PROF.DR. SEVGİ ŞAR    
Adı : SEVGİ
Soyadı : ŞAR
E-posta : ssar@ankara.edu.tr / sevgisar98@gmail.com
Tel : 0312 203 31 29
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ECZACILIK FAKÜLTESİ
Bölüm : ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/sevgi-sar
Kişisel Akademik Bilgiler

ADI: SEVGİ ŞAR

DOĞUM YERİ ve YILI: Posof/Ardahan 1954

FAKÜLTE/ANABİLİM DALI: Eczacılık-Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı

AKADEMİK ÜNVANI: Prof. Dr.(1999)

e-mail: ssar@ankara.edu.tr sevgisar98@gmail.com

 

EĞİTİM BİLGİLERİ:

 

Doktora: Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Tarihi ve Deontoloji Bilim Dalı, 1982

Master Derecesi: Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi İşletme Yönetimi Enstitüsü, Pazarlama Yönetimi,  1979

Lisans Derecesi: Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, 1977

BİLİMSEL İLGİ ALANLARI:

Eczacılık İşletmeciliği,

Eczacılık Tarihi ve Tıp Tarihi,

Eczacılık Etiği ve Bioetik,

Halk Hekimliği,

Sosyal Eczacılık,

Eczacılık ve Sağlık Mevzuatı

 

BİLİMSEL YAYINLARI


A- ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYINLANAN

1. Şar, S., Some Folk Remedies Used in Central Anatolia Region of Turkey, Hamdard  Medicus, XXXIV (3): 40-45, 1991.

2. Süveren, K., Şar, S., A Study on Medicinal Plants Which are Given in Mücerrebname,Hamdard Medicus, XXXV (4): 5-25, 1992.

3. Şar, S., Süveren, K., Asil, E., Özçelikay, G., A Study on the Medicinal Formulas Used in the Treatment of Dental Diseases, Recorded in Avicenna’s Aqrabadhin with Respect to Today’s Pharmacy, Hamdard Medicus, XXXVII (2): 5-16, 1994.

4. Özçelikay, G., Asil, E., Şar, S., Süveren, K., A Study on Prescription Samples Prepared in Ottoman Empire Period, Hamdard Medicus, XXXVII (3): 28-35, 1994.

5. Şar, S., Soner, O., Tanker, M., Asil, E., A Research on the Formulation of Putty Used in Ottoman Period, Hamdard Medicus, XXXIX (4): 94-99, 1996.

 

B- ULUSAL DERGİLERDE YAYINLANAN

1.Tanker, M., Asil, E., Şar, S., İç Anadolu Bölgesi'nde Ateş Düşürücü Olarak Kullanılan Halk İlaçları, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mecmuası, 13 (1-2): 193-205, 1983 .

2.Asil, E., Şar, S., Mesir Macunu, Pharmacia,  24 : 53 (3): 204-212, 1984.

3.Asil, E., Tanker, M., Şar, S., İç Anadolu Bölgesi'nde Baş Ağrılarına Karşı Kullanılan Halk  İlaçları,  Ankara Üniversitesi  Eczacılık Fakültesi Dergisi, 14 (1): 67-80, 1984.

4.Asil, E., Şar, S., Mezopotamya Uygarlıklarında Eczacılık, Ankara Eczacı Odası Bülteni, 6 (3): 73-77, 1984.

5.Asil, E., Şar, S., Eski Mısır'da Eczacılık, Ankara Eczacı Odası Bülteni, 6 (4): 46-49, 1984.

6.Asil, E., Şar, S., Eski Çin, Hind ve İran' da Eczacılık, Ankara Eczacı Odası Bülteni, 6 (5): 75-80, 1984.

7.Asil, E., Şar, S., Eski Yunan Tıp ve Eczacılığı, Ankara Eczacı Odası Bülteni, 6 (6): 94-97, 1984.

8.Şar, S., Ulusal İbni Sina Kongresi, Pharmacia, 24 : 51 (1): 62-63, 1984.

9.Şar, S., Asil, E., Eski Roma' da Tıp ve Eczacılık, Ankara Eczacı Odası Bülteni, 7 (1): 70-74, 1985.

10.Asil, E., Şar, S., Ortaçağ' da Avrupa Tıp ve Eczacılığı, Ankara Eczacı Odası Bülteni,7 (2): 192-195, 1985.

11.Şar, S., Asil, E., Ortaçağ' da İslam Tıp ve Eczacılığı, Ankara Eczacı Odası Bülteni,  7 (3): 288-294, 1985.

12.Şar, S., Asil, E., İç Anadolu Bölgesi'nde Böbrek Taşlarına Karşı Kullanılan Halk İlaçları, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 15 (1):58-68, 1985.

13.Asil, E., Şar, S., Demir, G., Yücel, C., Eczacılıkta Yeni Bir Bilim Dalı:Sosyal Eczacılık, Eczacılıkta Yenilikler, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayınları, No: 60, s. 236-242, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1987.

14.Asil, E., Şar, S., İç Anadolu Bölgesi'nde Şeker Hastalığına Karşı Kullanılan Halk İlaçları, FABAD Farmasötik Bilimler Dergisi, 12 (2): 126-134, 1987.

15.Şar, S., S., Sucu, İ., Asil, E., Ege ve İç Anadolu Bölgelerinde Aynı Amaçla Kullanılan Halk İlaçları, Ankara Eczacı Odası Bülteni, 9 (3): 167-170, 1987.

16.Şar, S., İç Anadolu Bölgesi'nde Kullanılan Halk İlaçları (Göğüs Yumuşatıcı ve Öksürük Kesici Olarak Kullanılanlar), III.Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri IV.Cilt, Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi Yayınları: 86, s. 371-380, Başbakanlık Basımevi, Ankara, 1987.

17.Şar, S., Asil, E., İç Anadolu Bölgesi'nde Hemoroit Tedavisinde Kullanılan Halk İlaçları, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 18 (1): 8-23, 1988.

18.Şar, S., Halk Hekimliğinin Dünü ve Bugünü, Türk Halk Hekimliği Sempozyumu Bildirileri, Kültür Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi Yayınları: 110, s. 221-229, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1989.

19.Asil, E., Şar, S., İç Anadolu Bölgesi'nde Cilt Hastalıklarına Karşı  Kullanılan Halk İlaçları, Türk Folklor Araştırmaları, Kültür Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi Yayınları: 114, s. 1-22, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1989

20.Şar, S., Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde 1968-1989 Yılları Arasında Yapılan Doktora ve Yüksek Lisans Çalışmaları, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 19 (1-2 ): I-

21.Şar, S., Asil, E., A Statistical Study on Distribution of Pharmacies in Turkey, Journal of Faculty of Pharmacy of Gazi University, 8 (1): 1-11, 1991.

22.Şar, S., Süveren, K., İç Anadolu Bölgesi'nde Kullanılan Halk İlaçlarının Mücerrebname'deki Benzer İlaçlar ile Karşılaştırılması, Pharmacia, 32 (1): 23-35, 1992.

23.Şar, S., Afyon Yöresi Halk Hekimliğinde Görülen Uygulamalar, Kültür Bakanlığı Halk Kültürünü Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yay.167, s. 241-248, Ofset Repromat Matbaası, Ankara, 1992.

24.Özçelikay, G., Şar, S., Asil, E., Fatih Sultan Mehmet İçin Hazırlanan Macun Formülasyonu Üzerinde Bir Çalışma, I. Edirne Sarayı Sempozyumu Bildirileri, Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları No: 16, s. 211-214, Edirne, 1995.

25.Özcömert, G.H., Şar, S., Özçelikay, G., Asil, E., Eczacılık Hizmetleri ve Etik, Türkiye Klinikleri Tıbbi Etik Dergisi, 4 (2): 52-54, 1996.

26.Özçelikay, G., Asil, E., Şar, S., Türkiye’de 1986-1995 Yılları Arasında Verilen İlaç Ruhsatları Üzerinde Bir Çalışma, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 25 (1): 15-21, 1996.

27.Özçelikay, G., Şar, S., Asil, E., 1989-1995 Yılları Arasında Sağlık Bakanlığı Tarafından Bitkisel İlaçlar İçin Verilen İthal ve Üretim Ruhsatları Üzerinde Bir Çalışma, XI. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı Bildiri Kitabı, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayınları No: 75, s. 482-490, Ankara, 1997.

28.Kahya, E., Şar, S., Süveren, K., Denizli ve Trabzon Yöreleri ile Trakya Bölgesi’nde Kullanılan Halk İlaçları Üzerinde Bir Araştırma, V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Gelenek Görenek İnançlar Seksiyon Bildirileri Kitabı, Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Seminer Kongre Bildirileri Dizisi: 54, s. 405-424, Ankara, 1997.

29.Özçelikay, G., Özcan, G., Şar, S., Asil, E., A Study on a Health Project Applied by Unicef, Acta Pharmaceutica Turcica, XXXIX (1): 11-14, 1997.

30.Özçelikay, G., Özcömert, G. H., Şar, S., Asil, E., Eczane Eczacılarının Ötenazi Konusundaki Bilgi ve Tutumları Üzerinde Bir Ön Çalışma, İlaç Forumu, Ankara Eczacı Odası Bülteni, 17 (2): 38-39, 1997.

31.Özçelikay, G., Özcömert, G. H., Şar, S., Asil, E., Eczane Eczacılığı ve Etik, Türkiye Klinikleri Tıbbi Etik Dergisi, 5 (1): 6-9, 1997.

32.Özçelikay, G., Şar, S., Özcömert, G. H., Asil, E., Hastane Eczacılığı ve Etik, Türkiye Klinikleri Tıbbi Etik Dergisi, 5 (2): 68-73, 1997.

33.Özcömert, G. H., Şar, S., Özçelikay, G., Asil, E., 2000’li Yıllara Girerken Yeni Bir Eczacılık Hizmeti, Aktüel Eczacı, İstanbul, 4 (35): 13-22, 1997.

34.Özcömert, G. H., Şar, S., Özçelikay, G., Asil, E., Ankara İl Merkezindeki Hastanelerde Çalışan Eczacıların Eczacılık Etiği ile İlgili Sorunlara Yönelik Tutumları Üzerinde Bir Araştırma, III. Tıbbi Etik Sempozyumu, s. 333-338, Yükseköğretim Kurulu Matbaası, Ankara, 1998.

35.Özcömert, G.  H., Şar, S., Ankara İli Belediye Sınırları İçerisinde Çalışan Hastane ve Serbest Eczane Eczacılarının Eczacılık Etiği ile İlgili Sorunlar Karşısındaki Tutumları Üzerinde Bir Çalışma, III. Tıbbi Etik Sempozyumu Bildirileri, s. 239-246, Yükseköğretim Kurulu Matbaası, Ankara, 1998.

36.Şar, S., Türkiye'deki Kadın Eczacılar ve Sağlık Alanına Katkıları,  Sağlık Alanında Türk Kadını, 348-363, İstanbul, 1998.

37.Özcömert, G. H., Şar, S., A Study Concerning the Attitudes of Community Pharmacists Working Within the Borders of Ankara Municipality Towards the Ethical Problems Encountered, FABAD J. Pharm. Sci., 23, 147-152, 1998.

38.Şar, S., Özçelikay, G., Özcömert, G. H., Asil, E., A Study on Distribition on Pharmacies in Turkey for the 1990-1996 Period, FABAD J. Pharm. Sci., 23: 43-52, 1998.

39.Şar, S., Kahya, E., The Evaluation of Some of the Medical Drugs from the Aspect of the Usage of Ancient Times and Nowadays, 39 th International Congress on the History of Medicine, Actes-Proceedings, p. 245-248, Tunis-Carthage, 1998.

40.Kahya, E., Şar, S., Süveren, K., Ibn Sina'nın Böbrek Hastalıklarından Böbrek Yaraları Konusundaki Görüşlerin Değerlendirilmesi, III. Türk Tıp Tarihi Kongresi Bildirileri Kitapçığı, s. 235-248, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1999.

41.Özcömert, G. H., Şar, S., Özçelikay, G., Asil, E., Pharmacists’ Role in Patient Counseling, FABAD J. Pharm. Sci., 24: 7-11, 1999.

42.Özçelikay, G., Özcömert, G. H., Şar, S., Asil, E., A Study on Non-Prescription Drugs from the Viev of the Pharmacists and the Patients in Turkey, FABAD J. Pharm. Sci.,24: 1-5, 1999.

43.Şar, S., Ataç, A., Kahya, E., Tedavide Kullanılan Bazı Tıbbi Bitkilerin Tarihi Süreç ve Günümüzdeki Kullanımı Açısından Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma, V. Türk Tıp Tarihi Kongresi Bildiri Kitabı, s. 201-208, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1999 .

44.Ataç, A., Kahya, E., Şar, S., Dioscorides'in Materia Medica'sında Tedavide Kullanılan Bazı Bitkilerin Geçmişte ve Günümüzde Kullanımları Açısından Değerlendirilmesi, V. Türk Tıp Tarihi Kongresi Bildiri Kitabı, s. 489-499, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1999 .

45.Şar, S., Özcömert, G. H., Cumhuriyet Döneminde Ankara'da Açılan ve Halen Yaşayan Eczanelerden Örnekler, IV. Türk Eczacılık Tarihi Toplantısı Bildirileri Kitabı, M. Ü. Döner Sermaye İşletmesi Teknik Eğitim Fakültesi Matbaası, s. 401-422, İstanbul, 2000.

46.Özçelikay, G., Özcömert, G. H., Şar, S., Asil, E., Eczacılık Hizmetlerinde Aydınlatılmış Onam Üzerinde Bir Çalışma, Türkiye Klinikleri Tıp Etiği, 8(1): 28-31, 2000.

47.Özcömert, G. H., Özçelikay, G., Şar, S., Asil, E., Yararlılık ve Zarar Vermeme İlkelerinin Eczacılık Etiği Açısından Değerlendirilmesi, Türkiye Klinikleri Tıp Etiği, 8(2): 101-104, 2000.

48.Özçelikay, G., Şar, S.,Asil, E.,1955-2000 Yılları Arasında Edirne’deki Eczanelerin Dağılımı Üzerinde Bir Çalışma, I. Edirne Tıp Tarihi Günleri Bildirileri “Dr. Rıfat Osman’ın Anısına” (1874-1933), s. 374-388, Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları No: 42, Edirne, 2001.

49.Özçelikay, G., Hepkaya,  S., Şar, S., Yaşlı Hastaların Tedavisinde Eczacının Rolü, II. Ulusal Tıbbi Etik Kongresi Bildiri Kitabı, s. 72-79, Kapadokya, 2001.

50.Hepkaya, S., Şar, S., Application of Manager Training Programs in the Turkish Drug Industry, FABAD J.Pharm.Sci., 26,179-183, 2001.

51.Şar, S., Kahya, E., Ömer Şifai’nin Eserlerinde Tedavide Kullanılan Drogların Bugünkü Kullanılışları Üzerine Bir İnceleme, I. Bursa Halk Kültürü Sempozyumu Bildiri Kitabı, Cilt I, s. 13-24, Uludağ Üniversitesi Basımevi, Bursa, 2002.

52.Şar, S., Herbal Therapy in Anatolia Through History, History of  Medicine Pharmacology Veterinary Medicine in Anatolia and Turkic Cultures.(Editor: Prof. Dr. Nil Sarı, p.129-151, İstanbul, 2002.

53.Özler, D., Şar, S., Sales Force Training in the Turkish Pharmaceutical Industry, FABAD J. Pharm. Sci., 191-196, 2002.

54.Özler, D., Şar, S., Asil, E., Eczacı-Hasta İletişimi ve Eczacılık Etiği. Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Tıp Etiği Kongresi Kongre Kitabı, Cilt 1, s. 383-392, Bursa, 2003.

55.Şar, S., Eczacılıkta Mesleki Örgütlerin Tarihçesi, Eczacılık Tarihi Araştırmaları, s. 305-322, İstanbul, 2003.

56.Özçelikay, G., Şar, S., Özcömert, G.H., Asil, E., Eski Reçete ve Reçete Kayıt Defterleri Üzerinde Bir Çalışma, IV. Türk Tıp Tarihi Kongresi Bildiri Kitabı, Türk Tarih Kurumu yayınları VII. Dizi,  Sayı: 131, s. 367-475, Türk Tarih Kurumu Basımevi, İstanbul, 2003.

57.Kahya, E., Ataç, A., Şar, S., Rose, Its Usage ın the Course of History and Nowadays, 39 th International Congress on the History of Medicine, Proceedings, p. 559-563, Bari, Italy, 2004.

58.Kıral Özler, D., Şar, S., Satış Gücü Eğitiminin Türk İlaç Endüstrisindeki Önemi, Ankara Üniv. Ecz. Fak. Derg., 33(4)243-254, 2004.

59.Ercan, A. A., Şar, S., Edremit Körfez Bölgesindeki Eczane Eczacılarının Stres Kaynakları, Ankara Üniv. Ecz. Fak. Derg., 33(4)217-242, 2004.

60.Şar, S., Ataç, A., Kahya, E.,Günümüzde ve Tarihte Zeytin ve Zeytinyağı, II. Bursa Halk Kültürü Sempozyumu Bildiri Kitabı, Cilt 3, s. 1015-1026, Bursa, 2005.

61.Şar, S., Anadolu’da Halk Hekimliği Uygulamaları, Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Derg., 13(2)131-136, 2005.

62.Erturun, D., Şar, S., Avrupa Birliğine Aday Ülkelerin İlaç İdari Otoriteleri Arasında İşbirliği Anlaşması (CADREAC) Nedir ve Türkiye’de Nasıl Uygulanmaktadır? Ankara Üniv. Ecz. Fak. Derg., 34 (1)59-72, 2005.

63.Şar, S.,  Süveren, K., İbni Sina’nın Akrabadininde Kayıtlı Olan İlaç Terkiplerinden Luhuk’ların Günümüz Eczacılığı Açısından İncelenmesi, Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları(9) 91-101, 2003.

64.Şar, S., Ercan, A. A., Edremit Körfez Bölgesindeki Eczane Eczacılarının Stresle Başa Çıkma Yöntemleri, Ankara Üniv. Ecz. Fak. Derg., 34(2)107-

65.Özen, A., Şar, S.,14’üncü Yüzyıla ait Bir Baytarnamede Kullanılan Bitkisel Drogların Günümüzdeki Kullanımları Üzerine Bir Araştırma, 38. Uluslararası Tıp Tarihi Kongresi Bildiri Kitabı, II. Cilt, (Editörler: N. Sarı, A.H. Bayat, Y. Ülman, M. Işın), Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları, XXVI. Dizi-Sayı:14, s: 637-643, Ankara, 2005.

66.Kahya, E., Şar, S., Ataç, A., Ibn Baytar and his Contribution on Eastern Medicine, 38. Uluslararası Tıp Tarihi Kongresi Bildiri Kitabı, I. Cilt, (Editörler: N. Sarı, A.H. Bayat, Y. Ülman, M. Işın), Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları, XXVI. Dizi-Sayı:14, s: 301-306, Ankara, 2005.

67.Ataç, A., Şar, S., Kahya, E., Bursa’lı Hekim Ömer Şifai ile Ali Münşi’nin Eserlerindeki Bazı İlaç Formülasyonlarının Karşılaştırılması Üzerine Bir Çalışma, 38. Uluslararası Tıp Tarihi Kongresi Bildiri Kitabı, II. Cilt, (Editörler: N. Sarı, A.H. Bayat, Y. Ülman, M. Işın), Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları, XXVI. Dizi-Sayı:14, s: 859-869, Ankara, 2005.

68.Şar, S.,  Kahya, E., Ataç, A., Sivas Halk İlaçlarından Bazı Örneklerin Tarih Süreci İçinde Değerlendirilmesi, VIII. Türk Tıp Tarihi Kongresi, Kongrede Sunulan Bildiriler, 16-18 Haziran 2004, Editörler: N. Sarı, A. D. Erdemir, s. 599-606, İstanbul, 2006.

69.Kahya, E., Ataç, A., Şar, S.,  Kemaleddin Demiri ve Eseri “Hayat el-hayevan’ın Ana Hatlarıyla Değerlendirilmesi, I. Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu Bildirileri, Edit: A. Özen, s.115-120, Elazığ, 2006.

70.Şar, S., Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde Öğretim Üyesi Olan Veteriner Hekimlerin Eczacılık Eğitim ve Öğretimine Yaptığı Katkılar, I. Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu Bildirileri, Edit: A. Özen, s. 503-514, Elazığ, 2006.

71.Tekiner, H., Şar, S., Kayseri’de Eczane Sahibi İlk Kadın Eczacılar ve Eczacılığa Yaptıkları Katkılar, Gevher Nesibe Darüşşifa’sının 800. Kuruluş Yılı Anısına XXIV. Gevher Nesibe Tıp Günleri, IX. Türk Tıp Tarihi Kongresi Bildirileri, Editörler: E. Kahya, S. Şar, A. Ataç, M. Mazıcıoğlu, Nobel Yayın Dağıtım, s. 467-477, Ankara, 2006.

72.Şar, S., Eczacı-Hasta İletişiminin Etik Yönleriyle İncelenmesi, İleri Teknoloji Tıbbı ve Hekim-Hasta İlişkisi Sempozyumu Bildirileri, Editörler: Ö. Öncel, A. Namal, A.Demirhan Erdemir, H. Ertin, E. Atıcı, Nobel Tıp Kitabevleri, s. 321-333, İstanbul, 2006.

73.Şar, S., Süveren, K., Mücerreb-Nâme’deki Tiryâk Formüllerinin Eczacılık Açısından Değerlendirilmesi, Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Derg., 14(3)145-149, 2006.

74.Şar, S., Eraslan, B.Z., Sürekli Mesleki Eğitimin Serbest Eczacılıkta Önemi Üzerinde Bir Çalışma, Ankara Üniv. Ecz. Fak. Derg., 34(4)263-285, 2005.

75.Şar, S., Eczacı-Hasta İletişimi, Kapsül, Nisan 2008, s: 6-8.

76.Şar, S., Hayvanların ve Onlardan Elde Edilen Ürünlerin Tedavide Kullanımları Üzerinde Bir Çalışma, II. Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu Bildiriler Kitabı (Editörler: Aşkın Yaşar, Ali Yiğit, Serdar İzmirli), s: 419-426, Konya, 2008.

77.Şar, S., Anadolu’da Rastlanan Halk Hekimliği Uygulamalarına Genel Bir Bakış, 38. ICANAS Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, Ankara-Türkiye, 10-15 Eylül 2008, s.1163-1178.

78.Ataç, A., Şar, S., İroni ve Etik Söylem Üstüne, 38. ICANAS Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, Ankara-Türkiye, 10-15 Eylül 2008, s.13-24.

79.Şar, S., Şerefeddin Sabuncuoğlu’nun Eseri Mücerreb-Nâme’de Yer Alan Bazi Tibbî Bitkilerin Günümüzdeki Kullanimlariyla Karşilaştirmali Bir Çalişma, Amasya Uluslararası Anadolu-Türk Darüşşifaları ve Sabuncuoğlu Kongresi, Amasya Bimarhanesi’nin 700. Yılı Anısına, 15-18 Ekim 2008, Amasya, Anıt Matbaa-Ankara, s:185-206, 2008.

80.Şar, S., Cumhuriyet Döneminden Günümüze Kadar T.B.M.M.’de Görev Yapan Eczacı Milletvekilleri ve Sağlık Alanına Yaptıkları Katkılar, Atatürk Dönemi Sağlık Tarihi Kongresi (1920-1938) Bildiriler Kitabı  (Editörler: M. Mutluer, E. Akçiçek), 6-9 Kasım 2007, İzmir, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları No: 156, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova, İzmir, 2009, s. 749-766.

81.Şar, S., İbn Sinâ’nın Eseri El-Kânun Fi’t Tıbb’da Yer Alan Bazı Tıbbî Bitkilerin Günümüzdeki Kullanımlarıyla Karşılaştırmalı Bir Çalışma, Uluslararası İbn Sina Sempozyumu, İslam Felsefeciler Derneği, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 22-24 Mayıs 2008, s.85-108  İstanbul.

82.Aşkın, E., Şar, S., Ankara İl Merkezindeki Serbest Eczane Eczacılarının Sunduğu Danışmanlık Hizmeti Ve Etik Boyutları, Tıp Etiğinden Biyoetiğe, Türkiye Biyoetik Derneği Yayını No: XII, Ankara, sayf. 465-473, 2009.

83.Şar, S.,  İnternet Üzerinden Yapılan Satışın Eczacılık Alanına Uygulanabilirliği ve Etik Yönden İncelenmesi, 2. Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Açısından 21. Yüzyıl Başında Yaşama Destek Tedavileri, 4-7 Kasım 2009, Bursa s.353-371.

84.Şar, S., Aspirin, Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü, Atatürk Dönemi (1920-1938), Cilt 2, Birinci Baskı, s:816, Atatürk Kültür Merkezi 2009.

85.Şar, S., Özçelikay, G., Cumhuriyet Döneminde Eczacılık, Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü, Atatürk Dönemi (1920-1938), Cilt 2, Birinci Baskı, s:809-818, Atatürk Kültür Merkezi 2009.

86.Özşener, G., Şar, S., Türkiye ve Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde Eczacılık Eğitimi, Eczacılıkta Yenilikler 2, Editör: Feyyaz Onur, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayın No:99, s. 213-224, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 2010.

87.Özçelikay, G., Şar, S., Cumhuriyet Döneminde Eczacılık(1923-1938), Eczacılıkta Yenilikler 2, Editör: Feyyaz Onur, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayın No:99, s. 233-248, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 2010.

88.Şar, S., İnternet Üzerinden Yapılan Satışın Eczacılık alanına Uygulanabilirliği ve Etik Yönden İncelenmesi, 10. Türkiye Eczacılık Kongresi, Geleceği Tartışıyoruz, 30 Eylül-3 Ekim 2010, Ankara, Mattek Matbaacılık, Ankara, s.148-165, 2010.

89.Kahya, E., Şar, S., Ataç, A., Hekimbaşı Nuh Efendi ve Çalışmalarının Değerlendirilmesi, Geçmişten Günümüze İstanbul’da Sağlık, Kongre Bildiri Kitabı, 1. Basım, 3-6 Kasım 2010, İstanbul, Editörler: Ayşegül Demirhan Erdemir, İbrahim Başoğlu, Ötan Öncel, Sezer Erer, Nobel Yayın Dağıtım, s. 324-330, İstanbul, 2010.

90.Şar, S., Bazı Üzümsü Meyvelerin Kullanımlarının Eczacılık ve Tıp Tarihi Açısından İncelenmesi, Lokman Hekim Journal 2011; 1 (2): 1-6 http://lokmanhekim.mersin.edu.tr.

  GÖREV VE İŞLEMLER

Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü (2008) Konusunda Araştırma ile İlgili Görevler

 

Jüri Üyeliği

 

Eczacılık İşletmeciliği, Tıp Tarihi, Veteriner Hekimliği Tarihi ve Etiği, Bilim Tarihi ve yakın disiplinlerde çeşitli jüri üyelikleri

  

Tez izleme Komitesi Üyeliği

 

Eczacılık İşletmeciliği, Veteriner Hekimliği Tarihi ve Etiği yakın disiplinlerde tez izleme üyelikleri

 

Uzman Görüşü Verme

 

Eczacılıkla ilgili tarih, mevzuat ve etik ile Tıp ve Veteriner Hekimlik Tarihi ve Etiği konularında uzman görüşü

 

Tez/Proje Danışmanlığı

              

Eczacılık işletmeciliği, etiği, deontolojisi, tarihi ve sosyal eczacılık ile Tıp ve Veteriner Hekimlik Tarihi ve Etiği alanlarındaki tez danışmanlıkları

 

B- Tamamlanmış Yüksek Lisans Tezleri

G. Hale Özcömert (1997) Eczacılık Etiği ve Türkiye’de Uygulamaları Üzerinde Çalışmalar

Keriman Metibay (1998) Serbest Eczanelere Başvuran Hastaların İlaçlarla İlgili Bilgi  Düzeyinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Serap Hepkaya (2000) Türk İlaç Endüstrisi’nde Yönetici Geliştirme Faaliyetleri

Nergiz Değirmenci (2001) 2000 Yılı Aralık Ayı İtibarıyla Eczacıların İllere Göre Dağılımı ve Eczacı İstihdamı 

Deniz Özler (2002) Türk İlaç Endüstrisinde Satış Gücü Eğitimi

Alp Arslan Ercan (2004) Eczane Eczacılarında Stres ve Stresle Başa Çıkma Yöntemleri

Zeynep Banu Eraslan (2005) Sürekli Mesleki Eğitimin Serbest Eczacılıkta Önemi Üzerinde Bir Çalışma

Derya Erturun (2005) Jenerik İlaçların Dünya’da ve Türkiye’de Yeri ve Önemi Üzerinde Bir Çalışma

Emel Aşkın (2007) Ankara İl Merkezindeki Serbest Eczane Eczacılarının Eczacı-Hasta İletişimine Yaklaşımları Üzerine Bir Çalışma

Funda Taşyaran (2008) Türkiye ve Bazı Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde Eczane Eczacılığı Hizmetleri ve Ankara’da Çalışan Eczane Eczacılarının Konu Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Görüşleri Üzerine Bir Çalışma

Volkan Kılıçaslan (2008) Serbest Eczanelerde Stok Kontrolü Sistemleri ile Muhasebe İşlemleri ve Kırıkkale’deki Uygulamalar Üzerine Bir Çalışma

Umut Avcı (2008) Türkiye ve Bazı Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde Eşdeğer İlaç Uygulaması ve Merzifon’daki Hastaların Bu Uygulama Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Görüşleri Üzerine Bir Çalışma

Fakülte İçi ve Fakülte Dışı Komisyon Görevleri

Fakülte Dışı

A. Ü. Rektörlüğünün Cumhuriyetimizin 60.ıncı Yılını Kutlama Komisyonu Üyeliği

 

Fakülte İçi

Staj Komisyon Üyeliği

Eğitim Komisyonu Üyeliği

Tören ve Sosyal İşler Komisyonu Üyeliği

Sosyal Yardım Kurulu Üyeliği

Öğrenci Yıllığı Komitesi Başkanlığı

Müze Kurma

Kitap, Kitapta Bölüm, Kitap Çevirisi, Kitap ve Süreli Yayın Editörlüğü

      Kitap

1- COŞKUN, M., ŞAR, S., Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 1960-2010 50. Yıl Almanağı, Mattek Matbaacılık Bas. Yay. Tan. San. Tic. Ltd. Şti, Ankara, 2010.

2- G., YEĞENOĞLU, S., DEMİR, T., Eczane Hizmetleri, Eczacılık Mevzuatı ve Deontoloji, Editör: Ümit Uçucu, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2047, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1083, ISBN: 978-975-06-0730-1, 2010

      Kitap Bölümleri

1-  ŞAR, S., Through History, History of  Medicine Pharmacology Veterinary Medicine in Anatolia and Turkic Cultures.(Editor: Prof. Dr. Nil Sarı, p.129-151, İstanbul, 2002.

2- ŞAR, S., ÖZÇELİKAY, G., Cumhuriyet Döneminde Eczacılık, Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü, Atatürk Dönemi (1920-1938), Cilt 2, Birinci Baskı, s:809-819, Atatürk Kültür Merkezi, 2009.

3- ŞAR, S., Aspirin, Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü, Atatürk Dönemi (1920-1938), Cilt 2, Birinci Baskı, s:816, Atatürk Kültür Merkezi, 2009.

4- ŞAR, S., ÖZÇELİKAY, G., Eczane Hizmetleri, Eczacılık Mevzuatı ve Deontoloji, Editör: Ümit Uçucu, Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2047, (1, 3-11), 2010, Eskişehir.

      Kitap Yayın Editörlüğü

V. Türk Tıp Tarihi Kongresi Bildiri Kitabı, Editörler: E. Kahya, S. Şar, A. Ataç,  Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1999.

Gevher Nesibe Darüşşifa’sının 800. Kuruluş Yılı Anısına XXIV. Gevher Nesibe Tıp Günleri, IX. Türk Tıp Tarihi Kongresi Bildirileri, Editörler: E. Kahya, S. Şar, A. Ataç, M. Mazıcıoğlu, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2006

      Süreli Yayın Editörlüğü

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi Redaksiyon Heyeti Üyeliği

Farmasötik Bilimler Ankara Derneği Yayın Kurulu Üyeliği

 

Bildiri Sunma, Konferans Verme, Seminere Katılma Gibi Diğer Bilimsel Etkinlikler    

 

      Uluslararası Bildiriler

 

1. Şar, S., The Folk Remedies Used in Central Anatolia Region of Turkey, 8 th International Symposium for Balkan Folklore, Skopje, 7-8 July 1983.

 1. Şar, S., İç anadolu Bölgesi' nde Kullanılan Halk İlaçları, III. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi, İzmir, 23-28 Haziran 1986, s. 137.
 2. Şar, S., Asil, E., A Statistical Study on Distribution of Pharmacies in Turkey, 50th International Congress of Pharmaceutical Sciences of F.I.P., İstanbul, 3-7 September 1990, Poster Presentations, P 153, p. 147.
 3. Şar, S., Afyon Yöresi Halk Hekimliğinde Görülen Uygulamalar, IV. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, Antalya, 6-11 Mayıs 1991, s. 137.
 4. Şar, S., Asil, E., Özçelikay, G., A Study on the Prices of Drugs in Turkey, 51th International Congress of Pharmaceutical Sciences of F.I.P. , Washington, 1-6 September 1991, Poster Presentations, P. 5P-AP-012, p. CS12.
 5. Özçelikay, G., Asil, E., Şar, S., Authorization of Drugs in Turkey and an Evaluation for the Ten Years Period, 52ndInternational Congress of Pharmaceutical Sciences of  F.I.P., Lyon, 13-19 September 1992, Poster Presentations, P. 281, p. 219.
 6. Şar, S., Süveren, K., A Study on the Medicinal Formules Used in the Treatment of Dental Diseases, Recorded in Avecenna's Akrabadin with Respect to Today's Pharmacy, 3rd International Symposium on Pharmaceutical Sciences, Ankara,  15-18 June 1993, Poster Presentations, P. 42.
 7. Soner, O., Şar, S., Tanker, M., Asil, E., A Research on the Formulations of Putty Used in Ottoman Period, 4thInternational Symposium on Pharmaceutical Sciences, Ankara, 27-30 June l995, Poster Presentations, P 9.
 8. Özçelikay, G., Özcan, G., Şar, S., Asil, E.,  A Study on a Health  Project Applied by UNICEF, 4th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, Ankara, 27-30 June 1995, Poster Presentations, P7.
 9. Şar, S., Kahya, E., Süveren, K., Adana ve Trabzon Yöreleri ile Trakya Bölgesi’ nde Kullanılan Halk İlaçları Üzerinde Bir Araştırma, V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, Ankara, 24-29 Haziran 1996, s.226-227.
 10. Doğanay-Feldhaus, S., Şar, S., A Study on the Asklepieion-Healing Institutions in Pergamon/Turkey,  Asclepios, Hygieia and Galen, Relations of the Snake Cult to Asclepius, the God of Healing and Medicine, 28th International Congress on the History of Veterinary Medicine, Vienna, 16-19 October 1996, p. 46-47.
 11. Şar, S., Özçelikay, G., Özcömert, G. H., Asil, E., A Study on Distribition on Pharmacies in Turkey for the Period of 1990-1996, 5th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, Ankara, 24-27 June 1997, Poster Presentations, P34.
 12. Methibay, K., Şar, S., A Study on the Knowledge Levels of Patients about Medicines Addressing Community Pharmacies in Two Different Regions of Ankara, 5th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, Ankara, 24-27 June 1997, Poster Presentations, P35. 
 13. Özcömert, G. H., Şar, S., A Research about the Attitudes of the Community Pharmacists, Working in the Ankara Municipality Borders, towards the Ethical Problems They Encountered, 5th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, Ankara, 24-27 June 1997, Poster Presentations, P36.
 14. Özcömert, G. H., Şar, S., Özçelikay, G., Asil, E., Pharmacists' Role in Patient Counseling, Second International Meeting on Pharmacy & Pharmaceutıcal Scıences, İstanbul, 6-9 September 1998, Poster Presentations, P110, p. 169.
 15. Özçelikay, G., Özcömert, G. H., Şar, S., Asil, E., A Study on Non-prescription Drugs From the View of the Pharmacısts and the Patients, Second International Meeting on Pharmacy & Pharmaceutıcal Scıences, İstanbul, 6-9 September 1998, Poster Presentations, P109, p. 168.
 16. Ataç, A., Kahya, E., Şar, S., The Evaluation of the Medical Drugs from the Aspects of the Usage of Ancient Times Dioscorides and Nowadays, 36th International Congress of the History of Medicine, Tunis, 6-11 September 1998, Poster Presentations, P23, p. 241.
 17. Özçelikay, G., Hepkaya, S., Şar, S., Asil, E., A Study  on Drug Authorization in Turkey For 1930-1950, 6 International Symposium on Pharmaceutical Sciences, ISOPS-6, June 27-29, 2000, Ankara.
 18. Kahya, E., Şar, S., Ataç, A., Kazvini’s Kitab Al-Acaib Al-Hayevanat and its evaluation, First Balkans Congress for History of Medicine 23-25 Ekim 2003.
 19. Özler, D., Şar, S., Sales Force Training in Turkish Pharmaceutical Industry, 7 th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, 24-27 Haziran 2003, Ankara.
 20. Kahya, E., Ataç, A., Şar, S., Rose, Its Usage ın the Course of History and Nowadays, 39 th International Congress on the History of Medicine, Proceedings, p. 559-563, Bari, Italy, 2004.
 21. Ataç, A., Şar, S., Kahya, E., Bursa’lı Hekim Ömer Şifai ile Ali Münşi’nin Eserlerindeki Bazı İlaç Formülasyonlarının Karşılaştırılması Üzerine Bir Çalışma, 38. th International Congress on the History of Medicine, İstanbul, 1-6 Eylül 2002.
 22. Kahya, E., Şar, S., Ataç, A., An Evaluation of Ibn Baytar’s Book, Kitap al-Cami’fi Adviyat al-Müfrada, 38. th International Congress on the History of Medicine,  İstanbul, 1-6 Eylül 2002.
 23. Özen, A., Şar, S., A Study on Medical Plants Used for Medical Treatment in the Baitarname Written By Ali b. Davud, 38. th International Congress on the History of Medicine, İstanbul, 1-6 Eylül 2002.
 24. Şar, S., Çayların Bugünkü Tedavide ve Halk Hekimliği Alanlarında Kullanılışı, VII. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, Gaziantep, 27 Haziran-1 Temmuz 2006.
 25. Şar, S., Ataç, A., Kahya, E., Kazvini’nin Kitab-el Acaib-ül Hayevan Eserinin ve Bu Eserin Osmanlılardaki Etkisinin Değerlendirilmesi, Traditional Medicine and Materia Medica in Medieval Manuscripts, 1 st International Conference 12-14 Haziran 2006, Bakü-Azarbeycan.
 26. Şar, S., Kahya, E., Ataç, A.,  A Comparative Evaluation of the Usage of Some of the Medical  Plants Depending on the Ibn Baytar’s Works and the Plants Which are Flourished in Turkey, 38. International Congress for the History of Pharmacy, 19-22 Sept. 2007, Sevilla, Spain.
 27. Şar, S., Anadolu’da Rastlanan Halk Hekimliği Uygulamalarına Genel Bir Bakış, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Uluslar arası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi 38. ICANAS, 10-15 Eylül 2007, Ankara-Türkiye.
 28. Ataç, A.,  Şar, S., İroni ve Etik Düşünce Üzerine, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Uluslar arası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi 38. ICANAS, 10-15 Eylül 2007, Ankara-Türkiye.
 29. Şar, S., İbn Sinâ’nın Eseri El-Kânun Fi’t Tıbb’da Yer Alan Bazı Tıbbî Bitkilerin Günümüzdeki Kullanımlarıyla Karşılaştırmalı Bir Çalışma, Uluslararası Ibn Sina Sempozyumu, 22-24 Mayıs 2008, Ankara.
 30. Ataç, A., Kahya, E., Şar, S., On Yedinci Yüzyılda Kaleme Alınmış Seyahatname Örneklerinde İstanbul’da Sağlık, 2009, Ankara.
 31. Taşyaran, F., Şar, S., A Study on the Pharmaceutical Services in Community Pharmacies in Turkey and Some European Union Countries and the Knowledge, Attitude and Opinions of the Community Pharmacists in Ankara about the Subject, 9th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, ISOPS-9th, June 23-26, 2010, Ankara.
 32. Avcı, U., Şar, S., Generıc Medıcıne Applıcatıons in Turkey And Some of the Member States of the European Unıon and A Study on the Patıents’ Knowledge, Behavıor and Poınt of the Vıew in Merzifon, 9th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, ISOPS-9th, June 23-26, 2010, Ankara.
 33. Kılıçaslan, V., Şar, S., An Evaluatıon Study on Knowledge and Manner Related wıth Stock Controls and Accountıng Whıch is Done By Pharmacısts Who Work at Pharmacy in Kırıkkale, 9th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, ISOPS-9th, June 23-26, 2010, Ankara.
 34. Ataç, A., Şar, S., On Yedinci Yüzyılda Yabancı Seyyahların Gözü ile İstanbul’un Sağlık ve Kültür Hayatı, XVI. Türk Tarih Kongresi, 20-24 Eylül 2010, s. 15, Ankara.
 35. Şar, S., Kahya, E., Ataç, A., Anadolu Selçuklular Döneminde Suyun Tedavideki Rolü, 1. Uluslararası Selçuklu Sempozyumu, 27–30 Eylül 2010, s.100, Kayseri. 
 36. Ataç, A., Kahya,  E., Şar, S., İslam Dünyasında Kan Almak İçin Kullanılan Bazı Aletlerden Örnekler, 5th International Congress of the  International Society fort he History of Islamic Medicine, 26-28 October, 2010, İstanbul.
 37. Şar, S., Kahya,  E., Ataç, A.,  Biruni and his Place in the History of Pharmacy, 40th International Congress of History of Pharmacy, 14-17 September, 2011, P41, s. 103, Berlin, Germany.
 38. Sözen, B., Şar, S., Analysis of the History of Pharmacy Books Written in the Republic Period of Turkey, 40thInternational Congress of History of Pharmacy, 14-17 September, 2011, P44, s. 105, Berlin, Germany.
 39. Sözen, B., Şar, S., Ethical Evaluation of E-Health Practices, Avrupa Bioetik Kongresi (EACME 2011) 15-17September, 2011, İstanbul, Turkey.
 40. Şar, S., Şerbetlerin Bazı Tıp Yazmalarında Tedavide Kullanımları ve Halk Kültürümüzdeki Yeri, VIII. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, 21-24 Kasım 2011, İzmir. 
 41. Şar, S., Thermal Tourism Opportunities in The Provinces of Ankara, Symposium on Culture of Health Cures in Europe, 7-8 June 2012, Bursa, Turkey, p.69-70.
 42. Şar, S., Sözen, B., Women Academicians at Faculties of Pharmacy in Turkey and Their Contributions to the Science, 10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, ISOPS-10th, June 26-29, 2012, Ankara, Poster Presentations, P.127, p.202.
 43. Sağiş, G.,  Şar, S., Pricing Methods of Drugs and their Outcomes  in  Turkey, 10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, ISOPS-10th, June 26-29, 2012, Ankara, Poster Presentations, P.121, p.196.
 44. Dede, A., Şar, S., One of the Oldest Pharmacies of Europe: Raeapteek, 10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, ISOPS-10th, June 26-29, 2012, Ankara, Poster Presentations, P112, p.187.
 45. Yemşen, Ö., Şar, S., The Registration of Biotechnological and Biosimilar Drugs in Turkey, 10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, ISOPS-10th, June 26-29, 2012, Ankara, Poster Presentations, P.126, p.201.
 46. Tuncay, B., Şar, S., The History of the Medicines Authority and the Current Situation, 10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, ISOPS-10th, June 26-29, 2012, Ankara, Poster Presentations, P.114, p.189.
 47. Oral, M., Şar, S., The Law and Regulation about Cosmetic Products in Turkey, the Differences Between the Processes about Cosmetic Products and Medicines, 10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, ISOPS-10th, June 26-29, 2012, Ankara, Poster Presentations, P.122, p.197.
 48. Atiker, E.K., Şar, S., Koçkaya, G., Results of Reference Pricing and Reimbursement Discount Rate Schemes of Turkey, 10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, ISOPS-10th, June 26-29, 2012, Ankara, Poster Presentations, P.116, p.191.
 49. Sahne, B. S., Sar, S., Yegenoglu, S., The Place of Communication on the Pharmacy Education: Communication-Related Lectures in Turkish Pharmacy Faculties, International Conference on Communication in Healthcare, European Association of Centres of Medical Ethics, 4-7 September, 2012, Scotland, UK, Poster Presentations.
 50. Sahne, B. S., Yegenoglu, S.,  Sar, S., Disease-Focused Societies’ Websites: What Information Is Communicated and Is This Information Adherent to HONcodes?, International Conference on Communication in Healthcare, European Association of Centres of Medical Ethics, 4-7 September, 2012, Scotland, UK, Poster Presentations.
 51. Sahne, B. S., Sar, S., Ethical Evaluation of The Pharmacy Services for Geriatric Patients, Health, Culture and the Human Body, September 13-15, 2012, İstanbul, Turkey.
 52. Şahne, B. S., Şar, S., Sağlık Hizmetlerinde Liderlik Davranışın Etik Boyutları, Türkiye Biyoetik Derneği Uluslar Arası Katılımlı VII. Kongresi: “Değişen Dünyada Biyoetik”, 12-13 Ekim 2012, İstanbul. 
 53. Şahne, B. S., Şar, S., Pharmacy Oaths, From the Ottomans to Today, 2nd International Congress on the Turkish History of Medicine, 10-13, December 2012, İstanbul, Turkey, Poster Presentations, p. 288. 
 54. Şar, S., Sahne, B. S., Syrup Formulas against Various Diseases in the “Kitab-ı Şifaül Eskam ve Devaül Alam”, 2nd International Congress on the Turkish History of Medicine, 10-13, December 2012, İstanbul, Turkey, p.280.
 55. Sar, S., Kâhya,  E., Some Examples of The Prescriptıions Which were Recommended by Avicenna, 2. Symposium of the Turkish History of Dentistry with International Participation, 10-13, December 2012, İstanbul, Turkey, Poster Presentations, p.264.
 56. Şar S., Kâhya E., Ataç A.Biruni and his Place in the History of Pharmacy, 2nd International Congress on the Turkish History of Medicine, 10-13 December 2012, İstanbul, Turkey, Poster Presentations, p.191.  
 57. Sahne, B. S., Şar S., Yeğenoğlu, S., The Last Five Years of Turkish Pharmacy Education, EAFP 2013, European Association of Faculties of Pharmacy Annual Conference, May 16-18, 2013, Ankara-Turkey, Proceedings and Abstracts, Poster Presentations, P:10, p.68.
 58. Arslan, M., Şar S., History and Development of Turkey’s Graduate Programs of Pharmacy in the Last Five Years, EAFP 2013, European Association of Faculties of Pharmacy Annual Conference, May 16-18, 2013, Ankara-Turkey, Proceedings and Abstracts, Poster Presentations, P:5, p.59.

 

     Ulusal Bildiriler

1. Şar, S.,  Halk Hekimliğinin Dünü ve Bugünü, Türk Halk Hekimliği   Sempozyumu, Ankara, 23-25 Kasım 1988, s. 14.

 1. Şar, S., Süveren, K., İç Anadolu Bölgesi' nde Kullanılan Halk İlaçlarının Mücerrebname' deki Benzer İlaçlar ile Karşılaştırılması, Uluslararası Katılımlı II. Eczacılık Bilimleri Sempozyumu, Ankara, 11-14 Haziran 1991, Poster Tebliğ, P. 53.
 2. Kahya, E., Şar, S., Süveren, K., İbn Sina'nın Böbrek Hastalıklarından Böbrek Yaraları Hakkındaki Açıklamalarının Değerlendirilmesi, III. Türk Tıp Tarihi Kongresi, İstanbul, 20-22 Eylül 1993,  s. 25.
 3. Şar, S., Süveren, K., İbn Sina’nın  Akrabadininde Kayıtlı Olan İlaç Formülasyonlarından Pastillerin (Lookların) Günümüz Eczacılığı Açısından İncelenmesi, II. Türk Eczacılık Tarihi Simpozyumu, Ankara, 6-7 Mayıs 1994, Poster Tebliğ, s. 40.
 4. Özcömert, H., Şar, S., Özçelikay, G., Asil, E., Eczacılık Hizmetleri ve Etik, II. Tıbbi Etik Sempozyumu, Adana, 2-4 Kasım 1995, s.13.
 5. Özçelikay, G., Şar, S., Asil, E., Fatih Sultan Mehmet İçin Hazırlanan Macun Formülasyonu Üzerinde Bir Çalışma, I. Edirne Sarayı Sempozyumu, Edirne, 25-27 Kasım 1995, s.34.
 6. Özçelikay G., Şar, S., Asil, E., 1989-1995 Yılları Arasında Sağlık Bakanlığı Tarafından Bitkisel İlaçlar için Verilen İthal ve Üretim Ruhsatları Üzerinde Bir Çalışma, XI. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Ankara, 22-24 Mayıs 1996, Poster Tebliğ, P.69.
 7. Özçelikay, G., Şar, S., Özcömert, G.H., Asil, E., Eski Reçete ve Reçete Kayıt Defterleri Üzerinde Bir Çalışma, IV. Türk Tıp Tarihi Kongresi, İstanbul, 18-20 Eylül 1996, s.67.
 8. Özçelikay, G., Şar, S., Özcömert, G. H., Asil, E., Hastane Eczacılığı ve Etik, III. Kamu Eczacıları Kurultayı, Ankara, 21-22 Aralık 1996.
 9. Özcömert, G. H., Şar, S., Özçelikay, G., Asil, E., 2000’ li Yıllara Girerken Yeni Bir Eczacılık Hizmeti, VI. Türkiye Eczacılık Kongresi, İstanbul, 23-25 Mayıs 1997.
 10. Methibay, K., Şar, S., Serbest Eczanelere Başvuran Hastaların İlaçlarla İlgili Bilgi Düzeyinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, VI. Türkiye Eczacılık Kongresi, İstanbul, 23-25 Mayıs 1997.
 11. Özcömert, G. H., Şar, S., Özçelikay, G., Asil, E., Ankara İl Merkezindeki Hastanelerde Çalışan Eczacıların Eczacılık Etiği ile İlgili Sorunlara Yönelik Tutumları Üzerinde Bir Çalışma, III. Tıbbi Etik Sempozyumu, Ankara, 23-25 Ekim 1997, s. 37.
 12. Özcömert, G.  H., Şar, S., Ankara İli Belediye Sınırları İçerisinde Çalışan Hastane ve Serbest Eczane Eczacılarının Eczacılık Etiği ile İlgili Sorunlar Karşısındaki Tutumları Üzerinde Bir Araştırma, III. Tıbbi Etik Sempozyumu, Ankara, 23-25 Ekim 1997, s. 29.
 13. Şar, S., Özcömert, G. H., Türkiye'deki Bayan Eczacılar ve Sağlık Alanına Katkıları, Sağlık Alanında Türk Kadını Sempozyumu, İstanbul, 13-14 Kasım 1997, s. 51.
 14. Şar, S., Ataç, A., Kahya, E., Tedavide Kullanılan Bazı Tıbbi Bitkilerin Tarihi Süreç ve Günümüzdeki Kullanımı Açısından Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma, V. Türk Tıp Tarihi Kongresi, Ankara, 16-18 Mart 1998, s. 26.
 15. Ataç, A., Kahya, E., Şar, S., Dioscorides'in Materia Medica'sında Tedavide Kullanılan Bazı Bitkilerin Geçmişte ve Günümüzde Kullanımları Açısından Değerlendirilmesi, V. Türk Tıp Tarihi Kongresi, Ankara, 16-18  Mart 1998.
 16. Şar, S., Özcömert, G. H., Cumhuriyet Döneminde Ankara'da Açılan ve Halen Yaşayan Eczanelerden Örnekler, IV. Türk Eczacılık Tarihi Toplantısı, İstanbul, 4-5 Haziran 1998,   s. 37
 17. Özcömert, G.H., Şar, S., Özçelikay, G., Asil, E., Toplam Kalite Yönetimi ve Hastane Eczacılığı, 4. Kamu Eczacıları Kurultayı, 8-9 Mayıs.1999, Ankara.
 18. Özçelikay, G., Özcömert, H., Şar, S., Asil, E., Anadolu’ da Diş Hastalıkları, Tedavisinde Kullanılan Halk İlaçları Üzerinde Bir Çalışma, I. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, 20-22 Mayıs, 1999, Adana.
 19. Özçelikay, G., Özcömert, G.H., Şar, S., ASİL, E., Eczacılık Hizmetlerinde Aydınlatılmış Onam, IV. Tıbbi Etik Sempozyumu, 11-14 Kasım, 1999, Adana.
 20. Özcömert, H., Özçelikay, G., Şar, S., ASİL, E., Yararlılık ve Zarar Vermeme İlkelerinin Eczacılık Etiği Açısından Değerlendirilmesi, IV. Tıbbi Etik Sempozyumu , 11-14 Kasım, 1999, Adana.
 21. Özçelikay, G., Asil, E., Şar, S., Hepkaya, S., Nasrullah Oğlu Salih’in Gayetü’l Beyan Fi Tedbiri Bedenil İnsan Adlı Eserinde Ağrı Kesici Olarak Verilen İlaç Formülasyonları Üzerinde Bir Araştırma, VI. Türk Tıp Tarihi Kongresi 22-24 Mayıs- 2000, İzmir.
 22. Şar, S., Özcömert, G. H., Cumhuriyet Döneminde Ankara'da Açılan ve Halen Yaşayan Eczanelerden Örnekler, IV. Türk Eczacılık Tarihi Toplantısı, İstanbul, 2000.
 23. Şar, S., Özçelikay, G., Özcömert, G.,H., Türkiye’de Eczacılık Eğitimi ve Öğretiminin Son 10 Yıllık Gelişimi, V. Türk Eczacılık Tarihi Kongresi, 25-26 Mayıs- 2000, İzmir.
 24. Şar, S., Cevheroğlu, Ş., Tülemiş, F., M.S.B. Ordu İlaç Fabrikası’nın Tarihsel Gelişimi ve Türk İlaç Sanayine Katkısı, V. Türk Eczacılık Tarihi Kongresi, 25-26 Mayıs- 2000, İzmir.
 25. Özçelikay, G., Hepkaya, S., Şar, S., Yaşlı Hastaların Tedavisinde Eczacının Rolü, II. Ulusal Tıbbi Etik Kongresi 18-20 Ekim, 2001, Kapodokya.
 26. Özçelikay, G., Hepkaya, S., Şar, S., Yaşlı Hastaların Tedavisinde Eczacının Rolü, II. Ulusal Tıbbi Etik Kongresi Bildiri Kitabı, s. 72-79, Kapadokya, 2001.
 27. Şar, S., Özçelikay, G., Asil, E., İç Anadolu Bölgesinde Göz Hastalıkları Tedavisinde Kullanılan Halk İlaçları, II. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, 23-26 Mayıs 2001, Tarsus. 
 28. Şar, S., Türkiye’de Halk Hekimliği Araştırmaları Üzerinde Bibliyografik Bir Çalışma, II. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, 23-26 Mayıs 2001, Tarsus.
 29. Özçelikay, G., Şar, S., Asil, E., 1955-2000 Yılları Arasında Edirne’deki Eczanelerin Dağılımı Üzerinde Bir Çalışma, I.Edirne Tıp Tarihi Günleri 3-4 Ekim 2001, Edirne.
 30. Şar, S., Kahya, E., Ömer Şifai’nin Eserlerinde Tedavide Kullanılan Drogların Bugünkü Kullanılışları Üzerine Bir İnceleme, I. Bursa Halk Kültürü Sempozyumu, Bursa, 4-6 Nisan 2002.
 31. Şar, S.,Kuruluşundan Bugüne Türk Eczacıları Birliği, VI. Türk Eczacılık Tarihi Toplantısı, 5-7 Haziran 2002, İstanbul.
 32. Şar, S., Türkiye’deki Eczacılık Fakültelerindeki Başlangıçtan Bugüne Bayan Eczacı Öğretim Üyeleri, VII. Türk Tıp Tarihi Kongresi, 4 Eylül 2002, İstanbul.
 33. Özçelikay, G., Şar, S., Özcömert, G.H., Asil, E., Eski Reçete ve Reçete Kayıt Defterleri Üzerinde Bir Çalışma, IV. Türk Tıp Tarihi Kongresi, İstanbul, 2003.
 34. Konuklugil, B., Şar, S., Günümüzün Harika İlacı Ginseng, III. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, Şanlıurfa, 22-24 Mayıs 2003.
 35. Özler, D., Şar, S., Asil, E., Eczacı-Hasta İletişimi ve Eczacılık Etiği. Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Tıp Etiği Kongresi, Bursa, 25-28 Haziran 2003.
 36. Şar, S., Eczacılık Hizmetleri ve Etik, VII. Türkiye Eczacılık Kongresi, 19-21 Haziran 2003, İstanbul.
 37. Domaç, M., Özçelikay, G., Şar, S., Balta, E., Özkan, Ö., Eczacılıkta Talep-Hizmet Korelasyonu, VII. Türkiye Eczacılık Kongresi, 19-21 Haziran 2003, İstanbul.
 38. Şar, S., Kahya, E., Ataç, A., Sivas Halk İlaçlarından Bazı Örnekler ve Onların Tarihsel Süreç İçinde Değerlendirilmesi, VIII. Türk Tıp Tarihi Kongresi, 16-18 Haziran 2004, Divriği-Sivas. 
 39. Şar, S., Ataç, A., Kahya, E., Günümüzde ve Tarihte Zeytin ve Zeytinyağı, II. Bursa Halk Kültürü Sempozyumu, Bursa, 20-22 Ekim 2005.
 40. Şar, S., Kahya, E., Ataç, A., Günümüzde ve Tarihte Üzüm ve Şarap, IV. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, Manisa, 10-13 Mayıs 2005.
 41. Şar, S., Süveren, K., Mücerreb-name’de Yer Alan Tiryaklar Üzerinde Bir Çalışma, IV. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, Manisa, 10-13 Mayıs 2005.
 42. Şar, S., Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde Öğretim Üyesi Olan Veteriner Hekimlerin Eczacılık Eğitim ve Öğretimine Yaptığı Katkılar, I. Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu, Elazığ, 2006.
 43. Kahya, E., Ataç, A., Şar, S.,  Kemaleddin Demiri ve Eseri “Hayat el-hayevan’ın Ana Hatlarıyla Değerlendirilmesi, I. Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu, Elazığ, 2006.
 44. Tekiner, H., Şar, S., Kayseri’de Eczane Sahibi İlk Kadın Eczacılar ve Eczacılığa Yaptıkları Katkılar, Gevher Nesibe Darüşşifa’sının 800. Kuruluş Yılı Anısına XXIV. Gevher Nesibe Tıp Günleri, IX. Türk Tıp Tarihi Kongresi, Ankara, 24-27 Mayıs 2006. 
 45. Şar, S., Eczacı-Hasta İletişiminin Etik Yönleriyle İncelenmesi, İleri Teknoloji Tıbbı ve Hekim-Hasta İlişkisi Sempozyumu, İstanbul, 2006.
 46. Şar, S., Kahvenin Sağlık ve Sosyal Yaşantımızdaki Yeri, V. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, Denizli, 24-26 Mayıs 2007.
 47. Şar, S., Cumhuriyet Döneminden Günümüze Kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Görev Yapan Eczacı Milletvekilleri ve Sağlık Alanına Yaptıkları Katkılar, Atatürk Dönemi Sağlık Tarihi Kongresi (1920-1938), İzmir, 6-9 Kasım 2007.
 48. Şar, S., Hayvanların Ve Onlardan Elde Edilen Ürünlerin Tedavide Kullanımları Üzerinde Bir Çalışma, II.Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu, Konya, 24-26 Nisan 2008.
 49. Şar, S., Türkiye’de Dekanlık Yapan Kadın Eczacılar ve Eczacılığa Yaptığı Katkılar, VIII. Türk Eczacılık Tarihi Toplantısı, İstanbul, 29-30 Mayıs 2008.
 50. Şar, S., Şerefeddin Sabuncuoğlu’nun Eseri Mücerreb-Nâme’de Yer Alan Bazı Tıbbî Bitkilerin Günümüzdeki Kullanımlarıyla Karşılaştırmalı Bir Çalışma, Amasya Uluslararası Anadolu-Türk Darüşşifaları ve Sabuncuoğlu Kongresi, 15-18 Ekim 2008, Amasya.
 51. Şar, S., Ankara İl Merkezindeki Serbest Eczane Eczacılarının Sunduğu Danışmanlık Hizmeti ve Etik Boyutları, Uluslar arası Katılımlı V. Tıp Etiği Kongresi, 13-15 Kasım 2008, Ankara.
 52. Şar, S., ATAÇ, A., KAHYA,  E.,  Tarihsel Süreç İçinde Sabunun Kullanımı  ve  Hatay’da Üretilen El Yapımı Sabunlar, IV. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, 27-30 Mayıs 2009, Antakya.
 53. Şar, S., Günümüzde ve Geçmişte Kadını Güzelleştiren Bazı Bitkiler Üzerinde Bir Çalışma, IV. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, 27-30 Mayıs 2009 Antakya.
 54. Şar, S., Bazı Üzümsü Meyvelerin Kullanımlarının Eczacılık ve Tıp Tarihi Açısından İncelenmesi, III. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, 10-12 Haziran 2009, Kahramanmaraş.
 55. Şar, S., İnternet Üzerinden Yapılan Satışın Eczacılık Alanına Uygulanabilirliği ve Etik Yönden İncelenmesi, 2. Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Açısından 21. Yüzyıl Başında Yaşama Destek Tedavileri, 4-7 Kasım 2009, Bursa.
 56. Şar, S., İzmir Yöresinde Yetişen ve Kozmetik Alanda Kullanılan Bazı Bitkiler Üzerinde Bir Çalışma, Körfez’de Zamanİzmir Araştırmaları Kongresi 2009, 10-12 Aralık 2009, İzmir. 
 57. Şar, S., İnternet Üzerinden Yapılan Satışın Eczacılık alanına Uygulanabilirliği ve Etik Yönden İncelenmesi, 10. Türkiye Eczacılık Kongresi, Geleceği Tartışıyoruz, 30 Eylül-3 Ekim 2010, Ankara, s.20, 2010.
 58. Özşener, G., Şar, S., Türkiye ve Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde Eczacılık Eğitimi, 10. Türkiye Eczacılık Kongresi, Geleceği Tartışıyoruz, 30 Eylül-3 Ekim 2010, Ankara, s.72, 2010.
 59. Sözen, B., Şar, S., Zincir Eczaneler ve Türkiye’deki Durum, 10. Eczacılık Kongresi, 01-04 Ekim 2010, s.79, Ankara, 2010.
 60. Kahya,  E., Şar, S., Ataç, A., Hekimbaşı Nuh Efendi ve Çalışmalarının Değerlendirilmesi, Geçmişten Günümüze İstanbul’da Sağlık, 03-06 Kasım 2010, İstanbul.
 61. Şar, S., Kahya, E., Ataç, A., Aromaterapini  Tarihçesi ve Bu Alanda Kullanılan Tıbbi Bitkilerden Örnekler, VII. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, 11-15 Mayıs 2011, Mersin.
 62. Şar, S., Bazı Üzümsü Meyvelerin Kullanımlarının Eczacılık ve Tıp Tarihi Açısından İncelenmesi, VII. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, 11-15 Mayıs 2011, Mersin.
 63. Sözen, B., Şar, S., Türkiye ve Balkan Ülkelerindeki Zincir Eczane Konusunun Etik Açıdan Değerlendirilmesi, 5. Balkan Tıp Tarihi ve Etiği Kongresi, 11-15 Ekim 2011, İstanbul.
 64. Şar, S., Kahya, E., Ataç, A., Osmanlı Döneminde Balkanlarda İnşa Edilen Sağlık Kuruluşlarına Bir Örnek: Hamamlar,5. Balkan Tıp Tarihi ve Etiği Kongresi, 11-15 Ekim 2011, İstanbul.
 65. Şar, S., Ankara İlçelerinin Termal Turizm Açısından Değerlendirilmesi, Avrupa’da SPA Kültürü Sempozyumu, 7-8 Haziran 2012, Bursa, s. 69-70.
 66. Şahne, B.S., Şar, S., Liderlik ve Eczacılık, 11. Eczacılık Kongresi, Sağlıkta Değer: Sağlık Herşeye Değer 18-21 Ekim 2012, Ankara, 2012. 
 67. Şahne, B.S., Şar, S., Doğanın Hediyelerinden Kil Minerallerinin Sağlık ve Kozmetik Alanında Kullanımı, VIII. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, 22-25 Mayıs 2013, Gaziantep, s.62.
 68. Şar, S., Tarihi Süreç İçerisinde Türk Mutfak Kültürüne Kısa Bir Bakış, VIII. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, 22-25 Mayıs 2013, Gaziantep, s.64. 
 69. Arslan, M., Şar, S., Alternatif Bir Tedavi Sistemi: Homeopati, VIII. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, 22-25 Mayıs 2013, Gaziantep, s.18.

KONFERANS DAVETLERİ

T.E.B. 7. Bölge Bursa Eczacı Odası tarafından Davet

T.E.B. 4. Bölge Adana Eczacı Odası tarafından Davet

T.E.B. 18. Bölge Trabzon Eczacı Odası tarafından Davet

T.E.B. 12. Bölge Kayseri Eczacı Odası tarafından Davet

İDARİ GÖREVLERİ:

Bölüm Başkan Yardımcılığı: 2000-2003

Fakülte Kurulu Üyeliği:1995-1998

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği: 2002-2005/2005-2008

Anabilim Dalı Başkanlığı 16-7-2007

ÖTEKİ BİLİMSEL GÖREVLERİ (editörlük, vb):

Ankara Üniv. Ecz. Fak. Dergisi Redaksiyon Heyeti Üyeliği (1983-1989)

 Farmasötik Bilimler Ankara Derneği Yayın Kurulu Üyeliği (1998 -   )

 

ÜYESİ OLDUĞU BİLİMSEL ve PROFESYONEL TOPLULUKLAR:

T.E.B. II. Bölge Ankara Eczacı Odası (1977),

Farmasötik Bilimler Ankara Derneği (1978),

Türk Folklor Kurumu (1983),

World-Association for the History of Veterinary Medicine (1984),

Türk Tıp Tarihi Kurumu (1988),

International Society for the History of Medicine (1993),

Bioetic Derneği (Kurucu Üye ve Denetleme Kurulu Üyesi-!994),

Türk Eczacılar Birliği (1991),

Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği (Kurucu Üye-2004)

 

 

Bilirkişilik ve meslek örgütleri ile ilişkiler

Eczacılık Mevzuatı ve deontoloji ile ilgili çeşitli bilirkişilik görevleri

Türk Eczacıları Birliği Kalfa Yetiştirme Programı

Türk Eczacıları Birliği Etik Komisyonu