PROF.DR. FATOŞ SUBAŞIOĞLU    
Adı : FATOŞ
Soyadı : SUBAŞIOĞLU
E-posta : subasioglu@ankara.edu.tr
Tel : +90 312 3103280 / 1660
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Öğrenim Durumu

 

1980-1984
Lisans
Ankara Üniversitesi
Kütüphanecilik
 
1985-1987
Y. Lisans
Ankara Üniversitesi
Kütüphanecilik
 
1989-1995
Doktora
Ankara Üniversitesi
Kütüphanecilik
 
2002-2010
Doç. Dr.
Ankara Üniversitesi
Bilgi ve Belge Yönetimi
 
2010-
Prof. Dr.
Ankara Üniversitesi
Bilgi ve Belge Yönetimi
 

Görevler
 
1985 - 1995
Araştırma Görevlisi
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi, Ankara Üniversitesi
 
1995 - 1998
Dr.Ar.Gör.
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi, Ankara Üniversitesi
 
1998 - 2002
Yrd. Doç.
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi, Ankara Üniversitesi
 
2002 – 2010
Doç.
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi, Ankara Üniversitesi
 
2010-
Prof.
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi, Ankara Üniversitesi
 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri
 
Karataş, Mustafa, “Ankara Üniversitesi Fakülte Kütüphanelerinde Derme Geliştirme Çalışmalarının Hizmetlerine Etkisi”, Ankara Üniversitesi, 2001.
 
Tuna, Melike, “Ankara’daki Üniversitelere Bağlı Özel İlköğretim Okul Kütüphanelerinde Derme Geliştirme”, Ankara Üniversitesi, 2005.
 

Projelerde Yaptığı Görevler
 
TÜBİTAK tarafından 108K047 Proje numarası ile desteklenen “Sosyal Bilimler Alanında Bilgi Kaynaklarının ve Kütüphanenin Yarattığı Değer” adlı Projede araştırmacı
 

İdari Görevler
Bölüm Başkan Yardımcılığı (1998- 2005): Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü           
 
Bölüm Başkanı (2010-   ): Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü         
 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
 
Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD)
 
Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği (ÜNAK)
 
Türk Kütüphaneciler Derneği Mesleki Etik Komisyonu üyeliği
 

Ödüller
 
Emily Dean Birincilik Tez Ödülü, 1985.
 
Sema Göksel Birincilik Ödülü, 1985.
 
T.C. Kültür Bakanlığı Birincilik Ödülü, 1985.
 

ESERLER

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 

Zencir, M. B., L. Kutlutürk ve F. Subaşıoğlu. (2017). “Türkiye'deki Üniversite Kütüphanelerinde Engellilere Yönelik Hizmetler: Web Sayfaları Bağlamında Bir İnceleme”, DTCF Dergisi, 57 (1): 720-739.

Subaşıoğlu, F. ve E. Özdemir. (March 2009). “A Student Profile In Information and Records Management Departments in Turkey”,  Library Philosophy and Practice, (http://www.webpages.uidaho.edu/~mbolin/subasioglu.htm)
 
Subaşıoğlu, F. (2008). “Üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri’nin ‘Engellilik Farkındalığı’ Üzerine Bir Araştırma’”,  Bilgi Dünyası, 9 (2), 399-430.
 
Subaşıoğlu,  F. ve O. Gürdal. (Spring 2006). “The Plane Tree Turns Fifty: a History of the Department of Librarianship at Ankara University”,   Library Philosophy and Practice, 8 (2) 1-17 (http://libr.unl.edu:2000/LPP/lppv8n2.htm)
 
Subaşıoğlu, F. (2001)."Access to Information by People with Visual Impairments in Turkey", Journal of Visual Impairment & Blindness, 95, 366-368.
 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
 
Subaşıoğlu, F. (2006). “Engellilerin Toplumla Bütünleşmesinde İletişim ve Bilgiye Erişim”. I. Uluslararası Bilgi Hizmetleri Sempozyumu: İletişim 25-26 Mayıs 2006, İstanbul (Bildiriler) içinde (ss.290-314). İstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi.

Subaşıoğlu, F. (2014). "Meslek eğitimimizde yeni yöntemler, fırsatlar". N. Özel ve N. Er-Koçoğlu (Yay. Haz.). Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 60.Yıl Armağan Kitabı içinde (ss.81-90). Ankara: Ankara Üniversitesi.

 
Subaşıoğlu, F. (2004). “Bilginin Sosyal Yönleri ve Kütüphanecinin Değişen Rolü” Kütüphaneciliğin Destanı Uluslararası Sempozyumu 21-24 Ekim 2004, Ankara (Bildiriler) içinde (111-120). Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.
 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
 
Subaşıoğlu, F. (2007). “Görme Engellilere Yönelik Kütüphanecilik ve Ders Programları”. I. Ulusal Körler ve Kütüphanecilik Sempozyumu: Bitmeyen Gece Doç. Dr. Mithat Enç Anısına 16-17 Ekim 2007. Ankara.
 
Subaşıoğlu, F. (1997). "Meslek Etiği", 33. Kütüphane Haftası Bildirileri içinde (123-125). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği.
 

Kitaplar
 
 
Bilgi Eksenli Kuram ve Uygulamalar: Sorgulayıcı ve Çözümleyici Yaklaşımlar Sempozyumu 31 Mayıs - 02 Haziran 2012, Ürgüp, Nevşehir, Bildiriler. Yayına Hazırlayanlar: Fatoş Subaşıoğlu, Oya Gürdal Tamdoğan ve Tülay Fenerci. Ankara: Ankara Üniversitesi, 2012.
 
Prof. Dr. Nazlı Alkan'a Armağan. Hazırlayanlar: Fatoş Subaşıoğlu ve Oya Gürdal Tamdoğan. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği Ankara Şubesi, 2012.

 

Subaşıoğlu, Fatoş. (2010).  Özürlüler Bibliyografyası: Cumhuriyetin İlanından Günümüze Kadar  Türkçe Yayınlanan Kitaplar. Ankara: Milli Kütüphane.
 
Subaşıoğlu, Fatoş, Doğan Atılgan ve Oya Gürdal. (2006). Liseler İçin Kütüphanecilik. 4.bs. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
 
Subaşıoğlu, Fatoş ve Oya Gürdal. (2004). Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü’nün 50. Yılı. (CD Kitap). Ankara: FORSNET.
 
Subaşıoğlu, Fatoş. (1999). Görme Engellilerin Bilgiye Erişimi. Ankara: Seren Matbaası.
 
Bilgi Çağı Bilgi Merkezleri ve Bilgi Teknolojileri. (1999). Hazırlayanlar: Mustafa Akbulut ve Fatoş Subaşıoğlu. Ankara: Ankara Üniversitesi Rektörlüğü.
 
Subaşıoğlu, Fatoş. (1997). OPAC ve Bir Model Önerisi. Ankara: Seren Matbaası.  
 

Makaleler
 
Subaşıoğlu, Fatoş. (2004). “Küreselleşmeye Dair”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nün Kuruluşunun 50.Yılına Armağan içinde (34-42),  Ankara: Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.
 
Subaşıoğlu, Fatoş. (2001). “Dijital Kütüphaneler: Tanımlama Sorunu”, Türk Kütüphaneciliği, 15 (1), 45-54.
 
Subaşıoğlu, Fatoş. (2000). “Engellilerin Internet’e Erişimi Üzerine”, Türk Kütüphaneciliği, 14 (2),  188-204.
 
Subaşıoğlu, Fatoş. (1997). "Üniversite Kütüphanelerinde OPAC Kullanıcılarına Uygulanan Anket ve Sonuçları", Kütüphanecilik Bölümü 25. Yıl'a Armağan içinde (183-190). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü.  
 
Subaşıoğlu, Fatoş. (1997). "Kütüphanecilik Mesleğine Etiksel Bir Yaklaşım", Türk Kütüphaneciliği, 11 (2), 96-112.
 
Subaşıoğlu, Fatoş ve Doğan Atılgan. (1994). "Türk Bilim Politikası'nda Bilgi, Bilim ve Teknoloji", Prof. Dr. Berin U.Yurdadoğ'a Armağan içinde (32-38), Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği.
 
Subaşıoğlu, Fatoş ve Sacit Arslantekin. (1994). "Masaüstü Yayıncılık ve Bilgi Merkezlerinde Kullanımı", Prof. Dr. İlhan Kum'a Armağan içinde (1-6), Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği.
 
Arslantekin (Subaşıoğlu), Fatoş. (1991). "Beyin Göçü", Çağdaş Eğitim, 16 (171), 44-46.
 
Arslantekin (Subaşıoğlu), Fatoş, Sacit Arslantekin, Doğan Atılgan, Oya Gürdal ve Tülay Fenerci. (1990). "Osman Ersoy'un Yayınları", Prof. Dr. Osman Ersoy'a Armağan içinde (196-203), Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği.
 
Subaşıoğlu, Fatoş. (1988). "Çubuk Kod (Barcode) Sistemleri, Çubuk Kod Okuyucuları, Baskı Teknikleri (2)", Bakış, 3 (10-11), 27-29.
 
Subaşıoğlu, Fatoş. (1987). "Ödünç Verme Hizmetinde Barcode (Çizgili Kodlama) Teknolojisi", Türk Kütüphaneciliği, I (2), 79-85.
 

Çeviriler
 
Subaşıoğlu, Fatoş (çeviren). (2002). “Sanal Kütüphanelere Hazır mıyız?”, Yürüyorum, 5, 22-27.
 
Subaşıoğlu, Fatoş (çeviren). (2001). "Engelli Kullanıcılar İçin Bilgiye Erişim", Türk Kütüphaneciliği, 15 (2), 186-193.
 
Arslantekin (Subaşıoğlu), Fatoş (çeviren). (1991). “Masaüstü Yayıncılık ve Kütüphane Uygulamaları", Türk Kütüphaneciliği, 5 (2), 76-78.
 
Arslantekin (Subaşıoğlu), Fatoş (çeviren). (1990). "Kütüphanede Robot Kullanımı", Türk Kütüphaneciliği, 5 (1), 33-35.
 
Arslantekin (Subaşıoğlu), Fatoş (çeviren). (1990). "Tunus ve Ürdün'de Kütüphanecilik Eğitimi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma", Türk Kütüphaneciliği, IV (1), 33-38.
 
Arslantekin (Subaşıoğlu), Fatoş (çeviren). (1990). "Arap Ülkelerinde  Üniversite Kütüphaneleri", 56-67, Prof. Dr. Osman Ersoy'a Armağan içinde (56-67). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği.
 
Subaşıoğlu, Fatoş (çeviren). (1988). "Kütüphaneler ve Teknoloji: Çubuk, Kitap ve Etiket", Türk Kütüphaneciliği, II (2), 84-88.