PROF.DR. ŞERİFE BİGE SÜKAN    
Adı : ŞERİFE BİGE
Soyadı : SÜKAN
E-posta : sukan@ankara.edu.tr, bigesukan@ymail.com
Tel : 312 316 62 69
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TÜRK İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm : Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü
Kişisel Akademik Bilgiler


ÖZGEÇMİŞ

23.7.1953

Konya Ereğlisi’nde doğdu.

1971

Notre Dame de Sion (İstanbul) Fransız Kız Lisesi’nden mezun oldu.

1971-1975

Grenoble Üniversitesi (Fransa) Ekonomi Fakültesi’nde Lisans ve Yüksek Lisans öğrenimi gördü.

1984

A.Ü. Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü’nde Doktora öğrenimine başladı.

1984-1986

A.Ü. Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı.

1987

Sümerbank adına Başbakanlık, daha sonra Sağlık Bakanlığı’nda Ekonomist Danışman olarak görev yaptı.

1987

Yaz aylarında Paris’te Fransız Dışişleri Bakanlığı (Quai d’Orsay) ve Fransız Kara Kuvvetleri (Archive de Guerre-Château de Vincennes) arşivlerinde Kurtuluş Savaşı dönemi Türk-Fransız ilişkileri ile ilgili arşiv belgeleri üzerine araştırmalar yaptı.

1989

Prof.Dr. Yuluğ Tekin KURAT yönetiminde “İstiklâl Savaşı Döneminde Türk-Fransız İlişkileri (Fransız Arşiv Belgeleri Açısından 1919-1922)” konulu tez çalışmasını tamamlayarak doktor unvanını kazandı.

1990

Yaz aylarında Londra’da Public Record Office’te İngiliz arşiv belgeleri üzerine araştırmalar yaptı.

1992

A.Ü. Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde Öğretim Görevlisi olarak göreve başladı.

1994

A.Ü. Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü’ne Yardımcı Doçent olarak atandı.

1996

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi anabilim dalında Doçent unvanı aldı.

2004

2005

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi anabilim dalında Profesör unvanı aldı.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi tarafından görevlendirilerek Paris’te Fransız Dışişleri Bakanlığı, Kara Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri arşivlerinde Milli Mücadele ve Atatürk dönemlerine ait Fransız resmi belgelerini taradı ve bu belgeleri Türkiye’ye kazandırdı.

Verdiği Dersler

Lisans  

- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi                      

Yüksek Lisans                                                                                  

- 19. Yüzyıl Türk Ekonomi Tarihi

- 20. Yüzyıl Türk Ekonomi Tarihi

- Atatürk Dönemi Modernleşme

- Cumhuriyet Dönemi Ekonomi Politikaları

- Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

- Atatürk Sonrası Dönemin Türk Dış Politikası

Doktora                                                                                           

-20. Yüzyıl Türk Ekonomi Tarihi

-Atatürk ve Modern Türkiye

-Atatürk Döneminin Sosyo-Ekonomik Tarihi

-Atatürk Sonrası Dönemin Sosyo-Ekonomik Tarihi


Ders Verdiği Kurumlar

Lisans

 - Ankara Üniversitesi

 

  Adalet Yüksekokulu

  Dikimevi Sağlık Hizmetleri MYO

  Dörtyol Sağlık Hizmetleri MYO

  Başkent MYO

  Diş Hekimliği Fakültesi

  Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi

  Eğitim Bilimleri Fakültesi

1992-1996

1992-1993

1993-1995

1995-2000

1996-1997

1996-Devam ediyor.

1998- 2013

                                                   

- Bilkent Üniversitesi

  İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

 

1992-1997

- Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi

1993-1995

- Orta Doğu Teknik Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

 

Yüksek Lisans

                     2005-2006

- Ankara Üniversitesi

  Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü                                                         1996- Devam ediyor

- Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü                                                               2000-2001

Doktora

- Ankara Üniversitesi

  Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü                                                         2000- Devam ediyor

 

YAYIN LİSTESİ

Ulusal ve Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

- Yavuz, Bige, “1921 Tarihli Türk-Fransız Anlaşması’nın Hazırlık Aşamaları”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C. VIII, No:23 (Mart 1992), s.273-308.

- Yavuz, Bige, “1924 Türkiyesi’nde Devletin Siyasal Yapısını Laikleştirme Çalışmaları ve Karşı Tepkiler İle İlgili Bir İngiliz Belgesi”,  Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, No: 11 (Mayıs 1993) , s.323-339.

- Yavuz, Bige, “Atatürk Devrimi ile Sosyal Yaşamın Çağdaşlaştırılmasına İlişkin Fransız Değerlendirmeleri”,  Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, No: 15 (Mayıs 1995), s. 305-342.

- Yavuz, Bige, “Fransız Gözüyle Atatürk Devrimi Üzerine Genel Değerlendirmeler”, Belleten, C. LX, No: 228 (Ağustos 1996), s.443-464.

- Yavuz, Bige, “Kurtuluş Savaşı Dönemi Türk-Fransız İlişkileri Açısından Pierre Loti”, Frankofoni, Ankara, 2003, s.363-384.

- Sükan Yavuz, Bige, “Türk Kurtuluş Savaşı Yıllarında Uluslararası Rekabet Alanı Olarak Transkafkasya ve Türkiye’nin Ekonomik İlişkileri (13 Ekim 1921 Kars Antlaşması Sonrası)”, Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, No. 4  Yıl: 2/2003, s.101-158.

- Sükan Yavuz, Bige, “Kurtuluş Savaşı Sırasında Kurulması Düşünülen Rum-Ermeni Konfederasyonu”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C. XIX, No:55 (Mart 2003), s.17-40.

- Sükan Yavuz, Bige, “Türk Kurtuluş Savaşı Sırasında Fransa’nın Anadolu’daki Çıkarları ve Ermeniler”, Ermeni Araştırmaları Dergisi, No: 9 (Bahar 2003), s.144-164.

- Sükan Yavuz, Bige, “1922 Yılında Orta Doğu’da Uluslararası Petrol Rekabeti”, Stratejik Araştırmalar Dergisi, No: 2 (Eylül 2003), s.111-138.

- Sükan Yavuz, Bige, “Fransız Arşiv Belgelerinin Işığında Chester Demiryolu Projesi”,  Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, C.6, No:24 (Kasım 2003), s.527-561.

- Sükan, Bige, “İmparatorluk'tan Cumhuriyet'e Türkiye'de Yabancı Sermaye Anlayışı”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, Yıl: 27, No: 54 (Bahar 2014),   s.195-222.

 

Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Yayınlanan Bildiriler

- Yavuz, Bige, “Fransız Arşiv Belgelerine Göre Mudanya Konferansı’nın Toplanmasında Fransa’nın Katkısı”, 70. Yılında Mudanya Mütarekesi ve Uluslararası Sonuçları: Bildiriler, Bursa, Uludağ Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, 1993, s.111-126.

- Yavuz, Bige, “Bekir Sami Bey’in Haziran 1921 Avrupa Seyahatine İlişkin Fransız ve İngiliz Belgeleri”, XII. Türk Tarih Kongresi. Ankara: 12-16 Eylül 1994. Kongreye Sunulan Bildiriler, C. IV, Ankara, TTK, 1999, s. 1323-1348.

- Yavuz, Bige, “Kurtuluş Savaşı Dönemi Türk-Fransız İlişkileri Açısından Pierre Loti”, 21. Yüzyıla Girerken Pierre Loti Türkiye ve Avrupa: Pierre Loti’nin 150. Doğum Yıl Dönümü’nde Türkiye ve Avrupa’nın Siyasi ve Edebi İlişkileri Kolokyumu, Kültür Bakanlığı, İstanbul, 4-5 Mayıs 2000. (Bildiriler Kültür Bakanlığı’nca kitap haline getirilmediği için Frankofoni dergisinde aynı başlık altında yayınlanmıştır.)

- Sükan Yavuz, Bige, “Türk Kurtuluş Savaşı Yıllarında Uluslararası Rekabet Alanı Olarak Transkafkasya ve Türkiye’nin Ekonomik İlişkileri (13 Ekim 1921 Kars Antlaşması sonrası)”, XIV. Türk Tarih Kongresi, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 9-13 Eylül 2002. (Bildiri, aynı başlık altında, ancak genişletilmiş bir biçimde Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi’nde yayınlanmıştır).

- Sükan Yavuz, Bige, “Atatürk’ün Kültür Devrimine İlişkin Fransız Değerlendirmeleri”, V. Uluslararası Atatürk Kongresi, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 8-12 Aralık 2003.

- Sükan, Bige, “Atatürk Dönemi Laiklik Uygulamaları Üzerine Fransız Değerlendirmeleri”, Doğumunun 125. Yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Uluslararası Sempozyumu, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu-Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 15-18 Mayıs 2006.

- Sükan, Bige, “Fransız Dışişleri Bakanlığı Arşiv Belgelerinin Işığında Doğu Lejyonu’nun (Ermeni İntikam Alayı’nın ) Kuruluşu ve İşlevi”, XV. Türk Tarih Kongresi, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 11-15 Eylül 2006.

- Sükan, Bige, “Fransa’nın Türkiye Politikaları ve Ekonomik Çıkarları (1919-1922)”, Osmanlı’dan Lozan’a Batı’nın Paylaşım Projeleri, Sempozyum, 26-27 Nisan 2006,  Ed. Ahmet Zeki Bulunç, Ankara, Başkent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi, 2007, s. 215-237.

- Sükan, Bige, “İmparatorluktan Cumhuriyete Türkiye’de Yabancı Sermaye Anlayışı”, Türkiye’de Cumhuriyet Politikaları Sempozyumu, Atatürk Araştırma Merkezi ve A.Ü. Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara, 27 Ekim 2010.

- Sükan, Bige, “Milli Mücadele Döneminde Türk-Fransız İlişkileri”, 90.Yılında Milli Mücadele Sempozyumları: Bildiriler, Ankara, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, 2011, s. 149-168.

-Sükan, Bige, “Lozan Barış Görüşmelerinde ‘İmtiyazlar’ Sorunu”, Siyasal, Sosyal ve Ekonomik Yönleriyle Lozan Konferansı Sempozyumu, A.Ü. Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara, 10 Mayıs 2013.

- Sükan, Bige, “Fransız Arşiv Belgelerinde İzmir’in İşgali”, Kurtuluşun ve Kuruluşun Sembol Kenti İzmir Sempozyumu Bildirileri 26-28 Eylül 2012, Ankara, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, 2015, s.149-171.

- Sükan, Bige, “Birinci Dünya Savaşı Sonlarında Kurulan Osmanlı İmparatorluğu'nda Fransız Çıkarları Topluluğu”, 100. Yılında Birinci Dünya Savaşı Uluslararası Sempozyumu 03-05 Kasım 2014 Budapeşte, Ankara, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, 2015, s. 785-820.

- Sükan, Bige, “I. Dünya Savaşı Sonrası Dönemde Sykes-Picot Anlaşması Kaynaklı Sorunlar”, Uluslararası I. Dünya Savaşı Sempozyumu 12-15 Kasım 2015, Türk Tarih Kurumu, İzmir, 14 Kasım 2015.

- Sükan, Bige, “Atatürk Devrimi ile Türkiye’de Kadınının Özgürleşmesine İlişkin Fransız Değerlendirmeleri”, Halide Edip Adıvar’ın Ölümünün 50. Yıldönümü Anısına Uluslararası Medeniyet ve Kadın Kongresi  20-22 Ekim 2014 Muğla, C.I, Ankara, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, 2016, s. 501-516. 

Sükan, Bige, “1921 Tarihli Ankara Anlaşması’na Giden Yolda Bir Fransız Gazeteci: Mme Berthe Gaulis”, Sakarya Meydan Muharebesi ve Haymana İkinci Uluslararası Sempozyumu 21-22 Eylül 2017, Ankara, Ankara Üniversitesi Yayınları, 2018, s.245-265.

 

 

 

Kitap ve Kitap Bölümleri

- Yavuz, Bige, Kurtuluş Savaşı Döneminde Türk-Fransız İlişkileri: Fransız Arşiv Belgeleri Açısından 1919-1922, Ankara, Türk Tarih Kurumu, 1994.

- Yavuz, Bige, “Cephe Gerisinde Kadının Rolü”, Cumhuriyet ve Kadın, Ankara, Kadınlar Derneği Yayını, 1999, s.40-51.

- Yavuz, Bige, "1921 Tarihli Türk-Fransız Anlaşması'nın Hazırlık Aşamaları", Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Ankara, Atatürk Araştırma Merkezi, 2000, s. 205-271. 

- Sükan, Bige, “Önsöz”, Lozan’da Petrol Kavgası “Amerikalı Chester’in Yapamadığını Atatürk’ün Çetinkaya’sı Yaptı”, İstanbul, Toplumsal Dönüşüm Yayınları, 2010, s. 15-19.

-Sükan, Bige ve Necdet, Aysal, haz., Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Arşivi’ndeki Fotoğraflarla Atatürk ve Cumhuriyet (1923-1938), Ankara, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Yayınları, 2013.

- Sükan, Bige and Necdet, Aysal, prepared by, Ataturk and the Turkish Republic (1923-1938), Ankara, Ankara University Publications, 2015.

 

DİĞER ETKİNLİKLER

Paneller

- Atatürkçülük Paneli, Almanya Atatürkçü Düşünce Derneği Rheinland-Pfalz Şubesi, Bad Kreuznach, 1 Kasım 1997.

- 10 Kasım Paneli, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Ankara, 10 Kasım 1997.

- Cumhuriyet ve Atatürkçülük Paneli, Türkiye Emekli Subaylar Derneği, Ankara, 14 Kasım 1998.

- Çeşitli Yönleriyle 19 Mayıs 1919 Paneli, Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 17 Mayıs 1999.

- İmparatorluktan Ulusal Devlete Geçişin Türk Tarihi Açısından Önemi Paneli, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü, Kahramanmaraş, 18 Ekim 1999.

- Prof.Dr.Ahmet Taner Kışlalı Paneli, Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezi, Ankara, 21 Ekim 2000.

- 19 Mayıs Paneli, Samsun Valiliği, Samsun, 19 Mayıs 2001.

- “20. Yüzyıl Başlarında Fransa’nın Güneydoğu Anadolu ile İlgili Politikaları”, Bir Dirilişin Mantığı ve Maraş Savunmasının Milli Mücadele’deki Yeri Paneli, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü ve Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Kahramanmaraş, 12 Şubat 2002.

- 19 Mayıs’tan Cumhuriyetimize Giden Yol Paneli, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü, Kahramanmaraş, 16 Mayıs 2002.

- 19 Mayıs’tan 30 Ağustos’a Zafere Doğru Paneli, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü, Kahramanmaraş, 30 Ağustos 2002.

- “Atatürk’ün Tam Bağımsızlık Anlayışı”, Uğur Mumcu ve Muammer Aksoy’u Anma Paneli, UMAG, Ankara, 24 Ocak 2003.

- 1923’den Bugüne Cumhuriyetimizin 80.Yılı Paneli, Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü, Manisa, 27 Ekim 2003.

- “Atatürk’ün Giyim-Kuşam Devrimi ve Güncel Gelişmeler”, Kılık-Kıyafet Devrimi ve Günümüz Gerçeği Paneli, Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezi, Ankara, 5 Aralık 2004.

- “Milli Mücadele Dönemi Kadın Dernekleri ve Mitingleri”, Kurtuluş Savaşı Kadınları Paneli, Çankaya Belediyesi ve Cumhuriyet Kadınları Derneği, Ankara, 8 Mart 2006.

- “Milli Mücadele’de Cephe Gerisinde Türk Kadını”, Atatürk ve Türk Kadını Paneli, Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü, Kırıkkale, 8 Mart 2007.

- Ana Hatlarıyla Ermeni sorunu: Başlangıcı, Gelişimi ve Bugünü Paneli, Pamukkale Üniversitesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği Denizli Şubesi, Denizli, 20 Nisan 2008.

- Genç Akademisyenlerin Gözüyle Tek Adam: Mustafa Kemal Atatürk Sempozyumu Değerlendirme Oturumu, A.Ü Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara, 21 Kasım 2008.

- “Atatürk ve Gençlik”, Türkiye’nin Aydınlık Yarınları Paneli, DP Genel Merkezi, Ankara, 6 Şubat 2010.

- “Atatürk Devrimi Üzerine Fransız Değerlendirmeleri”, Atatürk ve Cumhuriyet Paneli, Ankara Üniversiteliler Derneği, Ankara, 7 Kasım 2013.

- Osmanlı’dan Cumhuriyete Dersim’den Tunceli’ye Paneli, Ulusal Strateji Merkezi, Ankara, 9 Aralık 2013. 

-“Atatürk İlkeleri ve Demokrasi”, Atatürk İlkelerinin Anayasaya Girişinin 87. Yıldönümü Paneli, Cumhuriyet Kadınları Derneği, Ankara, 5 Şubat 2014. 

- Ermeni Sorunu Paneli, ADD Çankaya Şubesi, Ankara, 6 Nisan 2014.

-“Lozan Barış Konferansı’nda Musul Sorunu”,  Lozan Barış Konferansı Paneli, ADD Gazipaşa Şubesi, Gazipaşa, 23 Temmuz 2014.

- “Atatürk, Medeniyet ve Dünya Barışı (Geçmişten Günümüze Fransız Bakış Açısıyla)”,  Atatürk, Dış Dünya ve Diplomasi Paneli, Ankara Üniversitesi Karşılaştırmalı Medeniyet ve Barış Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara, 10 Mart 2015.

- "Özgürlük ve Bağımsızlığa Açılan Kapı: Lozan Antlaşması",TÜKAL (Tüm Kadın Lobisi  Derneği), Ankara, 8 Mart 2017.

 

Konferanslar

- “Ulusal Egemenlik”, Almanya Wiedenbruck Türk Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Wiedenbruck, 07 Nisan 1996.

- “Atatürk ve Cumhuriyet”, Atatürkçü Düşünce Derneği Keçiören Şubesi – Kalaba Lisesi, Ankara, 28 Kasım 1998.

- “Kurtuluş Savaşında Türk Kadınının Rolü”, Atatürkçü Düşünce Derneği Keçiören Şubesi, Ankara, 05 Mart 2000.

- “Ulusal Egemenlik ve Atatürk”, Ankara Hürriyet İlköğretim Okulu, Ankara, 20 Nisan 2000.

- “Laik Demokratik Cumhuriyet’e Yönelik Güncel Tehditler’, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, 20 Aralık 2000.

- “Fransız Gözüyle Atatürk Devrimi”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Ankara, 16 Aralık 2002.

- “Kurtuluş Savaşı Döneminde Fransa’nın Türkiye’ye Yönelik Politikası”, Köln Üniversitesi -Türk Üniversiteliler Derneği, Köln, 24 Haziran 2003.

- “Laik Demokratik Türkiye Cumhuriyeti’ne Yönelik Güncel Tehditler”, Genelkurmay Başkanlığı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı, Ankara, 10 Kasım 2003.

- “Atatürk ve Cumhuriyet”, Atatürkçü Düşünce Derneği Silopi/Şırnak Şubesi, Silopi, 29 Ekim 2004.

- “Atatürk Döneminden Günümüze Fransa’nın Türkiye’ye Bakışı”, Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı, Ankara, 10 Kasım 2004.

- “Fransa’nın Türkiye’ye Bakışı ve Türkiye-AB İlişkileri”, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Çankaya Şubesi, Ankara, 11 Aralık 2004.

- “Cumhuriyet Döneminde Kadın”, Çorumlular Derneği, Ankara, 11 Mart 2005.

- “Fransız Gözüyle Atatürk Devrimi ve Günümüz Türk-Fransız İlişkileri”, Tevfik Fikret Lisesi, Ankara, 10 Kasım 2006.

- “Fransa’nın Atatürk Devrimi’ne ve Avrupa Birliği Üyeliği Sürecindeki Türkiye’ye Bakışı”, Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Kulübü, Gazimağusa, 14 Aralık 2007.

- “Fransa’nın Atatürk Devrimi’ne ve Avrupa Birliği Sürecindeki Türkiye’ye Bakışı”, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 1 Aralık 2008.

- “Atatürk’ün Cumhuriyeti”, DP  Genel Merkezi, Ankara, 10 Kasım 2009.

-“İngiliz-Amerikan Petrol İşbirliğinin Tarihsel Kökenleri ve Musul”, Hacettepe Üniversitesi,  Ankara, 23 Kasım 2009.

-“Atatürk ve Cumhuriyet”, Genelkurmay Başkanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Ankara, 10 Kasım 2010.

-“Atatürk’ün Cumhuriyeti”, ODTÜ Koleji, Ankara, 13 Aralık 2012.

-“19 Mayıs ve Atatürk”, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Ankara, 20 Mayıs 2015.

 

Radyo-Televizyon Konuşmaları

- “Mustafa Kemal Atatürk” konulu açıkoturum, “Le Cercle des Arts” Programı, Fransa Devlet Televizyonu “France 2”, 05 Nisan 1998.

- “Ermeni Sorunu”, Erkan Tan’ın programı, TV 8, 24 Nisan 2001 .

- “Atatürk İlkeleri”, 23 Nisan Haftası programı, TRT Ankara Radyosu, Nisan 2002.

- ‘Tarihsel Kökenleri ve Güncel Boyutlarıyla Ermeni Sorunu”, Türkiye’nin Sesi Radyosu, 7 Temmuz 2003.

- “Dünya Kadınlar Günü ve Günümüzde Türk Kadını” konulu açıkoturum, TRT, Radyo I, 8 Mart 2005.

- “Ermeni Sorunu ve Fransa’nın Ermeni Politikası”, “Ermeni Sorunu” konulu açıkoturum, “Hariciye Kliniği” Programı, Başkent TV, 30 Eylül 2005.

- “Milli Mücadele’den Günümüze Fransa’nın Ermeni Politikası”, “Fransa’ya Karşı Ne Gibi Önlemler Alınmalı?” konulu açıkoturum, “Bekleme Odası” Programı, Başkent TV, 7 Ekim 2006.

- “Türk-Fransız İlişkileri ve Ermeni Sorunu”, “Uzaktaki Yakınlarımız” Programı, TRT İNT, 4 Aralık 2006.

- “Gazi Mustafa Kemal Atatürk” konulu açıkoturum, “Bekleme Odası” Programı, Başkent TV, 14 Kasım 2008.

- “Cumhuriyetin İlan Edilişi ve Nitelikleri”, “Bekleme Odası” Programı, Başkent TV, 30 Ekim 2009.

- “Türkiye-Suriye İlişkileri” konulu açıkoturum, “Genç Bakış” Programı, Kanal D, 10 Ekim 2012.

 

YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN TEZLER

Yüksek Lisans

- Alper Bakacak, “İkinci Dünya Savaşı Döneminde Ulus Gazetesi’nin İç ve Dış Politika Değerlendirmeleri”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara, 2002.

- Ahmet Cenk Ekim, “King-Crane ve General Harbord Heyetleri’nin Faaliyetleri (The New York Times Gazetesi’ne Göre)”,  Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara, 2010.

- Ali Cem, “Atatürk Döneminde Türkiye’de Sivil Havacılığın Kuruluşu ve Gelişimi (1925-1938)”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara, 2012.

- Aynur Gül Karahan, “Atatürk Dönemi ve Sonrasında Tarım Politikalarının Gıda Sanayiine Yansımaları (1923-1960)”,  Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara, 2015.

- Faig Aliyev, “Bağımsızlık Sonrası Azerbaycan’da Türk Sermaye Yatırımları ve Türkiye-Azerbaycan İlişkilerine Katkıları”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara, 2017.Doktora

- Mustafa Oral, “İmparatorluktan Ulusal Devlete Türkiye’de Tarih Anlayışı (1908-1937)”,  Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara, 2002.

- Esma Torun, “Türkiye’de II. Dünya Savaşı Sonrası Kültürel Değişimlere Yol açan İç ve Dış Etkenler (1945-1960)”,  Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara, 2002.

- Oğuz Gülcan, “Fransız Kaynaklarına Göre Lozan Barış Konferansı’nda Fransa”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara, 2014.

- Ünsal Başak, “Yunanistan’daki Siyasi Partilerin Ege Sorunlarına İlişkin Politikaları (1974-2010)”,  Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara, 2016.

- Engin Deniz Tanır, “Cumhuriyetin Kuruluş Sürecinde Türkiye’de Fransız Okulları (1919-1925)”,  Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara, 2016.

- Mehmet Balyemez, “İngiliz Yönetimi Döneminde Kıbrıs Türklerinin Siyasi Örgütlenmeleri (1923-1960)”,  Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara, 2017.

- Naziye Özdemir, “Cumhuriyet Dönemi Enerji Politikaları Çerçevesinde Türkiye Elektrik Kurumu”,  

Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara, 2018. 

YABANCI DİLLER

Fransızca

İngilizce

 

UZMANLIK ALANLARI

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Türk-Fransız İlişkileri