ARŞ.GÖR. ÇAĞLA DERYA TAĞMAT    
Adı : ÇAĞLA DERYA
Soyadı : TAĞMAT
E-posta : tagmat@ankara.edu.tr
Tel : 03123162723/1216
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : TÜRK İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm : Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
Kişisel Akademik Bilgiler


EĞİTİM-ÖĞRETİM
İlkokul: Bahçelievler İlkokulu- ANKARA.
Ortaokul: Çağrı Bey Anadolu Lisesi- ANKARA.
Lise: Çağrı Bey Anadolu Lisesi-Dr. Rıdvan Ege Binnaz Ege Anadolu Lisesi- ANKARA.
Lisans:Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim dalı, ANKARA.
Bilim Uzmanlığı: Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Anabilim Dalı, ANKARA (2007-2010).
Doktora (PhD in History) : Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi
Enstitüsü- ANKARA (2010-2015).
Yabancı Diller: Çağdaş Yunanca, İngilizce
                                                  

İŞ TECRÜBESİ ve İDARİ TECRÜBELER
Araştırma Görevlisi: Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü (2009- )

Erasmus Kordinatör Yardımcısı (2012-)


AKADEMİK FAALİYETLER

YAYINLARA ULAŞMAK İÇİN:  https://ankara.academia.edu/%C3%87a%C4%9FlaTa%C4%9Fmat


 KİTAPLAR

1- Tağmat, Çağla Derya, Açlık: İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin Yunanistan'a Yardımları, Siyasal Yayınevi, Ankara, 2016.

2- Tağmat, Çağla Derya, Lozan Konferansı'nda Yunan Diplomasisi 1922-1923, Libra Yayınevi, Ankara, 2018.

3-Ertan, Temuçin Faik- Tağmat, Çağla Derya, Hayata Dair Genel Bilgiler: Hakimiyet-i Milliye'de Altıncı Sayıfa Yazıları, Libra Yayınevi, İstanbul, 2019.


 KİTAP BÖLÜMLERİ

1- "Türk ve Yunan Kaynakları Çerçevesinde Megali İdea Değerlendirmeleri", Ed. Yeliz Okay, Türk-Yunan İlişkileri Üzerine Makaleler, Doğu Kitabevi,İstanbul, 2014.

2-"Aydın Sayılı (1913-1993)", Türkiye'nin Birikimleri Tarihçiler, İlke Yayıncılık, İstanbul, 2015.

3- "Ali Fuat Paşa’nın Moskova Büyükelçiliği Dönemi Yazışmaları (16 Ocak 1921-14 Ekim 1921),  (Hazırlayanlar: Çiğdem ASLAN-Mustafa TOKER), Cilt I- (17 Ekim- 19 Temmuz 1922) Cilt II, T.C Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yayınları, No:48, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 2015.”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi,  Sayı. 56, Bahar, 2015.

4- "Kadın Hakları Savunucusu ve Yunan Çocuk Edebiyatının Öncüsü Bir Kadın: İstanbullu Aleksandra Papadopulu" (Ed. Prof. Dr. Jale ÖZTÜRK- Doç. Dr. Olcay Özkaya DUMAN), Kadın Kaleminden Kadın Algısı I, Gece Akademi, Ankara, 2018.ULUSAL ve ULUSLARARASI BİLDİRİLER

1-“Başbakan İsmet Paşa’nın Atina Günleri (1-7 Ekim 1931)” Birinci Uluslararası Lefke Avrupa Üniversitesi Tarih Kongresi, 6-9 Nisan 2011. (Prof. Dr. Temuçin F. ERTAN ile birlikte)

2-“Sakarya Savaşı Öncesi Yunan Hükümeti’nin Komutan Arayışları: Metaksas-Gounaris Görüşmeleri”,  II. Ulusal Sakarya Zaferi ve Haymana Sempozyumu,  12 Eylül 2012.

3-“Tarihi Edebiyattan Okumak: Çağdaş Yunan Edebiyatında Büyük Taarruz ve Başkomutan Meydan Muharebesi”,  Büyük Taarruzun 90. Yılında Uluslararası Milli Mücadele ve Zafer Yolu Sempozyumu,  Atatürk Araştırma Merkezi Yay., Cilt II., Ankara, 2014.

4-"1921 Sakarya Zaferi Şenlikleri", IV. Ulusal Sakarya Zaferi ve Haymana Sempozyumu, 11-12 Eylül 2015.

5-"Birinci Dünya Savaşı Yıllarında İstanbul Rumlarının Sosyo-Kültürel Faaliyetleri", Türk Tarih Kurumu Uluslararası Birinci Dünya Savaşı Sempozyumu, 12-15 Kasım 2015.

 6-" Türkiye'nin 1929 Dünya Ekonomik Bunalımından Korunma Arayışları: Milli Sanayi Numune Sergisi"Türkiye Cumhuriyeti'nin Ekonomik ve Sosyal Tarihi Uluslararası Sempozyumu, 26-28 Kasım 2015.

7- "Şehir ve Propaganda: 'Makedonya Mücadelesi' Çerçevesinde Selanik'te Yunan Faaliyetleri", XI. Uluslararası Balkan Kongresi, Samsun, 2-3 Aralık 2017.

8- "Milli Mücadele'de Yunan Ordusunun İzmit Katliamı (1921)", Uluslararası Orhan Gazi ve Kocaeli Tarihi -Kültürü Sempozyumu V., 9-11 Mart 2018, Kocaeli.

9- "Yunan Kaynakları Işığında Ayvalık'ın İşgali", Milli Mücadele'nin 100. Yılında  Kuva-yı Milliye Şehri Balıkesir Uluslararası Sempozyumu, 19-21 Eylül 2019.

ULUSAL ve ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANMIŞ MAKALELER


1- “Yunanistan’da Büyük Açlık ve Ege’de Yardım Köprüsü: Kurtuluş ve Dumlupınar Vapurları 1941-1942”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, Yıl:23, Cilt: 12, Sayı: 46, Güz 2010, Ankara.
2- Ödüllü Makale:“Türk Yunan İlişkilerinde Son Dostluk Rüzgârı: Adnan Menderes ve Celal Bayar’ın Atina Ziyaretleri” 'Başbakan Adnan Menderes'in Dönemi, Yaşamı ve Siyasal Mücadelesi' konulu Bilimsel Araştırma ve İnceleme Yarışmasında mansiyon (4.’lük) ödülü (Arş. Gör Çiğdem Kılıçoğlu ile birlikte), Aydın, 2012.
3- Ödüllü Makale: "İki Heyet Başkanının Dünyasında Lozan: İsmet Paşa ve Eleftherios Venizelos" İnönü Vakfı ve Çankaya Belediyesinin ortaklaşa düzenledikleri 90. Yılında Lozan konulu makale yarışması birincilik ödülü, Ankara, 2013.
4- "1921 Londra Barış Konferansı'nda Yunan Heyeti ve Tezleri", Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, Yıl.9, Sayı.18, Güz 2013.
5- "Lozan Barış Konferansı'na Yunanistan Tarafından Bakış: Venizelos'un Dünyasında Lozan",  Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi (Journal of Modern Turkish History Studies), XIV/29, (2014 Güz/ Autumn), ss. 141-173.
6- "İstanbul'da Sosyo-Kültürel Helenizm'in Temsilcisi Bir Cemiyet: 'Syllogos' (1861-1923)", Tarihin Peşinde Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2015, Sayı:13, ss.101-128.
7- "Fetih Derneği ve İstanbul'un Fethinin 500. Yılı", Karabük Üniversitesi Tarih, Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, Sayı. 3, No. 4 Aralık 2014, ss. 46-60.

8- "Yunan Başvekili İoannis Metaksas'ın Anılarında Türkiye Cumhuriyeti ve Mustafa Kemal Atatürk" Ege ve Balkan Araştırmaları Dergisi (EBAD), Cilt 1, Kış 2015, Sayı 2,  ss. 147-164.

9-"Uluslararası Carnigie Raporuna Göre İki Balkan Savaşı Arası Dönemde Edirne'de Bulgar İşgali (26 Mart- 22 Temmuz 1913)" Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, Sayı:60,  Bahar 2017.

10. "Sevr Barış Antlaşması Sürecinde Eleftherios Venizelos: Görüşmeler, Konferanslar ve İmza" İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD) V/2, (2016), ss. 307-339, 2017.

11. Temuçin F. Ertan- Çağla D. Tağmat,  "Atatürk'ün İkinci Dünya Savaşı'na Dair Öngörüleri", Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, Yıl:15, Mayıs 2017, Sayı 29, ss. 67-81.

12. "Trablusgarp Savaşı'ndan Lozan Antlaşması'na On İki Ada Konusunda (Gizli) Görüşmeler, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Mecmuası, c. 28/1, İstanbul,  2018.

13. "Dünya Silah Sanayisini Şekillendiren bir Osmanlı Gayrimüslimi: Basil Zaharoff" İstanbul Üniversitesi Avrasya İncelemeleri Dergisi, VII/2, 2018, ss.218-238.

14. "İki Vatanlı Bir Rum Futbol Kulübü: Apollon Smyrnis (1891-2017)", Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi,  Sayı:64, Bahar, 2019,  ss. 339-356.


EDİTÖRLÜKLER
1- Cumhuriyetin İnşa Sürecinde Atatürk ve Müzik, Ankara Üniversitesi Basımevi,  Ankara, 2012. (Editörlük Prof. Dr. Temuçin F. ERTAN ile birlikte)

2- Editör:  Atatürk Yolu Dergisi (Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü), 2019


SEMPOZYUM DÜZENLEME KOMİTESİ ÜYELİKLERİ
1- "III. Ulusal Sakarya Zaferi ve Haymana" Sempozyumu Düzenleme Komitesi Üyeliği, 11-12 Eylül 2014.
2- “90. Yıl Dönümünde Sakarya Zaferi ve Haymana" Sempozyumu Düzenleme Komitesi Üyeliği, 12 Eylül 2011.
3- “II. Ulusal Sakarya Zaferi ve Haymana Sempozyumu”, Düzenleme Komitesi Üyeliği, 12 Eylül 2012.
4- “Küreselleşme Sürecinde Milli Egemenlik ve Demokrasi Sempozyumu”, Düzenleme Komitesi Üyeliği,15 Nisan 2010.


PROJE VE BURSLAR
Yunanistan Milli Eğitim Bakanlığınca verilen 8 aylık araştırma bursu (Yunanistan- Atina Üniversitesi), 2008.
Yanya Üniversitesi Çağdaş Yunanca Dil Sertifikası  (Yunanistan), 2005.


TEZLER
İstanbul'da Helenizm: Sosyo-Kültürel Örgütlenmeler (1908-1922), Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara, 2015.

VERDİĞİ DERSLER

 HIS 101 (Turkish Revolution History and Principles of Atatürk)

 HIS 102 (Turkish Revolution History and Principles of Atatürk)

 ATA 101 (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi)

 ATA 102 (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi)

ÇYN 417 I Karşılaştırmalı Türkiye ve Yunanistan Tarihi (Çağdaş Yunan Dili ve Edb. Anabilim Dalı)

İLGİ ve ÇALIŞMA ALANLARI
İstanbul Rumları, Helenizm, Lozan Konferansı, 
Türk-Yunan İlişkileri, Türk Dış Politikası,   Yunan Dış Politikası.