DR. ÖĞR. ÜYESİ ŞEYDA DEMİR    
Adı : ŞEYDA
Soyadı : DEMİR
E-posta : sedemir@ankara.edu.tr, demir.seyda@yahoo.com
Tel : 03123633350/3008
Ünvan : DR. ÖĞR. ÜYESİ
Birim : EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/seyda-demir
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ

 

  ÖZGEÇMİŞ

 

Adı Soyadı:

Şeyda Demir

İletişim Bilgileri:

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü 06590 Cebeci Ankara

Tel: 0312 363 33 50

E-posta Adresi:

sedemir@ankara.edu.tr, demir.seyda@yahoo.com

 

 Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Doktora

Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Özel Eğitim

Ankara Üniversitesi

2016

Yüksek Lisans

Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Özel Eğitim

Ankara Üniversitesi

2009

Lisans

Psikoloji

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

2005

Yüksek Lisans Tezi: “Otizmli Çocukların Sosyal Becerilerinin Farklı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi”. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Danışman: Prof. Dr. Bülbin Sucuoğlu

Doktora Tezi: “Öğretmen Eğitimi Programının Kaynaştırma Uygulamaları Yürütülen Okul Öncesi Sınıflardaki Öğretmen ve Özel Gereksinimli Çocuklar Üzerindeki Etkileri”. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Danışman: Prof. Dr. Bülbin Sucuoğlu

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Dr.Öğr.Üyesi

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü

2018 Eylül- Halen

Ar. Gör. Dr.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü

2016 Haziran-2018 Eylül

Ar. Gör.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü

2007-2016

İdari Görevler

1-      Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Bölüm Başkan Yardımcılığı, Eylül 2018-Halen

2-      Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcılığı, Ocak 2018-Halen

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

1-      International Society on Early Intervention (ISEI)

2-      Türk Psikologlar Derneği (TPD)

3-      Özel Eğitimciler Derneği

4-      Erken Çocuklukta Müdahale Derneği (EÇOMDER)

Dergilerde Editörlük, Editörler Kurulu Üyeliği, Editör Yardımcılığı, Akademik Danışmanlar Kurulu Üyeliği:

Editör Yardımcılığı, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 2016 Ağustos-Halen

 

ESERLER

 

A.      Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

A.1  Ökcün Akçamuş, M. Ç., Bakkaloğlu, H., Demir, Ş., & Bahap Kudret, Z. (2019). Otizm spektrum bozukluğunda Tekrarlayıcı Davranışlar Ölçeği-Revize-Türkçe Sürümünün geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 20(Ek sayı.1), 65-72. doi: 10.5455/apd.42649

A.2  Sucuoğlu, B., Bakkaloğlu, H., Demir, S., & Atalan, D. (2019). Factors predicting the development of children with mild disabilities in inclusive preschools. Infants & Young Children, 32(2), 77-98. doi: 10.1097/IYC.0000000000000137

A.3  Sucuoğlu, B., Bakkaloğlu, H., & Demir, S. (2018). Beneficial effects of inclusive preschools on the home environments of young children with and without disabilities. Early Child Development and Care, doi: 10.1080/03004430.2018.1539842

A.4  Sucuoğlu, N. B., & Demir, Ş. (2018). Yeterlik İndeksi: Özel gereksinimli küçük çocukların gelişimsel işlevlerinin değerlendirilmesi. İlköğretim Online, 17(1), 223-238.  Doi: 10.17051/ilkonline.2018.413759

A.5  Sucuoğlu, N. B., Bayraklı, H., Karasu, F. İ., & Demir, Ş. (2017). The preschool classroom management and inclusion. International Journal of Early Childhood Special Education, 9(2), 66-80.

A.6  Sucuoğlu, B., & Demir, Ş. (2017). Bağlamsal Değerlendirme Envanteri: Otizmli bireylerin problem davranışlarının bağlamsal değişkenleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 18(2), 209-224.

A.7  Demir, Ş. (2016). Okul öncesi kaynaştırma sınıflarındaki öğretmenlerin, özel gereksinimli ve risk grubu çocukların sınıf içi davranışlarının incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 17(2), 141-162.

Not: Doktora tezinden üretilmiştir.

A.8  Sucuoğlu, N., Bakkaloğlu, H., Akalın, S. Demir, Ş., & İşcen-Karasu, F. (2015). The effects of the preschool inclusion program on teacher outcomes in Turkey. Journal of Early Childhood Teacher Education, 36(4), 324-341. doi: http://dx.doi.org/ 10.1080/10901027.2015.1105328

A.9  Sucuoğlu, B., Bakkaloğlu, H., İşcen, F., Demir, Ş., & Akalın, S. (2014). Okul öncesi öğretmenlerinin kaynaştırmaya ilişkin bilgi düzeyleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14 (4), 1467-1495. doi: 10.12738/estp.2014.4.2078 [Online]  http://www.edam.com.tr/kuyeb/pdf/tr/1cea3aa73d1457e78d75afb8cbe5e44171485.pdf

A.10          Akalın, S., Demir, Ş., Sucuoğlu, B., Bakkaloğlu, H., & İşcen, F. (2014). The needs of inclusive preschool teachers about inclusive practices. Eurasian Journal of Educational Research, 54, 39-60. Online] http://www.ejer.com.tr/0DOWNLOAD/pdfler/eng/hbakkaloglu54.pdf. doi: http://dx.doi.org/10.14689/ejer.2014.54.3

A.11          Sucuoğlu, B., Bakkaloğlu, H., İşcen Karasu, F., Demir, Ş., & Akalın, S. (2013). Inclusive preschool teachers: Their attitudes and knowledge about inclusion, 5(2), 107-128. http://www.int-jecse.net/files/ASA7592MO3G737O1.pdf. doi: http://dx.doi.org/ 10.20489/intjecse.107929

A.12          Ergül, C., Baydık, B., & Demir, Ş. (2013). Özel eğitim öğretmen adaylarının ve öğretmenlerinin zihin engelliler öğretmenliği lisans programı yeterliklerine ilişkin görüşleri ve bu görüşlerin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(1), 1-24. 

A.13          Sucuoğlu, B. & Demir, Ş. (2012). Effect sizes of behavioral interventions for Turkish students with autism. Eurasian Journal of Educational Research (Eğitim Araştırmaları), 12(48), 21-38.

B.      Ulusal/Uluslararası Kitaplar

B.1 Sucuoğlu, B., Diken, İ. H., Demir, Ş., Ünlü, E., & Şen, A. (2010). Özel eğitim terimler sözlüğü. Ankara: Maya Akademi.

C.      Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler

C.1 Demir, Ş. (2018). Sosyal uyum becerilerine genel bakış. E. Sazak  (Ed.). Özel eğitimde sosyal uyum becerilerinin öğretimi içinde (ss. 219-244). Ankara: Pegem Akademi.  

C.2 Demir, Ş. (2017). Öncüllere dayalı uygulamalar. D. Erbaş ve Ş. Yücesoy-Özkan (Eds). Uygulamalı davranış analizi içinde (ss. 367-400). Ankara: Pegem Akademi.

C.3 Demir, Ş. (2016). Zihin yetersizliği: İyi uygulamalar. İ. H. Diken ve H. Bakkaloğlu (Eds.), Zihin yetersizliği ve otizm spektrum bozukluğu içinde (ss. 131-161). Ankara: Pegem Akademi.

C.4 Demir, Ş. (2012). Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklara sosyal becerilerin öğretimi. E. Tekin-İftar (Ed.), Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar ve eğitimleri içinde (ss. 367-420). Ankara: Vize Yayıncılık.

D.      Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

D.1 Demir, Ş. (2014). Otizmli çocukların sosyal becerilerinin değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 47(2), 223-243.

Not: Yüksek lisans tezinden üretilmiştir.

E. Bildiriler

E.1.  Uluslararası Kongrelerde Sunulan Sözlü/Poster Bildiriler:

E.1.2         Duyar, S. N., & Demir., Ş. (2019, Kasım). Sınıf öğretmenlerinin iki kez farklı çocuklar hakkındaki gereksinimlerinin incelenmesi. International Congress on Gifted and Talented Education’da sunulan sözlü bildiri, Malatya, Türkiye.

E.1.2         Karadaş, C., Bakkaloğlu, H., & Demir, Ş. (2019, Haziran). Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda tekrarlayıcı davranışlar ile motor koordinasyon arasındaki ilişkinin incelenmesi. 6. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi’nde sunulan sözlü bildiri, Ankara, Türkiye.

E.1.3         Ökçün Akçamuş, M. Ç., Demir, Ş., Bahap Kudret, Z., & Bakkaloğlu, H. (2018, Ekim). Otizm spektrum bozukluğunda Tekrarlayıcı Davranışlar Ölçeği'nin Türkçe Versiyonunun psikometrik özellikleri. Uluslararası IV. Çocuk Gelişimi Kongresi’nde sunulan sözlü bildiri, Ankara, Türkiye.

E.1.4  Sucuoğlu, B., Bakkaloğlu, H., Demir, E., & Demir, Ş. (2018, Mart). Okul öncesinde kaynaştırma: Özel gereksinimli olan ve olmayan çocukların gelişimlerini yordayan değişkenler. 2. Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi’nde (ICECI 2018) sunulan sözlü bildiri, Antalya, Türkiye.

E.1.5      Demir, Ş., Bakkaloğlu, H., & Sucuoğlu, B. (2018, Mart). Okul öncesinde kaynaştırma uygulamalarına katılan özel gereksinimli olan ve olmayan çocukların öğretmenleriyle ilişkileri bir öğretim yılında değişiyor mu? 2. Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi’nde (ICECI 2018) sunulan sözlü bildiri, Antalya, Türkiye.

E.1.6      Bahap-Kudret, Z., Ökcün-Akçamuş, M., & Demir, Ş. (2017). The practices of special education teachers with autistic children in pre-verbal communication.  5th International Early Childhood Education Congress’te sunulan sözlü bildiri, Ankara, Türkiye.

E.1.7  Sucuoğlu, N. B., Bakkaloğlu, H., & Demir, Ş. (2017, Mayıs). Okul öncesi eğitimin özel gereksinimli olan ve normal gelişen çocukların ev ortamları üzerinde etkisi var mıdır? V. International Eurasian Educational Research Congress/EJERCongress 2017’nde sunulan sözlü bildiri, Denizli Türkiye.

E.1.8   Sucuoğlu, B., & Demir, Ş. (2017, Mayıs). Özel gereksinimli olan ve olmayan küçük çocukların gelişimsel işlevlerinin değerlendirilmesi. V. International Eurasian Educational Research Congress/EJERCongress 2017’nde sunulan sözlü bildiri, Denizli Türkiye.

E.1.9      Sucuoğlu, N. B., Bakkaloğlu, H. B., Demir, Ş., Yılmaz, B., Karademir, H., & Ertürk, Z. (2016, June). The factors predicting the developmental gains of children with and without disabilities in ınclusive preschools. Oral presentation at the International Society on Early Intervention (ISEI) “Children’s Rights and Early Intervention Conference”, Stockholm, Sweden.

E.1.10 Alak, G., Ökcün-Akçamuş, M. Ç., & Demir, Ş. (2016, June). The relationship of social-emotional engagement, joint attention, and imitation with conversational skills of children with ASD. International Society on Early Intervention Conference’da sunulan poster bildiri, 8-10 Haziran 2016, Stockholm, İsveç.

E.1.11 Ökcün-Akçamuş, M., Alak, G., Demir, Ş., & Acungil, A. T. (2016, Nisan). OSB olan çocuklarda erken dönem sözel olmayan sosyal iletişim becerilerinin sohbet becerileri ile ilişkisi. 3. Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi’nde sunulan poster bildiri, 31 Mart-3 Nisan 2016, Eskişehir.

E.1.12 Sucuoğlu, B., Demir, Ş., Ünverdi, C., Bülbül, I. A., İbiş, M., Bahçeci, B. (2014, Kasım). Bağlamsal değerlendirme envanteri Türkçe formu’nun psikometrik özellikleri. Uluslararası Otizm Kongresinde sunulan poster bildiri, 14-16 Kasım 2014, Antalya, Türkiye.

E.1.13 Sucuoğlu, B., Bakkaloğlu, H., Akalın, S., Demir, Ş., & İşcen, F. (2014, April). The lessons learned from the First Inclusive Preschool Project in Turkey (FIPEPT). Oral presentation at the International Congress on Early Childhood Intervention (ICECI 2014), Antalya, Türkiye.

E.1.14 Sucuoglu, B., Bakkaloglu, H., Akalin, S., Demir, Ş., & Iscen, F. (2013, July). The needs of preschool inclusive teachers. Oral presentation at the International Society on Early Intervention (ISEI) Regional Conference, St. Petersburg, Russian Federation.

E.1.15 Sucuoglu, B., Bakkaloglu, H., Demir, Ş., Iscen, F., & Akalin, S., (2013, July). Inclusive preschool teachers: Their attitudes and knowledge about inclusion. Oral presentation at the International Society on Early Intervention (ISEI) Regional Conference, St. Petersburg, Russian Federation.

E.1.16 Sucuoğlu, B., Bakkaloğlu, H., Akalın, S., Demir, Ş., & İşcen, F. (2013, Haziran). Okulöncesinde kaynaştırma: Öğretmen eğitimi programının öğretmen çıktıları üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi-TÜBİTAK araştırma projesi (111K184) ilk sonuçları. Uluslararası Özel Eğitim Kongresi’nde (ELMIS-ER) sunulan sözlü bildiri, Akşehir-Konya, Türkiye.

E.2. Ulusal Kongrelerde Sunulan Sözlü/Poster Bildiriler:

E.2.1 Karadaş, C., Bakkaloğlu, H., & Demir, Ş. (2019, Kasım). Zihinsel yetersizlikte ve otizm spektrum bozukluğunda tekrarlayıcı davranışlar ile motor koordinasyon. 29. Özel Eğitim Kongresi’nde sunulan sözlü bildiri, Kuşadası-Aydın.  

E.2.2 Demir, Ş., Ökçün Akçamuş, M. Ç., Bahap Kudret, Z., & Bakkaloğlu, H. (2018, Ekim). OSB olan çocuklar için öğretmenler tarafından doldurulan Tekrarlayıcı Davranışlar Ölçeği-R-Türkçe Versiyonunun psikometrik özelliklerinin incelenmesi. 28. Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nde sunulan sözlü bildiri, Eskişehir.

E.2.3 Sucuoğlu, B., Bakkaloğlu, H., Demir, Ş., Karademir, A., Yılmaz, B., & Alış, S. (2016, Ekim). Okul Öncesi Kaynaştırmanın Çocukların Gelişimine Etkisi Projesi’nden (OKGEP) ne öğrendik? 26. Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nde sunulan sözel bildiri, Eskişehir.

E.2.4 Sucuoğlu, B., Bakkaloğlu, H., İşcen, F., Demir, Ş., & Akalın, S. (2013, Ekim). Okul öncesi öğretmenlerin kaynaştırmaya ilişkin bilgi düzeyleri. 23. Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nde sunulan sözlü bildiri, Bolu.

E.2.5 Demir, Ş. ve Aydın, E. (2012). Otizmli çocukların kaynaştırılmasına yönelik öğretmen adaylarının tutumlarının belirlenmesi. 22. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sunulan sözlü bildiri, 11-12 Ekim 2012, Trabzon, Türkiye.

E.2.6 Ergül, C., Demir, Ş. ve Bahap-Kudret (2012). Sınıf öğretmenlerinin özgül öğrenme güçlüğüne ilişkin bilgi düzeyleri ve tanı almış öğrencilere yönelik uygulamaları. Uluslararası Katılımlı 1. Disiplinlerarası Erken Müdahale Kongresi’nde sunulan sözlü bildiri, 1-5 Şubat 2012, Antalya, Türkiye.

E.2.7 Demir, Ş. ve Diken, İ. H. (2012). Otizm spektrum bozukluğu ve kendini yönetme stratejileri: Alanyazına bir bakış. Uluslararası Katılımlı 1. Disiplinlerarası Erken Müdahale Kongresi’nde sunulan poster bildiri, 1-5 Şubat 2012, Antalya, Türkiye.

E.2.8 Bakkaloğlu, H., Akalın, S., Keçeli Kayısılı, B., Demir, Ş., & Bahap, Z. (2010, Ekim). Özel eğitim alanında çalışan öğretmenler hizmet öncesi eğitimlerini ve yeterliliklerini nasıl değerlendiriyorlar? 20. Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nde sunulan sözlü bildiri, Gaziantep.

E.2.9 Akçamete, G., Demir, Ş. ve İşcen-Karasu, F. (2010). Farklı ülkelerde özel eğitim öğretmeni yetiştirme politikaları. 20. Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nde sunulan sözlü bildiri, 21-23 Ekim 2010, Gaziantep, Türkiye.

E.2.10 Ergül, C., Baydık, B. ve Demir, Ş. (2010). Özel eğitim öğretmen adaylarının ve öğretmenlerinin zihin engelliler öğretmenliği lisans programı yeterliklerine ilişkin görüşleri ve bu görüşlerin farklı değişkenler açısından incelenmesi. 20. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sunulan sözlü bildiri, 21-23 Ekim 2010, Gaziantep, Türkiye.

E.2.11 Sucuoğlu, B. ve Demir, Ş. (2010). Türkiye’de otizmli çocuk ve gençler için kullanılan müdahale yöntemlerinin etki büyüklüklerinin incelenmesi. 20. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sunulan sözlü bildiri, 21-23 Ekim 2010, Gaziantep, Türkiye.

E.2.12 Demir, Ş. ve Sucuoğlu, B. (2009). Otizmli çocukların sosyal becerilerinin farklı değişkenler açısından değerlendirilmesi. 19. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sunulan poster bildiri, 22-24 Ekim 2009, Marmaris-Muğla, Türkiye.

E.2.13 Kargın, T., Acarlar, F., Altuntaş, Ş. ve Bahap, Z. (2008). Engelli çocuğu olan ve olmayan ailelerin engelli bireylerin gelişim özelliklerine ilişkin algılarının incelenmesi. 6. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi-Türkiye’de Çocuk Yetiştirme sunulan sözlü bildiri, 13-15 Ekim 2008, Ankara, Türkiye.

E.2.14 Kargın, T., Acarlar, F. ve Altuntaş, Ş. (2007). Ankara, Gazi ve Anadolu Üniversitesi özel eğitim bölümlerinde 1995-2007 yılları arasında yürütülen tezlerin incelenmesi. 17. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sunulan sözlü bildiri, 13-15 Kasım 2007, Çeşme-İzmir, Türkiye.

F. Yurt Dışı Deneyimi

F.1. İspanya’da Universidad de Sevilla’da 3 ay araştırmacı olarak görevlendirme

G. Projelerde Yaptığı Görevler:

G.1  Araştırmacı: “5 Yaş Grubu Çocukların Dil Erken Okuryazarlık ve Bilişsel Becerilerinin Gelişimsel Profili ve Okuma Becerilerini Yordama Gücü 3 Yıllık Boylamsal Bir Çalışma”. Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenen 215K027 kodlu proje. (24 Nisan 2017-15 Şubat 2018)

G.2  Araştırmacı: “Okul Öncesinde Kaynaştırma Eğitimine Devam Eden Özel Gereksinimli Olan ve Olmayan Çocukların Gelişimlerinin Boylamsal Analizi”. Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenen 114K649 kodlu proje. (15 Temmuz 2016-15 Temmuz 2018)

G.3  Araştırmacı: “Eğitime İlk Adım: Okul Öncesinde Kaynaştırma Projesi”. TOHUM vakfı-SABANCI Vakfı tarafından desteklenen proje. (15 Temmuz 2016-14 Temmuz 2017)

G.4  Araştırmacı: “İnanılmaz Yıllar Öğretmen Eğitimi Programı'nın Okul Öncesi Öğretmenlerin ve Özel Gereksinimli Çocukların Davranışları Üzerindeki Etkileri”. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğü tarafından desteklenen 12B6055002 numaralı proje. (17 Temmuz 2012-17 Mart 2014)

H. Diğer Yayınlar

H.1         Demir, Ş. (2013). Kitap tanıtımı: Özel Gereksinimi Olan Küçük Çocuklar. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 14(2) 89-90.

H.2         Altuntaş, Ş. (2008). Özel gereksinimli öğrencilerin geçiş süreci. Çoluk Çocuk Dergisi, (80), 46-47.

I.               Çeviri Editörlüğü Yapılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar:

I.1       Bakkaloğlu, H., & Demir, Ş. (Çev. Eds.) (2018). Erken çocukluk özel eğitimi el kitabı. Ankara: Anı Yayıncılık.