PROF.DR. SERİYE SEZEN    
Adı : SERİYE
Soyadı : SEZEN
E-posta : ssezen@ankara.edu.tr
Tel :
Ünvan : PROF.DR.
Birim : SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Bölüm :
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/seriye-sezen
Kişisel Akademik Bilgiler

Prof. Dr. Seriye SEZEN

Doktorasını, AÜ SBF Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi ABD’de 1998 yılında tamamladı. 2004 yılında Kamu Yönetimi alanında doçent oldu; 2010 yılında yine aynı alanda profesörlüğe yükseltildi. Akademik mesleğe TODAİE’de başladı. TODAİE’de öğretim üyeliğinin yanı sıra Yönetim Kurulu ve Yayın Kurulu üyeliği, Derleme ve Yayın Şube Müdürlüğü ile Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü yaptı. 2000’li yıllarda akademik ilgisi Çin Halk Cumhuriyeti’ne ve Asya coğrafyasına yöneldi.

Kamu yönetimi reformları, Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Asya, kalkınma politikaları, başlıca ilgi alanlarıdır.

International Review of Administrative Science’ın yayın kurulu üyesi ve Şanghay Üniversitesi Küresel Yönetişim Merkezi (Center of Global Governance) Uluslararası Danışma Kurulu üyesidir.

YAYINLAR (yayınlara erişim: http://ankarauniversitesi.academia.edu/SeriyeSezen)

Kitaplar

S. Sezen, Çin’in İkinci Uzun Yürüyüşü, TODAİE, Ankara 2009 (2. Baskı 2016).

S. Sezen, Türk Kamu Yönetiminde Kurullar: Geleneksel Yapılanmadan Kopuş, TODAİE, Ankara 2003.

S. Sezen, Devletçilikten Özelleştirmeye Türkiye’de Planlama, TODAİE, Ankara 1999.

B. Ayman Güler vd, Belediye Personel Sistemi, TODAİE, Ankara 1999 (ortak yazar).

Ö. Bozkurt, T. Ergun, S. Sezen (Ed.), Kamu Yönetimi Sözlüğü, TODAİE, 1. Baskı, Ankara 1998 (2. Baskı 2008, 3. Baskı 2014, madde yazarı ve editör).

Kitapta Bölüm

Uluslararası

Seriye Sezen, “International versus domestic explanations of administrative reforms: the case of Turkey”, Andrew Massey (ed.), Public Sector Reform, Vol. 2, SAGE, UK 2013. (International Review of Administrative Secience Dergisinde 2011 yılında basılmış olan makalenin yeniden basımı).

Ulusal

S. Sezen, “Tayvan Yönetim Sistemi ve Kalkınma Politikaları”, Türkiye’de Tayvan Çalışmaları - I (Tarih, Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler), (Yay. Haz. A. Merthan Dündar), AÜ Asya Pasifik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (APAM), Ankara 2018: 124-157.

S. Sezen, “Çin Halk Cumhuriyeti’nde Kamu Yönetimi Reformları”, Prof. Dr. Oğuz Onaran’a Armağan, (Ed. Ş. Ö. Erdoğan, O. Zengin), AÜ SBF KAYAUM, Ankara 2016: 327-348.

S. Sezen, “Küresel Düzenlemeler Karşısında Ulusal Planlama”, 21. Yüzyılda Planlamayı Düşünmek Kurultayı, AÜ SBF KAYAUM, Ankara 2014: 195-213.

S. Sezen, “Yeni Kamu İşletmeciliği Baskısı Karşısında Türk Kamu Yönetiminde İstihdam”, Kamu Yönetiminde Değişim ve Güncel Sorunlar, (Ed. E. G. İsbir), TODAİE, Ankara 2013: 291-310.

S. Sezen, “Küresel Bir Güç Olma Yolundaki Çin”, Bilsay Kuruç’a Armağan, (Ed. S. Şahinkaya, İ. Ertuğrul), Mülkiyeliler Birliği Yayını, Ankara 2011: 993-1025.

S. Sezen, “Uluslararası Siyasalar ve Kamu Görevlilerinin Hizmetiçi Eğitimi: TODAİE Örneği”, Türkiye’de Kamu Yönetimi ve Kamu Politikaları, (Ed. Filiz Kartal), TODAİE, Ankara 2011: 365-390.

S. Sezen, “Yerel Yönetimlerin Anayasal Çerçevesi”, Belediye Yönetimi, (Ed. A. Sabuktay), TODAİE-YYAEM Yayını, Ankara 2007: 5-26.

Makaleler

Uluslararası Alan İndekslerinde Taranan Dergilerde Yayımlananlar

S. Sezen, “China in Turkish Academic Literature: An Overview”, Sociology of Islam Journal, 4/1-2, 2016: 129-148. (Index Islamicus, ERIH PLUS)

S. Sezen, International versus Domestic Explanations of Administrative Reforms: the Case of Turkey”, International Review of Administrative Sciences, 77/2, June 2011: 322-346. (SSCI)

S. Sezen, “Kamu Yönetimi Reformları: Küresel Bir Düzenleme mi?”, Amme İdaresi Dergisi, 42/1, Mart 2009: 23-41. (SSCI)

S. Sezen, “Independent Regulatory Agencies in Turkey: Are They Really Autonomous?”, Public Administration and Development, 27/ 4, October 2007: 319-332. (SSCI)

S. Sezen, “Çin Halk Cumhuriyeti’nde Sosyalist Piyasa Ekonomisine Dönüşüm”, Amme İdaresi Dergisi, 40/1, Mart 2007: 27-56. (SSCI)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlananlar

S. Sezen, “Balgat: Modernleşme Kuramının ‘Örnek’ Köyünden Postmodern Karmaşaya”, İdealkent (Kent Araştırmaları Dergisi), 11, Ocak 2014: 300-324.

S. Sezen, “Bir Türk Sinologun Gözünden Devrim Öncesinin Çin’i: ‘Eski Çin’den Notlar’”, Ankara Üniversitesi DTCF Dergisi, 2011, 51/2: 155-167.

S. Sezen, “Çin Halk Cumhuriyeti’nde Toprak Yönetimi”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 66/1, Ocak-Mart 2011: 96-116.

S. Sezen, “Türkiye’de Düzenleyici Kurulları Kimler, Nasıl Yönetiyor?”, Amme İdaresi Dergisi, 38/4, Aralık 2005: 85-115.

S. Sezen, “İngiltere ve İskoçya Cezaevi Yönetimi Üzerine Gözlemler", Amme İdaresi Dergisi, 35/1, Mart 2002: 201-223.

S. Sezen, “The Impact of Globalization on the Organization of Public Administration: Turkish Case”, Turkish Public Administration Annual, Vol. 27-28, Year 2001-2002: 3-26.

S. Sezen, “Ombudsman: Türkiye İçin Nasıl Bir Çözüm- Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Üzerine Bir Değerlendirme", Amme İdaresi Dergisi, 34/4, Aralık 2001: 71-96.

S. Sezen, “Milli Güvenlik Kurulu Üzerine”, Amme İdaresi Dergisi, 33/4, Aralık 2000: 63-83.

G. Şaylan, S. Sezen, “The Paradigmatic Crises of Public Administration and Teaching Curriculum:Turkish Case”, Turkish Public Administration Annual, Vol. 24-26, Year 1998-2000: 59-76.

S. Sezen, K. Karasu, “Belediyelerde Kadro ve İstihdam Yapısı”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 8/3, Temmuz 1999: 20-54.

Diğer Dergilerde Yayımlananlar

S. Sezen, “Yerel Yönetimlerde Model Arayışları”, Belediye Dergisi, 2/2, Ağustos 1995: 4-10.

S. Sezen, “Kentsel Toprak Rantının Kamuya Aktarılmasının Tüzel Çerçevesi ve Yöntemleri”, Belediye Dergisi, 1/12, Haziran 1995: 5-11.

Gazete Makaleleri

S. Sezen, “Bir Kuşak ve Bir Yol Projesi: 21. Yüzyılın Yapı Taşı mı?”, Dünya, 21 Haziran 2017: 17.

S. Sezen, “Çin’in Büyük Dönüşümü: Yeni Bir Dünya Düzeni mi?”, Dünya, 8 Ekim 2016.

S. Sezen, “Tayvan Nasıl Kalkınıyor?”, Dünya, Yazı Dizisi, 10-11 Aralık 2015.

S. Sezen, “Değişme Sürecindeki Kuzey Kore”, Dünya, Yazı Dizisi (1-4), 28-31 Ağustos 2015.

S. Sezen, “Çin’de iki haneli büyüme dönemi bitti (2)”, Dünya, 18 Nisan 2014: 12.

S. Sezen, “Çin’i her alanda dünyaya daha fazla açacağız (1)”, Dünya, 17 Nisan 2014: 10.

S. Sezen, “Çin’de Beşinci Kuşak Liderler İşbaşında”, Dünya, 17 Mayıs 2013: 14.

S. Sezen, “Çin’de İktidar Değişiminin Ardından”, Dünya, 8 Aralık 2012: 9.

S. Sezen, “Çin Komünist Partisi’nde Önemli İktidar Değişimi”, Dünya, 1 Kasım 2012: 14.

Popüler Dergilerde Yayımlanan Makaleler

S. Sezen, “Mo Yan’den ‘Yaşam ve Ölüm Yorgunu’: Çin Sosyalizmi Üzerine”, Cumhuriyet Kitap Eki, Sayı 1324, 2 Temmuz 2015: 8-9.

S. Sezen, “Yakın Çin Tarihi”, Cumhuriyet Kitap Eki, Sayı 1299, Ocak 2015: 12-13.

S. Sezen, “Blair’in “Muhafazakâr” Yolculuğu”, Cumhuriyet Kitap, 13 Aralık 2012, Sayı 1191: 10-11.

S. Sezen, “Montaigne ile Avrupa’da Bir Yolculuk”, Cumhuriyet Kitap, 27 Eylül 2012, S. 1180: 8-9.

S. Sezen, “Çin’in Kamu İşletmeciliği Politikası: Özelleştirme Yerine Küreselleştirme”, Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji, Yıl 24, Sayı 1206, 30 Nisan 2010: 18-19.

S. Sezen, “Çin Kalkınmasında Bilimsel ve Teknolojik Gerçekler”, Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji, Yıl 24, Sayı 1201, 26 Mart 2010: 8-9.

S. Sezen, “Çin Evrimini Sürdürüyor”, Cumhuriyet Strateji, Yıl 4, Sayı 181, 17 Aralık 2007: 10-11.

Kongre-Sempozyum Değerlendirme Raporları

S. Sezen, “Kamu Yönetimi Öğretimi ve Eğitiminde Yeni Eğilimler ve Kamu Kesiminde Yöneticilerin Geliştirilmesi’ Konulu Uluslararası Bilimsel Toplantı Genel Raporu”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 38, Sayı 1, Mart 2005: 131-146.

S. Sezen, “Kamu Yönetimi Öğretimi: Özellikler ve Sorunlar” Grubu Raporu, Kamu Yönetimi Disiplini Sempozyumu Bildirileri, II. Cilt, TODAİE, UYBE-TUS, Ankara 1995: 245-247.

 

 ULUSLARARASI BİLİMSEL ETKİNLİKLERDE SUNULAN BİLDİRİLER

S. Sezen, “Sino-Turkish Relations: Progress, Challenges and Opoortunities”, International Conference on Perspectives on the Belt and Road Initiative: Opportunities and Challenges for Exchange and Cooperation between China and Turkey, METU Confucius Institute, Ankara, November 15, 2019.

S. Sezen, “Tayvan Yönetim Sistemi ve Kalkınma Politikaları”, Uluslararası Sempozyum: Türkiye’de Tayvan Çalışmaları -1, AÜ Asya Pasifik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (APAM), Ankara, 3 Nisan 2018.

S. Sezen, “The Coverage of China in Turkish Academic Literature: An Overview” , International Conference China in the Middle East, Indiana University and Peking University, Beijing, March 17-18, 2015.

S. Sezen, “Yeni Kamu İşletmeciliği Reformları ve Kamu Yönetiminde İstihdam: Türkiye Örneği”, Uluslararası Konferans: XXI. Yüzyılda Kamu Yönetiminin Yeniden Düşünülmesi: Kamu Çalışanlarının İlişkiler, İletişim ve İşbirliği Alanlarında Kapasitelerinin Geliştirilmesi, TODAİE-Fırat Üniversitesi, Elazığ, 12 -14 Haziran 2013.

S. Sezen, “The Impacts of International Policies on Public Servants’ in-Service Training: Case of TODAIE”, International Symposium (Public Administration and International Organization), TODAIE-IASIA, Ankara, 4 June 2007.

S. Sezen, “The Impact of Globalization on the Organization of Public Administration: Turkish Case”, The International Association of Schools and Institutes of Administration (IASIA) Annual Conference (Public Administration between Globalization and Decentralisation: Implications for Education and Training) poster bildiri, İstanbul, 17-20 June 2002. Bildiri, Turkish Public Administration Annual, Vol. 27-28, 2001-2002, p. 3-26’da yayımlanmıştır.

G. Şaylan, S. Sezen, “Paradigmatic Crises of Public Administration Discipline: Turkish Case”, The International Association of Schools and Institutes of Administration (IASIA) Annual Conference (Improving Accountability, Efficiency and Responsiveness in Government: Ideas and Lessons for the New Millennium) Beijing, 10-13 July 2000. Bildiri, Turkish Public Administration Annual, Vol. 24/26, 1998-2000, p. 59-76’da yayımlanmıştır.

ULUSAL BİLİMSEL ETKİNLİKLERDE SUNULAN BİLDİRİLER

S. Sezen, “Çin Halk Cumhuriyeti’nin Siyasal Sistemi: Sürekliliği Koruyarak Değişmek”, Çin Çalışmaları ve Araştırmaları Konferansı, Kapadokya Üniversitesi, Ürgüp-Nevşehir, 14 Haziran 2019.  

 S. Sezen, “Küresel Düzenlemeler Karşısında Ulusal Planlama”, 21 Yüzyılda Planlamayı Düşünmek Kurultayı, Ankara Üniversitesi SBF KAYAUM, 13-14 Mayıs 2011.

S. Sezen, “Çin Halk Cumhuriyeti’nde Toprak Yönetimi”, Toprak Mülkiyeti Sempozyumu, Yerel Yönetimler Araştırma, Yardım ve Eğitim Derneği, Ankara 17-18 Aralık 2009.

S. Sezen, “Küresel Bir Düzenleme mi? Kamu Yönetimi Reformlarına Ülke Deneyimlerinden Bir Bakış”, Altıncı Kamu Yönetimi Forumu, İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, 9-11 Ekim 2008.

S. Sezen, “1960’lardan 1990’lara Türk Plancılığında Değişme Eğilimleri”, Mersin Üniversitesi’nin Kamu Yönetiminde Planlamanın Kurumsallaşması Ulusal Sempozyumu, Mersin, 8-10 Haziran 1999.

 

DAVETLİ KONUŞMACI

“21. Yüzyılda Çin ve Dünya Düzeni”, AÜ Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sinoloji Seminerleri, Ankara, 6 Aralık 2019.

“Soğuk Savaşın Ardından Değişen Dengeler ve Çin'in Yeni Bir Düzen Arayışı”, 1989’un 30. Yılında Doğu Asya Paneli, TED Üniversitesi, Ankara, 2 Mayıs 2019.

“Türkiye ve Çin Halk Cumhuriyeti İlişkileri: Toplumsal ve Kültürel Açıdan Değerlendirme”, Avrasya Kıtasına Odaklanmak: Karşılıklı Yarar ve Ortak Kazanca Dayalı Çin-Türkiye Beşeri ve Kültürel Temasları Paneli, China Today Turkey, İstanbul, 18 Ekim 2019.

“Türkiye ve Çin Halk Cumhuriyeti İlişkileri: Makro Bir Değerlendirme”, Çin-Türkiye Ekonomik ve Kültürel İşbirliği Paneli, Çin Halk Cumhuriyeti Başkonsolosluğu, İstanbul, 25 Eylül 2019.

KONFERANSLAR

Çin’in Büyük Dönüşümü: Yeni Bir Dünya Düzeni mi? ,TODAİE Kamu Diplomasisi Programı, Ankara 24 Nisan 2018.

Uzaktaki Ülkeler 1: Tayvan, TODAİE Çarşamba Konferansları, Ankara, 27 Ocak 2016.

Uzaktaki Ülkeler 2: Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, TODAİE Çarşamba Konferansları, Ankara, 10 Şubat 2016.

Çin Ekonomisinin Yapısal Dönüşümü ve Çin-Türkiye İlişkileri, Kafkasya Kamu Yönetimi Araştırma ve Eğitim Merkezi, Bakü, 12 Mayıs 2016.

21. Yüzyılda Türkiye: Genel Bir Bakış, Tayvan Ulusal Chengchi Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi Türk Dili ve Kültürü Bölümü, Taipei, 12 Kasım 2015.

Çin’in Kalkınma Deneyimi ve Çin-Türkiye İlişkileri, Bilkent Üniversitesi Doğu Asya Topluluğu, Ankara, 28 Nisan 2011.

Türk Kamu Yönetiminde Değişim (TODAİE Kamu Diplomasisi Programı)

ULUSLARARASI ARAŞTIRMA DENEYİMİ

Eylül-Aralık 2015: Tayvan bursu ile Tayvan Ulusal Chengchi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Enstitüsünde konuk araştırmacı olarak Tayvan’ın Kamu Yönetimi Sistemi ve Kalkınma Politikaları konulu araştırmanın yürütülmesi.

Ağustos-Eylül 2002: British Council bursu ile Cambridge Üniversitesi Kriminoloji Enstitüsünde konuk araştırmacı olarak, Uygulamalı Kriminoloji ve Yönetim (Cezaevi Çalışmaları) diploma ve master programı üzerinde araştırma.

ULUSAL ARAŞTIRMA DENEYİMİ

·      2017: Komşu Ülkelerde İdari Sistem Projesi: Moğolistan’ın İdari, Siyasi ve Sosyo-ekonomik Yapısı, TODAİE (Kalkınma Bakanlığı destekli)

Araştırmacı (Moğolistan’ın Anayasal Düzeni ve Merkezi Devlet Örgütlenmesi” başlıklı raporun hazırlanması).

·      2017: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu yeniden Yapılanma, Personel/Kadro Araştırma ve Danışmanlık Projesi, TODAİE

Araştırmacı (Dünyadaki enerji piyasası düzenleyici/denetleyici kurulları incelemesi” başlıklı raporun hazırlanması).

·      2000-2001: Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Yeniden Yapılandırma ve Norm Kadro Araştırma Projesi, TODAİE

Proje Yönetim Kurulu Üyesi ve Araştırmacı.

·      2000: Avrupa Birliği’ne Tam Üyelik Sürecinde Türkiye’de Yönetimin Yeniden Yapılanması Projesi, TOBB

Eş Raportör.

·      1998-1999: Yerel Yönetimleri Güçlendirme Araştırma Projesi, TODAİE-DPT

Kadro ve İstihdam Grubu Başkanı ve Araştırmacı

ULUSLARARASI AKADEMİK GÖREVLER

Şanghay Üniversitesi Center of Global Governance Uluslararası Danışma Kurulu Üyeliği (2018-)

International Review of Administrative Sciences Yayın Kurulu Üyeliği (2009- )

EDİTÖRLÜĞÜ YAPILAN BİLİMSEL DERGİLER

Amme İdaresi Dergisi (Mayıs 1999-2000; Haziran 2004-2008)

Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi (Mayıs 1999-2000; Haziran 2004-2008)

Turkish Public Administration Annual (Mayıs 1999-2000; Haziran 2004-2008)

İnsan Hakları Yıllığı (Mayıs 1999-2000; Haziran 2004-2008)

Turkish Yearbook of Human Rights (Mayıs 1999-2000; Haziran 2004-2008)

YAYIN KURULU ÜYELİKLERİ

·      Amme İdaresi Dergisi  (1999-2000; 2002-2008; 2014-2018)

·      Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi (1999-2000; 2002-2008; 2014-2018)

·      Turkish Public Administration Annual (1999-2000; 2002-2008; 2014-2018)

·      İnsan Hakları Yıllığı (1999-2000; 2002-2008; 2014-2018)

·      Turkish Yearbook of Human Rights (1999-2000; 2002-2008; 2014-2018)

FİİLEN HAKEMLİK YAPILAN BİLİMSEL DERGİLER

·      International Review of Administrative Sciences

·      Amme İdaresi Dergisi

·      Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi

·      İnsan Hakları Yıllığı

·      Ankara Üniversitesi SBF Dergisi

·      Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi

·      Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

·      Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

·      Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

·      Memleket Siyaset Yönetim Dergisi

·      Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi

EĞİTİM PROJELERİ

  • Avrupa Komisyonunun, Avrupa-Akdeniz Ortaklığı (MEDA) Çerçevesinde, Avrupa Kamu Yönetimi Enstitüsünce (EIPA) yürütülen, Kamu Yönetimlerinin Eğitimi (TPA) Projesinin Ulusal Koordinatör Yardımcılığı (2004-2008) ve Ulusal Koordinatörlüğü (2008-2010).

 ULUSLARARASI YÖNETSEL GÖREVLER

  • Avrupa-Akdeniz Kamu Yönetimi Okulları Birliğinde (Euro-Mediterranean Association of Schools of Public Administration - MEDPAN) TODAİE temsilciliği (2008-2010).

ULUSAL YÖNETSEL GÖREVLER

·    2004-2018: TODAİE Yönetim Kurulu Üyesi

·    1999-2000, 2004- 2008, 2014-2016: TODAİE Yürütme Kurulu Üyesi

·    1999-2000, 2004-2008: TODAİE Derleme ve Yayın Şube Müdürü

·    2003-2004: TODAİE Asistan Yönlendirme Komitesi Üyesi

·    2002-2008, 2014-2018: TODAİE Yayın Kurulu Üyesi

·    2002- 2004: TODAİE Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü/Program Kurulu Üyesi

·    2016-2018: TODAİE Etik Kurulu Başkanlığı

KOMİSYON ÜYELİKLERİ

1) Kentleşme Şurası, “Yerel Yönetimler, Katılımcılık ve Kentsel Yönetim Komisyonu” Üyesi, Ankara, 2008-2009.

2) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Kamu Araştırma Programı (BİKAP) Ortak Akıl Toplantısı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı-TÜBİTAK, Gebze, 12-14 Haziran 2009.

3) Dokuzuncu Kalkınma Planı, “Kamuda İyi Yönetişim Özel İhtisas Komisyonu” Üyesi, Ankara 2007.

4) Mülki İdare Şurası “Mülki İdare Sistemi, İdari Yapımızdaki Değişiklikler, Kamu Yönetimindeki Yeni Gelişmeler ve Mülki İdare Sisteminin Geleceği Komisyonu” Üyesi, Ankara 25-27 Nisan 2002.

5) OECD’nin Düzenleyici Reform Programları Kapsamında yürütülen, “Türkiye’de İdari Reform İncelemeleri”nin “İdari Kapasite Komisyonu” Üyesi, Ankara 2001.

6) Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, “Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri Özel İhtisas Komisyonu İdari Kapasite Alt Komisyonu” Üyesi, Ankara 2000.

 

VERİLEN DERSLER

Lisans

Türk Kamu Yönetimi (AÜ SBF, 2019-)

Yüksek Lisans ve Doktora Dersleri

·      Asya’da Kalkınmanın Ekonomi Politiği (AÜ SBF Yönetim Bilimleri Doktora, 2019-)

·      State, Economy and Politics in Post-Mao China (ODTÜ Asya Çalışmaları YLP, 2011-)

·      Kamu Yönetimi (TODAİE Yüksek Lisans, 2009-2018)

·      Türkiye’nin Yönetim Yapısı (TODAİE Yüksek Lisans, 2001-2018 )

·      Türk Kamu Yönetiminde Güncel Sorunlar, Seminer (TODAİE YLP, 2002-2018)

·      Karşılaştırmalı Düzenleyici Politikalar (TODAİE Yönetim Bilimi Doktora, 2005- 2010)

·      Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi Reformları (TODAİE Yönetim Bilimi Doktora, 2010-2014)

·      Türk Kamu Yönetimi ve Uygulamaları (Atılım Üniversitesi YLP, 2007-2008)

Hizmet İçi Eğitim Programlarında Verilen Dersler

·      Türkiye’de Devlet Örgütlenmesi (TODAİE Sürekli Eğitim Merkezi -SEM- Eğitim Programları)

·      Türkiye’de Düzenleyici Kurumlar (TODAİE SEM)

·      Modern Yönetim Teknikleri (TODAİE SEM)

·      Örgüt Teorileri (TODAİE SEM)

·      Yerel Yönetimlerin Anayasal Çerçevesi (TODAİE Yerel Yönetimler Araştırma ve Eğitim Merkezi Eğitim Programları)

·      The State Structure of Turkey (Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi)

·      The State Structure of Turkey (TODAİE, Nijerya Ulusal Politika ve Strateji Çalışmaları Enstitüsü Heyeti)

·      Ombudsmanlık Kurumu (Kamu Denetçiliği Kurumu)

·      Türkiye’de Kamu Yönetiminin Denetimi ve Kamu Denetçiliği Sistemi (Afganistan Üst Düzey Bürokrat, Siyasetçi ve STK Temsilcileri)

·      Türkiye’de Yerel Yönetimler Reformu (Azerbaycan Devlet İdarecilik Akademisi, Bakü)

·      Küreselleşme ve Kamu Yönetimi Reformları (Kafkasya Kamu Yönetimi Araştırma ve Eğitim Merkezi, Bakü)

·      Devlet Teşkilatı İçinde Yerel Yönetimlerin Rolü (TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi)

YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

 Doktora Tezleri

·      Çapar, Selim, Neoliberalizm Döneminde Türkiye’de Mülki İdare, TODAİE Yönetim Bilimleri Doktora Programı, Ankara 2015.

Yüksek Lisans Tezleri

·      Biedova, Olena, “The Ombudsman of Turkey and Ukraine: A Comparative Analysis”, TODAİE International Public Administration Master Program (APEP), Ankara 2018.

·      Baydere, Yasemin, Türkiye’de İdari Denetim yetkisinin Özel Hukuk Kişilerine Devri: Gıda Denetimleri Örneği, TODAİE KYYLP, Ankara 2017.

·      Akçay Elçin, Şule, Türkiye’de Korunmaya Muhtaç Çocukların İstihdamı Üzerine Bir Araştırma, TODAİE KYYLP, Ankara 2013.

·      Yeşilbaş, Mehmet, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ve KÖYDES Projesi, TODAİE KYYLP, Ankara 2010.

·      Altunsoy, Hüseyin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Ekseninde Bankacılık ve Medya Sektöründe Dönüşüm, TODAİE KYYLP, Ankara 2009.

·      Dirihan, Serdar, Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Politikaları ve Kalkınma Ajansları, TODAİE KYYLP, Ankara 2008.

·      Yazıcı, Murat, Türkiye’de Kamu İhale Uygulamaları ve Uygulayıcılardan Kaynaklanan Sorunlar, TODAİE KYYLP, Ankara 2008.

·      Gök, Atilla, Genel Lise Müdürlerinin Öğretimsel Liderlik Davranışları (Adana Örneği), TODAİE KYLLP, Ankara 2007.

·      Kara, Hakan, Türk Kamu Mali Yönetimi Reformu ve Mali Saydamlık, TODAİE KYYLP, Ankara 2007.

·      Atmar, Oktay, Çalışan Çocukların Sorunları: Sivas Sanayinde Bir Alan Araştırması, TODAİE KYYLP, Ankara 2006.

·      Aksoy Bilgin, Sema, Yeni Kamu Yönetimi ve Yerel Yönetimler, TODAİE KYYLP, Ankara 2006.

·      Çeliker, Ercan, Türkiye’de Yasa Yapma Süreci, TODAİE KYYLP, Ankara 2006.

·      Şener, Olgun, Türkiye’de Sağlık Politikaları (1980 Sonrası Genel Politikalar, Örgüt ve Yönetim Sorunları), TODAİE KYYLP, Ankara 2005.

·      Özdemir, Murat, Kamu İşletmeciliği Yaklaşımının Eğitimdeki Yansımaları, TODAİE KYYLP, Ankara 2005.

·      Yüksel, Hakan, Türkiye’de Cezaevi Yönetimi ve Sorunları, TODAİE, KYYLP, Ankara 2005.

·      Saklı, Ali Rıza, Çay Sektöründe Sorunlar ve Çözüme Yönelik Model Arayışları, TODAİE KYYLP, Ankara 2004.

·      Maden, Mehmet, Polislerin İş Stresini Etkileyen Örgütsel Stres Faktörleri, TODAİE KYYLP, Ankara 2004.

·      Sandıkçıoğlu, Nuri, Büro İşgörenlerinin Performans ve Verimliliklerini Etkileyen Ergonomik Faktörler-TCDD Örneği”, TODAİE KYYLP, 2004.

·      Sümeroğlu, Naci, Emniyet Genel Müdürlüğü’nde Kriz Yönetimi, TODAİE KYYLP, Ankara 2003.

·      Ekşi, Ahmet Metin, Kamu Yönetimi Açısından Özel İletişim Özgürlüğünün Sınırlandırılması, TODAİE KYYLP, Ankara 2002.