PROF.DR. SEZAİ KAYA    
Adı : SEZAİ
Soyadı : KAYA
E-posta : skaya@veterinary.ankara.edu.tr, skaya54@gmail.com
Tel : 312 3170315/4439
Ünvan : PROF.DR.
Birim : VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm : KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/sezai-kaya
Kişisel Akademik Bilgiler

İletişim Bilgileri

Adres: Ankara Üniv. Vet. Fak. Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı. 06110. Dışkapı. Altındağ-Ankara
Telefon: 0312-3170315/439
Belgegeçer: 0312-3176073
e-posta: skaya@veterinar.ankara.edu.tr

               skaya54@gmail.com
Danışma-Görüşme Saatleri: Haftanın her günü 09.0-16.00


Kişisel Bilgiler

Doğum Yeri: Akyurt. Ankara
Doğum Tarihi: 07.02.1954
Medeni Hali: Evli
Tabiyeti: T.C.
Yabancı Dil: İngilizce
Kan Grubu: A Rh(+)


Kazanılan Akademik Dereceler
Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1977
Doktora: Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1981
Yardımcı Doçent: Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1988
Doçent: Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1988
Profesör: Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1994


Akademik-İdari Görevler
Anabilim Dalı Başkanlığı

I. Dönem: 09.07.1998-09.07.2001

II. Dönem: 19.09.2003-18.09.2006

III. Dönem: 19.09.2006-19.09.2009

IV. Dönem: 19.09.2009-18.09.2012

V. Dönem: 19.09.2012-09.2015

 

 

Dernek, Sendika, Oda, Vakıf Üyelikleri
1. TVHB Vakfı üyeliği
2. TVHB Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası üyeliği
3. Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği üyeliği
4. Türk Toksikoloji Derneği üyeliği
5. Buiatri Derneği üyeliği
6. Demokrat Öğretim Elemanları Derneği üyeliği


Dernek, Mesleki Örgüt Yöneticilikleri-Üyelikleri
1. TVHB Merkez Konseyi
a. Kasım-1998’de TVHB Yüksek Haysiyet Divanı Üyeliği
b. 04-05.11.2000 tarihli 39. Genel Kurulda TVHB Merkez Konseyi Üyeliği; 11.11.2000’de Merkez Konseyi II. Başkanlığı
c. 23-24.11.2002 tarihli 40. Genel Kurulda TVHB Merkez Konseyi Üyeliği; 28.11.2002’de görev dağılımında üyelik görevi.

2. Buiatri Derneği
30.11.2000 tarihinde 6. Olağan Genel Kurulda Yönetim Kurulu Yedek Üyeliği

06.12.2004’de yapılan Olağan Genel Kurul’da Yönetim Kurulu Yedek Üyeliği

28.11.2008’de yapılan Olağan Genel Kurul’da Yönetim Kurulu Yedek Üyeliği

 
3. Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği
Dernek Başkanlığı: 29.09.2000-14.09.2002

Dernek Başkanlığı: 25.09.2004-16.09.2006

Dernek Başkanlığı: 16.09.2006-26.09.2009

Dernek Denetleme Kurulu Üyeliği: 26.09.2009-….09.2012

 

 

Mesleki Komisyon Üyelikleri

1.   Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Veteriner İlaçları Bilim ve Danışma Kurulu. 22.12.1997 tarih ve 799 sayılı Bakan Oluru ile oluşturuldu.

2.   Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı İlaçları Çalışma Komisyonu. 28.07.1997-01.05.2001.

3.   Başbakanlık DPT Müsteşarlığı 7nci 5 yıllık kalkınma planı. İlaç Sanayii Özel İhtisas Komisyonu. Veteriner İlaçları Alt-Komisyonu Üyeliği. Şubat-1996. 

4.   Başbakanlık DPT Müsteşarlığı 8inci 5 yıllık kalkınma planı. İlaç Sanayii ve Rekabet Edilebilirlik Özel İhtisas Komisyonu Veteriner İlaçları Alt-Komisyonu Üyeliği. 27.10.1999.

5.   Türkiye Milli Zoonoz Komitesinin kararı üzerine Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 07.05.2001 tarih ve 2854 sayılı Bakanlık oluru ile oluşturulan “Başıboş Hayvanların İtlafında Striknin Yerine Kullanılacak Maddenin/Maddelerin Belirlenmesi için Kurulan Komisyon”.

6.   Karma Mütehassıs Heyet. Rektörlüğün 02.07.2004 tarih ve 01/02-14297 sayılı, Dekanlığın 09.07.2004 tarih ve 1561 sayılı oluru ile.

7.   Karma Mütehassıs Heyet Üyeliği. Rektörlüğün 08.03.2005 tarih ve 5728-5174 sayılı, Dekanlığın 14.03.2005 tarih ve 468 sayılı oluru, Anabilim Dalının 23.02.2005 tarih ve 3-1 sayılı Akademik Kurul Kararı.

8.   Karma Mütehassıs Heyet Üyeliği. Rektörlüğün 01.03.2006 tarih ve 4304-4521 sayılı, Dekanlığın 07.03.2006 tarih ve 376 sayılı yazısı, Anabilim Dalının 09.02.2006 tarih ve 03-01 sayılı Kurul Kararı ile devamlı.

9.   Ulusal Gıda Kodeksi Komisyonu “Katkı Maddeleri ve Bulaşanlar Alt Komisyonu” üyeliği. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı KKGM’nün 25.11.2004 tarih ve 2673 sayılı oluru; Dekanlığın 08.12.2004 tarih ve 3578 sayılı yazısı.

10. Ulusal Gıda Kodeksi Komisyonu “Katkı Maddeleri ve Bulaşanlar Alt Komisyonu” üyeliği. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı KKGM’nün 02.10.2006  tarih ve 3413 sayılı yazısı, Dekanlığın 03.10.2006 tarih ve 3234 sayılı yazısı, Anabilim Dalı Başkanlığının 05.10.2006 tarih ve 370 sayılı yazısı üzerine YÖK Başkanlığının 17.01.2007 tarih ve 1296, Rektörlüğün 29.01.2007 tarih ve 1557/2334 sayılı, Dekanlığın 31.01.1007 tarih ve 357 sayılı yazısı üzerine Akademik Kurulun 06.02.2007 tarih ve 03/01 sayılı kararı ile görevlendirme.

11. TVHB Serbest Veteriner Hekimlik ve Veteriner Sağlık Ürünleri Komisyonu. TVHB Merkez Konseyi 30.03.2007 tarih ve 0700/1033 sayılı yazısı.

12. Türk Veteriner Hekimliği Kurultayı. Kurultay Düzenleme Kurulu Üyeliği (Veteriner Fakülteleri Temsilcisi olarak). TVHB Merkez Konseyi’nin 16.01.2008 tarih ve 0700/036 sayılı yazısı. Eylül-2009

13.  Ankara Üniv. Veteriner Fakültesi “mesleki Sorunları Değerlendirme Komisyonu” üyeliği. Fakülte Yönetim Kurulu’nun 26.02.2013 tarih, 51 sayılı kararı. Makamın 26.02.2013 gün, 1408-595 sayılı yazısı.  

 

 

Danışmanlar Kurulu

Dekanlığın 23.01.2007 tarih ve 261 sayılı yazısı. Vet.Fak.Yönetim Kurulunun 23.01.2007 tarih ve 09 sayılı kararı.

 

 

Dergi Yayın/Hakem Kurulu

1.   Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi Yazı İnceleme Kurulu üyeliği

2.   Bornova Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi Hakem Kurulu üyeliği

3.   Pendik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi Hakem Kurulu üyeliği

4.   Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Danışman Editörlük üyesi

5.   A.Ü.Vet.Fak.Derg. Danışma Kurulu

 

 

Düzenlediği Bilimsel Faaliyetler

II. Türk Veteriner Hekimliği Kurultayı

Kurultay Düzenleme Kurulu Başkanlığı: II. Türk Veteriner Hekimliği Kurultayı

Tarih: 11-12.10.2002

Yer: Karayolları Genel Müdürlüğü. Ankara

 

Birinci Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi (Uluslar arası Katılımlı)

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanlığı

Tarih: 22-24 Eylül 2005

Yer: Ankara Üniv. Vet. Fak. Prof. Dr. Satı Baran Konferans Salonu

 


Verdiği Dersler
Lisans Dersler

Veteriner Farmakoloji-I ve -II
Veteriner Toksikoloji (Çevre toksikolojisi de dahil)

Medikal Botanik

 


Lisansüstü Dersler

Farmakokinetik
İlaçların etki şekilleri
Biyoeşdeğerlilik
Bitkisel Zehirler
Pestisitler ve halk sağlığı ilaçları
Doping
Mikotoksinler
Yemlerde bulunan olumsuzluk faktörleri
Çevre Bilimi ve Çevre Toksikolojisi
Meme hastalıkları ve sağaltımı
Atlarda ilaç kullanımı
Kanatlılarda ilaç kullanımı
Su canlılarında ilaç kullanımı
Kemoterapötikler
Gıdalarda ilaç kalıntıları
Başıboş hayvanların yakalanması ve ağrısız olarak uyutulması

 

Uzmanlık Alanları
1. Farmakokinetik ve Toksikokinetik
2. Gıdalarda İlaç ve Diğer Kimyasal Madde Kalıntıları
3.
Çevre Kirleticileri ve Çevre Toksikolojisi

 

 

Bilimsel Yayınlar

A. Makaleler

1.   Kaya,S. 1982. Süt yemi ve çiğ sütte aflatoksin kalıntılarının kromatografik yöntem ile araştırılması. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 29:443-457. (Aynı isimli doktora tezinin özetidir).

2.   Kaya,S. 1984. Biyolojik materyalde doğal arsenik düzeyleri. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 31:424-430.

3.   Kaya,S. 1984. Yem ve yem hammaddeleri ile bazı biyolojik sıvılarda nitrat ve nitrit analizi. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 31:15-27.

4.   Kaya,S. 1985. Yem ve yem hammaddelerinde nitrat ve nitritler. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 32:507-517.

5.   Kaya,S. 1985. Sığır ve koyunlarda bir karbamat pestisid olan aldikarbın sebep olduğu bir toplu zehirlenme olayı. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 32:423-428.

6.   Kaya,S., Bilgili,A., Doğan,A ve Liman,B.C. 1989. Çeşitli yem ve yem hammaddelerindeki nitrat ve nitrit düzeyleri üzerine bir araştırma. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 36:455-466.

7.   Kaya,S. ve Bilgili,A. 1990. Sığırlarda malatiyonun sebep olduğu bir toplu zehirlenme olayı. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 37:156-159.

8.   Kaya,S. ve Bilgili,A. 1989. Yumurtalarda aflatoksin kalıntıları. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 36:641-645.

9.   Kaya,S., Bilgili,A., Doğan,A. ve Liman,B.C. 1990. Mezbahada kesilen sığırların et ve bazı iç organlarında arsenik kalıntıları. A.Ü.Vet.Fak., 37:359-363.

10. Kaya,S., Doğan,A. ve Bilgili,A. 1991. Pentobarbital, barbital ve tiyopentalle yol açılan anesteziye kloramfenikolun etkileri. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 38:186-198.

11. Kaya,S. ve İmren,H.Y.1984 Adana yöresinde keçilerde tetramizolla sağıtım esnasında karşılaşılan zehirlenme olgusu. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 31:107-113.

12. Kaya,S., Şahal,M. ve Yavuz,H. 1991. Evcil güvercinlerde kurşun zehirlenmesi. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 38:347-351.

13. Kaya,S., Şanlı,Y. ve Özkazanç,A.N. 1985. Küflenmekten şüpheli yem ve yem hammaddelerinde aflatoksinler. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 32:1-12.

14. Kaya,S. ve Yavuz,H. 1989. Sığırlarda akut kurşun zehirlenmesi. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 36:745-749.

15. Kaya,S. ve Yavuz,H. 1989. Yem ve yem hammaddelerinde doğal arsenik düzeyleri. A.Ü.Vet.Fak.Derg.,36:116-122.

16. Kaya,S., Yavuz,H. ve Akar,F. 1990. Bazı yağlı tohum küspelerinde mikotoksin kalıntıları. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 37:173-180.

17. Kaya,S., Yavuz,H., Akar,F., Liman,B.C. ve Filazi,A. 1992. Mezbahadan sağlanan sığır et, karaciğer ve böbrek örneklerinde antibiyotik kalıntıları. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 39:13-29.

18. Akman,M.Ş., Şanlı,Y., Ceylan,S., Kaya,S. ve Akşiray,F. 1981. Ege denizinde avlanan önemli balık türlerindeki organik klorlu insektisid kalıntılarının araştırılması. Doğa Bilim Derg., Müh./Çev., 5:99-105.

19. Ceylan,S., Şanlı,Y. ve Kaya,S. 1980. Ege denizi körfezlerinde avlanan çeşitli balık türlerinde civa ile kirlenme. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 27:674-692.

20. Özkazanç,A.N. ve Kaya,S. 1983. Hayvanlarda yenilebilir pişmemiş dokularda sulfonamid analizi. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 30:624-638.

21. Özkazanç,A.N., Russel-Sinn,H., Şanlı,Y. ve Kaya,S. 1992. Türkiye’nin değişik yörelerinde üretilen karma yem ve yem hammaddelerinin mikotoksinlerle kirlenme durumunun incelenmesi. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 39:268-290.

22. Şanlı,Y., Ceylan,S. ve Kaya,S. 1982. Karma yemlerde aflatoksin analizi. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 29:50-70.

23. Şanlı,Y., Ceylan,S. ve Kaya,S. 1982. Tavuk yemlerinde ve yem ilkel maddelerinde aflatoksinler. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 29:473-492.

24. Şanlı,Y. ve Kaya,S. 1982. Ekmeklik buğday ve un örneklerinde civa kalıntıları. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 29:458-472.

25. Şanlı,Y., İmren,H.Y., Kaya,S., Koç,B. ve Kahraman,B. 1983. Isparta yöresinde doğmuş buzağılarda görülen amorozis olguları ile gebe ineklerde karşılaşılan kronik nitrat zehirlenmeleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 30:657-673.

26. Şanlı,Y. ve Kaya,S. 1984. Biyolojik materyalde arsenik aranması. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 31:1-14.

27. Şanlı,Y. ve Kaya,S. 1988. Ankara piyasasında satılan işlenmiş et ürünlerinin nitrit ve nitrat içerikleri üzerinde araştırmalar. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 35:24-46.

28. Şanlı,Y., Kaya,S., Aydın,N., Akar,F. ve Doğan,A. 1991. Süt örneklerinde kloramfenikol kalıntıları. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 38:402-416.

29. Şanlı,Y., Kaya,S. ve Özkazanç,A.N. 1987. Tavukçulukta kullanılan bazı sulfonamid türevlerinin yumurtaya geçme özellikleri üzerinde araştırmalar. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 34:16-30.

30. Yavuz,H., Kaya,S. ve Akar,F. 1993. Hayvanlarda içme suyu olarak kullanılan kuyu sularında nitrat ve nitrit düzeyleri. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 40:16-22.

31. Bilgili,A., Kaya,S. Ve Doğan,A. 1993. Sığırların Et ve İç Organlarında Bazı Ağır Metal Kalıntı Düzeyleri. A.Ü.vet.Fak.Derg. 40(2): 292-300.

32. Akar,F., Kaya,S., Filazi,A. ve Yarsan,E. 1994. Yem ve yem hammaddelerinde bulunan bazı olumsuzluk faktörleri: 1. Tanen ve siyanür düzeyleri. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 41(1):119-131.

33. Kaya,S., Bilgili,A. ve Baydan,E. 1995. Ankara’nın merkez ve çevre ilçelerinden sağlanan yumurtalarda sulfonamid kalıntıları. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 42(2):143-146.

34. Kaya,S., Bilgili,A. ve Doğan,A. 1995. Pentobarbital ve tiyopentalle yol açılan anesteziye eritromisinin etkileri. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 42(3):257-262.

35. Yavuz,H., Kaya,S., Altuntaş,A. ve Maraşlı,Ş. 1994. Nevşehir ve Niğde yöresinden sağlanan toprak ve su örnekleri ile yemlik olarak kullanılan patates bitkisinin çeşitli kısımlarında nitrat ve nitrit düzeyleri. A.Ü.Vet.Fak.Derg. 41(1):107-118.

36. Kaya,S., Bilgili,A. ve Çetin,İ. 1991. Etlik piliç yetiştiriciliğinde altlıktan kaynaklanabilecek mikotoksin riskinin araştırılması. Doğa Tr.J.of Vet.Anim Sci. 15:118-128.

37. Kaya,S., Alabay,B., Baydan,E. ve Altunay,H. 1995. Ağır metallerin tavuk embriyolarında teratojenik etkileri: 1. Arsenik ve kurşunun ayrı ayrı ve birlikte kullanılmasının etkileri. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 42(2):225-233.

38. Kaya,S., Şanlı,Y., Yarsan,E., Akkaya,R., Bilgili,A. ve Özsoy,A. 1996. Çok yönlü hayvan yetiştiriciliğinde karma yem ve yem hammaddelerinden kaynaklanan olumsuzluk faktörlerinin araştırılması: 1. Türkiye’de üretilen veya ithal edilen yem ve yem hammaddelerinin mikotoksinlerle kirlenme durumunun araştırılması. Etlik Vet.Mikrobiol.Derg. 8(4):59-80.

39. Kerman,M., Kaya,S., Bilgili,A., Akkaya,R. ve Yarsan,E. 1996. Çok yönlü hayvan yetiştiriciliğinde karma yem ve yem hammaddelerinden kaynaklanan olumsuzluk faktörlerinin araştırılması: 3. Türkiye’de üretilen veya ithal edilen yem ve yem hammaddelerinde toksik etkili mineral madde içeriklerinin araştırılması. Etlik Vet.Mikrobiol.Derg. 8(4):81-92.

40. Bilgili,A., Şanlı,Y., Kaya,S., Yavuz,H., Akkaya,R. ve Filazi,A. 1996. Çok yönlü hayvan yetiştiriciliğinde karma yem ve yem hammaddelerinden kaynaklanan olumsuzluk faktörlerinin araştırılması: 5. Türkiye’de üretilen veya ithal edilen yem ve yem hammaddelerinde hammaddelerin teknolojik işlenmesi ve bozulma ürünlerinden kaynaklanan olumsuzluk etmenlerinin araştırılması. Etlik Vet.Mikrobiol.Derg. 8(4):93-110.

41. Kaya,S., Baydan,E., Bilgili,A., Yarsan,E. ve Şeker,Y. 1996. Etlik piliçlerde enrofloksasinin farmokokinetiği ve manganla enrofloksasin arasında emilme yönünde etkileşmeler. A.Ü.Vet.Fak.Derg. 43(2):195-202.

42. Bilgili,A. Kaya,S. ve Yarsan,E. 1996. Farelerde ivermektinle zehirlenmelerde sağaltım denemeleri. Etlik Vet.Mikrobiol.Derg. 8(4):131-136.

43. Kaya,S., Yarsan,E., Filazi,A. ve Akar,F. 1995. Yem ve yem hammaddelerinde bulunan bazı doğal olumsuzluk faktörleri: 2. Gossipol düzeyleri. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 42(3):323-326.

44. Tanyıldızı,S., Pirinçci,İ., Kaya,S., Traş,B. ve Yarsan,E. 1998. Siyanür ve tiyosiyanatın farelerde bazı toksikokinetik parametrelerinin araştırılması. Vet.Bilm.Derg. 14(1):42-46.

45. Pirinçci,İ., Tanyıldızı,S., Kaya,S., Yarsan,E. ve Özaydın,S. 1998. Amigdalin ile zehirlenen koyunlarda siyanür ve tiyosiyanatın rumen sıvısı ve kandaki toksikokinetik parametrelerinin araştırılması. Vet.Bilm.Derg. 14(1):25-31.

46. Tanyıldızı,S., Pirinçci,İ., Kaya,S. ve Traş,B. 1998. Siyanür ve tiyosiyanatın bazı toksikokğinetik parametreleri üzerine kobalt klörürün etkisinin araştırılması. Vet.Bilm.Derg. 14(2):85-90.

47. Tanyıldızı,S., Pirinçci,İ., Kaya,S. ve Traş,B. 1998. Siyanür ve tiyosiyanatın toksikokğinetiği üzerine sodyum tiyosiyanatın etkilerinin araştırılması. Vet.Bilm.Derg.14(2):15-20.

48. Tanyıldızı,S., Pirinçci,İ., Kaya,S. ve Baydan,E 1998. Siyanür ve tiyosiyanatın bazı toksikokğinetiği üzerine sodyum nitritin etkilerinin araştırılması. Vet.Bilm.Derg. 14(2):21-26.

49. Baydan,E., Kurtdede,A., Kaya,S., Börkü,K., Yarsan,E. Ve Pakkaya,S. 1998. Sağlıklı ve piyelonefritli köpeklerde enrofloksasinin farmakokinetiği üzerine çalışmalar. Yüzüncü Yıl Üniv.Vet.Fak.Derg. 9:73-76.

50. Filazi,A., Kaya,S., Kum,C. Ve Sekkin,S. 1998. Farelerde amitraz zehirlenmesine ilişkin araştırmalar: 1. Ağızdan akut öldürücü doz 50 miktarının belirlenmesi ve zehirlenmelerde sağaltım seçenekleri. A.Ü.Vet.Fak.Derg. 45(2-3):259-266.

51. Filazi,A., Yarsan,E., Kaya,S. ve Kum,C. 1998. Farelerde amitraz zehirlenmesine ilişkin araştırmalar: 2. Akut zehirlenmede karaciğerde malondialdehid düzeyleri. A.Ü.Vet.Fak.Derg. 45(2-3):267-272.

52. Kaya,S., Yarsan,E., Baydan,E., Akkaya,R. ve Aksoy,A. 2000. The comparison of pharmacokinetics of conventional and long-acting formulation of oxytetracycline. Tr.J.Vet.Anim.Sci. 25:173-177.

53. Kaya,S., Baydan,E., Özdemir,M. ve Çelik,S. 2000. Etlik piliçlerde sulu sodyum kalsiyum aluminyum silikatın aflatoksin B1, vitamin A ve C’yi bağlama kapasitesi. Çiftlik. 196:70-74.

54. Akdoğan,M., Bilgili,A., Kaya,S., Yarsan,E. ve Üstüner,E. 2000. Flor zehirlenmesi oluşturulmuş tavşanlarda toplam testosteron, kortizol, büyüme hormonu ve flor düzeyleri. Tr.J.Vet.Anim.Sci. 25(4):489-494.

55. Elmas,M., Traş,B., Kaya,S., Baş,A.L., Yazar,E. and Yarsan,E. 2001. Pharmacokinetics of enrofloxacin after single intravenous ant intramuscular administration in Angora goats. Can.J.Vet.Res. 65(6):64-67.

56. Bilgili,A., Kaya,S., Yarsan,E., Akkaya,R., Özdemir,M. ve Başkaya,R. 2001. Varfarin, aspirin ve sülfanilamidin sağlıklı farelerde protrombin zamanı üzerine olan etkileri. Fırat Üniv.Sağlık.Bil.Derg. 15(2):293-298.

57. Daş,Y.K. ve Kaya,S. 2004. Türkiye’de üretilen ballarda bazı sentetik piretroid insektisid kalıntılarının incelenmesi. Etlik Vet.Mikrobiol.Derg., 15(1-2): 15-28.

Doktora tezinin bir kısmının özetidir. 

58. Coşkun,Y. ve Kaya,S. 2005. Türkiye’de amoksisilin içeren müstahzarların etlik piliçlerde farmakokinetiğinin araştırılması. Ankara Üniv.Vet.Fak.Derg. 52(1):29-32.

      Doktora tezinin bir kısmının özetidir. 

59. Kaya,S. ve Parlar,A. 2005. Etlik piliçlerde enrofloksasin içeren müstahzarların farmakokinetiği. Ankara Üniv.Vet.Fak.Derg. 52(2): 99-103.

      Doktora tezinin bir kısmının özetidir. 

60. Şahan,S. ve Kaya,S. 2006. Hidrate sodyum kalsiyum aluminosilikat içeren yemle beslenen etlik piliçlerde enrofloksasinin farmakokinetiği. Ankara Üniv.Vet.Fak.Derg. 53(2): 111-115.

      Doktora tezinin bir kısmının özetidir.

61. Şahan,S. ve Kaya,S. 2006. Etlik piliçlerde hidrate sodyum kalsiyum aluminosilikatın kursak içi yolla uygulanan enrofloksasinin farmakokinetiği üzerine etkisi. Uludağ Üniv.J. Fac.Med. 24: 59-63.

      Doktora tezinin bir kısmının özetidir.

62. Aksoy,A.M. ve Kaya,S. 2007. Kilis Keçilerinde Amoksisilinin Farmakokinetiği. Ankara Üniv.Vet.Fak.Derg. 54(3): 171-176.

Doktora tezinin özetidir.

63. Das,Y.K. and Kaya,S. 2009. Organophosphorus Insecticide Residues in Honey Produced in Turkey. Bull.Environ.Contam.Toxicol. 83: 378-383.

64. Temamoğulları,F. ve Kaya,S. 2010. Ankara Piyasasında Satılan Bazı Antibiyotik Kalıntılarının İnce Tabaka Kromatografisi (İTK) ve Biyootografik Yöntemle Saptanması. Kafkas Üniv.Vet.Fak.Derg. 16(2): 187-191.

 

 

B. Derlemeler

1.   Kaya,S. 1984. Mikotoksinler: İnsan ve hayvan sağlığı yönünden önemleri. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 31: 388-409.

2.   Kaya,S. 1984. Hayvansal üretimde gelişmeyi hızlandırıcı maddeler ve sakıncaları. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 31: 410-423.

3.   Kaya,S. 1984. Evcil ruminantlarda benzimidazol karbamat antelmintikler. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 31:155-166.

4.   Kaya,S. 1984. Aflatoksinler. Et ve Balık End.Derg. 7(37): 22.

5.   Kaya,S. 1984. Yenilebilir pişmemiş etlerde sülfonamid kalıntıları ve kontrolü. Et ve Balık End.Derg. 7(38):19-24.

6.   Kaya,S. 1986. Ruminantlarda kullanılan önemli antelmintikler ve antelmintiklere rezistans. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 33:318-335.

7.   Kaya,S. 1989. Yem ve besinlerdeki mikotoksinler: İnsan ve hayvan sağlığı için önemleri. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 36:226-253.

8.   Kaya,S. ve Şahal,M. 1989. Besinlerimizdeki ilaç kalıntıları, bunlara ilişkin tolerans düzeyleri, ilaç verilmiş hayvanlarda uyulması gereken kesim öncesi bekletme veya sütün kullanılmama süreleri. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 36:390-403.

9.   Kaya,S. ve Yavuz,H. 1993. Yem ve yem hammaddelerinde bulunan olumsuzluk faktörleri ve hayvanlara yönelik etkileri: 1. Organik nitelikli olumsuzluk faktörleri. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 40(4):586-614.

10. Kaya,S. 1994. Kalıntıların bilimsel ve yasal kontrol seçenekleri. Hayvansal ürünlerde kalıntı. TÜBİTAK VHAG özel ihtisas komisyonu raporu. 174-213.

11. Kaya,S. 1994. Besinlerdeki veteriner ilaç kalıntıları, bilimsel ve yasal denetim. Türkiye’de veteriner ilaçları üretimi, pazarlanması, güvenli kullanımı ve kalıntı sorunları sempozyumu. 13-14.10.1994. Ankara. S.152-174.

12. Kaya, S. 1995. Türkiye’de evcil hayvanlarda antelmintik ilaç kullanımı. A.Ü.Vet.Fak.Yayınları. Yayın No:250.

13. Kaya,S. ve Bilgili,A. 1995. Atlarda doping için kullanılan ilaç ve diğer maddeler ile doping kullanımını sınırlayıcı kurallar. Türk Vet.Hek.Derg. 7(1):33-41.

14. Kaya,S. ve Yarsan,E. 1995. Yem ve yem hammaddelerinde küflenmelerin önlenmesi ve mikotoksinlerle kirletilmiş bu tür yemlerin değerlendirilmesine yönelik uygulamalar. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 42(2):111-122.

15. Baydan,E., Kaya,S., Yavuz,H. ve Bilgili,A. 1995. Laboratuvar analiz sonuçlarının değerlendirilmesi. Türk Vet. Hek. Derg. 7(4):45.

16. Kaya,S. ve Baydan,E. 1995. Evcil ve diğer hayvanların insancıl öldürülmesinde kullanılan ötanazi maddeleri ve yöntemleri. Vet.Hek.Der.Derg. 66(1):54-62.

17. Kaya,S. ve Filazi,A. 1995. Türkiye’deki zehirli bitkiler, etkin unsurları ve coğrafi dağılımları. Vet. Hek.Der.Derg. 66(3-4):60-79.

18. Kaya,S. ve Baydan,E. 1996. Veteriner ilaçları ve yol açabilecekleri sorunlar. AVHO. 9:11-21.

19. Baydan,E., Kaya,S. ve Uzun,R. 1996. Kafes kuşlarında ilaç kullanımı. Türk Vet.Hek.Derg. 8(3):22-41.

20. Kaya,S. ve Yarsan,E. 1996. Veteriner hekimlikte önemli ilaç etkileşmeleri. Türk Vet.Hek.Derg. 8(3):12-21.

21. Kaya,S. ve Bilgili,A. 1996. Pestisidler ve yol açabilecekleri başlıca sorunlar. Türk Vet.Hek.Derg. 8(4):28-39.

22. Kaya,S., Baydan,E., Bilgili,A., Özdemir,M. 1996. Balık hastalıklarının sağaltımında ilaç kullanımı. Türk Vet.Hek.Derg. 9:34-42.

23. Kaya,S., Baydan,E. ve Yarsan,E. 1997. Yem ve yem hammaddelerinde bulunan olumsuzluk faktörleri ve hayvanlara yönelik etkileri: 2. İlaç ve mineral maddeler. Vet.Hek.Dern.Derg. 68:77-84.

24. Kaya,S. ve Baydan,E. 1998. Kanatlılarda gelişme geriliği, verim azalması ve zehirlenmelere yol açabilen başlıca maddeler. 1. Mineral maddeler ve bitkisel zehirler. Türk Koop.Ekin Derg. Yıl 2(5):44-50.

25. Kaya,S. ve Baydan,E. 1999. Meme-içi ilaç hareketi ve meme hastalıklarının sağaltımı. Türk Vet.Hek.Derg. 11(1): 34-47.

26. Kaya,S. ve Özdemir,M. 1998. Kanatlılarda gelişme geriliği, verim azalması ve zehirlenmelere yol açabilen başlıca maddeler. 2. İlaçlar, vitaminler, gazlar, çevre kirleticileri ve pestisidler. Türk Koop.Ekin Derg. Yıl 2(6):86-91.

27. Kaya,S., Baydan,E. ve Yarsan,E. 1998. Hayvan dokularındaki veteriner ilaç kalıntılarına pişirme ve dondurma işlemlerinin etkileri. Türk Vet.Hek.Derg. 10(4):50-54.

28. Kaya,S. 1998. Yeni doğan hayvanlarda ilaç kullanımı. Türk Vet.Hek.Derg. 10(1-2):36-38.

29. Kaya,S. ve Baydan,E. 1999. Meme-içi İlaç Hareketi ve Meme Hastalıklarının Sağaltımı. Türk Vet.Hek.Derg. 11(1-2): 34-47.

30. Kaya,S. ve Yarsan,E. 1999. Kanatlılarda gelişme geriliği, verim azalması ve zehirlenmelere yol açabilen maddeler. 3. Mikotoksinler ve diğer zehirler. Türk Koop.Ekin Derg. Yıl 3(7):92-98.

31. Kaya,S. ve Bilgili,A. 1999. Koku giderici olarak p-diklorobenzen (p-DCB): Kullanımı ve sakıncaları. Sağlık ve Toplum. 3:53-59.

32. Kaya,S. ve Bilgili,A. 1999. Dioksin-benzeri maddeler. Türk Vet.Hek.Derg. 11(3-4):42-47.

33. Kaya,S. 1999. Besin değeri olan hayvanlarda antibiyotik kullanımının değerlendirilmesi. Türk Koop.Ekin Derg. 10:75-85.

34. Kaya,S. ve Bilgili,A. 1999. Besin değeri olan hayvanlarda veteriner hekimliği ilaçlarının kullanımı, bunlardan elde edilen besinlerdeki ilaç kalıntıları ve önemi. Sağlık ve Toplum Derg. 4:48-65.

35. Kaya,S. ve Bilgili,A. 1999. Ekonomik değeri olan bazı balıklarda bazı ilaçların farmakokinetiği. Ege Üniv. Su Ürün.Fak.Derg. 16(3-4):463-475.

36. Kaya,S. 2000. Anabolik maddeler: Kullanılmaları, kalıntıları ve sakıncaları. Türk Koop. Ekin Derg. 11:88-93.

37. Kaya,S. ve Yarsan,E. 2000. İyonofor antibiyotiklerin farmakolojisi ve toksikolojisi. Türk Vet.Hek.Derg. 12:56-61.

38. Kaya,S. 2001. Homeopatik maddeler ve veteriner hekimlikte kullanılmaları. TVHB Derg. 1(1-2):42-48.

39. Kaya,S. 2001. Biyolojik harp maddeleri; genel bir değerlendirme. TVHB Derg. 1(3-4):46-51.

40. Kaya,S. 2001. Soframızdaki tehlike: 1. Bitkisel kaynaklı doğal maddeler. TVHB Derg. 1(1-2):74-77.

41. Kaya,S. 2001. Soframızdaki tehlike: 2. Mikrobiyal kaynaklı maddeler. TVHB Derg. 1(3-4):62-66.

42. Kaya,S. 2002. Soframızdaki tehlike: 3. Radyoetkin maddeler. TVHB Derg. 2(1-2):74-78.

43. Kaya,S. 2002. Soframızdaki tehlike: 4. Gıdaların pişirilmesi, işlenmesi, saklanması sırasında oluşan zehirli-zararlı maddeler. TVHB Derg. 2(3-4):50-52.

44. Kaya,S. 2003. Klinik yapan veteriner hekimin sağaltım ve gıda güvenliği yönünden sorumlulukları. TVHB Derg. 3(1-2): 59-67.

45. Kaya,S. 2003. Soframızdaki Sağlık: 1. Sarımsak. Bir Sağlık Reçetesi. TVHB Derg. 3(1-2): 39-40.

46. Kaya,S. 2003. Bitkilerle Hayat: 2. Ginseng. TVHB Derg. 3(3-4): 39-40.

47. Kaya,S. ve Şahan,S. 2004. Bitkilerle hayat: 3. Isırganotu. TVHB Derg. 4(1-2): 43-46.

48. Kaya,S., Eşsiz,D. ve Şahan,S. 2004. Akrilonitril kirliliği. TVHB Derg. 4(3-4): 61-66.

49. Kaya,S. ve Şahan,S. 2006. Sinameki. Vet.Hek.Dern.Derg.

50. Keskin,F.İ. ve Kaya,S. 2008. Et ve Ürünlerinin Pişirilmesi Sırasında Oluşan Zararlı Maddeler: Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar. TVHB Derg. 3-4: 74-82.

51. Parlar,A. ve Kaya,S. 2010. Arı Hastalıkları ve Sağaltımı. TVHB Derg. 10(1-2): 83-91.

52. Kaya,S. 2011. Tıbbi Bitkiler ve Bitkisel Maddelerle Tedavi. Vet.Farmakol.Toksikol.Derneği Bült. 4: 3-7.

53. Kaya,S. ve Sarı,Ö.F. 2015. Deri (Cilt) Hastalıklarında Bitkisel Sağaltım. TVHB Derg. 15(3-4): 102-114. 

54. Arıkan,M. ve Kaya,S. 2016. Kan Şekerini Düşüren Bitkiler. TVHB Derg. 16(1-2): 63-73.

55. Kortel,A ve  Kaya,S. 2016. İlaçlarda Stereokimya-Etki İlişkisi. TVHB Derg., 16(3/4): 55-71. 

C. Tebliğler

C1. Ulusal

1.     Akman,M.Ş., Şanlı,Y., Ceylan,S., Kaya,S. ve Akşiray,F. 1981. Ege denizinde avlanan önemli balık türlerindeki organik klorlu insektisid kalıntılarının araştırılması. Doğa Bilim Derg., Müh./Çev., 5:99-105.

TÜBİTAK VII Bilim Kongresi, Çevre Araştırma Grubu, 3-7 Kasım 1980. İstanbul.

2.     Şanlı,Y., İmren,H.Y., Kaya,S., Koç,B. ve Kahraman,B. 1983. Isparta yöresinde doğmuş buzağılarda görülen amorozis olguları ile gebe ineklerde karşılaşılan kronik nitrat zehirlenmeleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi. A.Ü.Vet.Fak.Derg., 30:657-673.

Türk Veteriner Hekimliği I. Bilim Kongresi, Sığır Hastalıkları ve Yetiştiriciliği, 23-25 Eylül 1987. Ankara.

3.     Kaya,S. 1994. Hayvansal ürünlerde kalıntı: Kalıntıların bilimsel ve yasal kontrol seçenekleri. TÜBİTAK VHAG Özel İhtisas Komisyonu Raporu. 174-212.

4.     Kaya,S. Besinlerdeki veteriner ilaç kalıntıları, bilimsel ve yasal denetim. Türkiye’deki veteriner ilaçları üretimi, pazarlanması, güvenli kullanımı ve kalıntı sorunları sempozyumu. 13-14.10.1994. Ankara. Sempozyum kitabı. 152-174.

5.     Kaya,S. Doping amacıyla kullanılan ilaçlar ve diğer maddeler. Doping semineri. 12-13.11.1994. İstanbul.

6.     Kaya,S. Doping maddesi kullanımını sınırlayıcı uygulamalar. Doping semineri. 12-13 Kasım 1994. İstanbul.

7.     Kaya,S. ve Bilgili,A. 1999. Besin değeri olan hayvanlarda veteriner ilaçlarının kullanımı, bunlardan elde edilen besinlerdeki ilaç kalıntıları ve önemi. Uzmanla Söyleşi Programı. Sağlıklı Yaşam Fuarı’99. 17-21 Mart 1999. Atatürk Kültür Merkezi. Ankara.

8.     Kaya, S. ve Baydan, E. 1999. Türkiye’de veteriner ilaçları ve yetiştiricilik ürünlerinin kullanımından kaynaklanan kalıntı sorunları. Veteriner ilaçlarının ruhsatlandırılması, kalite ve piyasa kontrolü, pazarlanması ve güvenli kullanımı, veteriner ilaç sektöründe karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları sempozyumu. 17.06.1999. Ankara.

9.     Kaya,S. 2000. Türkiye’de besin değeri olan hayvanlarda veteriner hekimliği ilaçlarının kullanımı, bunlardan elde edilen gıdalarda ilaç kalıntıları ve gıda güvenliği. 50. Yıl Etkinlikleri. Bornova Vet.Kont.Araş.Enst. 20-21.09.2000. Çeşme. İzmir.

10.   Kaya,S. ve Baydan,E. 2001. Meme-içi ilaç hareketi ve sağaltım. Süt İnekçiliğinde Mastitis Sempozyumu. Akdeniz. Üniv.Vet.Fak. 4-5.05. 2001. Çendik Sosyal Tesisleri. Burdur.

11.   Cesaretli,Y. ve Kaya,S. 2005. Ankara piyasasında satılan bazı meyve sularında sentetik piretroid kalıntı durumunun incelenmesi. Birinci Ulusal Veteriner Farmakoloki ve Toksikoloji Kongresi. 22-24.09.2005. Ankara Üniv. Veteriner Fakültesi Prof.Dr.Datı BARAN Konferans Salonu. Ankara. Sözlü Bildiri. Kongre Kitabı. s. 145-155. Doktora tezinden hazırlanmıştır. 

12.   Karaçal,F. ve Kaya,S. 2005. Ankara piyasasında satılan sütlerde bazı antibiyotik kalıntıları. Birinci Ulusal Veteriner Farmakoloki ve Toksikoloji Kongresi. 22-24.09.2005. Ankara Üniv. Veteriner Fakültesi Prof.Dr.Datı BARAN Konferans Salonu. Ankara. Sözlü Bildiri. Kongre Kitabı. s. 177-182. Doktora tezinden hazırlanmıştır.

13.   Cesaretli,Y., Eşsiz,D., Geçim,N.O. ve Kaya,S. 2005. Türkiye Ulusal Zehir Danışma Merkezi kayıtlarına göre 1995-2004 yıllarında veteriner ilaçları ile meydana gelen zehirlenme vakalarının değerlendirilmesi. Birinci Ulusal Veteriner Farmakoloki ve Toksikoloji Kongresi. 22-24.09.2005. Ankara Üniv. Veteriner Fakültesi Prof.Dr.Datı BARAN Konferans Salonu. Ankara. Sözlü Bildiri. Poster Kitabı. s. 272.

14.   Coşkun,Y. ve Kaya,S. 2005. Türkiye’de amoksisilin içeren müstahzarların etkil piliçlerde farmakokinetiğinin karşılaştırılması. Birinci Ulusal Veteriner Farmakoloki ve Toksikoloji Kongresi. 22-24.09.2005. Ankara Üniv. Veteriner Fakültesi Prof.Dr.Datı BARAN Konferans Salonu. Ankara. Poster Bildiri. Kongre Kitabı. s. 310. Doktora tezinden hazırlanmıştır. 

15.   Şahan,S. ve Kaya,S. 2005. Hidrate sodyum kalsiyum aluminosilikat içeren yemle beslenen etlik piliçlerde enrofloksasinin farmakokinetiği. Birinci Ulusal Veteriner Farmakoloki ve Toksikoloji Kongresi. 22-24.09.2005. Ankara Üniv. Veteriner Fakültesi Prof.Dr.Datı BARAN Konferans Salonu. Ankara. Poster Bildiri. Kongre Kitabı. s. 318. Doktora tezinden hazırlanmıştır.

16.   Aksoy,A.M. ve Kaya,S. 2007. Kilis Keçilerinde Amoksisilinin Farmakokinetiği. II. Ulusal Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi. 6-8 Eylül 2007. Samsun. Poster Bildiri: P41. Kongre Kitabı. s 144. Tezden Özetlenmiştir.

17.   Kanıcı,A. ve Kaya.S. 2009. Güvercin Hastalıklarının Tedavisinde İlaçların Kullanılması. VIII. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi. 01-04.2009. Sürmeli Efes Otel. Selçuk. İzmir.

18. Aladağ, A., Kanıcı, A., Kaya, S. 2013. Kars İlinde Yetişen Bazı Tıbbi Bitkiler. IV Ulusal Veteriner 

      Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi. 11-14 Eylül 2013, Elazığ.

19. Arıkan,M. Ve Kaya,S. 2016. Afrodizyak Bitkiler. 5. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi.

      1-4.09.2016 Bursa. Kongre Bildiri Kitabı. s. 103-104. Poster Bildiri.

 

C2. Uluslararası

1.     Özkazanç,A.N. and Kaya,S. Analysis of sulfonamides in unkooked ediple tissues of animals.III World Congress of the World Federation of Associations of Clinical Toxicology and Poison Control Centres. Brussels Congress Centre, Belgium 27-30 August 1986. Abstraktı ektedir.

2.     Akar,F., Kaya,S., Filazi,A. ve Yarsan,E. Yem ve yem hammaddelerinde bulunan bazı doğal olumsuzluk faktörleri: 1. Tanen ve siyanür düzeyleri. Yutav 95 Uluslar arası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı, 24-27. 05. 1995. Mecidiyeköy Kültür Sitesi. İstanbul. Bildiriler Kitabı. S. 211-216.

3.     Kaya,S., Bilgili,A. ve Baydan,E. Ankara’nın merkez ve çevre ilçelerinden sağlanan yumurtalarda sulfonamid kalıntıları.Yutav 95 Uluslar arası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı, 24-27. 05. 1995. Mecidiyeköy Kültür Sitesi. İstanbul. Bildiriler kitabı. S. 593-598.

4.     Kaya,S., Alabay,B., Baydan,E. ve Altunay,H. Ağır metallerin tavuk embriyolarında teratojenik etkileri: 1. Arsenik ve kurşunun ayrı ayrı ve birlikte kullanılmasının etkileri.Yutav 95 Uluslar arası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı, 24-27. 05. 1995. Mecidiyeköy Kültür Sitesi. İstanbul. Bildiriler kitabı. S. 217-226.

5.     Kaya,S., Bilgili,A. ve Çetin,İ. Etlik piliç yetiştiriciliğinde altlıktan kaynaklanabilecek mikotoksin riskinin araştırılması.Yutav 95 Uluslar arası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı, 24-27. 05. 1995. Mecidiyeköy Kültür Sitesi. İstanbul. Bildiriler Kitabı. S. 607-615.

6.     Kaya,S. Baydan,E., Bilgili,A., Yarsan,E. ve Şeker,Y. 1997. Etlik piliçlerde enrofloksasinin farmakokinetiği ve manganla enrofloksasin arasında sindirim kanalından emilme yönünden etkileşmeler. Yutav 97 Uluslar arası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı, 14-17. 05. 1997. Karaköy-İstanbul. Kongre Kitabı. s. 318-326.

7.     Baydan,E., Kaya,S. ve Yarsan,E. 1997. Hayvan dokularındaki veteriner ilaç kalıntıları üzerine pişirme, dondurma ve benzeri işlemlerin etkileri. Yutav 97 Uluslar arası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı, 14-17. 05. 1997. Karaköy-İstanbul. Kongre Kitabı. S. 342-349.

8.     Kaya,S., Şanlı,Y., Yarsan,E., Özsoy,A., Akkaya,R. ve Bilgili,A. 1997. Türkiye’de üretilen veya ithal edilen karma yem ve yem hammaddelerinin mikotoksinlerle kirlenme durumunun araştırılması. Yutav 97 Uluslar arası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı, 14-17. 05. 1997. Karaköy-İstanbul. Kongre Kitabı. s. 212-221.

9.     Kaya,S., Yarsan,E. ve Özdemir,M. 1999. Kanatlılarda gelişme geriliği, verim azalması ve zehirlenmelere yol açabilen başlıca maddeler. VIV Poultry-YUTAV Kongresi. Poster. 03-06.06.1999. İstanbul.

10.   Bilgili,A. ve Kaya,S. 1999. Gıda güvenliği bakımından veteriner hekimin sorumlulukları. Gelişmekte Olan Ülkelerde 4. Toksikoloji Kongresi. 6-10.11.1999. Antalya.

11.   Kaya,S., Yarsan,E., Baydan,E., Akkaya,R. ve Aksoy,A. 1999. Comparison of pharmacokinetics of conventional formulation and long-acting preparation of ocytetracycline in shep. 1st Int.Cong.on Sheep ond Goat Diseases and Productivity. October, 23-25, 1999. Jourdan Univ.Sci.Tech.Fac. of Vet.Med. Irbid. Jordan.

12.   Keskin,F.İ., Yazıcıoğlu,N., Kaya,S. and Turhan E. 2008. Detection of Caffeine, Lidocaine, Pentobarbital and Phenylbutazone in Horse Urine. 17th International Conference of Racing Analyst and Veterinarians. 11th to 17th October 2008. Antalya. Turkey.

13.   F.I.Keskin, E.Turhan, N.Yazicioglu and S.Kaya. 2009. Detection of Boldenone, Methandriol and Testosterone in Equine Urine by GC-MS. 16-19 Oct 2009  AORC Meeting. JAMAICA.

14. Turhan E., Keskin,F.İ., Yazıcıoğlu N and Kaya, S. 2010. The excretion of dpyrone in horse after intravenous injection. 18 th Int Conf.Veterinarians and Racing Analytes, 2010. Queenstown-New Zealand. 9-14.03.2010. Sözlü Sunum. Proceedings of the 18th International Conference of Veterinarians and Racin Analyts. p. 254-259. Eds. G.D.Bereford and R.G.Howitt.

15. Baydan,E., Kaya,S., Çağırdan,H., Yıldrım,E., Altıntaş,L., Yurdakök,B., Ekici,H., Aydın,F.G. ve Küçükosmanoğlu,A.G. 2015. Determination of Veterinary Drug Residues in Sea Water, Sediment, and Natural Fish in the Aegean Sea: Sulfonamides (Sulfamerazine, SMR; Sulfadimidin, SMT; Sulfamethoxazole, SMXZ; Sulfamethoxin, SDMX). EAVPT Congres. Poster. 19-21 July 2015. Nantes.

16. Kaya,S. 2015. Hayvansal Gıdalarda İlaç Kalıntıları ve Tüketici Sağlığı. Bütün Yönleriyle Çubuk ve Çevresi Uluslar arası Sempozyumu. 09-10.10.2015. Ulubey Öğrenci Yurdu Konferans Salonu. Bildiri Kitabı ISBN: 978-605-61587-1-1. Çubuk. Ankara.  

 

 

D. Seminerler-Konferanslar

1.   Kaya,S. Yemlerden kaynaklanan toksik maddeler ve yemlerin depolanması sırasında karşılaşılan sorunlar. 30.06-01.07.1993. Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği. Ankara.

2.   Kaya,S. Yemlerden Kaynaklanan Toksik Maddeler ve Yemlerin Depolanmalarındaki Sorunlar. İşletmecilik Semineri. 30.06-01.07.1993. Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği. Bahçelievler. Ankara.

3.   Kaya,S. Yemlerde Bulunan Olumsuzluk Faktörleri. Tavuk Hastalıkları Semineri. 1-2.10.1993. Tarım İl Müdürlüğü. Bolu.

4.   Kaya,S. Besin değeri olan hayvanlarda veteriner ilaçlarının kullanımı, bunlardan elde edilen besinlerde ilaç kalıntıları ve önemi. UTABİM 1999 Seminerleri Programı. 05.05.1999. A.Ü.Ziraat Fak.Sosyal Tesisleri Toplantı Salonu. Ankara.

5.   Kaya,S. Veteriner ilaçları; gıdalarda ilaç kalıntıları ve gıda güvenliği. 16.01.2002. UTABİM 2001-2002 Seminerleri Programı. A.Ü.Vet.Fak. Prof.Dr.Satı Baran Konferans Salonu. Ankara.

6.   Kaya,S. Türkiye’de veteriner ilaçlarının ruhsatlandırılması, dağıtımı ve satış kanalları ile karşılaşılan sorunlar. 23.01.2002. UTABİM 2001-2002 Seminerleri Programı. A.Ü.Vet.Fak. Prof.Dr.Satı Baran Konferans Salonu. Ankara.

7.   Kaya,S. Gıdalarda ilaç kalıntıları ve halk sağlığı. 24.05.2002. Demokrat Öğretim Elemanları Derneği Genel Merkezi. Ankara.

8.   Kaya,S. 2005. Gıdalarda Veteriner Hekimliği İlaçları ile İlgili Kalıntı Sorunu. Birinci Ulusal Veteriner Farmakoloki ve Toksikoloji Kongresi. 22-24.09.2005. Ankara. Kongre Kitabı. s. 3-12.

9.   Kaya,S. 2005. Türkiye’de Veteriner Hekimliği İlaçlarının Dağıtım ve Kontrolü. Birinci Ulusal Veteriner Farmakoloki ve Toksikoloji Kongresi. 22-24.09.2005. Ankara. Kongre Kitabı. s. 12-24.

10. Daş,Y.K., Kaya,S. 2005. Türkiye’de üretilen ballarda organik fosforlu insektisitlerin incelenmesi. Gıda Kontrol Semineri. Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Gıda Kontrol ve Araştırma Merkezi Başkanlığı. 16-17 Haziran 2005. Gemlik-Bursa. Sözlü Sunum. Kongre Kitabı: 117-139. Doktora tezinin bir kısmının özetidir. 

11. Kaya,S. 2007. Hayvansal Gıdalarda İlaç Kalıntıları ve Türkiye’de Kalıntı İzleme Programının Değerlendirilmesi. II. Ulusal Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi. 6-8 Eylül 2007. Samsun. P41. Kongre Kitabı. S1-4.

 

 

E. Paneller

1.     Tarım ilaçları ve yol açabilecekleri sorunlar. Çevre ve Sağlık Bilimleri Paneli. 16.05.1996. A.Ü.Vet.Fak.Konferans Salonu. Ankara.

2.     Hayvansal gıdalarda ilaç kalıntıları. Veteriner Halk Sağlığı ve Gıda Güvenliği Paneli. 28.03.2002. Kocatepe Konferans Salonu. Kocatepe. Ankara.

3.     Türkiye’de veteriner sağlık ürünlerine yönelik uygulamalar: “Ruhsatlandırma, dağıtım, kontrol ve denetim”. 24.02.2004. Sheraton oteli. Ankara.

 

 

F. Bilimsel ve Mesleki Toplantılar

1.     Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Veteriner İlaçları Bilim ve Danışma Kurulu Üyeliği. 26.03.1999; Saat 1400

2.     Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Pestisid Çalışma Grubu. Her 15 günde bir toplantı yapılmaktadır.

3.     Tarım ve Köyişleri Bakanlığı TAGEM Hayvan Sağlığı Araştırmaları Program Değerlendirme Toplantısı. Bornova Vet.Kont.Araş.Enstitüsü Müdürlüğü. Çeşme Eğitim Tesisleri. 10-11.05.1999.

4.     Tarım ve Köyişleri Bakanlığı TAGEM Tap Master Plan Revizyon Toplantısı. 8-12.5.2002. Hotel Sol Belvil. Taşlıburun Mevkii. Antalya.

5.     Tarım ve Köyişleri Bakanlığı TAGEM Hayvan Sağlığı Araştırmaları Program Değerlendirme Toplantısı. Pendik Vet.Kont.Araş.Enstitüsü Müdürlüğü30.5-01.06.2000.

6.     Tarım ve Köyişleri Bakanlığı TAGEM Gıda ve Yem Araştırmaları Projelerinin Program Değerlendirme Toplantısı. Gıda Kont.Merk.Araş.Enst.Md.  21-25.05.2001. Bursa.

7.     Tarım ve Köyişleri Bakanlığı TAGEM Hayvan Sağlığı Araştırmaları Program Değerlendirme Toplantısı. Bornova Vet.Kont.Araş.Enstitüsü Müdürlüğü. Çeşme Eğitim Tesisleri. 28-30.05.2001.

8.     TAIEX Ofis (Technical Assistance Information Exchance Office) ve CEESA (Centre European D’Etudes Pour La Sante Animale-European Animal Health Study Center)’nın 24-26.10.2001 tarihleri arasında Vechta-Almanya’da birlikte düzenledikleri “İlaçlı Yemler” konulu Çalışma Toplantısı.

9.     Tarım ve Köyişleri Bakanlığı TAGEM Gıda ve Yem Araştırmaları Projelerinin Program Değerlendirme Toplantısı. Gıda Kont.Merk.Araş.Enst.Md. 04-08.03.2002. Bursa.

10.   TAIEX Ofis ve CEESA’nın 5-8.05.2002 tarihleri arasında Parma-İtalya’da birlikte düzenledikleri “İlaçlı Önkarışımlar” konulu Çalışma Toplantısı.

11.   TAIEX Ofis tarafından 11-12.11.2003 tarihleri arasında Belçika-Brüksel’de düzenlenen “AB’ne Girişim Veteriner Hekimliği Mesleğine Etkileri” konulu seminer.

12.   Serbest Veteriner Hekimlik ve Veteriner Sağlık Ürünleri Sempozyumu. 17-18.03.2007. Rixon Hotel. Konya. Oturum Başkanlığı.

 

 

G. Katıldığı Çalışmalar/Akademik Yardımlar

1. Hannover Veteriner Yüksek Okulunda Farmakoloji Enstitüsünde Prof.H.J.Hapke’nin yanında kalıntılar hususunda çalışma. Mayıs-Haziran 1990.


2. 1989-1990 Eğitim-Öğretim Yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesinde Farmakoloji ve Toksikoloji derslerinin verilmesi.

 

 

H. Kitaplar

1.     Çevre Bilimi ve Çevre Toksikolojisi, 1998.

Yazarlar: S.Kaya, İ.Pirinçci ve A.Bilgili

ISBN 975-7774-33-2.

VI + 104. Medisan Yayınları. Ankara

2.     Veteriner Hekimliğinde İlaç Rehberi. 2001

Yazarlar: Prof.Dr.Sezai Kaya ve Doç.Dr.Ali Bilgili

ISBN 975-7774-40-5

a94 +754. Medisan Yayınevi. Ankara

3.     Veteriner Hekimliğinde Toksikoloji, Baskı 2. 2002

Editörler: Prof.Dr.Sezai Kaya, Prof.Dr.İbrahim Pirinçci ve Doç.Dr.Ali Bilgili

Yazarlar: Prof.Dr.Sezai Kaya, Prof.Dr.İbrahim Pirinçci, Prof.Dr.Ayhan Ünsal, Prof.Dr.Bünyamin Traş, Prof.Dr.Ferda Akar, Prof.Dr.Abdullah Doğan, Doç.Dr.Ali Bilgili, Doç.Dr.Ender Yarsan

ISBN 975-7774-50-2

VI+ 926. Medisan Yayınları. Ankara

4.     Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıklarında Tedavi, 2005

Editörler: Prof.Dr.Ayşe Burgu, Prof.Dr.Zafer Karaer

Yazarlar: Prof.Dr.Sezai Kaya, Doç.Dr.Ender Yarsan, ……….,

Türkiye Parazitoloji Derneği, Yayın No: 19.

ISBN 975-94646-6-7

META Basın Matbaacılık Hizmetleri. Bornova-İzmir.

XI + 453

5.     Zehirli Maddelerin Laboratuar Analizi

Yazar. Prof.Dr.S.Kaya. Baskı 1. 2006

ISBN 975-7774-61-8

Medisan Yayınevi. Ankara

iv+76

6.     Veteriner Farmakoloji. Cilt 2 Baskı 4. 2007

Editör. Prof.Dr.S.Kaya

Yazarlar: Prof.Dr.S.Kaya, Prof.Dr.İ.Pirinçci, Prof.Dr.A.Ünsal, Prof.Dr.Zafer Karaer, Prof.Dr.B.Tarş, Prof.Dr.A.Bilgili, Prof.Dr.F.Akar

ISBN 975-7774-62-6

Medisan Yayınevi. Ankara.

vııı+868

7.     Tıbbi Botanik ve Tıbbi Bitkiler. Baskı 1. 2008.

Yazar: Prof.Dr.S.Kaya

ISBN 978-975-7774-65-5

Medisan Yayınevi. Ankara.

ıx+318

8.     Veteriner Farmakoloji. Cilt 1 Baskı 5. 2009

Editör. Prof.Dr.S.Kaya

Yazarlar: Prof.Dr.S.Kaya, Prof.Dr.İ.Pirinçci, Prof.Dr.A.Ünsal, Prof.Dr.B.Traş, Prof.Dr.A.Bilgili, Prof.Dr.F.Akar

ISBN: 978-975-7774-662

Yayınevi: Medisan. Ankara.

ı-vıı + 500

9.     Veteriner Farmakoloji. Cilt 2 Baskı 5. 2013

Editör. Prof.Dr.S.Kaya

Yazarlar: Prof.Dr.S.Kaya, Prof.Dr.İ.Pirinçci, Prof.Dr.A.Ünsal, Prof.Dr.B.Traş, Prof.Dr.A.Bilgili, Prof.Dr.F.Akar

ISBN: 978-975-7774-72-3

Yayınevi: Medisan. Ankara.

Vııı + 740

10.   Temel Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji. Baskı 1. 2011

Editör. Prof. Dr.Sezai Kaya

Yazarlar: Prof. Dr. Sezai Kaya, Prof. Dr. Emine Baydan, Prof. Dr. Ender Yarsan, Prof. Dr. Ayhan Filazi, Prof.Dr. Songül Sonal, Prof.Dr.Ali Bilgili, Doç.Dr.H.Hüseyin Oruç, Prof.Dr. Ayhan Filazi.

ISBN: 978-975-06-0919-0

Anadolu Üniversitesi Basımevi.

xi + 189

11.   Temel Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji. Baskı 2. 2013

Editör. Prof. Dr.Sezai Kaya

Yazarlar: Prof. Dr. Sezai Kaya, Prof. Dr. Emine Baydan, Prof. Dr. Ender Yarsan, Prof. Dr. Ayhan Filazi, Prof.Dr. Songül Sonal, Prof.Dr.Ali Bilgili, Doç.Dr.H.Hüseyin Oruç, Prof.Dr. Ayhan Filazi.

ISBN: 978-975-06-0919-0

Yayınevi: Anadolu Üniversitesi Basımevi.

xi + 189

12.  Tıbbi Botanik ve Tıbbi Bitkiler. Baskı 2. 2013

       Yazar: Prof. Dr. Sezai Kaya

       ISBN978-975-7774-73-0

       Medisan. Ankara

       ıx + 462

13.  Veteriner Farmakoloji. Baskı 6. 2014

       Editör: Prof.Dr.Sezai Kaya

       Yazarlar: Prof.Dr.S.Kaya, Prof.Dr.İ.Pirinçci, Prof.Dr.A.Ünsal, Prof.Dr.B.Traş, Prof.Dr.A.Bilgili, 

        Prof.Dr.F.Akar

       ISBH: 978-975-7774-74-7

       Medisan. Ankara

       I-vııı + 492

14.  Veteriner Toksikoloji. Baskı 3. 2014

       Editör: Prof.Dr.Sezai Kaya

       Yazarlar: Prof.Dr.Sezai Kaya, Prof.Dr.İbrahim Pirinçci, Prof.Dr.Ayhan Ünsal, Prof.Dr.Bünyamin Traş,

       Prof.Dr.Ferda Akar, Prof.Dr.Ender Yarsan

       ISBH: 978-975-7774-75-4

       Medisan. Ankara

       I-vı + 662

15.  Temel Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji. Baskı 3. 2014

       Editör. Prof. Dr.Sezai Kaya

       Yazarlar: Prof. Dr. Sezai Kaya, Prof. Dr. Emine Baydan, Prof. Dr. Ender Yarsan, Prof. Dr. Ayhan Filazi,

       Prof.Dr. Songül Sonal, Doç. Dr. Levent Altıntaş, Prof.Dr.H.Hüseyin Oruç, Prof.Dr. Ayhan Filazi.

       ISBN: 978-975-06-1762-1

       Anadolu Üniversitesi Basımevi.

16.  Veteriner Hekimlikte Antidotlar. 2015

       Yazar: Prof. Dr. Sezai Kaya

       ISBN: 978-975-7774-84-6

       vı + 66

      Medisan. Ankara

17.   At Yarışlarında Doping. 2015

       Yazar: Prof. Dr. Sezai Kaya

       ISBN: 978-975-7775-82-2

       vı + 66

       Medisan. Ankara

18.  Hayvanların Hareketsiz Kılınması ve Ötanazi. 2015

       Yazar: Prof. Dr. Sezai Kaya

       ISBN: 978-975-7774-83-9

       vı + 42

       Medisan. Ankara

19.  Temel Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji. Baskı 4. 2015

        Editör. Prof. Dr.Sezai Kaya

        Yazarlar: Prof. Dr. Sezai Kaya, Prof. Dr. Emine Baydan, Prof. Dr. Ender Yarsan, Prof. Dr. Ayhan Filazi,

        Prof.Dr. Songül Sonal, Doç. Dr. Levent Altıntaş, Prof.Dr.H.Hüseyin Oruç, Prof.Dr. Ayhan Filazi.

        ISBN: 978-975-06-1762-1

       Anadolu Üniversitesi Basımevi.I. Yönettiği Tezler

Doktora: 13

Tezli Yüksel Lisans: 7

Tezsiz Yüksek Lisans: 7

Toplam: 27