DR. ÖĞR. ÜYESİ TUBA ŞANLI    
Adı : TUBA
Soyadı : ŞANLI
E-posta : tcetin@agri.ankara.edu.tr
Tel : 596 15 27
Ünvan : DR. ÖĞR. ÜYESİ
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : SÜT TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/tuba-sanli-26810
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

 

Adı Soyadı :  TUBA ŞANLI

Doğum Tarihi :  22.08.1977

İletişim Adresi: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü, 06110,  Dışkapı/Ankara Tel: 0 312 5961527

E-posta : tcetin@agri.ankara.edu.tr

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Fakülte

Üniversite

Yıl

Lisans

Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü

Ankara Üniversitesi

2000

Yüksek Lisans

Fen Bilimleri Enstitüsü

Süt Teknolojisi ABD

Ankara Üniversitesi

2003

Doktora

Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü

Ankara Üniversitesi

2010

 

Yüksek Lisans Tezi Başlığı ve Tez Danışmanı:

ANKARA PİYASASINDA SATIŞA SUNULAN KAŞAR PEYNİRLERİNDE OLASI AFLATOKSİN M1 VARLIĞININ HPLC İLE BELİRLENMESİ /  Yrd. Doç Dr. Ayşe Gürsoy

Doktora Tezi Başlığı ve Tez Danışmanı:

TRANSGLUTAMİNAZ ENZİMİYLE PROTEİNİ MODİFİYE EDİLMİŞ SÜTTEN YAPILAN AYRANLARIN BAZI NİTELİKLERİNİN ARAŞTIRILMASIProf. Dr. Emel SEZGİN

Yabancı Dil : İngilizce

Görevler :

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş. Gör.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü

2002-2010

Arş. Gör. Dr.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü

2010-2013

Yrd. Doç. Dr.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü

2013 ARALIK-

 

 

 

Projelerde Yaptığı Görevler:

Proje Adı

Proje Kodu

Destekleyen Kuruluş

Başlama-Bitiş Tarihi/ Durumu

Görevi

Tamamlanmış Projeler

Bazı Süt Ürünlerinin Aflatoksin M1 Düzeyi ve Prosesteki Değişimi

102O058

(3010)

TÜBİTAK

2002-2004

 

ARAŞTIRMACI

Yağ İçeriği Azaltılan Kaşar Peynirinde Ekzopolisakkarit Üreten Bir Kültür Kullanımı Üzerine Araştırma

102O066

(3018)

TÜBİTAK

2002-2004

 

ARAŞTIRMACI

Koyulaştırılmış Süt ve Süt Tozlarının Aflatoksin M1 İçeriklerine Proses Aşamaları ve Depolamanın Etkisi

2002-07-11-057

BAP

2002-2004

 

ARAŞTIRMACI

Mikrofiltre Edilmiş Sütlerin Rennin Enzimi İle Pıhtılaşabilme ve Teleme Niteliklerinin Araştırılması

2005-07-11-004 HPD

BAP

2005-2006

 

ARAŞTIRMACI

Mikrofiltre Sütten İşlenmiş İçme Sütlerinin Raf Ömrü

2006-07-11-095

BAP

2006-2008

 

ARAŞTIRMACI

Transglutaminaz Enzimiyle İşlem Görmüş Sütten Yapılan Ayranların Bazı Özellikleri

2006-07-11-093

BAP

2006-2008

 

ARAŞTIRMACI

Transglutaminaz Enziminin Yoğurt Üretiminde Kullanılması Üzerinde Araştırmalar

105O160

TÜBİTAK

2006-2008

 

ARAŞTIRMACI

Farklı Starter Kültürler Kullanılarak Üretilen Kefirlerde Bioaktif Peptitler Üzerine Bir Araştırma

12B4347003

BAP

2011-2014

ARAŞTIRMACI

Geleneksel Yayık Tereyağının aroma karakterizasyonu ve duyusal özelliklerinin belirlenmesi

12B4347004

BAP

2011-2014

ARAŞTIRMACI

Devam Eden Projeler

Geleneksel Yoğurt Örneklerinden İzole Edilen  Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ve Streptococcus thermophilus Suşlarinin Endüstriyel Yoğurt Üretimine Uygunluğunun Saptanarak Starter Kombinasyonlarinin Geliştirilmesi

 

 

 

SAN-TEZ

 

 

 

2014-2017

 

 

ARAŞTIRMACI

 

 

 

VERDİĞİ DERSLER

Süt Endüstrisinde Sanitasyon (Lisans)

Süt Endüstrisinde Projelendirme (Lisans)

Süt Teknolojisi (Lisans)

Mikrobiyoloji (Lisans)

Süt Mamülleri Kimyası (Yüksek Lisans)

Süt ve Süt Ürünlerinde Kalıntı ve Bulaşanlar (Yüksek Lisans)

Süt ve Ürünlerinin Besin Değeri (Yüksek Lisans)

Yabancı Tip Peynirlerin Üretim Teknikleri (Yüksek Lisans)

 

YAYIN LİSTESİ

A.    Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan tam metinli makaleler  (Ankara Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen indekslerde taranan uluslararası dergiler)

A-1. Şanlı, T., Sezgin, E., Deveci, O., Şenel, E., Benli, M. (2011) Effect of using transglutaminase on physical, chemical and sensory properties of set-type yoghurt. Food Hydrocolloids, 25; 1477-1481.

A-2. Şanlı, T., Deveci, O., Sezgin, E. (2012) Effects of pasteurization and storage on stability of Aflatoxin M1 in yoghurt. Kafkas Univ Vet Fak Derg , 18(6); 987-990.

A-3. Şanlı, T., Sezgin, E., Şenel, E., Benli, M. (2013) The effect of transglutaminase on some physicochemical and sensory properties of the Turkish drinking yoghurt. International Journal of Dairy Technology, 66 (3); 410-416.

A-4. Şanlı, T., Gürsel, A., Şanlı, E., Acar, E., Benli, M. (2013) The effect of using an exopolysaccharide-producing culture on the physicochemical properties of low-fat and reduced-fat Kasar cheeses. International Journal of Dairy Technology, 66 (4); 535-542.

A-5.  Şanlı, T., Şenel, E., Sezgin, E., Benli, M. (2014)  The effects of using transglutaminase, exopolysaccharide-producing starter culture and milk powder on the physicochemical, sensory and texture properties of low-fat set yoghurt. International Journal of Dairy Technology, 67 (2); 237-245.

A-6. Şanlı, T. (2015) Effects of using transglutaminase and fat replacer on functional properties of non-fat yoghurt. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 21 (6); 907-913.

A-7. Şanlı, T., Akal, H.C., Yetişemiyen, A., Hayaloğlu, A.A. (2018) Influence of adjunct cultures on angiotensin-converting enzyme (ACE)-inhibitory activity, organic acid content and peptide profile kefir. International Journal of Dairy Technology, 71(1); 131-139

 

      B. Ulusal Hakemli Dergilerde yayımlanan makaleler:


B-1. Şanlı, T., Sezgin, E., Şenel, E., Benli, M. (2011) Geleneksel yöntemle Ayran üretiminde transgluminaz kullanımının Ayranın nitelikleri üzerine etkileri. Gıda, 36 (4), 217-224.

B-2. Koçak, A., Şanlı, T. (2016) Süt proteini kaynaklı ace-inhibitör peptitleri: Oluşumu, etki mekanizması ve biyoyararlılıkları. Gıda, 41(4), 275-282.

B-3. Çoskun T., Şanlı, T. (2016) Süt ve Süt Ürünlerinde Kalıntılar. Akademik Gıda, 14 (1), 67-74.

B-4. Şanlı E., Gürsel A., Şanlı T., Yıldız F., Benli M. (2018) Az yağlı Kaşar peyniri üretiminde ekzopolisakkarit üreten kültür kullanımı üzerine bir araştırma. Gıda, 43 (3), 490-500.

 

     C. Kitap Bölümü

C-1. Şanlı, T. and Şenel, E. (2015) Formation of Biogenic Amines in Cheese. Chapter 27. (In: Processing and Impact Active Components in Foods, Section 3: Dairy and Eggs) Victor R. Preedy (e.d.), Academic Press, USA, 223-230.

 

D. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitaplarında basılan   bildiriler

D-1. Şanlı T., Sezgin E (2010) The use of transglutaminase enzyme in dairy products.  1 st International Congress on Food Technology Abstract Book  p. 204, Antalya, Turkey.

D-2. Şanlı  T., Şenel  E., Sezgin  E. (2011) The Determination of Aflatoxin M1  in Milk and Milk Products by immunoaffinty column clean-up and HPLC. International Food Congress Novel Approaches in Food Industry Abstract Book Volume 2, p. 828, Kuşadası, Turkey.

D-3. Şenel E., Şanlı T,  Atamer  M (2011) Use of solid phase micro extraction and gas chormatography –mass spectrometry to determine of aroma compounds in dairy products. International Food Congress Novel Approaches in Food Industry Abstract Book Volume 2,  p. 778  , Kuşadası, Turkey.

D-4. Şanlı, T., Şenel, E., Sezgin, E., Benli, M. (2013) Sensory, rheological and microstructural properties of the Turkish drinking yoghurt Ayran: The effects of using transglutaminase, EPS-producing starter culture and carboxymethyl cellulose. 8th NIZO Dairy Conference, 11-13 September 2013, Papendal, The Netherlands.

D-5. Şenel, E., Şanlı, T., Hayaloğlu, A. (2014) Microflora, biochemistry and health benefits of Kefir: Current knowledge and new perspectives. Food Quality & Healthy & Nutrition 1st Conference Abstracts Book  p. 78., 27-28 November, Skopje, Macedonia.

D-6. Şanlı, T. (2017) Donkey milk: Nutrıtıonal value, functional and technological properties. International Multidisciplinary Studies Congress, Abstracts Book p. 160, 25-26 November, Antalya, Turkey.

D-7. Şanlı, T. (2018). Cow’s Milk Protein Allergy: Use of Milk from Alternative Animal Species. 1 st International GAP Agriculture and Livestock Congress, Abstracts Book p. 44, 25-27 April, Şanlıurfa, Turkey.


E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitaplarında basılan bildiriler

E-1. Gürsoy A, Çetin  T  (2003) Yapay tatlandırıcılar ve dondurmada kullanım olanakları. GAP III. Tarım Kongresi Bildiri Kitabı, 73-78.

E-2. Şanlı, T, Akal, C. (2012)  Fermente süt ürünlerinin antioksidan kapasitesinin belirlenmesinde kullanılan yöntemler: FRAP, TEAC ve DPPH. Türkiye 11. Gıda Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, s 241, 10-12 Ekim,  Hatay, Türkiye.

E-3. Tokur, E, Şanlı T, Sezgin, E. (2012) Ankara’da satılan sokak sütlerinin kalite özellikleri. Türkiye 11. Gıda Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, s 140, 10-12 Ekim, Hatay, Türkiye.

E-4. Şanlı, T., Akal, C., Yetişemiyen, A. (2012) Süt kaynaklı bioaktif peptitler. Süt Endüstrisinde Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, 15-16 Kasım, s 183, Denizli, Türkiye.

E-5. Ekinci, Ç., Şanlı, T., Sezgin, E. (2012) GDO’lu yemlerin süte etkisi. Süt Endüstrisinde Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, s 183, 15-16 Kasım, Denizli, Türkiye.

E-6. Hayoğlu, İ, Ünsal, A.S., Kola, O., Karakaya, M., Şenel, E., Şanlı, T. (2015) Gıda sanayinin hammadde çeşitliliği ve yeterliliği. Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongresi Bildiriler Kitabı-2, s 1226, 12-16 Ocak, Ankara , Türkiye.

 

F. Diğer yayınlar

F-1. Çetin, T., Deveci, O., Sezgin, E. (2003) Süt ve süt ürünlerinde aflatoksin M1.Gıda Teknolojisi, 4, 42-48.

F-2. Çetin, T., Gürsoy, A., Deveci, O., Sezgin, E. (2005) Ankara piyasasında satışa sunulan Kaşar peynirlerinin aflatoksin M1 içeriklerinin belirlenmesi. Gıda Teknolojisi, 9, 93-95.

F-3. Tuba ŞANLI 2011 UHT Süt Neden Uzun Ömürlü. Köy-KoopHaber, Sayı 2.

F-4. Tuba ŞANLI 2012  Aflatoksin M1 “Süt Toksini” . Köy-KoopHaber, Sayı 5.