PROF.DR. SERAP ŞAHİNOĞLU KUŞ    
Adı : SERAP
Soyadı : ŞAHİNOĞLU KUŞ
E-posta : serapsahinoglu@yahoo.co.uk, ssahinoglu@ankara.edu.tr
Tel : 03125958000/8162
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Doğum Yeri: Sinop

İş Adresi: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Morfoloji Yerleşkesi,  Tıp Tarihi ve Etik A D 06100 Sıhhiye/Ankara


Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 Tıp Fakültesi

Gazi Üniversitesi

1988

Y. Lisans

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

2002

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Deontoloji-Tıp Etiği ve Tıp Tarihi

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

1996

Doçentlik

Deontoloji-Tıp Etiği ve Tıp Tarihi

Ankara Üniversitesi

2006

Profesör

Deontoloji-Tıp Etiği ve Tıp Tarihi

Ankara Üniversitesi

2011

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı:

 Feminist Biyoetiğin Türkiye’deki Yansımaları - Üreme Sağlığı

Tez Danışman(lar)ı  : Prof. Dr. Yaman Örs (A.Ü.T.F. Deontoloji A.D. Emekli Öğretim Üyesi), Prof. Dr. Ayşe Akın (H.Ü.T.F. Halk Sağlığı A.D. Öğretim Üyesi, Yrd. Doç. Dr. Alev Özkazanç (AÜ SBF Kamu Yönetimi Siyaset ve Sosyal Bilimler A. D.)

Doktora Tezi:

Tıp Evriminde Görsel Estetik – Felsefi Bilimsel ve Uygulamalı Yönleriyle

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Yaman Örs (A.Ü.T.F. Deontoloji A.D. Emekli Öğretim Üyesi)

 

Etik Kurul Görevleri :

 • Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Etik Kurul Üyeliği 2001-2002, 2005-2010
 • Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi Etik Kurul Üyeliği 2004-2005.
 • Ankara 1 Nolu Etik Kurulu: Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Haziran 2009-Ocak 2010.
 • Sağlık Bakanlığı İlaç Araştırmaları Etik Kurulu Mart-Eylül 2010 

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri :

 • Türkiye Biyoetik Derneği, kurucu üyesi
 • Türk Tıp Tarihi Kurumu üyesi
 • Türk Tabipleri Birliği üyesi
 • Ankara Tabip Odası Kadın ve Etik Komisyonu üyesi  
 • Bilim ve Bilimsel Felsefe Çevresi Yürütücü Kurul üyesi
 • TBB Kadın Hekim ve Kadın Sağlığı Kolu kurucu üyesi
 • FAB (The International Network on Feminist Approaches of Bioethics)
 • ISHM  (International Society of History of Medicine) üyesi
 • Eğitim Becerileri Kursu, 29 Mayıs-2 Haziran 2000, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 • Birinci Basamağa Yönelik Tanı ve Tedavi Rehberleri Geliştirme Toplantısı,  Sağlık Bakanlığı, 21-25 Ekim 2002, Ankara.

 

 • Araştırma ve Yayın Etiği Kursu, Hacettepe Ü. Tıp Fak. Sürekli Tıp Eğitimi Etkinliği, 21 Nisan 2006, Ankara.

 

 • İletişim Becerileri Kursu, 1-4 Ekim 2007, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 

 Prof. Dr. Serap Şahinoğlu’nun YAYINLARI

 

 

1.1 Şahinoğlu Pelin S, “The question of  virginity test in Turkey”, Bioethics 1999, 13 (3-4): 256-261.   

 

1.2. Doğan H, Şahinoğlu S. “Fetus with neural tube defects: Ethical approaches and the role of healt care Professional in Turkish healt care institutions”, Nursing Ethics 2005, 12 (1): 59-78.

 

1.3. Büken Örnek N, Şahinoğlu S, Violence Against Women in Turkey and the Role of Women Physicians, Nursing Ethics 2006, 13 (2): 197-205.

 

1.4. Büken E, Şahinoğlu S and Büken N Ö, Statutory Disclosure in Article 280 of The Turkish Penal Code, Nursing Ethics 2006, 13(6) 573-591.

 

 

1.5. Balseven Odabaşı A, Şahinoğlu S, Genç Y, Bilge Y, The Experiences of Violence and Occupational Health Risks of Sex Workers Working in Brothels in Ankara. DOI: 10.5152/balkanmedj.2011.018

1.6. Şahinoğlu Pelin S, Örs Y.,“Etico-drama in the understanding of bioethical  issues”, Bull. Med. Eth., 139: 17-19, 1998.

 

1.7. Şahinoğlu Pelin S., “Artificial reproductive technologies (ART) applications in  Turkey as viewed by   feminists”, Human Reproduction and Genetic Ethics, 8 (1): 7-10, 2002.    

1.8. Şahinoğlu S, Örnek Büken N, “Gender, Infertility, Motherhood, and Assisted Reproductive Technology (ART) in Turkey”, Human Reproduction & Genetics Ethics 2011, 16:2

 

1.9.Şahinoğlu-Pelin S, “Hymen examination from the viewpoint of medical ethics”, International program in Bioethics Education and Research Newsletter, 1994, 7.

 

1.10. Şahinoğlu-Pelin S, “Medical esthetics from a historical and ethical point of view”, EJAIB 1994, 5 (3): 64-65. 

 

1.11.  Arda B, Şahinoğlu-Pelin S, “Bioethics in Turkey”, EJAIB, 5 (2): 35-36, 1995.

 

1.12.  Arda B., Şahinoğlu-Pelin S, “Bioethics in a Secular Perspective”, EJAIB 1995, 5 (7): 95-96.

 

1.13..  Şahinoğlu-Pelin S, “A Medico-legal Evaluation of the Use of Assisted   Reproductive Technologies in Turkey”,  Medicine and Law 1996,  16 (4): 789-793.

 

1.14. Şahinoglu-Pelin S, Arda B: Physicians’ attitudes towards medical ethics issues  in Turkey. International Journal of Bioethics 2000, 11(2): 57 – 67.

 

1.15. Arda B and Şahinoğlu S, Örs Y., “A continuous and all-level educational activity in medical ethics: “problem discussions”, JIAMSE 13 (2): 60-63, 2003.

 

1.16.  Şahinoğlu S and Buken N, Critique of Medical History Education in Turkey’s  Medical Faculties, Vesalius 2006, 12 (1): 44-50.

 

1.17. Doğan H, Şahinoğlu S, Değer M, Karter Y, Primary healthcare displaced within public health matters: a report from Turkey with its ethical implications, Türk Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Araştırma Yıllığı 2008, 1 (1): 149-162.

 

1.18. Arda B, Oğuz NY, Şahinoğlu S: Informed consent in medical education: The experience of the medical ethics department of Ankara University Medical School, AUTF Mec.2009, 62 (4): 143-147.  

 

  

HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM METİNLİ TÜRKÇE MAKALELER

 

2.1. Şahinoğlu-Pelin S, “Etik açıdan kızlık zarı incelemesi”,  Hekim Forumu 1992, 11 (70): 36-37.

 

2.2. Şahinoğlu-Pelin S, “Kızlık Zarı İncelemesinin Etik Yönleri ve Adolesan Çağ”,  Sendrom 1993, 3: 61-63. 

 

2.3. Arda B, Şahinoğlu-Pelin S, Kayı C. A., “Yardımcı üreme tekniklerinin (IVF’nin) getireceği tıbbi etik sorunlar, Tıbbi Etik Dergisi 1993, 1 (1): 53-56.

 

2. 4. Şahinoğlu-Pelin S, “Hekim andının tarihsel kökenleri”, Toplum ve Hekim Dergisi 1993, 57: 39-42.

 

2.5.  Şahinoğlu-Pelin S, “Etik açısından tıpta estetik sorunları”, Ankara Tıp Fak. Mecmuası 1995, 47 (1): 65-74.

 

2.6.  Şahinoğlu-Pelin S, “Hekim Andının Evrimi”, Tıbbi Etik Dergisi 1995, 1 (2): 3-7.

 

2. 7.  Arda B, Şahinoğlu-Pelin S., “Tıbbi etik: Tanımı, içeriği, yöntemi ve başlıca konuları”, Ankara Tıp Mecmuası 1995, 48 (3): 323-336.

 

2. 8.  Arda B, Şahinoğlu-Pelin S, “Tıbbi etik eğitimi almanın etik yargılar üzerindeki etkisi (Bir pilot çalışma ve sonuçları)”, Tıbbi Etik Dergis 1996, 4 (2): 97-100.

 

2.9.  Şahinoğlu-Pelin S, Aksoy Ş., “Hayatın değerlendirilmesi: nitelik, nicelik ve sıkıntılar - Bir konferanstan izlenimler”, Tıbbi Etik Dergisi 1997, 5: 99-101.

 

2.10.  Şahinoğlu-Pelin S, “Godot mu? Belki de gelmiştir.",  3 P Dergisi  1997, C. 5, ek sayı 2: 63-64.

 

2.11.  Şahinoğlu-Pelin S, “Godot teması üzerine Fuat Aziz Göksel’le bir söyleşi, 3 P Dergisi 1997, C. 5, ek sayı 2: 57-59.

 

2.12. Şahinoğlu Pelin S, Arda B., “Etik açıdan yaşlılık ve hekim-hasta ilişkisi”, Geriatri 1998, 1(1): 39-42.

 

2.13. Şahinoğlu-Pelin S, “Tıpta görsel estetik ve dermatoloji,” Dermatopatoloji Dergis 1998, 7: 74-78.  

 

2.14. Şahinoğlu-Pelin S, “Ülkemizde tıp etkinliğinde deontolojiden etiğe”, Tıbbi Etik Dergisi 1998, 6 (1): 1-7. 

 

2.15. Şahinoğlu-Pelin S., “Tıp evrimi açısından ve psikiyatri özelinde konsültasyon kurumu”, Klinik  Psikiyatri 2000, 3: 117-125.

 

2.16. Şahinoğlu-Pelin S. ve Örs Y., “Kavramlar, terimler ve tıp eğitimi”, Ankara Ü. Tıp Fak. Mecmuası 2000,  53 (3): 145-148.

 

2.17. Şahinoğlu S, “Üremeye yardımcı tedavi yöntemleri (ÜYTY) ve bu konuda yayınlanmış iki yönetmelik”, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2002, 4: 496-502.

 

2.18. Gelegen D G, Şahinoğlu S (ve ark.), Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet: Bir Gül Bırakabilmek, Genel Pratisyen 2006, 7: 36-41.

 

2.19. Şahinoğlu S, Türk sineması senaryolarındaki hastalık kavramının eleştirel değerlendirilmesi,  Sendrom Dergisi 2007, 19(1):26-34.  

 

2.20. Şahinoğlu S, Biyomedikaletik ve yasal yönleriyle Türkiye’de böbrek aktarımı, Türkiye Klinikleri Nefroloji Özel Sayısı 2008, 1 (1) 102-110.

 

2.21. Şahinoğlu S, Genetik Araştırmalarda Karşılaşılan Ahlaki Değer Sorunları-Örnekler Özelinde, İKU 2009: 25-27.

 

2.22. Şahinoğlu S, Göçmen B. Z. Bir gazetenin sağlık haberlerinin sağlık/hastalık kavramı çerçevesinde incelenmesi, Lokman Hekim Journal of Medical History and Folk 2011, 2 (1): 11-15.

        

3. ULUSLARARASI YAYINEVLERİNCE YAYIMLANMIŞ KİTAPLARDA BÖLÜMLER

 

3.1. Doğan H, Şahinoğlu S, Fetuses with Neural Tube Defects: Ethical Issues and Decisions at the  Individual, Institutional, and Societal Level and Some Evaluations from Turkey, in Focus on   Birth Defects Research, Janet V. Engels (ed.), USA, Nova Pub, 2006: 211-221.

 

 

4. ULUSAL YAYINEVLERİNCE YAYIMLANAN KİTAPLARDA EDİTÖRLÜK

 

4.1. Arda B, Oğuz Y, Şahinoğlu Pelin S (eds.), Deontoloji, Antıp Yay., Ankara, 1996.

 

4.2.. Arda B, Kadıoğlu S, Özçelikay G, Şahinoğlu Pelin S. (eds.), Biyoetikten Seçmeler, Biyoetik Derneği Yay., Ankara, 1996.

 

4.3.  Arda B, Çay F, Kadıoğlu S, Özçelikay G, Şahinoğlu Pelin S. (eds.), III. Tıbbi Etik Sempozyumu Bildirileri Kitabı, Biyoetik Derneği Yay., Ankara, 1998.

 

4.4.  Arda B, Şahinoğlu S ve ark. (eds.), Yaşama Dair Etikçe Bir Bakış, Ankara Tabip Odası Yay., Ankara, 2001. 

 

4.5. Demirhan Erdemir A, Şahinoğlu S ve ark. (eds.),  Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Tıp Etiği Kongresi Cilt 1, Biyoetik Derneği Yay., Ankara, 2003.

 

4.6. Demirhan Erdemir A, Şahinoğlu S ve ark. (eds.),  Uluslararsı Katılımlı 3. Ulusal tıp Etiği Kongresi Cilt 2, Biyoetik Derneği Yay., Ankara, 2003.

 

4.7. Başaran B, Şahinoğlu S ve ark. (eds.),  Kadına Yönelik Şiddet ve Hekimlik Sempozyumu Kitabı, Ankara Tabip Odası Yay., 2003.

 

4.8. Uzel İ, Şahinoğlu S ve ark. (eds.),  Yaman Örs’e  Armağan, Türkiye Biyoetik Derneği Yayınları, Ankara 2005.

 

4.9. Şahinoğlu S, Arapgirlioğlu K, Çelebi H, Örs Y, (eds.), Bilimden Felsefeye Akademik Bir Çevrenin Serüveni, Bilim ve Gelecek Yay, İstanbul, 2011.

 

 

 5. ULUSAL YAYINEVLERİNCE YAYIMLANAN KİTAPLARDA BÖLÜMLER

 

5.1. Şahinoğlu Pelin S., “Tıp tarihinde metodoloji ve tıp evrimi”, Arda B., Oğuz Y., Şahinoğlu Pelin S. (ed.), Deontoloji, Antıp Yay., Ankara, 1996, 67-72.

 

5.2. Şahinoğlu Pelin S., “Tıp uğraşı ve estetik olgusu”, Arda B., Oğuz Y., Şahinoğlu Pelin S. (ed.), Deontoloji, Antıp Yay., Ankara, 1996, 73-82.

 

5.3. Şahinoğlu Pelin S., “Etik, tıbbi etik, biyoetik yöntembilgisel yaklaşımın ışığında”, Arda B., Oğuz Y., Şahinoğlu Pelin S. (ed.), Deontoloji, Antıp Yay., Ankara, 1996, 73-89.

 

5.4. Şahinoğlu Pelin S., “Yöntembilgisi açısından Bilim ve Sanat”, E. Akalın, h. Aydoğdu, R. Saraoğlu (ed.), Bilim, Bilim Politikası ve Üniversiteler, Bağlam Yay., İstanbul, İstanbul, 1997, 131-134.

 

5.5. Şahinoğlu Pelin S., “Hekimin beyaz önlüğü”, Arda B. (ed.), Konukevi Çevresi’nden 10. Yıl Seçkisi; Biyoetik Derneği Yay., Ankara, 1998,  41-57.

 

5.6. Şahinoğlu Pelin S., “Kız öğrencilerin tıp fakültesine kabulünün 75. yılını kutlarken”, N Yıldırım (ed), Sağlık Alanında Türk Kadını, Novartis Yay., İstanbul, 1998, 486-489.

 

5.7. Örs Y., Şahinoğlu Pelin S., “The physician’s oath considered critically in an evolutionary perspective”, Lucius E., Mat A., Öncel Ö. (ed), Arslan Terzioğlu’na Armağan, İsis Yay., İstanbul 1999, 109-120.

 

5.8. Arda B, Şahinoğlu S, ve ark., “Tıbbi etik ve basındaki sağlık haberleri”, Arda B. ve ark. (ed.), Yaşama Dair Etikçe Bir Bakış, Ankara Tabip Odası Yay., Ankara, 2002, 188-194.

 

5.9. Şahinoğlu S, Örs Y., “Kadın sağlığında tıbbi etik ve sorunları”, Akın A (ed.)

Toplumsal Cinsiyet, Sağlık ve Kadın, Hacettepe Üniversitesi Yay., Ankara, 2003, 219-227.

 

5.10. Şahinoğlu S, “Feminist Biyomedikal Etik”, Erdemir A D ve ark. (ed.), ÇağdaşTıp Etiği,  Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, 2003,  541-555.

 

5.11. Şahinoğlu S, “Cos and Cnidos Medical Schools and Their Methodological Assessment”, Yaman Örs Armağanı içinde, Uzel İ, Şahinoğlu S ve ark. (eds.), Türkiye Biyoetik Derneği Yayınları, Ankara 2005, 200-207.

 

5.12.Şahinoğlu S, Yardımcı Üreme Tekniklerinin Kadın Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi, İleri Teknoloji Tıbbi ve Hekim-Hasta İlişkisi içinde, Öncel ve ark. (eds.), Nobel Tıp Kitabevi,  İstanbul 395-401, 2006.

 

   

 

C.1. ULUSLARARASI BİLİMSEL ETKİNKİNLİKTE DAVETLİ KONUŞMACI

 

C.1.1. Şahinoğlu S. Ankara Medical School Doctora Programme, Ufuk Medical School Graduation Programme, Regional Expert Meeting with Professional in Ethics teaching Turkey, İstanbul, 5-6 Mart 2007.

 

C.1.2. Şahinoğlu S. Tarihsel Süreçte Aydınlatılmış Onam ve Hasta Hakları,

1. Uluslararası Hasta Hakları Kongresi, Belek Antalya, 12 Kasım 2009.

 

C.1.3. Şahinoğlu S. Türkiye’de Son Dönem Böbrek Hastalığının Tedavisinde Nakil

ve Etik Sorunlar , 2. Uluslararsı Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi 4-7 Kasım 2009 Bursa.  

 

C.1.4. Şahinoğlu S. Hekim ve Diğer Sağlik Personelinin Hakları, 2. Uluslararası Hasta Hakları Kongresi, Belek Antalya, 5 Kasım 2010.

 

 

C.1.ULUSAL BİLİMSEL ETKİNKİNLİKTE DAVETLİ KONUŞMACI

 

C.1.4. Şahinoğlu-Pelin S, Genetik-Etik ve Yasal Yöneleriyle Yardımcı Üreme Teknikleri, 1. Ulusal Cinsel İşlev ve Fertilite Bozuklukları Sempozyumu, Ürgüp, 13-16 Kasım 1996, Panel.

 

C.1.5. Şahinoğlu-Pelin S,   Güzel Olmanın dayanılmaz Çekiciliği, Türk-İngiliz Kültür Derneği,  Ankara, 29 Kasım 1997, Panel.

 

C.1.6. Şahinoğlu-Pelin S,  Kadın ve Sağlık, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kitap Kulübü, Ankara. 9 Mart 1998, Konferans.

 

C.1.7. Şahinoğlu-Pelin S, Jinekoloji ve Obstetrikte Etik ve Hukuksal Sorunlar, Sorumluluklar, Ankara jinekoloji Derneği, Ankara, 20 Aralık 1999, Panel.

 

C.1.8. Şahinoğlu-Pelin S, Kardiyoloji ve Etik, XV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İzmir, 11 Ekim 1999, Panel.

 

 C.1.9. Şahinoğlu-Pelin S, Penatal Tanı ve Etik, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp  Bölümü, Ankara, 22 Mart 2000, Panel.

 

C.1.10. Şahinoğlu-Pelin S,  Tıp Bağlamında Bilim ve Sanat, ODTÜ Mezunları Derneği, Ankara, 8 Nisan 2000, Konferans.

    

C.1.11. Şahinoğlu-Pelin S, Tıp Bağlamında Etik ve Estetik, ANKÜSEV, Ankara, 5 Mayıs 2000, Konferans.

 

C.1.12. Şahinoğlu-Pelin S, Medeni Yasa ve Eşitlik, TurkMsic, Ankara Üni. Tıp Fakültesi Mavi Salon, Ankara, 21 Mart 2001, Panel.

 

C.1.13. Şahinoğlu-Pelin S, Türkiye’de Pulculuk ve Tıp Tarihi İlişkisi, Ankara Üniversitesi  Eczacılık Fakültesi Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı, Ankara, 30 Mart 2001, Konferans.

 

C.1.14. Şahinoğlu-Pelin S,  Ya Sigara Ya Siz! TurkMsic, Ankara Üni. Tıp Fakültesi Sarı Salon, Ankara, 26 Nisan 2001, Panel.

 

C.1.15. Şahinoğlu S, 8. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi; Kanser ve Kadın Olmanın Anlamı 3-4 Mayıs 2004, Kemer, Antalya, Panel.

 

C.1.16. Şahinoğlu S, Etik Açıdan Yeni Bir Kavram: Hasta Hakları Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Ankara, 10 Mart 2004, Panel.

 

C.1.17. Şahinoğlu S, Tıp Dünyasında Kadın Hakları: Tıp Etiği Çerçevesinde Bir Değerlendirme Çurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana, 18 Mayıs 2004, Konferans.

.

C.1.18. Şahinoğlu S, İnsan Hakları Açısından Bekaret Kontrolü Uygulaması, Çukurova Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Adana, 21 Mayıs 2004, Konferans.

                      .

C.1.19. Şahinoğlu S, Feminist Biyoetik, Çukurova Üniversitesi Kadın Sorunları  Araştırma ve Uygulama Merkezi, Adana, 21 Mayıs 2004, Konferans.

 

C.1.20. Şahinoğlu S, Kadın ve Şiddet, 9. Pratisyen Hekimlik Kongresi, Antalya, 8-12 Aralık 2004, Panel.

 

 

C.1.21. Şahinoğlu S, Kadına Yönelik Şiddet, 1. Ulusal Kadın Ruh Sağlığı Kongresi,          İstanbul, 5-9 Mart 2005, Panel.

 

C.1.22. Şahinoğlu S, Aile İçi Şiddet (Sağlık Çalışanlarının Sorumluluğu), Çukurova           Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Adana, 4 Nisan 2005, Konferans.

 

C.1.23. Şahinoğlu S, Namus Cinayetleri, 2. Ulusal Kadın Ruh Sağlığı Kongresi,  İstanbul, 8-11 Mart 2006, Panel.

 

C.1.24. Şahinoğlu S, Feminist Biyoetiğe Giriş, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  Deontoloji, Tıp Etiği ve Tarihi  Anabilim Dalı Aylık  Konferans  Serisi 1, Ankara, 8 Kasım 2006, Konferans.

 

C.1.25. Şahinoğlu S, Hekim- Sağlık Çalışanı-Hasta, Tarihsel Süreç, Etik ve İletişim, SSK Dışkapı Hastanesi, Ankara, 31 Mayıs ve 7 Haziran 2007, Konferans.

 

C.1.26. Şahinoğlu S, Feminist biyomedikal Etik, 1. Kadın Sağlığı Kongresi-Kadına Yönelik Şiddet, Ankara, 20-22 Mart 2008, Panel.

 

C.1.27. Şahinoğlu S, Dünden Bugüne Hekim-Hasta İlişkisi, HÜTBAT Bilim Günleri, Ankara, 5-6 Nisan 2008.

 

C.1.28. Şahinoğlu S, Sağlıkta Dönüşüm Programı Uygulamalarında Etik Sorunlar, 6. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Ankara, 23-25 Nisan 2009, Panel.

 

C.1.29. Şahinoğlu S, Hasta Hakları ve Kadına Yönelen Şiddet, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü, Hasan Ali Yücel Konferans Salonu, İbni Sina Hastanesi, Ankara, 24 Hasım 2009, Panel.

 

C.1.30. Şahinoğlu S, Tıpta Cinsiyetçilik, HÜKSAM Konferansları, Ankara, 17, Aralık 2009.

 

C.1.31. Şahinoğlu S, Hasta Hakları, Hastaların Bilgilendirilmesi ve Aydınlatılmış Onam, AÜTF İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü, Hasan Ali Yücel Konferans Salonu, İbni Sina Hastanesi, Ankara, 5. Ocak ve 12 Ocak 2010, Konferans.

 

C.1.32. Şahinoğlu S, Organ Nakli ve Etik, Organ ve Doku Nakli Koordinatörlüğü Eğitimi Kursu, Ankara, 31 Mayıs-4 Haziran 2010, Konferans.

 

C.1.33. Şahinoğlu S, Malpraktis Sigortasının Hasta Hakları Üzerine Etkisi, Prof. Dr. Özer Kendi Anısına Tıpta Uygulama Hataları Sempozyumu, Hasan Ali Yücel Konferans Salonu, İbni Sina Hastanesi, Ankara, 6 Aralık 2010, Panel.

 

C.1.33. Şahinoğlu S, Hekim Hakları, Ankara Güven Hastanesi, 29 Haziran 2011, Konferans

 

 

 

C.2. ULUSLARARASI KONGRE, KONFERANS, SEMPOZYUM VEYA BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER

 

C.2.1. Şahinoğlu-Pelin S, “The ethical aspects of hymen examination and adolescence”, First International Conress on Adolescence Disorders and New Approaches, 25-29 Kasım 1992, Antalya.

 

C.2.2. Arda B, Şahinoğlu-Pelin S, Cangır A K., “İn vitro fertilizasyonun getireceği tıbbi etik Sorunlar”, Uluslararası Yardımcı Üreme Teknikleri Üreme Endokrinolojisi ve      

İnfertilitede Son Gelişmeler Kongresi, 19-23 Mayıs 1993, Göreme.

 

C.2.3. Şahinoğlu-Pelin S, “Sensation and Congnition -  A Methodological Approach to

Art(s)”, Proc. Culture   and Value, Ed. Johannessen K. S., Nordenstam T.: 18.

International Wittgenstein Symposium, The Austrian Ludwig Wittgenstein Society, 1995,

248-254, Kirchberg, Avusturya.

 

C.2.4. Şahinoğlu-Pelin S, Medico-legal evaluation of the use of assisted reproductive

technologies in Turkey, 11. World Congress on Medical Law, 28 Temmuz - 1 Ağustos

1996,  Sun City, Güney Afrika.

 

C.2.5. Şahinoğlu Pelin S, Örs Y, “Bir etikodrama konusu: Klinik tıpta psikolojik sorunların etik boyutu”, 22. Uluslararası Grup Psikoterapileri Kongresi 28-31 Mayıs 1997, Bergama, İzmir.

 

C.2.6.  Şahinoğlu-Pelin S, “Cos and Cnidos medical schools and their methodological

assessment”, 36 th  International Congress on the History of Medicine, 6-11 Eylül 1998, Tunus.

  

C.2.7. Şahinoğlu-Pelin S,  “Feminist Approaches in Turkish Medical Ethics”,  International Tsukuba Bioethics Roundtable and the Second Conference of the International  Association on Feminist Approaches to Bioethics, Japonya 31 Ekim - 3 Kasım 1998. 

 

C.2.8. Şahinoğlu-Pelin S,  “Turkish women and medical ethics, 4. World Congress of

Bioethics, Japonya, 4-7 Kasım 1998.  

 

C.2. 9. Şahinoğlu-Pelin S,  “Hymen Examination in Turkish Medicine”, Women’s World 99: the 7 th International Interdisciplinary Congress on Women, 20-26 Haziran 1999,    

Tromso, Norveç.

 

C.2.11. Şahinoğlu-Pelin S, “ART Applications in Turkey as Viewed by Feminists”, 5. World  Congress of Bioethics, Londra, 19-22 Eylül 2000.

 

C.2.12. Şahinoğlu-Pelin S, “Turkish medical history in stamp”, 38. Uluslararası Tıp Tarihi  Kongresi, 1-6 Eylül 2002, İstanbul.  

 

C.2.13. Kadıoğlu S, Şahinoğlu-Pelin S, Kadıoğlu F., “Themes of health medicine and physician in  Nasrettin Hodja’s parables”, 38. Uluslararası Tıp Tarihi Kongresi, 1-6 Eylül 2002, İstanbul.  

 

C.2.14.Şahinoğlu S, “Tıpta Ahlaki Değer Sorunlarına Yeni Bir Yaklaşım: Feminist Biyomedikal Etik”, 1. Uluslararası Kadın Araştırmaları Konferansı, 29-30 Nisan 2004, Magosa- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.

 

C.2.15. Şahinoğlu S, “A concept of visual aesthetics in Medicini”, 39th International

Congress on  the History of Medicine, Proceedings Vol. 3: 74-79, 5-10 September

2004, Bari, İtalya.

 

C.2.16. Şahinoğlu S, Büken N O, “Evaluation of Medical history in medical faculties in

Turkey from the aspect of the evolution of education", 39th International Congresso

the History of Medicine, 5-10 September 2004, Bari, İtalya.

 

C.2.17.Şahinoğlu S,  “A Brief Presentation At The Country Reps Round Table”, 5th Congress of  the Internatioanal Network of Feminist Approaches to Bioethics, 7-9 November 2004, Sydney, Avusturalya.

 

C.2.18. Şahinoğlu S, Büken N O, “The Process Of Developing A Female Physicians Organization: Turkey's Example”, 5th Congress of the Internatioanal Network of Feminist Approaches to Bioethics, 7-9 November 2004, Sydney, Avusturalya.

 

C.2.19. Şahinoğlu S, Doğan H., “Fetus With Neural Tube Defects:Decision Making Rationals For Clinical Ethics Practice At Individual, Institutional And Societal Level In Turkey”, 5th Congress of the Internatioanal Network of Feminist Approaches to Bioethics, 7-9 November 2004, Sydney, Avusturalya.

 

C.2.20. Şahinoğlu S, Doğan H., “Abortion and Medical Ethics in Turkey”, 4 th International Congress of Reproductive Health & Family Planning, 20-23 April 2005, Ankara.

 

C.2.21. Şahinoğlu S, Büken Örnek N., Türk Ceza Kanunu madde 280’nin  tıp etiği açısından incelenmesi, Uluslararası  Birleşik Biyoetik Kongresi Kültürler Arası Biyoetik: Asya ve Batı, 14-18 Kasım 2005, Urfa.

 

C.2.22.  Gelegen D G, Şahinoğlu S, The Violence Towords Women: Starting to Ask, Uluslararası  Birleşik Biyoetik Kongresi Kültürler Arası Biyoetik: Asya ve Batı, 14-18 Kasım 2005, Urfa.

 

C.2.23.  Şahinoğlu S, Büken Örnek N., A medicolegal approaches to the Assisted reproductive technology  in Turkey, 6. Inter. Congr. Feminist  Appr. to Bioethic, 4-6 Ağustos 2006, Pekin.

 

C.2.24. Büken Örnek N., Şahinoğlu S, Avian Influenza in Turkey and Responsibilities of Physicians Is Turkey’s Institutions Prepared? 8. World Cong. of Bioethics, 6-9 Ağustos  2006, Pekin.

 

C.2.25. Uçar M, Şahinoğlu S, Ataç A, ve ark. Idantification the key values that guide ethical decision making of military phisicians in Gülhane Military Medical Hospital, 12 th Congress of Balkan Military Medical Committee, 24-28 Haziran 2007, Romanya.

 

C.2.27. Şahinoğlu S, Büken Örnek N., The Right To Healthy Living  in  Turkey Some Discussions, 21. Tıp ve Sağlık Bakımının Felsefesi Avrupa Konferansları, 15–18 Ağustos 2007, Cardiff, İngiltere.

 

C.2.28. Şahinoğlu S, Gelegen D G, Domestic Violence As A Health Problem In Turkey, 21. Tıp ve  Sağlık Bakımının Felsefesi Avrupa Konferansları, 15–18 Ağustos 2007, Cardiff, İngiltere.

 

C.2.29.Akşit G, Gelegen DG, Şahinoğlu S, Türk Tıp Tarihi Kongreleri Üzerine Bir Çalışma: Kongre kitaplarında Basılan bildirilerin Temaları, 1. Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi 20-24 Mayıs 2008, Demirhan Erdemir ve ark. (Ed.) 1. Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi – 10. Ulusal Türk Tıp Tarihi Kongresi Bildiri Kitabı 2008, 1: 555-557, Konya.

 

C.2.30.Şahinoğlu S, Akşit G, Gelegen DG, Tıp tarihi gelenekten başka türlü ele alınabilir mi? 1. Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi 20-24 Mayıs 2008,  Demirhan Erdemir ve ark. (Ed.) 1. Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi – 10. Ulusal Türk Tıp Tarihi Kongresi Bildiri Kitabı 2008, 1: 558-559, Konya.

 

C.2.31.İzgi C, Gelegen DG, Çoban M, Şahinoğlu S,  Türk Tabipleri Birliğinin (TTB) tarihi – yasası, yapısı ve politikaları. 1. Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi 20-24 Mayıs 2008, Demirhan Erdemir ve ark. (Ed.) 1. Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi – 10. Ulusal Türk Tıp Tarihi Kongresi Bildiri Kitabı 2008, 1: 560-571, Konya.

 

C.2.32.Uçar M, Şahinoğlu S,  Cumhuriyet dönemi sağlık politikalarının tarihsel gelişimi ve bu politikaları etkileyen temel faktörler. 1. Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi 20-24 Mayıs 2008, Demirhan Erdemir ve ark. (Ed.) 1. Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi – 10. Ulusal Türk Tıp Tarihi Kongresi Bildiri Kitabı 2008, 1: 572-573, Konya.

 

C.2.33.Gün M, Göçmen Baykara Z, Şahinoğlu S, Türkiye’de Cumhuriyet döneminden günümüze hemşireliğin gelişimi. 1. Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi 20-24 Mayıs 2008, Demirhan Erdemir ve ark. (Ed.) 1. Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi – 10. Ulusal Türk Tıp Tarihi Kongresi Bildiri Kitabı 2008, 1: 763-766, Konya.

 

C.2.34.Gün M,  Şahinoğlu S, Türk tıp tarihine katkıları açısından Prof. Dr. Feridun Nafiz uzluk (1902-1974), 1. Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi 20-24 Mayıs 2008,  Demirhan Erdemir ve ark. (Ed.) 1. Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi – 10. Ulusal Türk Tıp Tarihi Kongresi Bildiri Kitabı 2008, 2: 1981-1988, Konya.

 

C.2.35.Gün M, Şahinoğlu S, The Importence of Determination Ethical Principles for Leader Nurses 4 th International Nursing Management Conference, 13-15 Ekim 2008, Poster, Abstract Book,  p. 128, Antalya.

 

C.2.36.Göçmen Z, Şahinoğlu S, Most Common Ethical Problems Related to Stoma Care In Turkey 7th International Feminist Ass. Bioethics Congress, 3-8 Eylül 2008, Rijeka-Hırvatistan.  

 

C.2.37.Şahinoğlu S, Göçmen Z, Opinions of the 3rd And 4th Year Students of Gazi University Nursing School Regarding The Autonomy of Nursing Profession, 7th International Feminist Ass. Bioethics Congress, 3-8 Seylül 2008, Rijeka-Hırvatistan.

 

C.2.38.Şahinoğlu S, Balseven A. Tıbbi, Yasal ve  Etik Yönleriyle Fuhuş Sektöründe Çalışan Kadınlar, 1. Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi, 13-16 Ekim 2009 İzmir.

 

C.2.39.Şahinoğlu S, Gün M. Embriyonik Kök Hücre Araştırmalarında Aydınlatılmış Onam Sürecinin Kadın Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi 1. Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi, 13-16 Ekim 2009 İzmir.

 

C.2.40.Gürsoy E., Şahinoğlu S, The Effects of Custom, Religion and “Honor” on Women Health: A Survey Study, 3rd Islam and Bioethics International Conference, 14-16 Nisan 2010, Manavgat, Antalya.

 

C.2.41.Uçar M, Şahinoğlu S, Ethical Dimension of Genetic Research: On Islamic Perspective, 3rd Islam and Bioethics International Conference, 14-16 Nisan 2010, Manavgat, Antalya.

 

C.2.42.Arda B, Oguz NY, Sahinoğlu S, Informed consent in medical education: The experience of the medical ethics department of Ankara University School of Medicine.10th International Educational Technology Conference, 26- 28 Nisan 2010, Istanbul.

 

C.2.43.Şahinoğlu S, Balseven A, Women brothel workers and occupational health risks in Ankara, Turkey, 8. Feminist Approaches to Bioethics (FAB), 26-28 Temmuz 2010, Singapur.  

 

C.2.44.Uçar M, Şahinoğlu S, Ataç A, 1. Dünya savaşı (1914-19118) Başlangıcında İstanbul’da Sağlık Hizmetleri ile İlgili Bazı Belgeler, İstanbul 2010, Avrupa Kültür Başkenti, Geçmişten Günümüze İstanbul’da Sağlık, İstanbul, 3-6 Kasım 2010.

 

C.2.45.Gün M, Şahinoğlu S, Evaluation of embryonic stem cell research from the perspectives of informed consent and patient privacy. Poster number 101. National Stem Cell Network - Fourth Annual Scientific Conference, 30 Mart–1 Nisan 2011, York, İngiltere.

 

C.4. ULUSAL KONGRE, KONFERANS, SEMPOZYUM VEYA BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER

 

C.4.1. Şahinoğlu-Pelin S, Hekim andının evrimi, Hekimlikte Andlar ve Bildirgeler Toplantısı,   TTB ve Türkiye Felsefe Kurumu, İbni Sina Hastanesi, Ankara, 12. Mart 1993.

 

C.4.2. Şahinoğlu-Pelin S ve Oğuz N Y, Tıbbi etik açısından hekim sorumluluğu, 1. Tıp Etiği – Tıp Deontolojisi Sempozyumu, İstanbul, 20-21 Ekim 1994 (Dr. Yasemin Oğuz ile birlikte).

 

C.4.3. Şahinoğlu-Pelin S, Yöntembilgisi açısından bilim ve sanat, Bilim Bilim Politikası ve Üniversiteler Kongresi, 20-21 Nisan 1995.

 

C.4.4. Şahinoğlu-Pelin S VE Arda B, Tıbbi etik eğitimi almanın etik yargılar üzerindeki etkisi: Bir pilot çalışma ve sonuçları, II. Tıbbi Etik sempozyumu, Adana, 2-4 Kasım 1995.  

 

C.4.5. Çalışır H C ve Şahinoğlu-Pelin S, Çok ilaca dirençli tüberküloz ve etik yönleri, bir vaka özelinde, III. Tıbbi Etik Sempozyumu Bildirileri Kitabı, Biyoetik Derneği Yay 1998: 105-109, Ankara III. Tıbbi Etik Sempozyumu, Ankara, 23-25 Ekim 1997.

 

C.4.6. Çalışır H C ve Şahinoğlu-Pelin S, Tıpta konsültasyon, III. Tıbbi Etik Sempozyumu Bildirileri Kitabı, Biyoetik Derneği Yay 1998: 217-224, Ankara III. Tıbbi Etik Sempozyumu, Ankara, 23-25 Ekim 1997.

 

C.4.7. Örs Y ve Şahinoğlu-Pelin S, Bir etikodrama konusu olarak “kızlık zarı” incelemesi, III. Tıbbi Etik Sempozyumu Bildirileri Kitabı, Biyoetik Derneği Yay 1998: 409-418, Ankara III. Tıbbi Etik Sempozyumu, Ankara, 23-25 Ekim 1997.

 

C.4.8 Şahinoğlu-Pelin S, Toplumsal cinsiyet kavramı ve tıp, 7. Anadolu Psikiyatri Günlerine,  Malatya, 24-26 Haziran 1998.

 

C.4.9. Şahinoğlu-Pelin S, Türk sinemasında hastalık kavramı, 1. Lokman Hekim tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, Adana, 20-22 Mayıs 1999.

 

C.4.10.  Şahinoğlu-Pelin S, Türkiye’de pulculuğun tıp tarihi ile ilşkisi, VI. Türk Tıp Tarihi kongresi,  İzmir, 22-24 Mayıs 2000.

 

C.4.11. Şahinoğlu  S, Acıduman A ve ark., “Tıbbi etiğin sağlık kavramı temelinde tartışılması”, II. Ulusal  Tıbbi Etik Kongresi Bildiri Kitabı, Biyoetik Derneği Yay., Ankara, 2001: 18-29. II. Ulusal Tıbbi Etik Kongresi, Kapadokya, 18-20 Ekim 2001.

 

C.4.12.  Arda B, Şahinoğlu S ve ark., “Medyadaki sağlık haberlerinin etik açıdan

değerlendirilmesi”, II. Ulusal Tıbbi Etik Kongresi Bildiri Kitabı, Biyoetik Derneği  Yay.,  Ankara, 2001: 436-443. II. Ulusal Tıbbi Etik Kongresi, Kapadokya, 18-20 Ekim 2001.

 

C.4.13. Şahinoğlu S ve Cebeci S, Toplum ve Hekim dergisindeki tıp etiğiyle ilgili makaleler, II.Ulusal Tıbbi Etik Kongresi Bildiri Kitabı, Biyoetik Derneği Yay., Ankara,  2001: 444-454. II. Ulusal Tıbbi Etik Kongresi, Kapadokya, 18-20 Ekim 2001.

 

C.4.14. Şahinoğlu S ve ark., “Tıptaki insan hakları ihlalleri”, II. Ulusal Tıbbi Etik Kongresi Bildiri Kitabı, Biyoetik Derneği Yay., Ankara, 2001: 585-597. II. Ulusal Tıbbi Etik Kongresi, Kapadokya, 18-20 Ekim 2001.

 

C.4.15. Şahinoğlu S, Kadın ve kadın bedeninin tıp uğraşındaki yeri, 1. Edirne Tıp Tarihi Günleri  Bildirileri Kitabı, Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Yay., 253-265, Edirne, 2001.

C.4.16. Şahinoğlu S, “Türkiye’de yeni bir yaklaşım: feminist biyomedikal etik”, Uluslararası  Katılımlı 3. Ulusal tıp Etiği Kongresi Kitabı, Cilt 1, Biyoetik Derneği Yay., 161-170,  Bursa, 2003.

 

C.4. 17. Başaran B, Şahinoğlu S ve ark., “Çığlık”, Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal tıp Etiği Kongresi Kitabı, Cilt 1, Biyoetik Derneği Yay., 451-456, Bursa, 2003.

 

C.4.18. Şahinoğlu S, “Türkiye’de kürtaj olgusunun feminist biyomedikal etik açısından

değerlendirilmesi”, Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal tıp Etiği Kongresi Kitabı, Cilt 1,

Biyoetik Derneği Yay., 498-504, Bursa, 2003.

 

C.4.19. Büken Örnek N ve Şahinoğlu S, Tıp fakültelerimizdeki tıp tarihi eğitiminin

değerlendirilmesine yönelik bir ön çalışma, 8. Türk Tıp Tarihi Kongresi Kongreye

Sunulan Bildiriler Kitabı içinde, N. Sarı ve A. Demirhan Erdemir (ed.), Türk Tıp Tarihi Kurumu Yay., İstanbul, 2006: 679-690. 8. Türk Tıp Tarihi Kongresi Kongresi 16-18 Haziran 2004.

 

C.4.20. Şahinoğlu S ve Büken Örnek N., Ülkemizdeki hekim örgütlerinin kadın sorunlarına yaklaşımı ve bu bağlamda feminist hareketin evrimsel öyküsü, 8. Türk Tıp Tarihi Kongresi Kongreye Sunulan Bildiriler Kitabı içinde, N. Sarı ve A. Demirhan Erdemir (ed.), Türk Tıp Tarihi Kurumu Yay., İstanbul, 2006: 713-722. 8. Türk Tıp Tarihi Kongresi Kongresi 16-18 Haziran 2004.

 

C.4.21. Şahinoğlu S, “Neden hasta hakları”, Tıbbi Etik Sempozyumu Kitabı, 25-31, Ankara, 2004. Tıbbi Etik Sempozyumu 10 Aralık 2004.

 

C.4.22. Şahinolu S, Tıpta Görsel Estetik, Türkiye Estetik Kongresi, ODTÜ Ankara,  22-24 Kasım 2006.

 

C.4.23. Gelegen D G, Şahinoğlu S, Estetik ve Güzellik Merkezleri Özelinde - Tıpta Estetik Uygulamaların Etik ve Hukuksal Açıdan Değerlendirilmesi, Türkiye Estetik Kongresi, ODTÜ Ankara,  22-24 Kasım 2006.

 

C.4.24. Göçmen Z B, Şahinoğlu S ve arkadaşları, “Türkiye’de Tıp Tarihi ve Etik Alanlarının Biraradalığı, Bu Konuda Bir Grup Uzmanın Görüşü”, Tıp Etiğinden Biyoetiğe içinde, Ülman Y. ve ark. (eds.), Türkiye Biyoetik Derneği Yay, Ankara, 2009: 92-96. V. Uluslarası Katılımlı V. Tıp Etiği Kongresi, Ankara, 13-15 Kasım 2008,

 

C.4.25. Gün M, Şahinoğlu S, Embriyonik kök hücre araştırmalarında aydınlatılmış onam sürecinin kadın bakış açısıyla değerlendirilmesi, 7. Tıp Etiği Sempozyumu, İstanbul, 9 Mart 2009.  

 

C.4.26. Şahinoğlu S, İşyeri Hekimliği ve Etik, Ankara Barosu III. Sağlık Hukuku Kurultayı, Ankara,  7 Mayıs 2010.

 

C.4.27. Gün M, Şahinoğlu S, Tahtakuşlar köyü ve geleneksel olarak kullanılan ‘fatma ana eli’ (anastatika hierochuntica) bitkisinin folklorik tıp açısından anlamı, 6. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp  Günleri, Hatay, 27-30 Mayıs 2009.

 

C.4.28. Göçmen Baykara Z, Şahinoğlu S, ve ark. Bir gazetenin altı aylık sürede yayınladığı sağlık haberleri: genel bir bakış, 6. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri,  Hatay, 27-30 Mayıs 2009.

 

C.4.29. Şahinoğlu S, Uçar M, Osmanlı Devleti’nin son döneminde koruyucu sağlık hizmetlerine genel bir bakış, 6. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri,  Hatay, 27-30 Mayıs 2009.

 

C.4.30. Gün M, Göçmen B Z ve Şahinoğlu S, Hemşirelik Etiğinin Tarihsel Gelişimi, VI. Tıp Etiği Kongresi, İstanbul, 25-26 Kasım 2010.

 

C.4.31. Gün M ve Şahinoğlu S, Müzik Terapi: Tarihsel Bir Yolculukla Türklerin Müzigi Şifa Aracı Olarak Kullanmaları, 7. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp  Günleri, Mersin, 11-14 Mayıs 2011.