlerinin değerlendirilmesi. V. International Eurasian Educational Research Congress/EJERCongress 2017’nde sunulan sözlü bildiri, Denizli Türkiye.

E.1.4 Sucuoğlu, N. B., Bakkaloğlu, H. B., Demir, Ş., Yılmaz, B., Karademir, H., & Ertürk, Z. (2016, June). The factors predicting the developmental gains of children with and without disabilities in ınclusive preschools. Oral presentation at the International Society on Early Intervention (ISEI) “Children’s Rights and Early Intervention Conference”, Stockholm, Sweden.

E.1.5 Alak, G., Ökcün-Akçamuş, M. Ç., & Demir, Ş. (2016, June). The relationship of social-emotional engagement, joint attention, and imitation with conversational skills of children with ASD. International Society on Early Intervention Conference’da sunulan poster bildiri, 8-10 Haziran 2016, Stockholm, İsveç.

E.1.6 Ökcün-Akçamuş, M., Alak, G., Demir, Ş., & Acungil, A. T. (2016, Nisan). OSB olan çocuklarda erken dönem sözel olmayan sosyal iletişim becerilerinin sohbet becerileri ile ilişkisi. 3. Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi’nde sunulan poster bildiri, 31 Mart-3 Nisan 2016, Eskişehir.

E.1.7 Sucuoğlu, B., Demir, Ş., Ünverdi, C., Bülbül, I. A., İbiş, M., Bahçeci, B. (2014, Kasım). Bağlamsal değerlendirme envanteri Türkçe formu’nun psikometrik özellikleri. Uluslararası Otizm Kongresinde sunulan poster bildiri, 14-16 Kasım 2014, Antalya, Türkiye.

E.1.8 Sucuoğlu, B., Bakkaloğlu, H., Akalın, S., Demir, Ş., & İşcen, F. (2014, April). The lessons learned from the First Inclusive Preschool Project in Turkey (FIPEPT). Oral presentation at the International Congress on Early Childhood Intervention (ICECI 2014), Antalya, Türkiye.

E.1.9 Sucuoglu, B., Bakkaloglu, H., Akalin, S., Demir, Ş., & Iscen, F. (2013, July). The needs of preschool inclusive teachers. Oral presentation at the International Society on Early Intervention (ISEI) Regional Conference, St. Petersburg, Russian Federation.

E.1.10 Sucuoglu, B., Bakkaloglu, H., Demir, Ş., Iscen, F., & Akalin, S., (2013, July). Inclusive preschool teachers: Their attitudes and knowledge about inclusion. Oral presentation at the International Society on Early Intervention (ISEI) Regional Conference, St. Petersburg, Russian Federation.

E.1.11 Sucuoğlu, B., Bakkaloğlu, H., Akalın, S., Demir, Ş., & İşcen, F. (2013, Haziran). Okulöncesinde kaynaştırma: Öğretmen eğitimi programının öğretmen çıktıları üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi-TÜBİTAK araştırma projesi (111K184) ilk sonuçları. Uluslararası Özel Eğitim Kongresi’nde (ELMIS-ER) sunulan sözlü bildiri, Akşehir-Konya, Türkiye.

E.2. Ulusal Kongrelerde Sunulan Sözlü/Poster Bildiriler:

E.2.1 Sucuoğlu, B., Bakkaloğlu, H., Demir, Ş., Karademir, A., Yılmaz, B., & Alış, S. (2016, Ekim). Okul Öncesi Kaynaştırmanın Çocukların Gelişimine Etkisi Projesi’nden (OKGEP) ne öğrendik? 26. Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nde sunulan sözel bildiri, Eskişehir.

E.2.2 Sucuoğlu, B., Bakkaloğlu, H., İşcen, F., Demir, Ş., & Akalın, S. (2013, Ekim). Okul öncesi öğretmenlerin kaynaştırmaya ilişkin bilgi düzeyleri. 23. Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nde sunulan sözlü bildiri, Bolu.

E.2.3 Demir, Ş. ve Aydın, E. (2012). Otizmli çocukların kaynaştırılmasına yönelik öğretmen adaylarının tutumlarının belirlenmesi. 22. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sunulan sözlü bildiri, 11-12 Ekim 2012, Trabzon, Türkiye.

E.2.4 Ergül, C., Demir, Ş. ve Bahap-Kudret (2012). Sınıf öğretmenlerinin özgül öğrenme güçlüğüne ilişkin bilgi düzeyleri ve tanı almış öğrencilere yönelik uygulamaları. Uluslararası Katılımlı 1. Disiplinlerarası Erken Müdahale Kongresi’nde sunulan sözlü bildiri, 1-5 Şubat 2012, Antalya, Türkiye.

E.2.5 Demir, Ş. ve Diken, İ. H. (2012). Otizm spektrum bozukluğu ve kendini yönetme stratejileri: Alanyazına bir bakış. Uluslararası Katılımlı 1. Disiplinlerarası Erken Müdahale Kongresi’nde sunulan poster bildiri, 1-5 Şubat 2012, Antalya, Türkiye.

E.2.6 Bakkaloğlu, H., Akalın, S., Keçeli Kayısılı, B., Demir, Ş., & Bahap, Z. (2010, Ekim). Özel eğitim alanında çalışan öğretmenler hizmet öncesi eğitimlerini ve yeterliliklerini nasıl değerlendiriyorlar? 20. Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nde sunulan sözlü bildiri, Gaziantep.

E.2.7 Akçamete, G., Demir, Ş. ve İşcen-Karasu, F. (2010). Farklı ülkelerde özel eğitim öğretmeni yetiştirme politikaları. 20. Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nde sunulan sözlü bildiri, 21-23 Ekim 2010, Gaziantep, Türkiye.

E.2.8 Ergül, C., Baydık, B. ve Demir, Ş. (2010). Özel eğitim öğretmen adaylarının ve öğretmenlerinin zihin engelliler öğretmenliği lisans programı yeterliklerine ilişkin görüşleri ve bu görüşlerin farklı değişkenler açısından incelenmesi. 20. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sunulan sözlü bildiri, 21-23 Ekim 2010, Gaziantep, Türkiye.

E.2.9 Sucuoğlu, B. ve Demir, Ş. (2010). Türkiye’de otizmli çocuk ve gençler için kullanılan müdahale yöntemlerinin etki büyüklüklerinin incelenmesi. 20. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sunulan sözlü bildiri, 21-23 Ekim 2010, Gaziantep, Türkiye.

E.2.10 Demir, Ş. ve Sucuoğlu, B. (2009). Otizmli çocukların sosyal becerilerinin farklı değişkenler açısından değerlendirilmesi. 19. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sunulan poster bildiri, 22-24 Ekim 2009, Marmaris-Muğla, Türkiye.

E.2.11 Kargın, T., Acarlar, F., Altuntaş, Ş. ve Bahap, Z. (2008). Engelli çocuğu olan ve olmayan ailelerin engelli bireylerin gelişim özelliklerine ilişkin algılarının incelenmesi. 6. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi-Türkiye’de Çocuk Yetiştirme sunulan sözlü bildiri, 13-15 Ekim 2008, Ankara, Türkiye.

E.2.12 Kargın, T., Acarlar, F. ve Altuntaş, Ş. (2007). Ankara, Gazi ve Anadolu Üniversitesi özel eğitim bölümlerinde 1995-2007 yılları arasında yürütülen tezlerin incelenmesi. 17. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sunulan sözlü bildiri, 13-15 Kasım 2007, Çeşme-İzmir, Türkiye.

F. Yurt Dışı Deneyimi

F.1. İspanya’da Universidad de Sevilla’da 3 ay araştırmacı olarak görevlendirme

G. Projelerde Yaptığı Görevler:

G.1  Araştırmacı: “5 Yaş Grubu Çocukların Dil Erken Okuryazarlık ve Bilişsel Becerilerinin Gelişimsel Profili ve Okuma Becerilerini Yordama Gücü 3 Yıllık Boylamsal Bir Çalışma”. Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenen 215K027 kodlu proje. (24 Nisan 2017-15 Şubat 2018)

G.2  Araştırmacı: “Okul Öncesinde Kaynaştırma Eğitimine Devam Eden Özel Gereksinimli Olan ve Olmayan Çocukların Gelişimlerinin Boylamsal Analizi”. Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenen 114K649 kodlu proje. (15 Temmuz 2016-15 Temmuz 2018)

G.3  Araştırmacı: “Eğitime İlk Adım: Okul Öncesinde Kaynaştırma Projesi”. TOHUM vakfı-SABANCI Vakfı tarafından desteklenen proje. (15 Temmuz 2016-14 Temmuz 2017)

G.4  Araştırmacı: “İnanılmaz Yıllar Öğretmen Eğitimi Programı'nın Okul Öncesi Öğretmenlerin ve Özel Gereksinimli Çocukların Davranışları Üzerindeki Etkileri”. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğü tarafından desteklenen 12B6055002 numaralı proje. (17 Temmuz 2012-17 Mart 2014)

H. Diğer Yayınlar

H.1  Demir, Ş. (2013). Kitap tanıtımı: Özel Gereksinimi Olan Küçük Çocuklar. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 14(2) 89-90.

H.2  Altuntaş, Ş. (2008). Özel gereksinimli öğrencilerin geçiş süreci. Çoluk Çocuk Dergisi, (80), 46-47.

I. Çevirisi Yapılan Ulusal/Uluslararası Kitap Bölümleri:

I.1     Demir, Ş. (2017). Okul öncesi bütünleştirmede destek uygulamalarına giriş. Okul öncesinde bütünleştirmeyi hayata geçirme içinde (ss. 1-19). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. 

I.2     Demir, Ş. (2017). Dizin. Okul öncesinde bütünleştirmeyi hayata geçirme içinde (ss. 249-256). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. 

I.3     Demir, Ş. (2017). Öğretim stratejileri. Özel gereksinimli okul öncesi çocukların öğretiminde temel yapı taşları içinde (ss. 51-162). Ankara: Pegem Akademi.  

I.4     Demir, Ş. (2014). Özel eğitim: Öğretime giriş. Ş. Yücesoy-Özkan (Ed.). Özel gereksinimli öğrenciler için öğretim stratejileri içinde (ss. 2-12). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

I.5     Demir, Ş. (2014). Yazılı dil. Ş. Yücesoy-Özkan (Ed.). Özel gereksinimli öğrenciler için öğretim stratejileri içinde (ss. 166-194). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

I.6     Demir, Ş. (2011). İnsan gelişimi: 0-6 yaş. G. Akçamete (Ed.), Özel gereksinimi olan küçük çocuklar içinde (ss. 139-187). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

I.7     Demir, Ş. (2011). Nereye varmak üzereyiz: Problem ve problemin büyüklüğü. S. Kaner (Ed.) Duygusal ve davranışsal bozukluğu olan çocukların ve gençlerin özellikleri (olgular ilaveli) içinde (ss. 22-49). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

I.8     Demir, Ş. (2011). Okul. S. Kaner (Ed.) Duygusal ve davranışsal bozukluğu olan çocukların ve gençlerin özellikleri (olgular ilaveli) içinde (ss. 133-155). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

I.9           Demir, Ş. (2011). Kaygı ve ilişkili bozukluklar. S. Kaner (Ed.) Duygusal ve davranışsal bozukluğu olan çocukların ve gençlerin özellikleri (olgular ilaveli) içinde (ss. 271-293). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

I.10       Demir, Ş. (2011). Olgu 6. Aile etmenleri ile ilgili olgular. S. Kaner (Ed.) Duygusal ve davranışsal bozukluğu olan çocukların ve gençlerin özellikleri (olgular ilaveli) içinde (ss. 425-429). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

I.11       Demir, Ş. (2011). Olgu 7. Okul etmenleri ile ilgili olgular. S. Kaner (Ed.) Duygusal ve davranışsal bozukluğu olan çocukların ve gençlerin özellikleri (olgular ilaveli) içinde (ss. 430-435). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

I.12       Demir, Ş. (2011). Olgu 8. Kültürel etmenler ile ilgili olgular. S. Kaner (Ed.) Duygusal ve davranışsal bozukluğu olan çocukların ve gençlerin özellikleri (olgular ilaveli) içinde (ss. 436-440). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

I.13       Demir, Ş. (2011). Olgu 9. Dikkat ve aktivite bozuklukları ile ilgili olgular. S. Kaner (Ed.) Duygusal ve davranışsal bozukluğu olan çocukların ve gençlerin özellikleri (olgular ilaveli) içinde (ss. 441-446). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

I.14       Demir, Ş. (2011). Olgu 14. Ağır derecede ruhsal bozuklar ile ilgili olgular. S. Kaner (Ed.) Duygusal ve davranışsal bozukluğu olan çocukların ve gençlerin özellikleri (olgular ilaveli) içinde (ss. 485-490). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

I.15       Demir, Ş. (2011). Olgu15. Değerleme ile ilgili olgular. S. Kaner (Ed.) Duygusal ve davranışsal bozukluğu olan çocukların ve gençlerin özellikleri (olgular ilaveli) içinde (ss. 491-495). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.